Magyarország, 1969. július-december (6. évfolyam, 27-52. szám)

1969-07-06 / 27. szám

g- ------------------------------------­ A MAGYARORSZÁG második oldalának utolsó ha­sábján szereplő impresszum szö­vegének különösebb jelentőséget nem tulajdonított szerkesztősé­günk. Egyik hétről a másikra jobbára csak a lap dátuma, sor­száma és a fotósok felsorolása változik, illetve ha sor kerül rá, a külföldi tudósítók nevei cse­rélődnek. Mit tagadjuk, sokáig azt hit­tük, hogy lapunknak ezt az 53x 313 milliméteres területét az ügyeletes korrektorokon kívül senki sem olvassa, mígnem b­elsőül­­ néhány nyugati nagy­városban működő előfizetési ügynökség címét helyesbíttet­­ték ott élő olvasóink. Aztán arra érkeztek javaslatok, hogy ne csak a külföldi tudósítók, ha­nem a szerkesztőség munkatár­sainak nevei is szerepeljenek a közleményben. Az óhajnak eleget tettünk. Ekkor végképp kiderült, hogy az impresszum is olvasmány. Így hát cseppet sem csodálkoztunk már, mikor azt in­dítványozta jó néhány baráti, szomszédos országban élő olva­sónk, hogy a számukra közvet­lenül elérhető előfizetési irodák címeit is közöljük, mert ha Al­bániában vagy Kínában nem is kapkodnak a lap után, annál többen szeretnék olvasni a „szomszédban" tárgyilagos tájé­koztatásainkat. Még nem tudjuk, hogy ter­jedelmileg hogyan oldjuk meg a kért címek rendszeres közlését, de ez alkalommal, e helyen ad­­juk közre azokat az irodákat, ahol minden további nélkül elő­fizethetnek lapunkra az érdek­lődők. BULGÁRIA: Direktia R. E. P., 11 pl. Slavekov, Sofia. CSEHSZLOVÁKIA: Madarska Kultúra, Vaclovské nem 2, PRA­HA 1. Postova Novinova Sluzba - dovoz tisku, Vinohradská 46, PRAHA 2. Postova Novinova Sluzba — dovoz tisku, Lenin­­gradska 14, Bratislava. NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSA­SÁG: Zeitungsvertriebsamt, Fruchtstrasse 3-4. 1004 BERLIN. JUGOSZLÁVIA: Forum, Novi Sad, Vojvode Midisa broj 1. Jugoslovenska Knjiga, Beograd, Terazije 27. ROMANIA: OSEP, Bucuresti OSEP Oradea. LEN­GYELORSZÁG: B. K. W. Z. Buch. Warszawa, ul. Vronia 23. SZOV­JETUNIÓ: Pochtamt - Import, Moszkva, Pohamt-Import, Le­­nigrad. KOREA: Chulpanmul, Phenjan. VIETNAM: Phong Phat Hanh Bao Chi, 17 Dinh Le, Hanoi. KÍ­NA: Beijing Waiden Shudian, Periodical Division, P. O. Box 50, Peking, ALBÁNIA: Ndermarja Shtem­ore e Botime­­ve, Tirana. Ezeket a címeket tudjuk ren­delkezésükre bocsátani. De mert félő, hogy épp az eddigi átté­teles előfizetési és vásárlási módszerek, nehézségek miatt esetleg épp azoknak a kezébe nem jut el lapunknak ez a szá­ma, akiket leginkább érdekelne az előfizetés helyi lehetősége, ezért arra kérjük a­­ hazai olvasóit, akiknek ezekben az országokban barátaik, roko­naik élnek, adják tudtára az érdeklődőknek a címeket. Álláspont Késedelem nélkül Sikeres volt a tanácskozás — méltó a folytatás. Erre a követ­keztetésre jut a megfigyelő, ha sorra veszi a kommunista és mun­káspártok moszkvai tanácskozásán részt vett pártok központi bi­zottsági üléseit, amelyeken a küldöttégek beszámoltak munkájuk­ról, majd határozatok születtek a további tennivalókat illetően. A kommunisták vezető testületei elsősorban azzal folytatták méltóképpen a Moszkvában végzett munkát, hogy haladéktalanul hozzáláttak a közös elhatározások valóraváltásához. Az SZKP külpolitikai irányvonalának szerves részévé tette a tanácskozá­son megfogalmazott törekvéseket. A LEMP ideológiai offenzívá­­ját vértezte fel a dokumentumok alapvető megállapításaival. A Német Kommunista Párt új erőt merített a nyugatnémet de­mokratikus erők akcióinak kibontakoztatásához. A latin-ame­rikai pártok a testvérpártok kollektív bölcsessége alapján kialakí­tott helyzetértékelést figyelembe vették földrészük forradalmi lehetőségeinek megítélésénél. Néhány ázsiai, afrikai párt már ar­ra az elhatározásra jutott, hogy az eddiginél szélesebb körben kell keresnie szövetségeseit az imperializmus elleni harcra. S egyáltalán nem szerénytelenség, ha a méltó folytatók kö­zött említjük az MSZMP-t, amelynek Központi Bizottsága kilenc nappal a moszkvai tanácskozás befejezése után már világosan meghatározta a további tennivalókat: erősíteni a testvéri pártok és országok összefogását, fokozni a tevékeny szolidaritást a hő­siesen harcoló vietnami néppel, az arab népekkel, a békéért és a kollektív biztonságért harcoló európai népekkel, mindazokkal, akik a világ különböző térségein síkraszállnak a szabadságért és a békéért. Központi Bizottságunk nem­­hagyott kétséget a tekin­tetben, hogy nemzetközi feladataink teljesítése „saját portánkon kezdődik”, vagyis megköveteli a hazai feladatok megoldását, a szocialista társadalom eredményes építését. Távol áll tőlünk, hogy a moszkvai tanácskozás után született pártállásfoglalásokban már a közösen érlelt tennivalók végre­hajtását lássuk — odáig hosszú, kemény, nehéz harc vezet majd. De ha nem is becsüljük túl, nagyra értékeljük ezeket az állásfog­lalásokat. Mindenekelőtt azért, mert egy rendkívül fontos sajá­tosságra hívják fel a figyelmet: a testvérpártok késedelem nél­kül cselekedni akarnak. A kor követelménye Rendkívüli jelentőségűnek érezzük azt a témát, amelyről pártunk, a Központi Bizottság legutóbb tárgyalt: a tudomány­­politikát. Hazánkban a társadalmi átalakulások elválaszthatatlanok a marxizmus-leninizmus tudományától, a tudományok fejlődése pedig a szocialista társadalom kibontakozásától. S ez a kölcsön­hatás a jövőben erősödni fog, hiszen a szocializmus teljes felépí­tése, a nép anyagi és kulturális színvonalának további emelése el­képzelhetetlen a tudomány hatékony közreműködése nélkül. A párt tudománypolitikai irányelveinek megfogalmazásával és köz­zétételével éppen abban kíván segítséget nyújtani a tudományok művelőinek, hogy a kor követelményeinek megfelelően, elégít­hessék ki a legfontosabb társadalmi, gazdasági igényeket és vi­lágszínvonalon álló, új tudományos eredményeket hozhassanak létre. A Központi Bizottság állásfoglalásából világosan kitűnik, hogy a párt tudománypolitikája a kölcsönös kötelezettségvállalá­sokra épít. Az MSZMP, mint a társadalom vezető ereje, köteles­ségének érzi, hogy serkentse a tudományok fejlődését, bátorítsa a tudományos igazságokat feltáró, a szocialista célok elérését szol­gáló alkotómunkát, támogassa az egészséges vitákat, síkraszáll­­jon a tudományos közélet tisztaságáért. A társadalom kötelessége, hogy biztosítsa a megfelelő szellemi és anyagi potenciált a nép érdekében álló, a haladást és a békét egyaránt híven szolgáló tudományos kutatásokhoz. A tudományok művelői pedig a szo­cializmus, a társadalmi haladás iránti elkötelezettségükkel, a tár­sadalom által biztosított javakkal való felelős gazdálkodással te­hetnek eleget a rájuk háruló feladatoknak. E kötelezettségek teljesítésének fő haszonélvezője a dolgozó nép. Még hatékonyabb eszközöket kap a társadalmi haladás meg­gyorsítására, és a gazdaság intenzív fejlesztésére, korunk új kér­déseinek igaz megválaszolására, az imperializmus elleni megalku­vás nélküli harcra, mindazoknak a vívmányoknak reményteljes hasznosítására, amelyeket az ügy kigondolni, a kéz megvalósítani képes. A tudomány ügye tehát közügy — ekben rejlik a Központi Bizottság állásfoglalása iránti nagy érdeklődés magyarázata. Biz­tosak vagyunk abban, hogy a mai érdeklődés holnap cselekvő támogatássá válik, így teljesítheti hazánkban is a tudomány azt, ami világszerte legfőbb küldetése: szolgálja az embert. MAGYARORSZÁG politikai és társadalmi hetilap Szerkeszti: DR. PÁLFY JÓZSEF főszerkesztő, GARDOS MIKLÓS h. főszerkesztő Szerkesztőség: Bános Tibor (kultúra), Gellért Gábor (politikai sorozatok), Gö­­möri Endre (nemzetközi politika), Körmendy István (katonapolitika), dr. Novobáczky Sándor (hazai élet), Nyárády Gábor (tudo­mány), Nyerges Ágnes (levele­zés), Várkonyi Endre (olvasó szerkesztő) Budapest Vill., Gyulai Pál u. 14. Telefon: 137—660 Postafiók: Budapest 62. Pf. 634. Külföldi tudósítók: BÉCS: Heltai András BELGRÁD: Kocsis Tamás BERLIN: Dr. Győrffy Tibor BONN: Polgár Dénes BUKAREST: Dr. Gombos László LONDON: Dr. Sugár András MOSZKVA: Heves József PÁRIZS: Lehel Miklós PRÁGA: Halasi György VARSÓ: Márkus Gyula WASHINGTON: Kis Csaba az MTI állandó külföldi tudósítói Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Csollány Ferenc igazgató Kiadóhivatal: Budapest Vill., Blaha Lujza tér 3. Telefon: 343-100, 142-220 Terjeszti a Magyar Posta. Előfi­zethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlap­üzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V., József nádor tér 1.) Előfizetési díj: 1 hónapra 12,— Ft, negyed évre 36,- Ft, fél évre 72- Ft, egész évre 144,— Ft 69.3292/2 - Zrínyi Nyomda, Bp. Készült ofszet rotációs eljárással Ultraset Junior 72-es gépen. F. v.: Bolgár Imre Index, 25 606. Lapunk külföldre előfizethető köz­vetlenül o KULTÚRA Könyv és Hír­lap Külkereskedelmi Vállalatnál, BU­DAPEST 62. P. O. B. 149. vagy ANG­LIA: Collet's Holding Ltd., Denington Estate, Wellingborough, North ants. — Donubia Book Co., 78. Shaftesbury Av. London, W. 1. AUSZTRÁLIA: Current Books, G. P. O. Box 4886. Sydney. AUSZTRIA: Globus (VAZ). Höchstadtplatz 3., A-1200. Wien I. BRAZÍLIA: Livrario Brody Lida., P. O. B. 6366. Sőo Paulo. FRANCIAOR­­SZAG: Age nee Littéraire et Artis­­tique Parisienne, 7 rue Debelleyme. Paris 3. Société Balaton, 12 rue de la Grange-Boteliére, Paris 9.; KA­NADA: Pannónia Books. 2. Spadina ave, Toronto 4., Ontario Délibáb film and Record Studio, 19. Prince Arthur Street. West Montreal, 18. Quebec. NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZ­TÁRSASÁG: Kunst und Wissen. Post­fach 46., Wilhelmstraße 4., 7 Stutt­gart 1. Griff Verlag, Ober der Klause 7., 8 München 90. Kubon und Sog­­ner. Schließfach 68., 8 München 34. USA: Joseph Brownfield, 1484 Third Avenue New York, N. Y. 10 028. - Fam Book Service. 60. Fifth Avenue, New York 3. N. Y. - Stechen and Hafner Inc. 13 East 10th Street. New York 3. N. Y. A I MAGYARORSZÁG 1969/27. (284.) szám­ának fény­képei. MTI Külföldi képszolgálat, MTI Foto és Bozsán Endre felvételei

Next