Magyarország, 1894. szeptember (1. évfolyam, 247-276. szám)

1894-09-01 / 247. szám

Budapest, 1894. szombat, szeptember í. MAGYARORSZAG 3 A szegödvény-gabona silánysága ellen cseléd és szakmányos egyaránt panaszkodik ; mond­ják, hogy némely gazdánál nem gabonát, ha­nem valóságos rostaaljat kapnak. Súlyosnak és igaztalannak tartják az «úti­adét», mely különösen a zsellérre sulyosodik. A ki pedig tulajdonkép az utat — igája nem lévén — nem is használja. Keservesnek panaszolják a kubikoló munkát, a hol erős dologgal jó keresetük volna, ha a vállalkozók —- különösen a «Jancsi-bankóval»: egy utalványnyal a vállalkozó korcsmárosához — nem nyúznák őket. Panaszolják, hogy a szegény embernek jog és törvény előtt sehol sincs igaza, de legtöbbször nincs is ideje és módja azt az előirt utakon és helyeken keresnie. Kifogásolják, hogy Jelnöttebb gyermekeiket, kik már a háztartásban segédkezhetnének, a legszorgosabb munkaidőben kényszerítik birság terhe alatt iskoláztatásra, télen pedig a néha messze, más faluban fekvő iskolába járásra, holott nincs módjuk csizmát és gúnyát adni a szegény gyermekekre. A legnagyobb munka idején hívják be a ka­tona családtagokat s hazaeresztik, mikor már kereset alig van s igy kénytelen a legmunka­képesebb ember a család terhére lenni, a he­lyett, hogy éppen a munkaidőre 4—6 hétre a tényleges szolgálatban levőket is hazabocsá­­tanák. Végre egyik eminens panaszukat képezi, hogy nem engedtetik meg nekik munkáskörök alakítása, a hol megbeszélhetnék közös eljá­rási igénylő ügyes-bajos dolgaikat. Mindezeket a panaszokat az emlékirat ala­pos kritika tárgyává teszi és a legnagyobb objektivitás mellett javarészükben igazoltaknak is találja. Ezért több okos javaslatot proponál a gazda­sági egyesület a bajok orvoslására. A regále-váltság 4 és fél százalékos papír­jaiból községi bankokat kíván létesittetni, a hol a kis ember 5—5 és fél százalékos kis köl­csönökhöz juthatna. A községi birtokból, esetleg e czélra kibé­­telt területből 200 négyszögöltől egész 1—2 holdas, távolabb fekvő földekből 5—10 holdas parczellákat bérbeadatni kívánna kerti kezelésre és malaczlegeltetésre. Minden községben szegény-alapot kellene lé­tesíteni elaggott és munkaképtelen földmivelő­­munkások bármily csekély segélyezésére Is. Az utak és vasutak, speczialiter pedig a most tervben lévő alföldi tranzverzális ut építését nem szabadna idegen vállalkozók nyerészkedésé­nek bérbeadni, hanem azt az állam a maga regiejében építve, a vállalkozóknak adandó hasznot inkább a munkásoknak juttatná. A kultúrmérnöki intézmény foglalkozzék a csatornázás és öntözés kérdéseivel. A föld is mérhetlen sokat nyerne ezzel, az évenkénti szárazság elleni védekezéssel, másrészt meg a munkásnép is jó keresethez jutna. Lehetőleg kísérleti állomással egybekötött föld­­mivelési iskolákat kellene létesíteni minden na­gyobb községben. Az elemi és polgári iskolák­ban is sok haszontalan elméleti tantárgy he­lyett a mezőgazdasági oktatásnak kellene több helyet elfoglalnia. A közigazgatást, a pénzügyigazgatást és a jogszolgáltatást is lehetőleg deczentralizálni kel­lene s a mit ezekből a községekre kihelyezni nem lehet, az a hatóság a gyakori, meghatá­rozott időközökben megbízottakat küldjön ki oda a panaszok felvételére és a kihallgatások eszközlésére. Röviden összegeztük ezekben a békésmegyei gazdasági egyesület emlékiratában foglaltakat, a mit az a munkások panaszairól elmond és a mit e panaszok megszüntetéséről javasol. Konstatáljuk, hogy ez a kis füzet eddig úgy­szólván az egyetlen okos szó, a melyet az alföldi agrármozgalmakról hallanunk lehetett. Reméljük is, hogy a kormány meg fogja szív­lelni az emlékiratban elmondottakat és hala­déktalanul meg fogja kezdeni a javasolt paná­­czeák lehető létesítését. A kongresszusi hét. — Saját tudósitónktól. — Budapest, aug. 31. A holnapi nappal veszi kezdetét Budapesten a VIII. nemzetközi közegészségügyi és demog­ráfiái kongresszus. A muzeum kertje már fel van díszítve a világ összes müveit nemzetei­nek lobogóival, a villamos lámpák is fel van­nak már állítva, holnap pedig a fák lombjai alatt terítik meg az asztalokat, melyek mellett a kongresszus tagjai meg fognak ismerkedni egymással. A főváros, mely a kongresszus rendezését és szervezését magára vállalta és e feladatának nagy áldozatkészséggel megfelel, ez ismerkedési estélynél fogja első Ízben a kongresszus tagjait vendégéül üdvözölhetni és nagy előkészületeket tett arra, hogy már ez alkalommal is minél kedvezőbb benyomást nyerjenek Budapest vendégszeretetéről. A muzeum épülete és a muzeum kertje egy fényes ünnepség színhelye lesz, melyen az összes nemzetek képviseló'i arról fognak meggyőződni, hogy a magyar főváros pompa, fény és sziveslátás dolgában semmi­ben sem áll hátrább Európa bármely nemzeténél. Már megemlítettük, hogy a nemzetközi kongresz­­szus főhadiszállása a műegyetemi épület, melynek tágas termei bizonyultak a kongresszus irodái, ta­nácskozási helyiségei — és kiállitása számára leg­alkalmasabbnak. Már ma is a legélénkebb sürgés-forgás’ uralkodott e szép házban. Müller Kálmán dr., a kongresszus­nak fáradhatatlan főtitkára egymásután fogadta a nála jelentkező, a messze távolból ide érkezett kon­­resszusi tagokat, kiknek sorában a tudománynak számos kiváló előkelősége tiszteli meg Budapestet. Minden állam elküldte hivatalos képviselőjét. Sta­tisztikusok, egyetemi tanárok, katonai orvosok, magas hivatalnokok, természettudósok, bölcsészek és tudó­sok fogják képezni a kongresszus összeségét. A Magyarország már régebben ismertette a kongresszus tudományos programmját és felemlítette annak mun­kakörét, megemlékezvén egyszersmind ama világhírű tudósokról, kik a kongresszus alkalmából nálunk felolvasásokat fognak tartani. De ezeken kívül is számos kitűnőség jött és jön el Budapestre, hogy itt résztvegyen a tanácskozásokban. Leggyengébben Ausztria van képviselve. Nem tudni, hogy véletlen­­ség ez, vagy pedig készakarva történt, hogy a közös hadügyminisztérium képviselői, kik közül az egyik dr. Paikrt Alajos, a budapesti hadtest vezér­kari főorvosa, szintén Ausztria küldötteiként vannak feltüntetve. Az exotikus országok közül Argentinia, Jóremény­ség foka, Ceylon, Chili, Japán, Brazília és Venezuela küldtek el képviselőket. Külön hatósági képviseleteket menesztettek: Ale­xandria, Altona, Amsterdam, Athén, Avignon, Berlin, Boroszló, Brighton, Brünn, Brüssel, Birma, London, Monferato, Cernovitz, Colberg, Croydon, Drezda, Dünkirchen, Edinburgh, Majna m. Frankfurt, Frei­burg, Friedek, Gleiwitz, Grácz, Hamburg, Havre, Howrah (India), Karlsbad, Kopenhagen, Krakkó, Laibach, Lausanne, London, Lyon, Magdeburg, Mexico, Michigan, Nápoly, Norwich, Offenbach, Oppeln, Páris, Prága, Rangoon, Reims, Regensburg, Salzburg, Varsó, Becs. Küldöttségeket küldött továbbá az aberdeeni, an­­gersi, athéni, baltimorei, birminghami, bordeauxi, boroszlói, brünni, cagliari-i, konstantinápolyi, newyorki, dublini, durhami, ferrarai, freiburgi, giesseni, hallei, hannoveri, dorpati, kazani, kopenhágeni, bégéi, lillei, londoni, marburgi, marseillei, michigani, moszkvai, müncheni, münszteri, oxfordi, párisi, prágai, penn­­szylvániai, római, sheffieldi, stokholmi, tomszki, tou­­losei, turini, tübingeni, utrechti, bécsi egyetemek, fő­iskolák, akadémiák vagy orvosi intézetek. A hazai egyesületeken kívül képviselve lesz a világ minden államából számos tudományos egyesület és társulat. Az ideérkezett kongresszusi tagok számára a mű­egyetem palotájában külön postaterem rendeztetett be, hol minden egyes tag számára külön faszcziku­­lumban őriztetnek a számára érkezett levelek, meg­hívók, újságok stb. A kongresszus tagjainak kójayeh mére szolgál továbbá a nagy fénynyel berendezett társalgó terem, továbbá az olvasószoba, mely kül- és belföldi könyvekkel és újságokkal bő'ven el vai* látva, és végül a buffet. A kongresszus hygieniai részének szekeziói leg­inkább a műegyetemben és a vele szomszédos épü­letekben fognak ülésezni. Ugyanitt van elhelyezve a kongresszus kiállitása is. A földszinten van a bal­­neologiai kiállítás, melyben hazai fürdőink és ásvány­­forrásáink mutatják be érdekes kollekczióban termé­keiket, az emeleten pedig vannak a hygieniai és demográfiái kiállítási termek. A kiállítás leggazdagabb része Budapest exposi­­tiója, melyben összes újabb egészségügyi intézmé­nyeinek terveit, lapjait, sőt plastikus kiviteleit is be­mutatja. De képviselve vannak érdekes változatos­ságban: Montpellier, Velencze, Amsterdam, Lipcse, Set-Louis, Brünn, Odessa, Brescia, Hódmező-Vásár­­hely, Páris, Debreczen, Nagyvárad, Kolozsvár, Győr, Hamburg, Berlin, Köln és más városok, melyek részben statisztikai kimutatásokat, részben pedig ter­veket, fényképeket és rajzokat mutatnak be, köz­egészségi intézményeikről és viszonyaikról. A kiállí­tás egy további termében gyárosok mutatják be a kongresszus működési terén felmerült újabb talál­mányokat és gyártmányokat. A kongresszus tudvalevőleg szeptember 1—9-ig tart. Az első nap az ismerkedésnek, a második az ünnepélyességeknek, a‘többiek pedig a munkának lesznek szánva, kivételt csupán szeptember 6. ké­pezi, mely napra a következő programm van ki­tűzve: Kirándulás gróf Esterházy Miklós meghívása foly­tán Tatára. (Személyre szóló külön meghívók.) Kirándulás Balaton-Füredre (és Siófokra). (Jegyek a tagsági jegy előmutatása mellett 5 frt 90 krért a postateremben kaphatók). Kirándulás Siófokra (és Balaton-Füredre). (Jegyek a tagsági jegy előmutatása mellett 5 frt 90 krért a postateremben kaphatók). Kirándulás a Zugligetbe és a Svábhegyre. (Jegyek a tagsági jegy előmutatása mellett a postateremben kaphatók). D. u. 3 órakor kirándulás a Margitszigetre, ezzel kapcsolatban a nemzeti uszó-egyesület uszó-versenye és az országos evező-szövetség regattája és táveve­zése a kongresszus által kitűzött dijakkal; utána sétahajózás a Dunán, ennek befejezéséül tűzijáték a Szt.-Gellért-hegyen. (Indulás 3 órakor a bécsi hajó­állomástól, Wurm-utcza iránya.) Este 9 órakor fogadó-estély a kongresszus iró- és hírlapíró tagjai tiszteletére. Rendezi az Otthon Írói kör. VII., Erzsébet-körut 7. (Külön meghívók.) A kongresszus tagjai szeptember 5-én a polytech­­nikum udvarán külön csoportokban le lesznek foto­­grafálva. A kongresszus alkalmából ideérkező szabadkőmű­vesek tiszteletére a magyarországi szimbolikus nagy­páholy szeptember hó 3-án, 5-én és 7-én esti 8 órakor díszmunkát (Festarbeit) tart, melyre a kül­földi szabadkőművesek meghivattak. * Ezek a kongresszusra vonatkozó általános tudni­valók. A Magyarország különben naponként előre fogja jelezni a kongresszus programmját. Az első napi, holnapi, a következő. Szeptember 1-én (szombaton). Esti 8 órakor ismerkedő estély a nemzeti muzeum csarnokában és kertjében. (Belépti jegyül a tagsági jegy szolgál.) * A kongresszus tagjaival ideérkező hölgyek szóra­koztatásáról és mulattatásáról egy külön hölgybi­zottság gondoskodik, melynek élén Pulszky Polixéna urhölgy áll. A bizottság a kongresszus tartamára a következő programmot állapította meg: 'j Szeptember 1-én (szombaton). Este 8 órakor is­merkedő estély a nemzeti múzeumban. (Megjelenés utczai öltözetben). Szeptember 2-án (vasárnap). Reggeli 9 órakor ta­lálka a Rémi-féle kioszkban (Vigadó-tér). Délelőtt 11 órakor megnyitó ülés a vigadóban, ennek utána a kiállítás megnyitása a kir. József-müegyetemen. Dél­után 4 és fél órakor találka a Rémi-féle kioszkban, innen esetleg külön csavargőzössel s siklóval a várba (Mátyástemplom, kilátás a budai hegyekre és Budapestre, várkert). Este találka a férjekkel a Rémi-féle kioszkban, vagy a korzón

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék