Magyarország, 1968. július-december (5. évfolyam, 27-52. szám)

1968-07-07 / 27. szám

A MAGYARORSZÁG postája, — mint legutóbbi „ház­táji” tájékoztatónkban közöltük - az utóbbi két-három hónap­ban jócskán gyarapodott. Ennek keretében felgyülemlettek „tár­sadalmi szerkesztőink” ötletei, javaslatai is arról, hogy miha­marabb milyen témákkal foglal­kozzunk. A friss javaslatok közül meg­említjük Varga Zoltán budapesti mérnök óhaját, aki a Nagyságok utódai címmel szeretne egymás után olvasni Petőfi Zoltánról, Arany Lászlóról, Kossuth Ferenc­ről, sőt még a Rákóczi-fiúk tör­ténelmi homályba veszett pálya­futása is érdekelné. Lénárt László, Polgárról, azt szeretné ha az elkövetkező ötven héten mindig egy-egy tekintélyes nyugati hetilap címlapját ven­nénk át azonmód — mondva, hogy az is nyilván a politikai szenzáció aktuális képét közli. Ezt a javaslatot inkább kurió­zumként közöljük, mert úgy vél­jük, hogy a lapunk egyéni, sa­játos címlapjai a magyar olva­sók számára készülnek, s mi sem tartjuk fantáziátlanabbaknak magunkat külföldi kollégáinknál, Kadecska János, Békéscsabá­ról, igen sokadik a sorban, aki az 1945-47-ben lezajlott hazai háborús bűnperek újbóli feldol­gozását és közlését kéri. Hűséges és ötletes „külső munkatársunk", Dr. Magyarka Ferenc, Szegedről, formai újí­­tást javall; az „öt világrész száz lapjából” rovatunkban ne külön csoportosítva, egy tömbbe adjuk a lapokról szóló útbaigazító mondatokat, hanem közvetlenül a külföldi lap címe alatt, hogy az olvasónak ne kelljen mindun­talan a 19. oldalra lapoznia. Megtárgyaljuk. Kiss Antal, Kecskemétről, a Kiskunfélegyházi Közlöny egyik számával tette nyomosabbá azt a reményét, hogy mi is megem­lékezünk Holló Lajosról, aki 50 évvel ezelőtt ugyancsak alapított egy “Magyarország« című lapot. Miután Holló Lajos — akiről igen szépen emlékezik meg a kiskun­félegyházi lap - csak egyike volt azon számos szerkesztőknek, akik a miénkkel azonos című lapot csináltak, — úgy döntöttünk, hogy a 250. számunk megjelenése al­kalmából megírjuk az azonos nevű lapok történetét. Végére hagytuk dr. Nagy Jó­zsef, budapesti olvasónk javas­latát, ötlete olyan pompás volt, hogy azonnal fel is kértük egy kollégánkat a megvalósítására. A jövő héten már közöljük is az első „adagot” az „Ezer év tíz­ezer lapjából" című sorozatunk­ból. Mai nyelven és mai gondol­kodással tudósítunk a magyar történelem kisebb-nagyobb ese­ményeiről, epizódjairól. A MAGYARORSZÁG szerkesztősége ez úton is köszö­netet mond „társadalmi szerkesz­tőinek" s arra kéri valamennyi olvasóját: ne fukarkodjanak ja­vaslataikkal. Ha aztán mégsem váltanánk valóra, akkor se sér­tődjék meg senki: talán valaki másnak jobb ötlete támadt és a jobb szorítsa ki a jót. __________J "NA Álláspont Tovább az úton Még meg sem száradt a tinta az atomsorompó-szerződés Moszkvában aláírt példányán, amikor a szovjet kormány újabb jelentős békekezdeményezéssel lépett a világpolitika porondjára. A világ összes kormányához felhívást intézett, amelyben — amint arra Gromiko külügyminiszter múlt heti parlamenti beszédéből már következtettünk — tárgyalásokat javasolt a nukleáris fegy­verek alkalmazásának eltiltásáról, gyártásuk megszüntetéséről, az atomfegyverek célba juttatását szolgáló eszközök korlátozásáról, majd csökkentéséről. A szovjet kormány emlékiratában ezenkívül olyan intézkedéseket is szorgalmazott (tiltsák be az atomfegyvert szállító bombázó repülőgépek őrjáratait a nemzeti határokon kívül, szerezzenek érvényt a vegyi és bakteriológiai fegyverek alkalmazását tiltó egyezményeknek stb), amelyek hozzájárulnának a fegyverkezési hajsza beszüntetéséhez, a leszerelés problémájá­nak gyökeres megoldásához. Az új moszkvai kezdeményezés nem érte váratlanul azokat, akik hosszabb ideje figyelik a szovjet diplomácia lépéseit. A ja­vaslatok a következetes, átgondolt, rugalmas és célratörő szov­jet külpolitika szerves részét alkotják. A Szovjetunió évekkel ezelőtt meghirdette a nemzetközileg szigorúan ellenőrzött általá­nos és teljes leszerelés programját, s azóta ennek jegyében tevé­kenykedik a nemzetközi küzdőtéren. Ennek a programnak — egyebek között — két szembetűnő jellegzetessége van. Az egyik, hogy részleges intézkedések útján kíván eljutni a végcélhoz, a másik, hogy elsőbbséget biz­tosít a legnagyobb veszély, a nukleáris katasztrófa elhárítását célzó, vagyis atomleszerelési intézkedéseknek. Ebből kiindulva a szovjet diplomácia mindig igyekezett megtalálni azokat az ész­szerű lehetőségeket, amelyek a nukleáris háborút megakadá­lyozó részeredmények elérésére kihasználhatók. Így született meg az atomcsend-szerződés, a világűr atomfegyver-mentesíté­sére vonatkozó egyezmény, s a napokban — ugyancsak szovjet kezdeményezésre — az atomsorompó-szerződés. S ebbe az egye­nesvonalú politikába illeszkednek, ebből fakadnak az említett új szovjet javaslatok is, amelyek reálisak és jól időzítettek. Első­sorban is azért, mert a már eddig elért megállapodásokra épül­nek, azok továbbfejlesztését célozzák. Egy felhívásról A szocializmus közös ügyük mindazoknak a népeknek, ame­lyek szocialista társadalmat építenek. Országaik belső helyzeté­től is függ a szocialista világrendszer ereje, a világrendszer nem­zetközi pozíciói pedig nagy hatással vannak az egy-egy ország­ban folyó építőmunkára. Közösek a testvérországok érdekei, s közös a felelősségük a szocialista szövetségi rendszerben is. Ezek az összefüggések indokolják, hogy egyetlen szocialista ország népének sem lehet közömbös, miképpen épül az új tár­sadalom a világrendszer egyik vagy másik államában. Segíteni kész jó barátként figyeljük egymás életét, munkáját. Magyarországon nagy az érdeklődés a szomszédos Cseh­szlovákia élete iránt, amelyben a Csehszlovák Kommunista Párt kezdeményezésére jelentős változások történnek, nagy lendület­tel halad a megújhodási folyamat politikai, társadalmi és gazda­sági síkon egyaránt. A csehszlovák vezetők legutóbbi budapesti látogatása során a magyar párt és kormány képviselői félre­érthetetlenül leszögezték, hogy internacionalista politikánknak megfelelően szolidárisak vagyunk a csehszlovák kommunisták­kal, a szocializmus csehszlovákiai híveivel. Ez az őszinte együttérzés indít bennünket arra, hogy fel­figyeljünk egy olyan lépésre, amely — testvérpártunk elnöksé­gének véleménye szerint — súlyosan megnehezíti, sőt veszélyez­tetheti a CSKP és a csehszlovák állam politikáját. A négy prágai lapban megjelent „Kétezer szó” című felhívásra gondolunk, amelynek sugalmazói, szerzői és aláírói a párt, a megújhodási folyamat elleni támadás síkos útjára léptek. Éppen akkor, ami­kor a CSKP és a kormány egymás után tett intézkedéseket a múlt hibáinak kijavítására, a demokrácia elmélyítésére, új poli­tikájának megvalósítására. A felhívás közzétételének célja en­nek a pozitív folyamatnak a feltartóztatása, illetve irányának megváltoztatása volt. Meggyőződésünk, hogy a kommunistáknál jobban senki sem viseli az ország, a nép gondját Csehszlovákiában. Minden szélső­séges türelmetlenség csak akadályt jelent a megújhodásért folyó harc útjában. Nem segíti az ország szocialista fejlődését, árt a szocializmus nemzetközi ügyének is. Éppen ezért osztjuk a CSKP KB elnökségének állásfoglalását: „a kommunista párt fel­lép az olyan kísérletek ellen, amelyek megpróbálják a gyakor­latba átültetni a felhívás útmutatásait.” __________________tv — MAGYARORSZÁG politikai és társadalmi hetilap Szerkeszti: Dr. Pálfy József főszerkesztő, Gárdos Miklós h. főszerkesztő Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Csollány Ferenc igazgató Külföldi tudósítók: BÉCS: Heltai András BELGRÁD: Kocsis Tamás BERLIN: Dr. Győrffy Tibor BONN: Polgár Dénes BUKAREST: Dr. Gombos László DAR ES SALAAM: Éliás Béla LONDON: Dr. Sugár András MOSZKVA: Hável József PÁRIZS: Lehel Miklós PRÁGA: Halasi György VARSÓ: Sebeszta Miklós WASHINGTON: Kis Csaba az MTI állandó külföldi tudósító Szerkesztőség: Budapest, Vili., Gyulai Pál u. 14 Telefon: 137—660 Postafiók: Budapest 62. Pf. 634 Kiadóhivatal: Budapest, Vili., Blaha Lujza tér 3 Telefon: 343-100, 142-220 Terjeszti a Magyar Posta. Előfi­zethető bármely postahivatalnál a kézbesítőknél, a Posta hírlap­üzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest, V., József nádor tér 1.) Előfizetési díj: 1 hónapra 12,— Ft, negyed évre 36,— Ft, fél évre 72,— Ft, egész évre 144.— Ft 68.02778/2 — Zrínyi Nyomda, Bp. Készült ofszet rotációs eljárással. F. v.: Bolgár Imre Index, 25 606. Lapunk külföldre előfizethető közvetlenül a KULTÚRA Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vál­lalatnál, BUDAPEST 62. P. O. B. 149, vagy ANGLIA: Collet’s Hol­ding Ltd., Denington Estate, Wellinaborough, Northants. — Danubia Book Co., 78. Shaftes­bury Av. London. W. 1. AUSZT­RÁLIA: Current Books, G. P. O. Box 4886, Sydney. AUSZTRIA: Globus (VAZ), Höchstedtplatz 3., A-1200, WIEN I. BRAZÍLIA: Liv­­rario Brody Ltda., P. O. B. 6366. Sao Paulo, FRANCIAORSZÁG: Agence Littéraire et Artistique Parisienne, 7 rue Debelleume, Paris 3. (Société Balaton, 12 rue de la Grange-Bateliére, Paris 9.) KANADA: Pannónia Books, 2. Spadina ave, Toronto 4., Ontario Délibáb film and Record Studio, 19. Prince Arthur Street, West Montreal, 18. Quebec. NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG: Kunst und Wissen, Postfach 46., Wilhelmstraße 4., 7 Stuttgart 1. Griff Verlag, über der Klause 7., 8 München 90. Kuben und Sag­­ner, Schließfach 68., 8 München 34. USA: Joseph Brownfield, 1484 Third Avenue New York, N. Y. 10 028. — Farn Book Service, 69 Fifth Avenue, New York 3. N. Y. - Stechen and Hafner Inc. 13 East 10th Street, New York 3. N. Y. A MAGYARORSZÁG 1968/27. (232.) számának fény­képei. MTI Külföldi képszolgálat, MTI Foto: Berek János, Bozsán Endre és Pap Jenő felvételei.

Next