Magyarország, 1970. július-december (7. évfolyam, 27-52. szám)

1970-07-05 / 27. szám

/----------------------------------------­ A MAGYARORSZÁG tudományos rovatvezetője az el­múlt héten lapunk képviseleté­ben jelen volt Párizsban, az UNESCO-palota konferenciater­meiben a tudománypolitikáért felelős európai miniszterek első tanácskozásán (MINESPOL 70, azaz: Ministers of the European Member States responsible for Science Policy). Ezzel a több évi előkészítő munkával létrejött nagy jelentőségű értekezleten harminc európai tagország 170 delegátusa négy bizottságban és plenáris üléseken tárgyalta meg a tudósok és mérnökök képzé­sének, felhasználásának, a kuta­tási prioritásoknak a problé­máit, az alapkutatások nemzeti aspektusait és a nemzetközi együttműködés kiszélesítésének lehetőségeit. Hazánkat Kiss Ár­pád miniszter, a OMFB elnöke vezetésével 11 tagú delegáció képviselte. Sikerként könyvelhetjük el, hogy több magyar határozati javaslat kapott visszhangot a konferencia zárójelentésében. Miként a magyar küldöttség tag­jai, munkatársunk is egyheti kemény munka után vaskos irat­­csomóval érkezett haza Párizs­ból. Részletes beszámolóját a jövő heti számunkban közöljük. Egy másik témáról is szólnunk kell. A pesti villamosokon, bu­szokon a múlt napokban kis, pi­ros-fehér plakát jelent meg, rajta egy matematikai jel - egy szám meg két kérdőjel: „? 10 ?" Az MTI plakátja ez, amellyel a Képes Sport és a Magyaror­szág által kezdeményezett ko­­cogó-mozgalmat akarja népsze­rűsíteni, mondván, hogy 10 évvel többet élsz, ha kocogsz. Ezt az első, rejtelmes hirdetményt nyil­ván követi majd egy másik, amelyik megmagyarázza a titok­zatos „matematikai képletet". Mi azonban addig is szeret­nék tudni, van-e már valami fo­ganatja a kezdeményezésnek, kocognak-e már az országban? Ki, hol, milyen körülmények kö­zött? És nem csupán a puszta kíváncsiság érdeklődésünk indí­téka, hanem az, hogy a közel­jövőben sportorvosi cikket sze­retnénk közölni a lapban és cél­szerű lenne ezt az eddigi jó és rossz tapasztalatok birtokában megíratni, hogy e tapasztalatok­ra reagálhassunk is, jó mederbe terelgetve így is a mozgalmat. Kérjük tehát a MAGYARORSZÁG olvasóit, írjanak nekünk az ed­dig történtekről, a kocogó­ moz­­galom kezdetéről. A levelek, amellett, hogy igen népszerű le­velezési rovatunkat is gazdagít­ják majd, új lehetőségeket is föltárhatnak egészségünk védel­mére. Bízunk olvasóink aktivitá­sában, amelyben még soha nem csalódtunk. _ ________________ Álláspontunk Baráti látogatás A vezető politikusok hivatalos látogatásai mögött mindig meghatározott célok, érdekek húzódnak. Nem kivétel ez alól Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének mongóliai utazása sem. A legfőbb érdek és cél, amely államférfiainkat vezérli, a két nép kapcsolatának további erősítése és szélesítése. Orszá­gaink, mint a KGST tagállamai, az évek folyamán kiterjedt gazdasági és műszaki-tudományos együttműködést építettek ki, amely kölcsönös előnyökkel jár. A mongol nyersanyagok és késztermékek fontosak számunkra, a magyar geológusok, állat­egészségügyi szakemberek, a magyar tervek alapján és hazánk által szállított berendezésekkel épült gyárak pedig a mongol gazdaság számára nélkülözhetetlenek. Megvan tehát az alap arra, hogy a sokrétű és modern kapcsolatok tovább bővülje­nek; a magyar küldöttség, s különösen külkereskedelmi minisz­terünk dossziéjában már sorakoznak az újabb megállapodások tervezetei. Minthogy hasonló törekvés tapasztalható mongol barátainknál is, bizonyos, hogy a tárgyalások eredményeként megegyezés születik a közös munka fejlesztésére. Fontos programpont a nemzetközi helyzetről alkotott néze­tek egyeztetése is. Mindkét ország a szocialista világrendszer tagjaként aktívan tevékenykedik a nemzetközi küzdőtéren azo­nos feladatok megoldása — a béke védelme, a haladás előmoz­dítása — érdekében és azonos ellenséggel, az imperializmussal szemben. Számos közös akciót is végrehajtottak, ami Magyar­­ország és Mongólia nemzetközi tekintélyét egyaránt növelte. A nézetek egyeztetése további együttes erőfeszítések alapjait veti meg. A látogatás a két ország érdekein túl a szocialista világ­­rendszer érdekeit is szolgálni hivatott. A magyar—mongol in­ternacionalista kapcsolatok erősödése a testvéri országok, az egész kommunista mozgalom szorosabb összefogásának egyik építőeleme. Mongol barátaink közvetlenül állnak szemben a kínai egységbontó kísérletekkel, amelyek visszaszorításához ép­pen ezek, s főleg a Szovjetunióhoz fűződő internacionalista szá­lak adnak erőt. A magyar államférfiak azzal indultak útnak, hogy minél többet kívánnak látni a mongol nép életéből. A nagy érdeklő­dés annak a rendkívüli fejlődésnek szól, amelyet Mongólia az utóbbi években elért, s amely az ún. harmadik világ népeinek történelmi példát mutat a szocialista előrehaladásra. Mérleg Amikor egy család összeül, s számba veszi, mire tellett a pénzből, mire nem, mennyit kell dolgozni, hogy másra is jus­son, felelősségteljes szerepe van a családfőnek. Reális véle­ményalkotásával helyes irányba tereli a családtagok vágyait, terveit, erőfeszítéseit. Nagyobb méretekben így van ez akkor is, amikor a határaink között élő legnagyobb család, az ország ház­tartásának mérlegét vonjuk meg. A családfői tisztet betöltő parlament a tavalyi költségvetés végrehajtásának alapos vizs­gálatával és a következtetések józan levonásával befolyásolja a népgazdaság eddigi fejlődéséről alkotott képet, s a legfontosabb feladatok megoldására összpontosítja a társadalom erőfeszí­téseit. Az ország jól zárta az elmúlt évet. A gazdaság gyarapo­dott, a gazdálkodás hatékonyabb lett, a fizetési mérleg javult. Bizonyos, hogy ezt ily módon csak az országos áttekintéssel rendelkező vezetők tudják érzékelni. A pozitív változások egyi­­ke-másika azonban sokakat érintett, végső soron valamilyen formában mindenki haszonélvezője volt annak, amit a pénz­ügyminiszter így fogalmazott meg: „Az 1969. év gazdasági eredményei összességükben kedvezőek, bennük a szocialista tervgazdálkodás és a gazdasági reform módszereinek érvénye­sülése a meghatározó. A gazdasági fejlődés természetes ellent­mondásai ellenére a fő irányzat a népgazdaságban haladó és javuló.” Az egyes ember ezt úgy éreztette, hogy az is kapott gyermekgondozási segélyt, aki eddig nem részesült benne, (már 144 ezer anya veszi igénybe), az egy keresőre jutó reálbér 5 százalékkal emelkedett. Persze a helyzet lehetett volna jobb is , ha jobban dolgoztunk volna. Főleg a beruházásokat kellene gyor­sabban megvalósítani, a mások rovására ügyeskedőket megfékezni a tisztességes munkát jobban ösztönözni, jutalmazni. Az árvíz­károk jelentősek voltak, ellensúlyozásuk rendkívüli erőfeszíté­seket követel. A társadalmi összefogás azonban nemcsak a pusztító áradatnak tudott megálljt parancsolni, hanem kiapad­hatatlan forrása a vízmost a vidékeken új életet serkentő épí­tőmunkának is. A nagy család — a társadalom — háztartása egyáltalán nem problémamentes, de alapjában rendben levő. Reméljük jövőre még jobb lesz a mérleg. MAGYARORSZÁG politikai és társadalmi hetilap Szerkeszti: DR. PÁLFY JÓZSEF főszerkesztő GARDOS MIKLÓS h. főszerkesztő Szerkesztőség: Bános Tibor (kultúra), Gellért Gábor (politikai sorozatok), Gömöri Endre (nemzetközi politika), Körmendy István (katonapolitika), dr. Novobáczky Sán­dor (hazai élet), Nyárády Gábor (tu­domány), Nyerges Ágnes (levelezés), Várkonyi Endre (olvasó szerkesztő) Budapest, Vili., Gyulai Pál u. 14. Telefon: 137-660 Postafiók: Budapest 62. Pf. 634. Külföldi tudósítók: BÉCS: Lóránt László Endre BELGRÁD: Kocsis Tamás BERLIN: Dr. Győrffy Tibor BONN: Polgár Dénes BUKAREST: Kopreda Dezső LONDON: Dr. Sugár András MOSZKVA: Hável József MUSS».­­ L«h­' Mik.G. PEKING: Baracs Dénes PRÁGA: Flesch István SZÓFIA: Nagy Károly VARSÓ: Márkus Gyula WASHINGTON: Kis Csaba az MTI állandó külföldi tudósítói Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Csollány Ferenc igazgató Kiadóhivatal: Budapest, Vili., Blaha Lujza tér 3. Telefon: 343-100, 142-220 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesí­tőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest, V., József nádor tér 1.) Előfizetési díj: 1 hónapra 12,- Ft, negyed évre 36,- Ft, fél évre 72,— Ft, egész évre 144,— Ft Ft.3267 2 - Zrínyi Nyomda, Budapest Készült ofszet eljárással Ultraset 72-es rotációs gépen. F. v.: Bolgár Imre Index: 25 606 Lapunk külföldre előfizethető köz­vetlenül a KULTÚRA Könyv- és Hír­lapkereskedelmi Vállalatnál, BUDA­PEST 62, P. O. B. 149. vagy a szocialista országokban: BULGÁRIA: Direktia R. E. P., 11 pl. Slavekov, So­fia. CSEHSZLOVÁKIA: Madarska Kul­túra, Vacavské nám 2, PRAHA 1. Postova Novinova Sluzba — dovoz tis­­ku, Vinohradská 46, PRAHA 2. Pos­tova Novinova Sluzba — dovoz tisku, Leningradska 14, Bratislava. NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG: Zei­­tungsvertriebsamt, Fruchtstrasse 3—4, 1004, BERLIN. JUGOSZLÁVIA: Forum, Novi Sad, Vojvode Midisa broj 1. Ju­­goslovenska Knjiga, Beograd, Terazije 27. ROMÁNIA: OSEP, Bucuresti, OSEP Oradea. LENGYELORSZÁG: B. K. W. Z. Buch, Warszawa, ul. Vronia 23. SZOVJETUNIÓ: Pochtamt - Import, Moszkva, Pochtamt-Import, Leningrad. KOREA: Chulpanmul, Phenjan. VIET­NAM: Phong Phat Hanh Bao Chi, 17 Dinh Le, Hanoi. KÍNA: Beijing Waisen Shudian, Periodical Division, P.O.Box 50, Peking. ALBANIA: Nder­­marja Shtem­ore e Botimeve, Tirana. Nyugat-Európában és a tengerentúl. ANGLIA: Collet’s Holding Ltd., Den­­ington Estate, Wellingborough, North­­ants.­­ Danubia Book Co., 78. Shaftes­bury Av. London, W. 1. AUSZTRÁLIA: Current Books. G. P. O. Box 4886. Sydney. AUSZTRIA: Globus (VAZ), Köchstadtplatz 3., A.1200. Wien I. BRAZÍLIA: Livrario Brody Ltda., P. O. B. 6366. Sao Paulo. FRANCIA­­ORSZÁG: Agence Littéraire et Artis­­tique Parisienne, 7 rue Debelleume, Paris 3. Société Balaton, 13 rue de la Grange-Batelière, Paris 9., KA­NADA: Pannónia Books, 2. Soadina ave, Toronto 4., Ontario Délibáb film and Record Studio, 19. Prince Arthur Street, West Montreal, 18. Duebec. NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZ­TÁRSASÁG: Kunst und Wissen, Post­fach 46., Wilhelmstrasse 4., 7 Stutt­gart 1. Griff Verlag, Uber der Klause 7., 8 München 90. Kuben und Sag­­ner. Schliessfach 68., 8 München 34. USA: Joseph Brownfield. 1484 Third Avenue New York, N. Y. 10 028.­­ Farn Book Service. 60. Fifth Avenue, New York 3. N Y. — Stechen and Hafner Inc. 13 East 10th Street, New York 3. N Y. MAGYARORSZÁG 1970 27. (336.) számának fényképei az MTI Külföldi képszolgálat. MTI Foto, továbbá Cs. Benkő Judit, Za­­ránd Gyula, Wormser Antal, Váradi Ibolya. V___________________/

Next