Magyarország, 1898. szeptember (5. évfolyam, 240-271. szám)

1898-09-21 / 262. szám

Budapest 1898. szerda, szeptember 21 MAGYARORSZÁG — Kossuth Lajos születése napja. A székes­­főváros polgársága vasárnap este ünnepelte meg a budapesti függetlenségi kör helyiségében Kossuth Lajos születésenapját. Az ünnepet az egyesült asztaltársaságok központja rendezte s részt vett hai ne tizennyolcz fővárosi asztaltársaság, valamint számos vidéki város küldöttsége. Kassiss Péter elnök megnyitó beszéde után Klein Pál fejtegette Kossuth eszméinek diadalát. — Kitüntetés. A király megengedte, hogy Erdélyi Mór cs. és kir. fényképész a királyi po­­rosz udvari szállítói czimet, a királyi r­mán ko­­ro­nrend lovagben­sztjét és a királyi szerb szent Száva-rend tiszti­ keresztjét elfogadhassa és vi­selhesse. — Öngyilkos jegyző. Krompotics Elek kis­­fa­ludi kö­ségi jegyző, mint nekünk Sopronból táv­iratoztak, hív­­atos helyiségében agyonlőtte magát röviddel azelőtt, hogy a központból felülvizsgálatra ki­­ lőtt Szalay revisor a könyvek revidiálását meg akart­a kezdeni. — Elfogott rablógyilkos. Lapunkban is meg­­emléke­zünk arról a rablógyi­kosságról, mely szep­tember elején történt Temesváron, a­hol Szeles Franc,­iska téglagyári m­unkásasszonyt meggyil­kolva találták az országul porában. A gyilkosság­­ anyja eleinte Barbekucz László gyulai illetőségű munkásra hárult, mert a nevére kiállított munka­könyvet ott találták a holttest közelében. De a Ba­bekucz ártatlansága csakhamar kiderült s a gyanú másra irányult, a­ki valószí­nűleg a Barbekucz munkakönyvével járt az időben Temesváron. A rendőrség ebben az irányban indította meg a nyomozást s köröző leve­let is bocsátott ki ily értelemben. Valahogyan sike­rült is a gyilkost kideríteni Sajti Nagy János nagyszalontai illetőségü napszámos személyében, a ki gyakran szokott Nagyváradon járni s a nyomo­zás idejében is éppen ott tartózkodott. Fassie Sándor re­dőrkapitány azonnal intézkedett a gyil­kos kézrekeritése iránt s tegnap sikerült is a meg­rögzött gonosztevőt elfogni. — Máglyára hurozott csősz. Vérlázitó ke­gyetlenség történt Czorán torontálvármegyei köz­ségben. Czorán község amúgy is hírhedt arról, hogy lakói nagyobbrészt börtönviselt emberek. Ma délelőtt a falubeliek tudtára adták Kokora Mojsze m­ezőrendőrnek, hogy a kukoriczásban rablók jár­nak, a­kik törik a termést. Kokora fegyveresen ment el a jelzett helyre, kísérték többen a falu­beliek közül. A csősz rá is talált a fosztogatókra és be akarta őket kísérni. Verekedni, dulakodni kezdett velük, de azok sokan voltak és már életét is fenyegették. Ekkor Kokora fegyverét használta és a fosztogatók közül egyet lelőtt, egy suhanc­­­nak pedig a karját lőtte keresztül. Erre a feldühö­dött emberek magukkal hozott nagy kutyákat uszí­tottak a csőszre és a vad állatokkal Kokorát le­­tepertették. A tehetetlen embert a fosztogatók félig agyonverték már, amikor egyiküknek az az ötlete támadt, hogy Kokorát elevenen megégetik. A vad­­állati eszme helyeslésre talált és a csőszt csak­hamar felk­ötöz­ik egy szalmakazal tetejére, melyet meggyiíjto­tak alatta. A szerencsétlen ember szénné égett. A emberi fenevadak közül hetet a csendőr- Seg már elfogott. — A bodonyi leányvásár. Vasárnap volt a Bodonyban a búcsú s a régi szokáshoz híven akkor tartották meg a leányvásárt is. Erre az alkalomra odasereglik Bodonyba a környék leányai­nak, legényeinek s.,iné java. A leányok ünneplőben, minden kincsükkel, drágaságukkal föls­erelve, vár­ják a jó szerencsét, a legények pedig gangosan lépegetnek felsőbbségük érzetében s ugyancsak s­emre ves­z­k a boldogitandókat, a­kik lesütött szemmel és nyitott szívvel állják a szemek kereszt­­tyét Nem sokáig válogatnak a portéka között, hisz, a­mint a rossz nyelvek mondják, ez a vásár csak arra való, hogy a szülők szemét is kinyissák, a boldogító és boldogítandó úgy is régen meg­­kötötték már a vásárt, sőt egy-egy csókocska fej­­pénzt is adtak már. Más évben ilyenkor nagy a he,e huja, víg zene s­ól, hangos diad­ás veti fel a községet. rzidé az országos g­ász miatt a bodonyi búcsú is rsöndes v­lt. Azért a szerető szivek zeneszó nélkül is egymásra találtak, s a boldog­ság reménységével eltelve mentek haza az uj­raátkosok. — Meglepett kivándorlók. A trieszti rendőrség nyomára jött, hogy egy argentiniai hadihajó szá­mára 35 embert toborzottak és tegnap egy utazási­ügynökség irodájában éppen akkor lepte meg őket, midőn az utijegyeket kiadták nekik. A toborzót, egy argentiniai tengerész-gépészt, följelentették: — A Baross-szobor leleplezése. A Baross­szobor végrehajtóbizottsága közli velünk, hogy a királyné ő felsége halála miatt a Baross-szobornak október hónap 9-ére kitűzött ünnepies leleplezését elhalasztotta. A leleplezés idejét később fogják m­ghatározni. —■ Választás az egyetemen. Az egyetem köri tisztikarát tegnap este választották meg az egyetemi hallgatók az idei tanévre. Elnök lett Szemenyei Kornél, a­lel­nök Ludvigh Rezső, az «Egyetemi La­pok» felelős szerkesztője Wolfner Pál, matiné-elnök Matlaskovszky István, vita-elnök ifjabb Cherin Fe­renc­., főjeg­ző Irmey Lajos, jegyző K. Császár Ferencz, főtitkár Etós Emil, ti­kár Dalandy Zoltán, ház­ügy Zsembery Istvá­n és Zsendovits József, fő­könyv­tárnok ifjabb Smerczka Ferencz, főpénztárnok Hindy Zoltán, pénztárnok Brüll Pál, ellenőr Thaly Gyula. — Összeütközés a villamossal Ju­li Henrik kocsis és Richter Bála napszámos tegnap este a Csömöri-úton a Kolumbus-ulcsa sarki vigyázatlan hajtás következtében ne­kiment a 25. számú villa­mos kocsinak. Az összeütközés pillanatában Junk és Richter kiestek a kocsiból s a kerekek alá ke­rültek. Szerencséjükre csak apróbb börmorzsoláso­­kat szenvedtek. Mind a kettőt lakásukra vitték. A vizsgálatot megindították ellenük. — Halálra vert szobrászsegéd. Simon József betűszedő és Buschmann József kőmiveslegény ellenséges lábon állottak Devecsery Sándor szobrász­­segéddel. Régóta keresték az alkalmat, hogy le­számoljanak vele. Tegnap végre a kora esti órákban a Berzsenyi-utczában találkoztak vele. Előbb ha­talmasan megpofozták, azután vask­ig botokkal úgy agyba-főbe verték, hogy az agyrázkódás tünetei kö­zött vitték Tölgy-utcza 5. szám alatti lakására. A szerencsétlen ember egy pillanatra sem tért magá­hoz s ma reggel meg is halt. Holttestét a bonczoló­­intézetbe vitték, a brutális legényeket pedig a rendőrség letartóztatta. . . A Duna titka. Tegnap késő este az újpesti határban Dudakesz idői a Dunából 17 darab puttonyt, 20 darab fonott kosarat, egy koczkás alsó szoknyát, violaszinü fejkendőt s kat evező­­lapá­st fogtak ki, a melyeket az újpesti kapitány­ságra szállítottak. Igen valószínű, hogy a kifogott holmi egy felborult csolnakból való s nem lehetet­len, hogy emberé­let is esett áldozatul. — Halálozás Vissy József a hódsági járás fő­­szolgabirája életének 44-ik évében szeptember hó 18-án Hodsághon meghalt. A kedves halott hi­lt tetemei Hodsághon 1898. évi szeptember hó 19-én, délután fél 3 órakor fog­nak a róm. kath. szertar­tás szerint a gy­ászháznál beszenteltetni s innen Ó­ Becsére leendő szállítás után szeptember hó 20-án délelőtt 11 órakor az ó-becsei római bath. .sirkertben lévő sírboltban örök nyugalomra helyez­tetni s ezt megelőzőleg a sirkerti kápolnában en­gesztelő gyászmise-áldozat fog a boldogul­tnak lelki üdveért a Mindenhatónak bemuttatni. Áldás és örök béke lengjen a korán elköltözött drága ham­vai felett! Vissy írónké, Vissy Vilma, Vissy Károly, Vissy Mariska, Vissy Olga és Vissy Izidora gyer­mekei. Özv. Vissy Károlyné szül. Szedressy Jozefa édes­anya. Vissy Károly, Vissy Mariska özv. Ka­­rakasevitsné, testvérei: Vissy Károlyné szül. Szép Iréné, Bajsai Vojnich Bella sógornői, Bajsai Vojnits Móricz, Bajsai Vojnits Máté, ifj. Bajsai Vojnits István, id. Tripolszky Béla sógorai, özv. Vojnits Zsigmondné szül. Zakó Berta anyósa. — Házasság. Mondschein Lajos keszthelyi tanitó eljegyezte Zsengeri Etelkát, dr. Zsengeri Samu fő­városi tanár leányát. — RENDŐRI HÍREK. Életuntak. Berthold Vilma 16 éves cseléd az ó-utczai 41. szám alatt ma reggel marólúgot ivott. Tettének okát nem tud­ják. A Rókusba vitték. — Wallner Viktorné 21 éves hivatalnokné, a­ki a Felső-rakpart 2. szám alatt lakik, ma délelőtt a Dunába ugrott. Kifogták és a Rókus-kórházba vitték.­­ Dink­ó Karolin 26 éves gyári munkásnő ma délelőtt a Kemény Zsig­­mond-utcza 11. szám alatt lugbőoldattal m­egmér­­gezte önmagát. A mentők gyomormosás után a lakásán hagyták. Endrédy Márton fővárosi torna- és vivőmester Muzeu­m-körut 10 sz. a. vivő em­ében a vivóónk október hó 1-én kezdődi­k. Beiratások — vasárn­k kivételével - bármely időben. Bécsi versenyek. — Saját tudósítónk telefonjelentése. — I. Gátverseny. Handicap. 3000 korona, 2800­­méter. Első lett holtversenyben: Obermayer főh. Barin­kay-ja (lov­­olta Buckingham) és Auersperg hy Sehr möglich-je (lovagolta Williamson), második Gretchen (lovagolta Slim­i. Tot. 5 6; 6:6. Helyre: Barinkay 25:30, Sehl möglich 25:29. II. Handicap, 2000 korona, 1300 méter. Első lett Hunyady I. gróf Fillé­je (lovagolta Poola), második Dogma (lovagolta Schmidt), harma­dik Mi Theresina (lovagolta Gilchrist) Tot. 5 : 77. Helyre I. 25 : 52, II. 25 : 34, III 25: 43. 11I, tufám. Első lett Forgách gróf Kisasszonyja második Doppeladler, harmadik Mindegy. Tot. 5 :13 Helyre I. 25 : 44, II. 25 : 57. IV. futam. Első lett Degenfeld gr. Szeszély IIje második Juratus, harmadik Tripoteuse. Tota­­zator 5 : 28. Helyre I. 25 : 51 II. 25 : 41. V. futam. Első lett Auersperg herczeg Did Jack Dickinson-ja (lov. Wiliamso), második Clarion, harmadik Bálkirálynő. Tot.: 5:12. Helyre I. 25:40. II. 25:46. az osztálysorsjáték húzása.­ ­ — Saját tudósítónktól. — Budap­et, szept. 20. Az osztálysorsjáték mai húzásán a következő számokat húzták ki : 5000 koronát nyert: 95520 83947. 2000 koronát: 2630 15859 12618 19346 12762 19039 10677 18449 27822 27907 37915 34434 33371 47762 41651 57438 59380 62835 68147 65005 60510 60103 75956 79349 78353 81000 85207 88984 86824 85422 83308 92489 96118 98011 94087, 1000 koronát, 5392 4752 2015 4172 9089 8289 8989 11036 18867 25474 36801 38416 30770 30220 30859 35268 33599 42255 44766 42338 48353 48755 49387 51142 53699 53041 63682 62999 68683 63786 63668 77708 75573 75602 72587 88227 87919 81595 80877 85001 80290 85821 96473 93662 97923 99177. 500 koronát, 710 5341 6350 8617 9105 6835 5073 2368 3212 3130 17753 11010 17769 24845 24162 38943 34429 45942 41328 42086 48030 50588 55424 56307 59385 50338 631632 64022 61370 68208 67245 77252 78142 72076 79353 79391 77287 78467 77296 82246 82483 86168 82475 94183 97623 97475 98110 97962 98103­ 200 boronát: 725 756 801 457 542 678 90 763 163 728 716 929 910 522 406 186 232 835 224 432 470 515 561 440 1302 965 010 936 466 791 172 164 639 701 517 2512 186 511 980 600 362 613 927 565 628 426 3407 311 964 391 147 143 211 496 505 551 603 124 195 908 458 142 024 079 390 984 562 641 039 021 4048 900 628 028 574 391 480 548 240 471 207 490 218 551 885 772 087 949 474 914 189 5719 990937094 185 139 746 709 935393 787079846 929 6205 339 712 461 162 570 370 421 485 657 567 840 773 556 042 600 7386 418 026 35á 597 689 681 496 695 187 745 587 084 539 8444 141 186 683 699 199 5461 22826 872 024 543 094 987 750 172 647 153 839 759 23892 604 825 350 300 433 047 515 699 981 086 24687 938 689 829 555 611 542 300 313 697 260 388 771 650 370 602 765 157 544 25246 503 488 237 305 231 481 320 922 752 728 866 117 177 738 252 063 783 932 055 111 020 928 437 898 529 26199 467 757 009 053 113 736 138 239 405 062 328 391 696 951 146 518 665 C88 774 27520 1*2 992 986 522 916 224 59.1 130 264 867 167 245 180 903 313 684 988 852 318 2831a 028 945 102 652 070 659 635 687 745 408 062 156 753 197 057 442 554 364 700 509 724 521 7z0 488 6197 676 877 739 949 707 404 327 730 423 332 564 10276 147 749 497 503 000 574 799 160 924 783 143 673 11633 781 190 898 290 427 408 526 396 006 295 476 011 391 382 315 736 026 437 12187 485 435 983 904 040 850 457 718 388 318 116 661 574 158 592 042 236 191 13489 701 889 353 738 049 623 819 135 434 972 14766 895 248 903 589 456 607 798 198004 753 635220 478 057 505764 115 745 15460 470 885 276 164302 814812 237 774 357895 249 473185 331 352 16901 780 317 839384 784 241 005 439 258 720 202 298 312 755 <22 594 168 518 17993 970379 343 574929 907 262 097 773 140 520 504 134 250340 948 23918016189 627 933 231 685 580976 357 475 574838 484 424 507 979 177179 lö3 284592 684 I19282 656 968 787 540457 987 945 037 326 672 729 045 250 772 679 078 20259 734 006 633 137 177 112 810 724 840 985 595 584 391 222 915 21360 115 651 589 444 461 056 350 701 322 323 224 168 453 728 276 995 *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék