Magyarország, 1902. november (9. évfolyam, 260-285. szám)

1902-11-02 / 261. szám

6 MAGYARORSZÁG Budapest, 1902. vasárnap, november 2 — Köl'ö Mik'ós sírjára halottak napján nagy babérkoszorút helyezett a «Köllő-siremlék-bizottság», melynek élén Zala György és Kiss György szob­rászművészek állanak. A díszes síremlék halottak napjára nem készülhetett el, azonban jövő tavaszon leleplezik. Adakozásokból mindössze 600 korona gyűlt össze, de a gyűjtést folytatják ós ez utón is kéri a bizottság az ivtartókat, hogy a gyüjtőivekkel elszámolni kegyeskedjenek. Adományokat elfogad és nyilvánosan nyugtáz a siremlék-bizottság pénztá­rosa, tétet fin Tamás, Budapest, IX. Köztelek. — Zárköletétel a minoriták aradi nj tem­plomaim’. Az aradi minorita-rend uj templomának építkezése az utolsó hetek alatt rohamosan halad'. Szemlátomást emelkedtek a tömör falak, óriási osz­lopok, sőt az épület egyik részén a tetőzet fagerincze is fenn van már. E hónapban — mint már előre meg van állapítva — befejeződik a falak fölépítése, mikor is bokréta-ünnepélyt fognak tartani. Ugyan­akkor zárkőletélel-ünnepség lesz. Az uj templom építésének megkezdésekor ugyanis alapkövet nem helyeztek el, most — mintegy ennek pótlásául — zárköletétel fogja jelezni a falépitmény beíejezését. A zárkő ünnepélyes elhelyezése — mint bennünket értesítenek — november hó 19-én lesz. A zárkő nagy egyházi czeremóniák között fos helyére kerülni és ennek végleges rendjét most állítják össze a minoriták. > — Egy holt hajóskapitány odisszeája, Teg­nap regjei érkezett a fiumei kikötőbe a «Federica» nevű hatalmas trieszti gőzös és a keleti ríva mellett kötött ki. Ugyancsak tegnap reggel jött meg Triesz­ttől a Magyar-horvát hajóstársaság «Duna» nevű kis partihajója is, amely fedélzetén hármas koporsóba zárva Zahei Andor hajóskapitánynak a »Federica» gőzös volt parancsnokának a holttestét hozta ide. A tengerészkapitány szomorú tragédiájáról annak idején már megemlékeztünk. Julius hóban történt még, hogy amikor a «Federica» zátonyra került, Zahei, a hajó parancsnoka, a hajókár fölölti bánkó­­dásában a teDgerbe ölte magát. A szerencsétlen ember holttestét azonban kihalászták a tengerből és amikor a «Federíca»-t egy gőzös New-Yorkba von­tatta, a kapitányt az ottani katholikus temetőben helyezték nyugalomra. Az öngyilkos kapitány csa­ládja azonban hazai főidben kívánta eltemetni Zä­heit és a holttest exhumálását kérte. A holttestet azután hármas koporsóba zárva, az «Abbazia» nevű gőzös hatvan napi ut után három nappal ezelőtt hozta Triesztbe. A kapitány holttetemét a hosszú utazás után tegnap ismét hajóra tették, amely Fiú­méba hozta. A holttestet innét Lovranába fogják szállítani, ahol őrök nyugalomra helyezik. — Botránypör az angol arisztokráczlában. A londoni társaságot most egy igen érdekes bot­ránypör tartja izgalomban, amelynek vádlója is, vád­lottja is előkelő társadalmi állással biró urinő. A pór előzményei a következők: Lady Violet Beau­champ, sir Reginald Beauchamp elvált felesége, lord Boden leánya, addig üldözte szerelmével Hugo Wattot, a glasgovi kerület képviselőjét, mig az el nem vált feleségétől és nem lett a dúsgazdag lady Beauchamp kedvesévé. Sir Beauchamp is beadta neje ellen há­zasságtörés miatt a válókeresetet, Watt felesége is a férje ellen. A tárgyalások folyamán aztán kiderült, hogy Beauchamp lady levelet irt egy Ízben Tf altnak, amelyben azzal vádolja Watt feleségét, hogy férjét meg akarja mérgezni. Emiatt a levél miatt foiyik most LondonbanXaz a botránypör, melynek pikáns részletei a legelőkelőbb társaságot vonzzák a tár­gyaló-terembe. A tárgyalás késő este ért véget és a bíróság lady Beauchampot becsületsértésért ötezer font sterling kártérítésre Ítélte. — Draga klr&lyné nnokahnga. Érdekes hirt közöl velünk párisi levelezőnk. Draga királyné, Sán­dor szerb király neje elküldőtte egyik unokahugát Párisba, hogy fölvétesse a «Sacró coeur»-intézetbe. Az intézet főnöknöje azt válaszolta, hogy szívesen eleget tesz a királyné kérésének, de csak ezalatt a feltétel alatt, ha a leányka áttér a katholikus hitre és Draga királyné reversálist ad arra nézve, hogy az áttérésbe beleegyezik. A királyné erre kijelen­tette, hogy ilyen körülmények között nem reflektál arra, hogy unokahuga a «Sacre coeur» intézetbe felvétessék. A leánykát egv másik párisi nevelőinté­zetbe fogja most felvétetni a királyné. — Baleset a ltften. Lift baleset történt ma délelőtt az Üilői-ut 21. szám alatt levő házban. Füstös Lidia mindenes liften ment fel gazdáiénak harmadik emeleti lakására. A harmadik emeleten a cselédleány ki akart száilani, azonban a lift hamar megindult és összezúzta a vigyázatlan leány láb­szárait. A szerencsétlenül járt mindenest a mentők élszál Irtották. — Életunt hivatalnok. Takács Károly alsó­­némedi születésű 30 éves nős fővárosi tisztviselő ma délelőtt Uipesien az esztergomi vasút bid járói a Dunába ugrott. Még élve kimentették és a lakására vitték. Csaiádi viszálykodás miatt akart meghalni. — Bikaviadal a soroksári-uton. Horváth János fuvaros tegnap délután szekeréhez kötve egy bikát vitt a külső soroksári-uton a vágóhíd felé. Útközben a bika megvadult, elszakította a kötőféket és a sze­kérbe fogott lovaknak rontott. Horváth erre meg akarta fékezni a bikát, a megvadult állat legyűrte a szerencsétlen embert és végig gázolt rajta. Csak nagy nehezen tudták a futásnak eredt bikát elfogni. — Eltűnt pénzeslevél. A napokban egy négy­ezerötszáz koronás pénzeslevél tűnt el a pozsony— budapesti vonal mozgópostáján. A pénzesleveiet egyik pozsonyi takarékpénztár adta fel budapesti czimre. A rendőrség detektíveket küldött ki a pén­zeslevél sorsának felderítésére, a nyomozás azonban, amint értesülünk, még eddig nem vezetett ered­ményre. — Egy földbirtokos öngyilkossága. Nagy feltűnést kelt Vácion, mist tudósítónk táviratozza, Hubert József nagybirtokos és volt városi képviselő öngyilkossága. Hubert hónapok óta foglalkoztatta az öngyilkosság gondolata és nem egyszer vették ki kezéből a fegyvert. Tegnap este otthon nyugodtan beszélgetett és mikor felesége kiment a szobából, revolverrel agyonlőtte magát. Huber tizenöt évvel ezelőtt agyonlőtte anyját, állítólag azért, mert állan­dóan bántalmazta. Úgy látszik, ez tette buskomorrá s ezért követte el az öngyilkosságot. — Matuska gróf — Matuschek. Temesvárról táviratozzák, hogy a Liptóban elfogott Matuska gróf ügyében az ottani vizsgálat kiderítette, hogy Matu schek Józsefnek hívják. Egy temesmegvei faluban jegyzői Írnok, 15 év előtt a temesvári iőszolgabiró­­ságnál diurnista volt és akkor hivatalától felfüggesz­­tetett többszörös bélyeglopás és csalások miatt. Ma­tuschek Temesváron anyjánál, egy szegény hivatal­nok özvegyénél lakott. — Szökevény tatárok. Nagyon erélyes módon kényszeritett a napokban az orosz katonai hatóság néhány előkelő, régi tatárcsaládból származó ifjút katonai kötelezettségük teljesítésére. A fiatalemberek Eupatóriából tőrök főidre akartak szökni, hogy ka­­tonai kötelezettségeik alól kibújjanak. Mikor azonban már a török hajó fedélzetén voltak, az orosz határőrök észrevették a szökést és habozás nélkül megtámadták a tőrök hajót, amelynek kapitányát és hét matró­zát megsebesítették. A sebesülteket és a szökevé­nyeket Eupatóriába szállították. — Minő fordulat Isten akarata folytán. Egy nyugtalan természetű ufi emberrel történt a követ­kező esett: Folyton uj terveiset kovácsolt, minden pillanatban uj vállalatokba bocsátkozott, azonban semmit sem bonyolított le eredményesen. Alig volt a városban egyesület, melynek habár mindig csak rövid időre, tagja ne lett volna. A legutóbbi társu­lást tiz barátja és iparostársa rendezte oly czélból, hogy közösen öt egész osztálysorsjegygvel játszanak a legnagyobb osztálvsorsjáték-üzletben Török A. és Társa bankházában (Budapest, Teréz-körut 46/b.) Kezdetben örömmel csatlakozott társaihoz, azonban csak két osztályon át fizette be az esedékes össze­get, mert mint mindk, úgy most is gyorsan elvesz­tette türelmét és a társaságból kilépett. Négy héttel a kilépés után a mi úri emberünk vacsora után családi körben olvassa az esti lapot. Az újságot felületesen forgatja, midőn tekintete egy kis közle­ményen megakadt, mely nyilvánosságra hozza Török bankház mesés szerencséjét. Egyszerre csak elfutja a méreg és dühtől izgatva kiáija: «Ilyen pech ! Az a szám, melylvel játszottam, főnyereményt nyert. És én balga, beszüntettem a játékot. Ilyesmi csak velem történhetik!» — Egy pillanatig kínos csönd uralkodott a szobában, egyszerre azonban a család legidősebb fia egy hatalmas «Éljent» kiált és mintha megőrült volna elkezd az asztal kőiül tánczolni. «Apám ! — kiáltja izgatottan — minő fordulat Isten akarata folvtán! Én ezzel a sorsjegygyei hátad mögött tovább játszottam!» — RENDŐRI HÍREK. Elfogott virágtolvaj. Reimsch Nándor kertésznek Gizella-ut 33. számú virágtelepét éveit óta dézsmálta ismeretlen tettes. A kertész a négy esztendő alatt mintegy 1000 korona kárt szenvedett. Tegnapelőtt ismét 100 tubarózsa tűnt el. Az éjszaka sikerült elfogni a tettest Led­­niczky Gyula, mándoki születésű 38 éves csavargó kertész személvében, akit a rendőrség ma már át­adott a vizseálóbirónak. — Elfő ott tolvajon. A Gyár-uicza 50. szám alatt lakó Tolnai Béla keres­kedő észrevette a minap, hogy Íróasztalának fiókjá­ból valaki 5 — 600 korona pénzét és záloglegyeit ellopta. A rendőrség megállapította, hogy Mthalek János 16 éves napszámos a tolvaj, aki a lopást be is ismerte. — Villamos-karambol. Újpesten a Vasút- és Bércsénvi-utczák sarkán egy székér lovai megindultak és a "211. számú villamos kocsinak ro­hantak. A szekéren iilű Kelemen Péter kocsis és Kovaiucs Teréz gazdasszony leugrottak a kocsiról és igy semmi bajuk nem történt. Az összeütközés következtében a szekér összetört és az egyik 16 megsebesült. x Csus és feöjzvény ellen hatásban fölülmulha­­tatlan a Zoltán-íéle kenőcs. Üvegie 2 K. Zoltán gyógy­­tárában Bpest. V. Sétatér-u. és Szabadság-tér sarkán. x Egger-féle mellpasztil'ák gyorsan és biztosan hatnak köhögésnél, rekedtségnél, elnyálkásodásnál. Kapható minden gyógyszertárban és drogériában. Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fill. Fő és szét­­küldési raktár Nádoi-gyógytár, Bpest, Váczi-körut 17. x Csuz és köszvény ellen ajánljuk a valódi Jaeger alsónemüt és teveszőr takarót. Főraktár Jaeger tanár társulatánál, Váczi-utcza 1. (Caideroni mellett.) x Rendkívüli czikfeek elámsitása most hétfőn, kedden és szerdán a Parisi Nagy Áruház gyermek­­divat-osztáiyában következik: lásd a hirdetést. E czikkek föltűnő olcsóságuk daczára disztingváltak és a legjobb közönségnek ajánlhatók. x Az osztálysorsjegyek vásárlása immár javá­ban folyik és aktuálissá vált azzal a kérdéssel fog­lalkozni, hogy hol vásároljuk a sorsjegyeket. Termé­szetesen oly főelárusitóhoz kell fordulni, ahol a legtöbb kilátás van arra, hogy a sorsiegyre nyeremény essék. Kiráhfl és Társa főelárusitók (Andrássy-ut 60.) vevőkörének eddig legjobban kedvezett a sze­rencse, egymásután jutottak nagy nyereményekhez. Szerencsenaptárukat ma közöljük s ennek alapján gyorsan határozhatja el magát mindenki arra, hogy mily számú sorsjegyet rendeljen. x Nádor-kávóház. Alig van Európának olyan fővárosa, melynek annyi kávéháza volna, mint Buda­pestnek ; nap-nap után nyílnak meg a szebbnéi-szebb, fényesebbnél fényesebb kávéházak, alig található uiczasarok, melyet egy-egv szép kávéház ne ékesí­tene. Ma is megnyílt a Nádor-utcza és Lipót-körut sarkán a Bádor-kávéház, amely fényre, pompára nézve szinte túlszárnyalja az eddigieket. A villamos lámpák fénve óriási tükörablakokra vetődik, amelye­ken belül Ungváry Szalay Lajos elismert szólista 12 tagból álló kitűnő zenekara gyönyörködteti a kávéház vendégeit remek játékával. Színházak műsora. Hagy. kir. Operaház. Hétfőn: Nincs előadás. Kedden : Lohengrin. Szerdán: Nincs előadás. Csü­törtökön : A hugonották. Pénteken: Hunyady László. Szombaton : A bajazzók, Piros czipő. Vasárnap : A nürnbergi mesterdalnokok. Népszínház. Hétfőn és kedden: Casanova. Szer­dán : Lili. Csütörtökön: Katalin. Pénteken : Niobe (először). Szombaton: Niobe (másodszor). Vasárnap d. u.: Náni. Este: Niobe (harmadszor). Vígszínház. Hétfőn, kedden, szerdáD, csütörtökön és pénteken: A csókon szerzett vőlegény. (Fedák Sári vendégföllépéseivel.) Szombaton : Loute (először). Vasárnap d. u.: A csókon szerzett vőlegény (Fedák Sári vendégföllépésével). Este: Loute (másodszor). Magyar Színház. Hétfőn: B. A. L. E. K. Kedden: Balkézről (először). Szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton : Ugyanaz. Vasárnap d. u.: B. A. L. E. K. Este: Balkézről. FŐVÁROSI ÜGYEK. XKávés-lparósok Láng miniszternél. A buda­pesti kávés-ipartársulat választmánya Némái Antal elnök vezetésével tegnap délután tiszteleett Láng Lajos kereskedelemügyi miniszternél és átnyújtotta az ipartátsulatnak az ipartörvény revíziójára vonat­kozó emlékiratát, egyben pedig arra is kérte a mi­nisztert, bogy a kávés-iparra vonatkozó fővárosi szabályrendeletet minél előbb hasyja jóvá. A mi­niszter, aki szívesen fogadta a küldöttséget, meg­ígérte, hogy az ipartársulat kérelmét a lehetőséghez képest figyelembe fogja venni. X A szegények segítése. A fővárosnak egyik legnagyobb kerülete a VI. kerület, amelyben egyre nagyobb mértékben növekszik a közsegélyre szorultak száma. A tanács fölhívta a kerületi elöljáróságot, hogy az újabban szervezett népkonyhát ételutalvá­nyokkal lássa el; egyszersmind pedig, mivel az elöl­járóság részére erre a czélra rendelkezésre állott összeg már elfogvott, a tanács elhatározta, hogy a közgyűlésnél javasolni fogja 100U korona segély nyújtását. Ugyanezt teszi a tanács az V. kerületre vonatkozólag 1500 koronával.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék