Magyarország, 1980. január-június (17. évfolyam, 1-26. szám)

1980-05-11 / 19. szám

Sporttörténelem Akadályokon át Olimpia és politika ! Brundage híres szavai Azóta, hogy Jimmy Carter ame­rikai elnök a moszkvai olimpiára vonatkozó bojkottelképzelését nyil­vánosságra hozta, igen sok szó esik a sport és a politika, vala­mint a sport és a gazdaság viszo­nyáról. Az olimpia a sport olyan fóruma lett, amelyen az ott tör­téntek a tévé és a rádió jóvoltá­ból az emberek millióihoz jutnak el. A győzelem gazdasági szem­pontból is fontos, mert pénzt hoz az „amatőrnek” és a sportszert gyártónak egyaránt. Az aranyérem egyre fényesebben csillog, meg­szerzéséért mindent bevetnek: elő­térbe kerülnek az ajzószerek, a „sportgyárakban” gyermekekből faragnak olimpiai bajnokokat. Ezek a jelenségek már régóta sö­tét fellegekkel borítják be a „courbertini eszmék tiszta” égbolt­ját. Az első olyan olimpián azonban, 1948-ban Londonban, amely már az elüzletiesedés irányába muta­tott, ezekből a jelekből szinte sem­mit sem lehetett még látni. Az olimpia elsősorban a béke jelképe volt, hiszen valóban csodával ha­tárosnak számított, hogy három évvel a második világháború be­fejezése után a sport küzdőterén mérhették össze tudásukat a nem­régen egymással még hadban álló országok versenyzői. (Két kivétel azért akadt: Németország és Ja­pán nem vehetett részt az olim­pián.) Negyven kínai 1952 azért jelentős, mert első íz­ben fordult elő, hogy az összes, világpolitikában komoly szerepet játszó ország megjelent az olim­pián. Indulhattak németek (az NSZK-ból), s 40 legjobbját elküld­te a Kínai Népköztársaság is. (A tajvani kérdés megoldatlansága miatt azonban 1952 óta a népi Kí­na sportolóival nem találkozhat­tunk olimpiákon. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság csak tavaly rendezte Tajvan státusát.) 1952 másik sportörténeti jelentősége az volt, hogy először képviseltette magát olimpián a Szovjetunió. A fiatal szocialista ország a két vi­lágháború között még nem volt felkészülve arra, hogy sportolókat küldjön ilyen versenyekre. 1951- ben megalakult a szovjet nemzeti olimpiai bizottság, így a világ egyik leghatalmasabb országa egy év múlva bekapcsolódhatott az olimpiai mozgalomban is. Négy év múlva, 1956-ban Mel­­bourne-ben azonban már koránt­sem volt olyan idillikus a kép, mint Helsinkiben. A német kér­désben ugyan sikerült kompro­misszumra jutni, így először 1956- ban jelent meg a játékokon kö­zös német csapat. A világpolitiká­ban bekövetkezett változások miatt azonban rendkívül feszült légkörben kezdődtek a versenyek, s néhány ország távol is maradt. A magyarországi ellenforradalom hatására Hollandia, Spanyolország és Svájc nem küldte el sportolóit Melbourne-be. De nemcsak Ma­­gyaroszág állt ekkor a világ ér­deklődésének középpontjában, ha­nem a Közel-Kelet is. A szuezi válság miatt Libanon és Irak boj­­kottálta az olimpiát. 1960-ban Rómában viszonylag csendes olimpiának lehettünk ta­núi, bár a háttérben már ekkor kiélesedett az a politikai küzde­lem, amely a későbbiekben súlyos nyomokat hagyott az olimpiai mozgalmon is, az apartheid kap­csán. A római volt az utolsó olimpia, amelyen a fajüldöző Déli­­afrikai Köztársaság részt vehetett. Négy év elteltével, 1964-ben To­kióban találkozhattak a világ leg­jobb sportolói. Nyugodt olimpia volt, különösebb zavar, bonyoda­lom nem történt. Háromszáz halálos áldozat Mexikó következett ezután, 1968- ban. Az apartheid-probléma egyre inkább előtérbe került, hiszen több afrikai ország kapcsolódott be az olimpiai mozgalomba, s ezek a nemzetek nemcsak a Dél-afrikai Köztársaság ellen harcoltak, ha­nem Rhodesia ellen is. Mexikó előtt hatalmas mozgalmat indítot­tak, amely azt célozta, hogy a másik fajüldöző országot is zár­ják ki az olimpiai mozgalomból, hiszen a faji megkülönböztetés el­lentétes a NOB alapelveivel is. A válság végül erőszakos beavatko­zás nélkül oldódott meg, mert Rhodesia önként lemondott az in­dulásról. Ellenkező esetben az af­rikai országok legtöbbje bojkot­­tálta volna Mexikót.­­Az olimpia azonban nemcsak nemzetközi sportdiplomáciai bonyodalmat oko­zott, hanem belpolitikait is. A brutálisan kormányzó Diaz Ordaz elnökkel elégedetlenkedő tömegek ugyanis kihasználták azt az al­kalmat, hogy a világ Mexikóra figyelt, s tüntetések sorozatát szer­vezték meg. Az olimpiai építkezé­sekbe milliókat ölő — éppen ez volt a tüntetők egyik kifogása — kormány foggal-körömmel igyeke­zett rendet teremteni, hiszen pol­gárháborús körülmények között a NOB nemigen járult volna hozzá a játékok megnyitásához. A leg­nagyobb tüntetésre tíz nappal az olimpia kezdete előtt került sor. Mexikóvárosban 10 000 diák vonult fel, s a rendőrség fegyverét hasz­nálta. Valóságos utcai harc ala­kult ki, amely öt óra hosszat tar­tott. Egyes külföldi tudósítók sze­rint legalább 300 lehetett a halá­los áldozatok száma. Október 12-én azonban megkezdődhettek a küz­delmek , a világ elfeledkezett a halottakról.­ De ezzel még nem ért véget a sportpolitikai kötélhúzás Mexikó­ban. A 200 méteres férfi síkfutás eredményhirdetése ugyanis viharo­san zajlott le: két amerikai néger atléta, a győztes Tommie Smith és a bronzérmes John Carlos bőr­kesztyűt húzott, s ökölbe szorított, ég felé emelt kézzel tiltakozott a színes bőrűek otthoni üldözése el­len. Az amerikai csapat vezetői rögtön hazaküldték őket, de a tévéközvetítés jóvoltából a vilá­gon emberek százmilliói láthatták a tiltakozást. (Smith közlése sze­rint az amerikai néger sportolók azzal a gondolattal foglalkoztak, hogy bojkottálják az 1968-as olim­piát. Végül azonban a tiltakozás másik, rendkívül hatásos módját választották.) Connolly utca 31. München következett ezután, ahol a politikai terror tört be a sportba. Az események jól ismer­tek: az olimpia tizedik napján egy arab akciócsoport behatolt az olimpiai falu Connolly utca 31. számú házába, ahol az izraeli spor­tolók készültek a versenyekre. Rö­vid tűzharcban két sportolót meg­öltek, tizenegyet túszul ejtettek. Az NSZK kormánya alkudozni kezdett a merénylőkkel. Genscher belügyminiszter elfogadta feltéte­leiket, s a túszok éjszaka fogva­tartóikkal együtt a fürstenfeld­­brucki katonai repülőtérre mentek. Mindmáig tisztázatlan körülmé­nyek között az éjszakai órákban heves lövöldözés kezdődött, s en­nek során több arab fegyveres és a túszok valamennyien életüket vesztették. A csonka izraeli csa­pat a tragédia után természete­sen hazautazott, s ugyanígy tett a terrorakciótól magát elhatároló egyiptomi együttes is. A NOB ál­tal rendezett gyászünnepségen hangzottak el Avery Brundage az­óta legendássá vált szavai: „A já­tékokat folytatni kell!” Münchenben egyébként újra elő­térbe került az apartheid-kérdés. Rhodesia ezúttal nem volt haj­landó lemondani az indulásról, sőt, sportolói már be is költöztek az olimpiai faluba. A háttérben azon­ban fokozódott az afrikai orszá­gok nyomása, amelynek végül nem tudott ellentállni a NOB: hosszú viták után Rhodesiát kizárták a versenyről. A Legfelsőbb Afrikai Sporttanács „nagy győzelemként” ünnepelte ezt a döntést, legalább­is így nyilatkozott Abraham Or­­din, a szervezet elnöke. A montreali eseményekre még jól emlékezünk, így világosan él előttünk az is, hogy a politika már a megnyitás előtt „kopogta­tott” az olimpia ajtaján. Két hét­tel a kezdet előtt ugyanis kana­dai szeparatisták szállták meg a NOB lausarnne-i székházát. Bár az akció csak jelképes volt, s nem követelt áldozatokat, már ez is mutatta: a montreali nem tarto­zik majd a nyugodt játékok közé. Így is történt. A „kínai kérdés­sel” kezdődött. Tajvan sportolói javában készülődtek az elutazás­hoz, amikor jött a hír: a kana­dai kormány nem hajlandó vízu­mot adni nekik. Trudeau kor­mányfő ezt azzal magyarázta, hogy az ENSZ 1971-ben a Kínai Népköztársaságot vette fel tagjai sorába, Tajvant pedig kizárta. A NOB-ban azonban pontosan for­dított volt a helyzet. A tajva­niak hiába tiltakoztak, nem fo­gadták őket Montrealban. A „zsarolás” Ám nemcsak a „kínai kérdés” nehezedett a kanadai szervezőkre. A müncheni „zsarolás” sikerén felbuzdulva ugyanis az afrikai or­szágok nagy része — szám szerint huszonnégy — túlzott követelése­ket támasztott. Ausztrália kizárá­sát követelték, azzal a megokolás­­sal, hogy egy ausztrál csapat rög­bimérkőzést játszott egy dél-afri­kai együttessel. Ausztrália hivata­losan bejelentette: klubmérkőzés­ről volt szó, s ezzel országa nem sértette meg a fajüldöző rendszer elszigetelését célzó ENSZ- és NOB- határozatokat. (Az igazsághoz tar­tozik még, hogy a rögbi nem is olimpiai sportág.) Rendkívül heves viták következ­tek, de ezúttal a NOB maradt ke­mény. Ennek következtében 24 af­rikai ország visszarendelte spor­tolóit Montrealból. Bekövetkezett tehát a számszerűleg egyik legna­gyobb olimpiai bojkott.­­A hátte­ret jól ismerők szerint azonban nem is az apartheid volt az afri­kai bojkott fő oka, hanem a kí­nai probléma. Az afrikai kapcso­lataikról ismert kínaiak ugyanis ebben az időben már valóságos hadjáratot folytattak azért, hogy ismét a Nemzetközi Olimpiai Bi­zottság tagjai lehessenek. A hírek szerint rábírták az afrikai orszá­gokat, hogy támogassák elképze­lésüket. Ezek szerint Montrealban a bojkott — közvetett módon — a „kínai kérdés” megoldatlansága elleni tiltakozást fejezte ki.) Így érkeztünk tehát el 1980-hoz, a moszkvai olimpiához. S bár a történelmi visszatekintés egyértel­műen bizonyítja, hogy a politika már régóta „kézen fogta” a spor­tot, úgy látszik a mostanihoz ha­sonlóan bonyolult, mélyreható, az olimpiai mozgalom jövőjét befo­lyásoló helyzet még nem adódott. OLTVÁNYI TAMÁS A MEXIKÓI TILTAKOZÁS „Falhoz voltunk szorítva”

Next