Magyarország, 1967. január-június (4. évfolyam, 1-26. szám)

1967-02-05 / 6. szám

22 MAGYARORSZÁG 1967/6 Budapest 62. Pf. 634. Pécsiek büszkesége Fütyül a fűtőolajra ,,Tubus 99 és vastepsi Postaládánk e heti tartalma az »egy írás — egy hozzászólás« — je­gyében gyűlt össze. Idézünk a leve­lekből: „Nagyon örültem, hogy a »Hazai tudósítások« sorozatban két teljes oldalt szenteltek Pécsnek és az iga­zán jó cikket a rádióból jól ismert pécsi születésű újságírók írták. Pécs valóban kultúrváros. Ezt több tény­nyel is bizonyították. De valamiről megfeledkeztek, amit most én póto­lok. Kimaradt a cikkből a pécsi iro­dalmi élet ismertetése. Pedig már 15­45 előtt is volt önálló folyóirata: a »Sorsunk«, a háború után 1950-ig a »Dunántúl«, ma pedig a tizedik év­folyamában lévő »Jelenkor« számít az ország egyik legrangosabb irodal­mi folyóiratának. Azt is érdemes megemlíteni, hogy hány országos nevű írót és költőt vallhat Pécs a magáénak. Csak példaként említem Takáts Gyulát, Pákolitz Istvánt, Csorba Győzőt, Bertha Bulcsút.” (Szabó Károly, Pécs.) „Ezúttal az 1968/51. számban talá­lok kifogásolni valót, mégpedig bi­zonyos angolból átvett szavaknak Magyarországon elfogadott írásmód­jával kapcsolatban. Az említett számnak a 32. oldalán az alagútról szóló cikkében a szerző »tübing«-ről beszél. Először is ez a szó angolban úgy íródik, hogy tubing és a helyes kiejtése: tyubing; »ü« hang az an­golban, annyira nincs, hogy ezt an­gol nyelvű ember nem is képes ki­ejteni. Tehát a magyarban a »tub­ing« még mindig jobb mint a »tüb­­ing«. Lásd hasonlóképpen a fogkrém­­tubus, nem tubus. De, hogy még rosszabb legyen a dolog, a tübing ér­telmét zárójelben »vastepsinek« je­lölik meg. No ezzel aztán letették a garast. Ugyanis a tubing az angol nyelvben bármilyen csőformájú anyagot jelent, amely hegesztés vagy forrasztás nélkül készül, ellentétben a közönséges csővel, angolul: pipe­­el, akár vasból vagy acélból, vagy bármilyen más anyagból van. Tehát a vastepsi sehogy sem stimmel, mert a tubin'* se nem vas, se nem tepsi.” (Oscar J. Vago, New York) „Az »Ellenség a levegőben« —né­melykor akkora, hogy bizonyos téli reggeleken úgy érzem, megfulladok. Évek óta cikkeznek a budapesti le­vegő szennyezettségéről — mint ezt lapjuk is megtette 1987/4. számában — de ezt olyan tétován teszik, hogy csak helypocsékolás ilyen semmit­­mondóan foglalkozni a kérdéssel. Az »Olaj-földgáz vita« című alfejezet­­ben azt írják, hogy: »A tiszta leve­gő drága dolog. Tulajdonképp még nem is alakult ki teljes határozott­sággal a levegőtisztítási teendők sor­rendje, fontossági foka. Nem dőlt még el vitathatatlanul, hogy milyen mértékben szennyezi a levegőt a fű­tőolaj.« A továbbiakban pedig a Ka­liforniában zajló vitára hivatkoznak. Bocsássanak meg az erős kifejezé­sért,. de én e pillanatban fütyülök a fűtőolajra, amikor mint Győri úti la­kos a Déli pályaudvarra befutó »ká­védarálók« kőszénfüstjét és kormát nyelem nap mint nap. Velem együtt ezt nyelik kilométeres körzetben mindazok, akik a Budapest belterü­leten hagvott párvaudvarok közelé­ben laknak. Cikkük ugyan azt állít­ja, hogy a MÁV 1970-re, az 1965. évi 65 százalékról 22 százalékra csök­kenti a gőzvontatás arányát. A MÁV azonban országosan csökkent, a szennyeződésre vonatkozó adatok pedig Budapestről szólnak. A ket­tő összekeverése téves optikát ad, mert például a Miskolci Szerencs dieselesítése ugyan a MÁV gőzvon­tatási arányának csökkenésében je­lentékeny tényező, de ettől Budapes­ten még pontosan ugyanannyi ma­rad a korom és füst, mint amennyit eddig termeltek a befutó vonatok. Ha én lennék az Országos Közegész­ségügyi Intézet vezetője, akkor a gőz­mozdonyokat mindenesetre kitilta­nám a város területéről. Úgy rendel­keznék, hogy hatvan kilométeres körzethatáron belül villanymozdony hozza be a szerelvényt­ a városba, s ez a villanymozdony vigye is ki a körzethatárig a vonatokat.” (Dr. Sal­­gó Ferenc, Budapest) „Az 1967 4. számokban szereplő »Az acél dossziéja« című cikkükhöz szeretnék kiegészítő adatokat fűz­ni. A szerző, az acéltermelés fejlő­dési ütemét a következőkkel jelzi: »A kohókból áradó roppant acéltö­meg ma több mint ötszöröse a 40 év előttinek, a fejlődés sebességmérője azonban különösen az időszak má­sodik felében szökött fel. 1913 és 1938 között csak 23 százalékkal nőtt a világ acéltermelése. Az 1­938-tól számított ugyanannyi idő alatt több mint háromszorosára.­ Egy korábbi mondatában pedig azt állítja, hogy napjainkban a világ acéltermelésé­nek összsúlya, az 500 millió tonna felé halad. Mindebből — kimondatlanul is — az a benyomás keletkezik az olvasóban, mintha az évek előreha­ladtával egyre inkább felgyorsulna az acéltermelés. Pedig nem így van. A »Világgazdasági idősorok« című nemzetközi statisztikai áttekintés szerint 1960-ban 344 és fél millió tonna volt a világ acéltermelése. Nos, amiről Önök azt írják, hogy »napjainkban 500 millió felé halad«, az legjobb esetben is egy, de még inkább két év előtti mennyiségi adat, mert ennél hamarabb nemigen készülhetett el a nemzetközi össze­sítés. Ezek szerint tehát az 1960 és 1965 közötti öt esztendő alatt, hoz­závetőlegesen 33 százalékkal nőtt a világ acéltermelése. 1938-tól 1963-ig, vagyis 25 év alatt viszont 300 száza­lékos volt a fejlődés. Ha pedig az utóbbi öt esztendőben csak 33 szá­zalékos — s ezt szorzom 5-tel — ak­kor is csak 165 százalék kerekedik belőle. Vagyis az acéltermelés az utóbbi öt esztendőben világviszony­latban lelassult, és ezen belül csak egyes országokban jelentkezik a termelés felgyorsulása.” (M. A. ta­nár, Budapest.) „Mint veszprémi lakos, büszke vagyok színházunk társulatára, arra, hogy valamilyen bátor felfedezéssel minden évben felkavarják a kultu­rális életet. Legutóbb — mint önök is megírták — a »Ha elmondod, le­tagadom« című nagyszerű szatírá­val hívta fel magára a figyelmet a Petőfi Színház. A bemutatóval kapcsolatban két gondolat vetődik fel bennem. Az egyik az, vajon igaz-e — ahogy itt beszélik —, hogy Gáspár Margit már évekkel ezelőtt megírta ezt a darabot, de Budapes­ten nem akadt igazgató, aki bemu­tatta volna, mert túlságosan »rázós­nak« tartotta. Miért? Én most lát­tam és úgy érzem, hogy nagyon is valóságos kérdéseket feszeget, és úgy tapint elevenre, hogy abból minden­ki csak tanulhat. A másik gondola­tom: ha már nálunk kezdődött az említett szatíra pályafutása és ha­tása, így viszonylag kisebb nézőse­regre szorítkozik, miért nem kap az alkalmon a televízió, hogy országo­san érvényesítse a darab nevelő ha­tását. Tudom, hogy a félig-meddig kérdésekre nem Önök hivatottak vá­laszolni.­ De arra gondoltam, hogyha ezt leközlik, ez tolmácsolja ötlete­met a tv-nek.” (K. Margit, Veszp­rém.) „Lapjuk négyoldalnyi terjede­lemben adott helyet az »Autóbal­esetek járványa« című cikksorozat­nak, amely behatóan vizsgálta a vi­lágszerte rohamosan növekvő gép­­járműbalesetek tucatnyi okát (utak, járművek, vezetők). Hiányolom, hogy a gyalogosokkal csupán egy bekez­dés foglalkozik, melynek egyik mon­data sem a legszerencsésebb: »Az útépítés felelős tervezőinek és ki­vitelezőinek, a városrendezés szak­embereinek azt a feladatot kellene megoldaniuk, hogy a gyalogosokat biztonságba helyezzék a járművek áradata elől.­ Véleményem szerint a már meglevő utcák, utak és terek közlekedési biztonsága a közlekedés­rendészet megfelelő felügyeletétől és ellenőrzésétől függ. Erre utal a Fővárosi Közúti Baleset-elhárítási Tanács novemberi felhívása a gép­­járművezetőkhöz: a gyalogosátkelő­­helyeken a gyalogosok élveznek el­sőbbséget, előnyt. E figyelmeztetés alaposságát nem nehéz alátámaszta­ni. A Bajcsy-Zsilinszky úton a Nagymező utcától a Népköztársa­ság útjáig öt villanyrendőr nélküli kijelölt »zebra« van. Ezen az út­szakaszon a gépjárművek (autók, villamosok, autóbuszok) — kevés ki­vételtől eltekintve — megállás vagy lassítás nélkül közlekednek, holott a forgalom nemcsak kétirányú, ha­nem a ki- és behajtásokkal is ve­szélyeztetett. Itt történt meg az a vil­lamosgázolás egyébként, mely apró gyermekek halálával, sebesüléseivel végződött. Amire tehát a cikksoro­zatban lényegesen nagyobb hangsúly­­ával kellett volna kitérni: a jármű­vezetők körültekintő, óvatos, lelki­­ismeretesebb figyelme.” (Ligeti An­dor, Budapest.) „Vitába szeretnék szállni azzal, amit postafiók rovatukban Brand­­stätter Jenőné irt a lakbérekre vo­natkozó hozászólásában. Ő azt állít­ja, hogy a lakástulajdonos a lakásá­val önállóan rendelkezik. Ez mind­addig igaz, amíg a lakás üres, de ha egyszer lakó van benne, senki­nek sem adhatja, sem el nem ad­hatja. Ha a tulajdonosnak van szük­sége a lakásra, vagyont fizethet ki a lelépésért. A tulajdonos a besze­dett lakbérért még a lakás állagát sem tudja fenntartani, nemhogy az árát törlessze belőle. A magántulaj­donú lakások lakói viszont a lakás­­tulajdonost »intézménynek« tekin­tik. Nekik aztán nem érdekük a la­kásépítés, pedig a lakáskérdést csak­is fokozott magánépítéssel lehet megoldani. A jelenlegi lakáspoliti­kát gyökeresen kellene megváltoz­tatni. A terheket arányosan és reá­lisan kellene elosztani.” (Ábel gé­pészmérnök, Bp.) „A mutatványszámul megküldött »mini« Magyarország a következő javaslatra indít: miért ne lehetne a lapot a jövőben »mini« formátum­ban kiadni? Eddig ugyanis a pél­dányszámonként vásárolt lap évfo­lyamait csak nagy nehézségek köze­pette tudtam »elraktározni«. A ki­sebb formátum könnyebben lapoz­ható, könnyebben köttethető. Gondo­lom, az új alakú kiadás különösebb technikai nehézséget a nyomdának sem okozna (esetleg a terjedelmet növelhetnék).” (Dr. Acél László, Pécs.)­­ Ebben a sorozatunkban az 1968-as esztendő nem­ B­zetközi eseményeinek időrendjéről vagy egyáltalán M dátumairól esik szó. A módszerünk ismert: a helyes válasz jelzésének­­ megfelelően kell beküldeni sorrendben hol az 1-est,­­ hol az x-et, hol a 2-est. Tíz helyes válasz 10 pontot­­ ér, kilencért 9 pont jár s így tovább. Hat jó feleletért m már nem adunk pontokat. ötödik kérdéscsoportunk: 1. Mikor foglalta el újra helyét Indonézia az Egye­sj­­ült Nemzetek Szervezetében? — Szeptember 20-án is (1), július 1-én (1), április 30-án (2). 2. Karácsonykor De Gaulle tábornok amnesztiát­­ adott az 1961. áprilisi algíri katonai puccs lázadói­­ egy részének, így Challe tábornoknak és 16 elítélt 1ő társának. Ama bizonyos algíri katonai puccs egy­­ másik, tábornoki rangban volt irányítójának, Zeller-­­jj­nek hamarabb törölték el a büntetése hátralevő B részét. Mikor? — Július 13-án (1), április 12-én (x),­­ november 1-én (2). 3. Kínában a köztársaság elnökét és a párt főtit­­­kárát mikor kezdték támadni az un. „vörösgárdis­p­ták”? — November 23-án (1), április 18-án (x),­­ augusztus 12-én (2). 4. Mikor voltak Chicagóban azok a zavargások,­­ amelyek közben a fajüldözők Martin Luther Kin-E­get is megsebesítették? — Augusztus elején (1),­­ június közepén (1), szeptember végén (2). 5. Mikor jött létre a választási megállapodás a­­ Francia Kommunista Párt és a Demokratikus Szo-P­cialista Szövetség között? — December 20-án (1),­­ július 14-én (x), november 7-én (2). 6. Március 28-án választották meg Gürsel helyé­­g­re Sunay tábornokot Törökország köztársasági el­­­­nökévé. Mikor halt meg Gürsel, a korábbi elnök?­­ — Február 8-án (1), szeptember 14-én (x), április­­ 3-án (2), ig 7. Mikor állították üzembe a moszkvai Kreml és­­ a párizsi Elysée közötti közvetlen telex-vonalat, a­­ szovjet—francia „forró drótot”? — Július 20-án (1),­­ augusztus 18-án (1), november 9-én (2). 8. Hány napig volt kormányválság 1966-ban Bel­­p­giumban? (A válság március 20-án ért véget Van- B den Boeynants kormányának megalakulásával.) — ~ 22 napig (1), 37 napig (7), 49 napig (2). g 9. A volt Brit-Guayana lett az ENSZ 119. tagál-­­­­lama, miután függetlenné lett. Mikor vették fel az­­ Egyesült Nemzetek Szervezetébe? — Áprilisban (1),­­ júniusban (1), szeptemberben (2). 10. Mikor alakult meg a Lesotho királyság az­­ egykori Basutoföld helyén? — Januárban (1), ok­­­­tóber elején (1), november végén (2). A megfejtések beküldési határideje: február 11.­­ A levelezőlapra, borítékra kérjük ráírni: „Mér-­­ legen 1966. (V.)”. A „Mérlegen 1966 (III.)” megfejtése: 2, x, 2, 1, 2, E 1, 2, x, 1, 2. Könyvjutalmat nyertek: Nemecsek László, Bn. , XIII. Kartács u. 2., Kamarás Gábor, Bp., XXII. , Honfoglalás út 19., Németh Zsuzsa, Bp., XII. Lé­­s­kai J. tér 3., Pákh Zoltán, Ajka, Móra F. u. 30 é­s Székács Józsefné, Cegléd, Körösi út 24. A könyveket postán elküldöttük. MÉRLEGEN 1966 (V.)­­IIIIIIIIItlIHilllllR

Next