Magyarország és a Nagyvilág, 1880 (17. évfolyam, 1-26. szám)

1880-05-02 / 18. szám

HIRDETÉSEK. MATTONI-féle Mai király fcaseriniz. Deák Ferón sz-fórrá», Szent István-forrás, Hunyadi Mátyás-forrás, gr. Széchenyi-forrás, A bécsi világkiállításnál 1873-ban érdem-éremmel, a párisi világkiállításnál 1878-ban ezüstéremmel kitüntetve. Legjobban ajánltatik : Dr. Hoffmann Károly, Dr. Diescher János, Dr. Than Károly tanár és királyi taná­csos urak által Budapesten. Dr. báró Bokitanszky, Dr. Weinlechner tanár urak által Bécsben. A berlini Charité igazgatóság, Dr. Schnabel Я. főegészségügyi tanácsos ur által Boroszlóban, nemkülönben sok más bel- és kül­földi orvosi tekintélyek által. II MATTONI és WILLE cs. Isii*, udvari szállitók ásvány viztelepükben budai király keserű-források tulajdonosai Budapesten, V. Ferencz József-tér 3. sz. (Diana-fürdő.) BXJDAI vl*tfyógyinié*et a birodalom első rangú vizgyógyintézeteinek egyike ; fekvése — a regényes budai hegyektől lörnyezve —I gyönyörű, s kitünően egészséges levegőjénél fogva mell- és gyenge betegeknek is tapasztalásból biztosan ajánl­ható hely. Az intézet meglepően szép és stilszerű mo­dern bt rendezésű ; ez évi en ismét tetemes njitesok tör­téntek az eddigi kényelem gyarapítására. Az intézet a vizgyógymódnak az egész szervezetre! I kiható hatásainál fogva tapasztalatilag ajánltatik : az I idegrendszer-, vér-, az egyes szervek és | nők bajainál. Ilyenek : az agy-, gerincagy bántál mák, fejfájás, szédülés, álma*lanság, görcsök, hysteria, I szívdobogás, hüdések, vidtánc, ideggyengeség, izgatott- Iság, hypochondria, köszvény, csuz, görvély, higany-, I Ijódkór, iszákossági bajok, váltóláz, vérszeg nység, szív, I torok-, mell-, gyomor-, bélbajok, máj-, Iépdugulás, sár-1 I gaság, több szem-, bor-, csontbántalmak, sápkór. Té- I vengö elmebetegek föl nem vétetnek. Szórakozásra bő alkalom kínálkozik, s e tekintet­ben is az intézet előnyösen ismeretes. Az intézet min-1 den viszonya részletesen van leírva az újonnan kiadott! programmban, a melyet a t. közönség figyelmébe aján-1 lók és kívánatra megküldöm. 224 Dr. VASKOVITS JÁNOS. Nyújtsuk a szerencsének jobbunkat! 400,000 R. márka főnyereményt ígér kedvező esetben a legújabb nagy pénz-sorsjáték, mely a magas kormány által jóváhagyatott és biztosíttatott. Eme ujabbi játék-tervezet előnyös berendezése ab­ban áll, hogy rövid pár hó lefolyása alatt 7 sorsolásban 45,300 nyereménynek kell bizton történni, ezek között vannak föuyeremények esetleges 400,000 r. márka illetőleg 1lyeremény 350,000 1nyerem. 13,000 1 150,000 U 24» 10,000 u 1» 100,000;; 4 » 8,000 S l00,000.4 52 5,000* 1» 50,000» 68 » 3,000» 2» 40,000 r214 » 3,000 r 2» 80.000 4 531 >» 1,000 * 5» 35,000-673 » 500 „ 230,000* 950 » 300* t215.000 = 25.150 » stb. 188 = stb. A nyereményliuzások tervszerűen hivatalosan meg­vannak állapítva. Eme nagy s az állam által biztosított pénzsorsjáték legközelebbi nyereményhuzásaira 1 egész eredeti sorsjegy ára csak 6 márka 3Чг o. é. frt b. I. I fél » » » » 3 » Is/, » » » » I negyed » » » » D/г » — 90 kr » Mindennemű megbízások, a pénz beküldése postantoni fizetés vagy az összeg utánvé tele mellett a leglelkiismeretesebben teljesittetnek, mindenki az állam czimerével ellátott eredeti sors­­j egyet tőlünk saját kezeinkbe kapja. A megrendelésekhez a szükséges hivatalos terveze­tek ingyen mellékelteinek, s minden húzás után érdekelt feleinknek felhívás nélkül megküldjük a hivatalos huzási lajstromot. A kifizetések mindig pontosan s az állam jótállása mellett történnek, s egyenes beküldés vagy az érdekelt kívánatéra összeköttetéseinknél fogva Osztrák-Magyar­­honban minden nagyobb pénzpiaczán teljesittethetik. Csoportozatunk mindig a szerencse kegyeltje volt s érdekelt feleinknek gyakran a legnagyobb nyereménye­ket fizettük ki, többek között 350,000, 335,000, 150,000, 80,000, 00,000, 40,000 stb. már kásokat. Egy ily a legszolidabb alapokra fekte­tett vállalatnál előreláthatólag mindenütt a legélénkebb részvétre lehet bizton számítani, a ez oknál fogva kérnők, hogy minden megbízásoknak eleget tehetni képesek le­hessünk hozzánk a megrendeléseket minél előbb, mindenesetre pedig folyő évi miijlis 15-ig be­küldeni. Kaufmann és Simon bank- és váltóüzlete Hamburgban. Mindennemű államkötvények, vasúti részvények és hitel­sorsjegyek bevásárlása és eladása. U. 1. Ezennel köszönettinket nyilvánítjuk, a régebbi idők óta meg ajándékozott bizalomért, 8 midőn eme ujabbi sorsjáték kezdetével a résztvétvlre felhívnék, ezentúl is igyekezni fogunk, állandó, pontos és lelkiismeretes kiszolgáltatás által igen tisztelt érdekelt feleink teljes megelégedését kiérdemelhetni. 217 Л fentebbiek KOSSUTH LAJOS ARCZKEPE. Unger William tanár rézkarcza. Nyomatta Kis ivrétü műlap vastag rajzpapiron. (A papír nagysága 31/44, (a rajzé 12/18 centimeter.) Ára 1 forint osztr. ért. Unger William, a most élő rézmetszők egyik legjelesbike jelen munkájában valódi kis műremeket alkotott. Kossuth legújabb fényképe után készített e rézkarcza nemcsak hű a megszólalásié, hanem a szellemes ábrázolás mindazon előnyét is magában foglalja, melylyel csak művészi kézből származó rézkarcz birhat. A kép nyomása khinai pa­píron, finom s egyúttal erőteljes. Nagy hazánkfiának e kép­mása, mely legközelebb megjelenő müvének első kötete mellé van szánva, jelen alakjában keretezésre is alkalmas. Kossuth tisztelőinek kedves dolgot vélünk cselekedni, midőn e rendkívül sikerült arczképet. ily alakban is megszerezhetővé teszszük. * AZ ILLEM, ÚTMUTATÓ A MŰVELT TÁRSASÉLETBEN Irta EGY NAGYVILÁGI HÖLGY. Ára I frt 80 kr. 1 forint 90 krajczár előleges beküldése után vidékre bérmentve küldjük meg. A jó modor, a savoir-vivre barátait kiválóan érdekelheti e csínnal és finom tapintattal irt munka. Egy nagyvilági hölgy, ki, mint minden sora mutatja, alaposan ismeri az elegans körök életét, ad igen gyakorlati és hasznavehetö tanácsokat és utasí­tásokat, melyeket a nagy világban élők sikerrel értékesíthet­nek. Az útmutatások kiterjednek a társas élet minden mozzana­tára ; kezdődnek a bemutatásnál, kiterjednek az öltözködésre, a levélírásra, a keresztelőre, háztartásra, vendéglátásra, nyilvá­nos mulatságokra, műkedvelői előadásokra, stb. Mindenütt ta­pintatos, finom útba igazítást ad a könyv, és pedig a férfi és nő­olvasónak egyaránt. A munka nem az izetlen komplimentir­­buchok és együgyű müveit társalgóféle könyvek mintájára ké­szült; finom ízlés, tapintat s a müveit körökkel való hosszú érintkezésből folyó tapasztalás jellemzik azt. Irálya élénk, könnyed és folyékony s a finom modor barátai hasznos és élve­zetes olvasmányt találnak b-nne. Egy budapesti bútor-bazár. I. CSOPORT. H ü 1 ó-s z о b a. 1 pár ajt. piffon .... 1 pár nyoszolya .... 1 aj'ó mosdószekrény . 2 éjjeli szekrény .... Ebédlő-szoba. 1 12 szem. ebédlő-asztal . 1 kredencz, pohárszék . 6 nádszék............................... 1 díván .............................e 1 fakeretíi tükör .... Fogadó-szoba. 1 ripsz garnitúra . 1 diszasztal..............................20 frt 1 aranykeretü tükör ... 20 frt II. CSOPORT. 1 ] ár 2 ajtajú iffon . 1 pár nyoszolya . 1 drb 2 ajtajú mosdó . 2 drb éjjeli szekrény Ebédlő-szoba. 1 18 szem. ebedlö-asztal . 1 kredencz álvánnyal 6 finom nádszék . 1 díván góbéimból 1 fakeretü tükör . Fogadó-szoba. 1 gobelin garnitúra . 1 diszasztal .... 1 aranykeretü tükör . 1 ezüst állvány .... 33 frt 22 frt 12 frt 12 frt 16 frt 25 frt 15 frt 30 frt 15 frt . 110 frt 45 frt 30 frt 16 frt 14 frt 20 frt 35 frt 18 frt 40 frt 20 fiit 130 frt 25 frt 25 frt 12 frt III. CSOPORT. 1 pár faragott 2 ajtajú siffon 1 pár faragott nyoszolya 1 pár márvány alapú éjjeii . 1 db 1 ajtajú mosdószekr. . Ebédlő-szoba. 1 24 személyre ebédl -asztal 6 gót nádszék........................ 1 finom kredencz márv. . 1 fakeretü tükör .... 1 tükör, alá asztal márvány­nyal ..............................18 frt 1 gobelin ottomán ... 60 frt Fogadó-szoba. 1 finom selyem, arnitura 1 faragott disz-asztal. 1 aranykeretü tükör . 1 conzol-asztal márvánnyal. 1 ezüst- zekrény .... IV. CSOPORT. 1 pár finom siffon.... 1 pár finom nyoszolya 1 pár márványalapu éjjeli . 1 pár márványalapu mosdó. Fogiidó-szoba. 1 finom franczia garnitúra . .00 f t 1 finom disz-asztal ... 40 frt 3 aranykeretü tükör ... 40 frt 1 arany conzol márvánnyal. 30 frt 1 ezüst szekrény . . . 60 frt 1 öltözö-tükör faragott 40 frt 50 frt 40 frt 18 fr. 20 frt 35 f.t 36 frt 60 frt 30 frt 140 frt 30 frt 30 frt 18 frt 50 frt 60 frt 60 frt 25 frt 35 frt Ebédlő-szoba. i finom kredencz . 1 ebédlő-asztal 6 faragott gótszék l faragott keretű tükör . 1 faragott conzol márvány 1 finom ottomán . V. CSOPORT. 1 pár igen finom chiffon 1 pár igen finom nyoszolya 1 pár igen finom éjjeli . 1 drb mosdó márványnyal l jutte díván.............................40 frt 4 taborette.............................40 frt 1 pi ere-asztal tükörrel . 20 frt Ebédlő-szoba. 3 finom márványalap kred . 1 finom ebédlő-asztal 6 finom faragott gótszék 1 fi i. faragott fakeretü tükör 1 fin. márványalapu conzol 1 ottomán francz. Bourette 2 karszék hozzá 4 taborette......................... 1 szervéttaprés .... Fogadó-szoba 1 fin. egész behúzott garnitúra 250 frt 1 disz-asztal.........................50 frt 1 arany keretű tükör . . 100 frt 1 arany eonzol márványlap. 40 frt 2 drapperia felszerelve . . 50 frt 1 finom ezüst-szervante . 75 frt 75 frt 50 frt 42 frt 40 frt 25 frt 70 frt 80 frt 75 frt 30 frt 40 frt 100 frt 80 frt 50 frt 50 frt 35 frt 80 frt 45 frt 50 frt 15 frt 1 női iró-asztal .... 35 frt _ , _ vidéki megrendelések 20° 0-nyi előleg beküldése mellett utánvétellel is szállíttatnak. Meg nem felelő áru 14 nap alatt az átvételtől, visszavétetik és az összeg visszaadatik. Csomagolás 4e|0. Képes árjegyzékek ingyen. Első budapesti bútor-bazár OPPODI és ELLEHBERGER Deák-ntcza 5-dik szám I. emelet. Fióhruzlet Jv..Kanizsán Ellenberger és Társa ezég alatt. Az „ATHENAEUM” könyvkiadó-hivatalában Budapest, Ferencziek-tere 8. sz. Athenaeum - epület, s általa minden könyvkereskedésben kapható : MOLIÉRE MÜVEI: A képzelt beteg. Ford. Bérezik Árpád .... 80 kr A nők iskolájának bírálata Ford. 8zász Károly. 40 kr A szerelem mint orvos. For и tóttá Várady Antal . 40 kr. A kénytelen házasság. Fordí­totta Szász Károly . 40 kr. A pórul járt negédesek. For­dította Szász Károly 40 kr. A nők iskolája. Fordította 8zász Károly . . 40 kr. A férjek iskolája. Fordította Szász Károly . . 40 kr. A szeleburdi. Ford. Paulay E. — A kelletlenek. Ford. Ke­mény к. — Scapin csinyei, a Siciliai. Ford. Puky J. Egy kötetben frt 40 kr. Sganarella, vagy azt hiszi, hogy meg van csalva. Fordí­totta Szász Károly . 40 kr. Továbbá: Az arcbőr. A szépség egyik fökelléke a szép arcbőr. Még a kevésbbé szépszabású arc is gyönyörködtethet, ha annak arcbőrét kifogástalannak találjuk. Azonban még a legszabályosabb szépség is csak akkor méltányol tátik kellöle , ha az arc­­/ , bőr és az arcszin tisztaságát, fényét és ifjúsági Q \ üdeségét nem nélkülözi. Számtalan hölgynél a szépség iráuti minden igény el van veszve, ha azt az arcszin többé már nem védi. Hogy magunknak még előre haladott korunkra is szép, életüde arcszint biztosítsunk, használjuk, az oly számtalan tekintély által mint a prof. Pyofluch. London, prof. Raspi, dr. Jünger, dr. Raudnitz által ajánlott s már 14 év óta száz­ezrek által a legjobb eredménynyel használt Lengié -féle nyirfnbalv-aiiiot. Ezen közkedvelt pipereszer az annyira ártalmas piro­sítok, szenvedélyek vagy más okok befolyása al tt elékteleniti tt arc­­szint, sőt még a ragya által feldúlt bör-rendszert is tökéletesen helyre állítja. A hervadt és száraz arcbőrt ismét üde és s'mává változtatja, s annak kedves színezetet kölcsönöz, a mi különösen korosabb hölgyek és urak által volna figyelembe veendő. Hogy -- «I r. Eengiel-féle u i rf ­­lnilZHimon kívül az arcbőr szépítése és épen v; ló tartására semmiféle más jobb és megbízhatóbb szer nem létezik, azt mindazok, kik azzal kísér­letet tettek, elismerték. Egy kor*ó ara 1 ft 50 kr. Valódi minőségben kapható : Budapesten : Török József gyógyszerésznél, kiraly-utca. Pozsonyban : Pisztory Felixnél, Michaelesthor, és Temesváron : Tarczay Ist­vánnál. 694 204 ISzükBéglet a nyaralóéiba. |[n‘,ial *•*,««<* hintaíigy tokban4.50-6.50,vasléczekkelft.l4.50 I italstor II. Févre párizsi tartós családi Szódavíz készülékek, köny­­. nyen készíthető az orvosoktól ajánlott kellemes frissítő ital. 2 4 6 10 ' — T-Ю— 14.50 17,- ftt enez 2V * font legjobb soda és borkő 2 frt. Berendezett étkező kosarak 12,18, 21 frt. Fagylalt gépek receptekkel 7.50-tőí 19 írtig. Czólszerii Rechaud Lang borszesz gyorsforralők 2.75—3.50-ig. Regulálható comfort kávéfőzőgép, kávé pör­kölő 4.20,4.80,5.75. Szénvasaló 3.50—4.50-ig. Vaj és sajt 1-80—7 írtig, marmor lappal 4 frttól |b.75-ig. Legyek ellen, sodrony étel boritó 40, 50, 70, 90 kr. f 1 frt. Szél elleni gyertyatartó 1, 1.75—4 írtig. Saláta kés*­­let55 krtól 2.70 ig. Reset és olaj-állvány 1.80,2.50—8 frtig.-----7 Amer. üvegdugaszoló frt. 1.40. Hydraulikus hordó szád 1 frt. Kulccsal elzárható hordócsap 1-1.50 frtig. Uj patent dugaszhuzó, л ugaszt sértetlenülés könnyen kisodorja frt 1.50. Wischin hires szoba-] PMdló fénymáz közép nagyságú szobára, doboz 90 kr. Jetoline legjobb' tehérnemn jelző tenta 1 frt. Divatos nagy monogramok frt 1.20, 1 60 I egyészeti gyors politura bútorokra 85 kr. Ragasztó szer üveg, no ,!Íüíi Stb‘ е,игЬвп vizben sem válik szét 85 kr- Önműködő egér-' ogó több egerekre 70 krtól 1.60-ig. Kerti fecskendező 10,14,17, 24 frt VirágJiarmatositó 40 krtól 1.50-ig ; InVliLíl.lL Uí ö,nm»ködö szivattyúzó szoptató live г 1.20. Elismert! ■И и nini It angol foggyöngyök 3 frt. Szabadban használható erőal lyermekkocsi ernyővel 10.80—14 frtig. Megrendeléseknél képes árjegyzéket mellékel a Kertész Tódor, RlDLPt:ST’ i I1 _ 7 Dorottya-ntcza * (Budapest, 1880.) Nyomtatja a kiadó-tulajdoDOS: Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék