Magyarország, 1977. január-június (14. évfolyam, 1-26. szám)

1977-01-02 / 1. szám

N­­ MAGYARORSZÁG szerkesztősége ezúton kíván si­kerekben gazdag, boldog új esz­tendőt valamennyi kedves ol­l­­vasójának. Mi a legszebb, leg­­megindítóbb ajándékot az ünne­pekre egy olvasói levél formájá­ban kaptuk. Oly becses és fon­tos írás ez számunkra, hogy szinte teljes terjedelmében kö­zöljük. „Tisztelt Szerkesztőség! 1974. szeptember 29-i számukban Mágneses sebészet címen cik­ket közöltek Neukum Lea tollá­ból, a cikk dr. Fritz Lechner elektrodinamikai módszerét és eredményeit ismertette. Véletle­nül jutottam hozzá, és — ezt túlzás nélkül állíthatom - az életet jelentette számomra. 1973 júliusa óta ugyanis súlyos autó­baleset következtében életveszé­lyes állapotban voltam. Csaknem egyéves kórházi kezelés után medencekosaras, merev térd- és csípőizületi járógéppel és man­kókkal, a lakáson belül is csak rendkívül nehezen tudtam mo­zogni (tudniillik a bal combcson­tom törése körül csontvelőgyulla­dás alakult ki, ami a kezelése ellenére progrediált, s ezért a csontom középső szakaszából 10-11 centiméteres szakaszt el kellett távolítani). Magam is orvos vagyok, így tisztában voltam helyzetem sú­lyosságával, és érthető módon nagy érdeklődéssel olvastam el az említett, éppen az én esete­met érintő cikket a csontvelő­­gyulladás kezelésének és a csontátültetéseknek nagyszerű eredményeiről. A közlemény még akkor is felkeltette volna fi­gyelmemet, ha nem személyes problémámmal kapcsolatos. Mi­után elolvastam, az orvosi szak­­irodalomban áttanulmányoztam az ide vonatkozó ismertetéseket, majd levélben felkerestem dr. Lechner professzort, aki elvállal­ta műtétemet. 1975 júniusában sikerült kijutnom dr. Lechnerhez, aki csontátültetéssel pótolta a hiányzó szakaszt, és elektromág­neses kezelést alkalmazott. 1976 júniusában eltávolította a rög­zítő szöget is, és ma már se­gédeszköz nélkül, bár néhány centiméteres lábrövidüléssel­­ ismét járóképes vagyok. (Sajnos, későn kerültem Lechnerhez, és az izomzat zsugorodása miatt nem tudta lábam teljes hosszát visszaállítani, de ez egy újabb műtéttel megoldható lesz.) Ezek után teljes mértékben igazolhatom és tanúsíthatom, hogy a cikkben tárgyalt ered­mény nemcsak megfelel a való­ságnak, hanem messze felül is múlja a lehetőségekről eddig al­kotott elképzeléseinket. Pedig sok szakember még ma is két­ségbe vonja e kezelési módszer jelentőségét. Ezúttal szeretném önöknek, és személy szerint Neukum Leárjak is megköszönni, hogy ráirányították a figyelmet ezekre a kísérletekre. Kérem, továbbra is közöljenek hasonló értékű információkat. Hálásan gondol önökre: Szinetárné, dr. Tuchert Ágnes. 1082 Budapest, Baross utca 60." Köszönjük a levelet; a ma­gunk részéről szívesen megígér­jük, hogy hasonló értékes újdon­ságokról igyekszünk majd hírt adni az orvostudomány világá­ból a jövőben is. Természetesen tudjuk, hogy a fent leírt eset egyedi, bármily szerencsés és örömteli is kedves olvasónk számára . .. Álláspontunk két fronton ilyenkor, év elején tervez, számol, előretekint az ember. Vé­giggondolja, mi vár rá az új esztendőben, mit kell megoldania, miként is alakítsa sorsát. Minthogy azonban egyéni életének­ ala­kulása ezernyi szállal kapcsolódik a család, a munkahelyi kö­zösség és a tágabb család, a társadalom jelenéhez és jövőjéhez, a tervezgetés egyik kiindulópontja: merre tart az ország? A válasz adott, hiszen attól a pillanattól kezve, hogy elin­dultunk a szocializmus magunk választotta útján, a haladás iránya pontosan megjelölhető. A szocialista forradalom a ha­talom megragadásával nem fejeződött be. Folytatódott az új tár­sadalom alapjainak lerakásával. Ezt követően az alapok meg­szilárdítása volt a feladat. Ennek elvégzése után pedig lehetővé vált, hogy a hatvanas években hazánk elérkezzék a szocializmus időszakába. Tévedés ne essék: ez nem azt jelenti, hogy már fel­építettük a szocializmust, hanem azt, hogy a társadalom ezután szocialista alapokon fejlődhet tovább. Következő célunk a fejlett szocialista társadalom felépítése. Ezt sem szabad félreérteni: a fejlett szocializmus még nem kom­munista társadalom. A szocializmus építésének ama hosszú idő­szakot felölelő szakasza, amelyben az élet minden területén to­vább kell fejlesztenünk a mai társadalmunkban már meglevő folyamatokat, illetve ahol lehet, új, még érettebb viszonyokat kell létrehozni. S így juthatunk majd el a kommunizmusba. Ez a mi történelmi életpályánk. Az 1977-es esztendő köszöntésekor azt kell szem előtt tar­tanunk, hogy életünket, munkánkat idén is a fejlett szocialista társadalom megalkotása tölti be. Ez egyszerre három feladatot ad valamennyiünknek. Először: megőrizni, terjeszteni, tovább­fejleszteni azt, ami már szocialista vonásokkal gazdagítja min­dennapjainkat. Másodszor: gyengíteni és ahol lehet, megszüntetni azokat a nem szocialista jelenségeket, amelyek visszaszorulóban, de jelen vannak, sőt ,olykor felerősödhetnek. Harmadszor: táp­lálni, erősíteni azokat a csírákat, amelyekből kinőhet a kommu­nizmus. S vannak-e már ilyenek? Igen, gondoljunk csak a szo­ciális ellátás kiemelkedő vívmányaira vagy a társadalom mind növekvő része magatartásának, gondolkodásmódjának példa­mutató jegyeire. Céljaink elérésének idén sincs és nem is lehet jobb útja­­módja, mint az, hogy okosan, felkészülten, fegyelmezetten, terv­szerűen és szervezetten dolgoznunk) kell. Eddig is munkánkkal boldogultunk, ezután is rajtunk múlik, miként lesz valóság am­biciózus, de reális terveinkből. Vagyis egyetlen frontszakaszon, a gazdaságban kell megfeszítenünk erőnket? Ezt így nem mond­hatjuk. Nem azért kell másként fogalmaznunk, mert nem tartjuk elsődlegesen fontosnak, meghatározó jelentőségűnek a gazdasági munkát. De nem kizárólag erről van szó. Mert mi kell ahhoz, hogy elérjük céljainkat? Mindenekelőtt az ember, aki nem pusz­tán lélektelen fogaskerék egy gépezetben, hanem ismeri helyét, szerepét, s ennek alapján tudatosan építi az új társadalmat. Vajon a gazdasági hatékonyság növelése, a gazdasági struktúra javítása és sok más feladat megoldása pusztán szervezés kér­dése? Nem, a szemléleté is, mert csak az új, nagyobb követel­mények megértése, a kitűzött feladatok, tervek meggyőződéses elfogadása érlelhet tenniakarást. S azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy fejlődé­sünk mai szakaszában sok szempontból bonyolultabbak a fel­adataink, mint korábban. Ma a kérdések nagy részére nem lehet egyszerű igennel vagy nemmel válaszolni. S minél bonyolultabb egy probléma, annál inkább gondoskodni kell a megfelelő fel­világosításról, az esetleges több megoldási módozat közül a leg­célravezetőbb egységes megítélésről. Ez sem megy a magatartást és a gondolkodásmódot egyaránt befolyásoló szemlélet formálása nélkül. Akkor hát fogalmazzuk meg a választ: milyen frontokon kell harcolnunk 1977-ben is a fejlett szocializmusért? Két fő fronton: a népgazdaság sokoldalú fejlesztésén és a tudat szocia­lista átalakításán kell munkálkodnunk, mert ez a két tennivaló feltételezi, kiegészíti egymást. Egyik oldalról a gazdasági építő­munka eredményei megteremtik a tudatformálás anyagi lehe­tőségeit, másik oldalról pedig a reális gondolkodást, az aktív kezdeményezést és a tervszerű cselekvést serkentő, helyes szem­lélet biztosítja a sikeres gazdálkodás szubjektív feltételeit. Mind a szocialista gazdaság fejlesztése, gyarapítása, mind pedig az emberi gondolkodásmód közösségi vonásainak erősítése sok tekintetben az eddigiektől eltérő — részint nehezebb, részint megváltozott — körülmények között történik. Ez az eddiginél is figyelmesebb, körültekintőbb munkára, szellemi és anyagi erőink ésszerűbb hasznosítására int bennünket, különben tiszte­letreméltó erőfeszítéseink nem járhatnak kellő eredménnyel. Az év eleji előretekintést végül is azzal zárhatjuk: 1977-ben is csak akkor járhatjuk nagyobb léptekkel, gyorsabban a szocia­lizmus útját, ha értjük, képviseljük és támogatjuk az új tár­sadalom építésének politikáját, még eredményesebben dolgozunk, még aktívabban veszünk részt a közéletben. Ezt­ pedig nem elég akarni, ezért tudatosan cselekedni kell. A MAGYARORSZÁG szerkesztőségének belső munkatársait Veszprémi Miklós (olvasószerkesztő) Gömöri Endre (nemzetközi politika) Dr. Novobáczky Sándor (belpolitikai Nyárády Gábor (tudomány) Bános Tibor (kultúra) Várkonyi Endre (főmunkatárs; levelezés) Gellért Gábor (főmunkatárs; politikai sorozatok, sport) Alaksza Tamás (tördelőszerkesztő; „Öt világrész száz lapjából”) Bedecs Éva (belpolitikai munkatárs) Lapunk külföldi munkatársai, a Magyar Távirati Iroda külföldi tudósítói: Aczél Endre (Peking) Barabás János (Varsó) Baracs Dénes (Párizs) Bokor Pál (Moszkva) Éliás Béla (Tokió) Fort Péter (Havanna) Heltai András (Washington) Kis Csaba (Brüsszel) Kocsis Tamás (Berlin) Kozma Mihály (Bukarest) László Balázs (London) Magyar Péter (Róma) Nyárádi Róbert (Belgrád) Oltványi Ottó (Bécs) Sándor István (Bonn) Dr. Simó Endre (Lisszabon) Temer­ János (Szófia) E számunk képeit az MTI Fotó: az MTI külföldi képszolgálat készítette. A lapot a Magyar Posta terjeszti, elő­­fizethető bármely postahivatalnál, a­­ kézbesítőknél, a Posta hírlapüzletei­ben és a Posta Központi Hírlap Iro­dánál (KHI) Budapest V., József ná­dor tér 1. Távbeszélő: 180-850 Postacím: Posta Központi Hírlap Iroda 1900 Budapest Előfizetési díj: 1 hónapra 12,- Ft, ne­gyed évre 36,— Ft, fél évre 72,— Ft, egész évre 144,— Ft Lapunk a Szovjetunióban, az NDK- ban, Csehszlovákiában, Romániában, Bulgáriában, Lengyelországban a helyi postahivatalokban rendelhető meg. Kül­földi terjesztőnk a Kultúra Külkereske­delmi Vállalat (H - 1389 Budapest, Postafiók 14°.) Lapunk a következő cí­meken rendelhető meg: ANGLIA: The Danubius Book Com­pany, 58, Chatsworth Road, London NW2 4DD; AUSZTRÁLIA: Globe Hun­garian Bookshop 694-696 George St. Sydney, NSW 200; AUSZTRIA: Rudolf Novak GmbH. Köllnerhofgasse 4. A-1011 Wien I.; BRAZÍLIA: Livraria D. Landy Ltda. Rua­l de Abril, Caixa Postal 7943, 01000 Sao Paulo; CA­NADA: Délibáb Film and Record Studio 19. Prince Arthur Street West, Montreal 130. Que.; Pannónia Books, P. O. Box, 1017, Postal Station „B”, Toronto, Ont. M5T 2T8; Hungarian Ikka and Travel* Service, 1234 Granville Street, Vancouver 2BC; DÁNIA: Hunnia Books and Music, Nor­­­ebrogade 182. I­­v, Kobenhavn; FINN­ORSZÁG: Akateeminen Kirjakauppa, Keskuskatu 2. S1-00100 Helsinki 10. FRANCIAORSZÁG: Société Balaton, 12, Rue de la Grange Bateliére, Paris 9. HOLLANDIA: Club Qualiton, Prinsen­­straat 26. Amsterdam; IZRAEL: Hadash kölcsönkönyvtár. Nesz Ciona u. 4. Tel Aviv; Gondos Sándor, Haifa, Herzl 10. Beth Hakranot, Israel; JUGOSZLÁVIA: Forum, Vojvode Misica bro] 1., Novi Sad; NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSA­SÁG: Újvári - Griff, 8000 München 81, Titurelstr. 2.; SVÁJC: Metropolitan Ver­lag, Szerday Sándor, Teichweg 16, CH- 1142 Münchenstein; SVÉDORSZÁG: A. B. Nordiska Bokhandeln, Alströmer­­gatan 22, 101­10 Stockholm 1., USA: Center of Hungarian Literature, 4418-16 Ave. Brooklyn N. Y. 11204; Hungarian Books and Records, 11802 Buckeye Road, Cleveland, Ohio 44120; VENEZUELA: Luis Tarcsay, Calle Igle­­sia Ed. Villoria, Apt. 21-105. C. 24. Ca­racas. Amennyiben a megrendelés a KUL­TÚRA Külkereskedelmi Vállalatnál (H-1389 Budapest, Pf. 149) történik, az előfizetési díj (évente 15 dollár, vagy az ennek megfelelő összegű más devi­za) átutalható a Magyar Nemzeti Bankhoz (H-1850 Budapest), a KULTÚ­RA 024/7 számú számlájára.

Next