Magyarország, 1995. július-december (32. évfolyam, 27-52. szám)

1995-07-07 / 27. szám

Hétről hétre Czakó Gábor: Nulla meg nulla Nem tudom, föltűnt-e valakinek az a súlyosan antidemok­ratikus, mi több, önkényes cselekedet, amire a kecskemé­ti önkormányzat vetemedett a minap. Kétszínűen persze, a lakosság fölháborodására apellálva, amivel, ugye egy­részt a felelősséget szerette volna elhárítani, másrészt be­mártani választóit, azok bizony mucsaiak. Elavultak. Gő­zük sincs, hol tart a világ, mivel kellene nekik lépést tarta­niuk. Ahelyett, hogy tiltakoznának, pártolniuk illene bér­gyilkos úr művészi kibontakozását, továbbá barátainak és üzletfeleinek, mondhatnánk eszmetársainak, gyökeresebb szóval: elvtársainak üzleti vállalkozását. Mert hiszen csakis a vállalkozástól megy előbbre a világ. Hogy hova, most ne firtassuk. A kecskemétiek levizsgáztak. Egy virágzást tapostak el bunkó önkormányzatukkal vállvetve. Virágzást, nem vitás, hiszen a műveknek nevezett kiállítmányok vérdilet­táns izék, tehát kapkodták volna őket mint a cukrot. És a mester tovább híresült volna, mint az AIDS. Hasonlóan számtalan kollégájához, akik a börtönből kapcsolódtak be a világművészet-ipar vérkeringésébe. Ráadásul a konzervatívabb irányzatba, hoppá, abba, amelyik még próbálkozik úgynevezett műtárgyak létreho­zásával. Csak ebben a században kantáták, pannók, szo­borkolosszusok, no meg kisebb panegirikuszok, dalok, asztalileninek százezrei készültek tömeggyilkosok istení­­tésére. Nem tévedés kérem, százezrei, Koreától Koreáig, és akkor még nem beszéltünk más csirkefogók, buggyan­tak, grófok, püspökök, dohánygyárosnők heroizálásáról és tündéresítéséről. És a fogkrémek, a letéti jegyek, a sam­ponok, a plébekkpolitikusok és egyéb plédekksztárok mennybemenesztéséről. Bizony, ha a művészet célja nem Isten, tere nem a mí­tosz és az alkotó folyamat sem istentisztelet, akkor igaza van Imre szomszédnak. Imre szomszéd a fél utca füle hal­latára jelentette ki a minap, hogyha nincsen Isten, akkor ő az Isten. Ugyanis Isten nélkül senki se bírná ki a létezést, még kábítószerrel sem. Nélküle még egy pofa sört sem le­het meginni. Imre szomszéd ezért úgy döntött, hogy vál­lalja. És igaza van. Mert ha nincsen Isten, akkor minden­ki lehet Isten, hasonlóan a művészeti ideológusok egybe­hangzó állításához: mindenki lehet művész. Továbbá bár­­mi lehet a mű­trágya, ha egyáltalán rászorul ilyesmire, és akármi lehet a hordozó anyag. A demokrácia már ilyen. Ha beindul, akár a diktatúra, képtelen megállni. Előbb­­utóbb totális lesz. Miért ne lehetne művész az egyszerű, szorgos bérgyil­kos, aki nem tesz egyebet, mint dolgozik. Hol ezzel, hol azzal. Munkájára itt is, ott is van kereslet, teljesítményét a piac gondosan értékeli. Megrendeléseit a társadalomtól kapja, tehát társadalmi szükségleteket elégít ki. Szolgálta­tásai pontosan olyan áruk, mint a kóla vagy a nappal­ágy, éjjel létra csodaszerkentyű, amit a tévében hirdetnek. Az áruk között morális alapon tilos különbséget tenni. Értel­metlen is, miképpen lehetne tisztességesebb vagy becste­lenebb egy kalapács egy adag heroinnál? A totális demok­rácia megteremti a tárgyak közti tökéletes egyenlőséget, amihez a homo sapiens szolgálatkészen alkalmazkodhat. Finnyáskodhat persze valaki: vér, ugye a vér. A nagyeszű ideológusok ezt a kérdést elegánsan megol­dották: Ha a művészséghez fölösleges a szellem, akkor mi­nek a szakma? A fejlődés jelenlegi állapota szerint már mit sem kell. Se hús, se vér. Elég a gesztus. Például a jelenlét vagy a távolmaradás, a többi szakíró, az ideológus dolga. Szaknyelven szólva ő objektiválja — a semmit. Logikus. Mert a semmi­ ember tömeggyilkosról készült opuszt is ő objektiválta, szintúgy a zéró­művész zárt­ művét is. Most újabb nulla, az ideológus nulla tolja a másik nullát a mű­csarnokok kapujára. A kecskemétiek meg rínak a bérgyilkos festő miatt. Ha legalább sírva vigadnának! A megjelent nyilatkozatok sze­rint a közeljövőben döntés szüle­tik az egészségügyi ellátás szer­kezetének átalakításáról. Az egészségpolitikával foglalkozó, az egészségügyi ellátást végző szakemberek megdöbbenten és értetle­nül állnak a döntések előtt. 1. Nem történt semmi hatásvizsgálat, felmérés a ter­vezett intézkedések népegészségügyi hatásairól. E dön­tésekhez szükséges megbízható adatok, információk nem állnak rendelkezésre, illetve ellentmondóak. Min­den racionálisan gondolkozó számára világos, hogy a nagyon rossz magyar egészségügyi állapotot a megszo­rítások jelentősen rontani fogják. 2. A pénzügyi kormányzat, s a kormányzatot most kiszolgáló „népjóléti” tárca részéről semmi­lyen konkrét egyeztetés nem történt a szakmában dolgozó szakemberekkel, szakmai testületekkel, s erre időt sem szántak. Deklarációk szintjén és nyi­ állásfoglalás­ latkozatokban történő egyezte­tés elégtelen 3. A tervezett és bevezetni óhajtott egészségügyi struktúra­átalakítás remélt pénzügyi megtakarítást eredményező hatásáról esik szó, a szükséges költségekkel kapcsola­tos adatok nem ismertek. Tiltakoznunk kell a szakmai alapot nélkülöző, meg­fontolatlan, roppant káros hatású tervek megvalósítá­sa, bevezetése ellen. Követelnünk kell, hogy a való­ban szükséges átalakítást célzó intézkedések ne pénz­ügyi érdekek, hanem megalapozott szakmai elvek sze­rint történjenek. Ki fizeti majd meg a „takarékosság” hatalmas költ­ségeit? Budapest, 1995. június 28. A Fidesz—Magyar Polgári Párt, a Független Kisgaz­dapárt, a Kereszténydemokrata Néppárt és a Magyar Demokrata Fórum egészségügyi szakértői . Heti hírcsokor (június 26.—július 2.) HÉTFŐ: Az Európai Unió tagországai megállapod­tak abban, hogy öt év alatt 6,7 milliárd ECU segítsé­get adnak a csatlakozásra készülő kelet-közép-euró­­pai országoknak. KEDD: Az Országgyűlés elfogadta az 1995. évi pótköltségvetést. Ugyancsak elfogadták a képviselők a titokvédelmi törvényt, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok védel­méről szóló törvényt. Döntöttek a villamosenergia-, a privatizációs és az önkormányzati törvény módosítá­sáról. SZERDA: A KHVM jóváhagyta a Matáv kérését, amely a telefontarifák emelésére vonatkozott. Az évi díjemelés mértéke átlagosan 10,2 százalék. CSÜTÖRTÖK: Dél-Szlovákiában valóságos tünte­téshullám söpört végig a magyar iskolák és a leváltott magyar igazgatók védelmében. PÉNTEK: Az Alkotmánybíróság több részletében az alaptörvénnyel ellentétesnek minősítette a Bokros Lajos-féle gazdasági stabilizációs törvényt. Ez azt je­lenti, hogy a programban megcélzott 165 milliárdos bevétel mintegy ötödével, 30-40 milliárd forinttal csökken.­­ Szeptembertől — január 1-jei hatállyal — 4 százalékkal nőnek a nyugdíjak. A legkisebb eme­lés 300, a legnagyobb 1400 forint lehet. □ Egy felmé­rés szerint az FKGP utolérte az MSZP-t a pártok nép­szerűségi listáján. SZOMBAT—VASÁRNAP: Vezető politikusok hétvégi nyilatkozataiból kiderül: az Alkotmánybíró­ság döntése nyomán lehetséges, hogy rendkívüli par­lamenti időszakot kell tartani. és II. János Pál pápa szlovákiai látogatása alkalmából szentté avatta a kas­sai vértanúk néven ismert három jezsuita papot. • 1995. július 7. MAGYARORSZÁG Tollbeszéd Tele zacskóval fogadott a boltos. A pénztárban turkálva válogatta az aprót. Az új maradt, a régi mehetett. Az alumí­nium forintos, a réz kettes és az „ezüst” Kossuth. A kiszolgált érmék mostantól nyersanyagban szegény országunk újabb, reményekre jogosító tartalékait jelenthetik. Emberünk nem mai gyerek. Ismeri a fémgyűjtés és a világbéke meg­óvása közti szoros összefüggést. Kotorá­­szás közben arra gondol, hogy annyit az ő hozzáállása is segíthet a haza hatá­rainak megóvásában, mint azoké a hon­védeké, akik Amerikába mentek honvé­dést tanulni. Gyakorlataikat ugyanis tró­pusi forróságban és mocsaras vidéken végzik... Csak nem arra számítanak, hogy a Fertő tó környékén lesz valami baj? Rob­izni fogja? Kérdésemre fönn­­akad a kereskedő szemüvege. Mit is képzelek én? Nehogy azt gondoljam egy zacskó magyar fémpénzről, hogy az egy vagyon! Mennyi lehet? Talán né­hány ezer forint? Majd kezd vele vala­mit az unokája a szünidőben. Bizony, a szünidő. Ki tudja, mekko­ra lesz. Az Országgyűlés „tavaszi” utol­só munkanapján a házelnök sejtetni en­gedte, hogy azok a képviselők jártak el helyesen, akik pihenésüket júliusra ter­vezték. Akiknek augusztusra szól a szakszervezeti beutalójuk, jobb, ha át­passzolják valamelyik parlamenten kí­vüli párt aktivistáinak. Már akik egyálta­lán kaptak. Mert bizony, vannak olyan képviselők — még saját frakciójukban is —, akiknek a nevét nem szívesen ol­vasgatják a szakszervezeti vezetők még a beutaló listákon sem. (Ön igen, ön nem. Ön költséges, önköltséges) Az augusztusi pótvizsgához szükség lesz a parlamenti testületre is. Miután az Alkotmánybíróság ismétlésre ítélte a kormányt, az kénytelen lesz segítségül hívni a honatyákat. Koalíciósokat és el­lenzékieket egyaránt. A patkó bal olda­lával nem lehet gond. Nekik emlékezni­ük kell arra, hogy ők nyomogatták az igen gombot „alkotmányellenesen” a Bokros-csomag megszavazásakor. Ha­nem a többiek. Azok, akik már a vitá­ban is arról szóltak, hogy nem minden van úgy jól, ahogy a Bokros úr elgon­dolta. Ők miként lesznek megszólítva? Tisztelt ellenzék, elnézésüket kérem, de egy-két dolgot elnéztem! Nem, ilyen le­velet nem fog diktálni 1995 magyar mi­niszterelnöke 1995-ben. Marad tehát az ötletbörze. Bokros úr parádéja, kor­mányfői védnökséggel. És én nem is fél­tem őket. A pénzügyminiszter úr máris megkérdőjelezte az Alkotmánybíróság döntését. Ettől már csak egy aprócska lépésnyire van az a lehetséges megálla­pítás, hogy felemelkedésünk kizáróla­gos gátja az Alkotmány. Gúzsba köti ezt az alkotni vágyó embert, akinek mi, újságírók többet köszönhetünk, mint az Alkotmánybíróságnak. Igen sok publi­cistát utoljára Csurka István foglalkozta­tott 1992-ben. Igaz, hogy neki esze ágá­ban sem volt „megtébéztetni” az elkép­zeléseit támogató vagy támadgató írá­sok honoráriumait. Amúgy pedig Csurka idejében még volt értéke a régi forintnak is. Manapság pedig lassan zacskózhat­­juk az újat... NéMA

Next