Magyarország, 1916. május (23. évfolyam, 121-151. szám)

1916-05-20 / 140. szám

BUDAPEST, 1916. MÁJUS 20. Eltüzedési év Negyedévre 3 korona. Egész évre 32 korona. Egyes szám­ára helyben és vidéken 12 kitér. XXIII. ÉVFOLYAM 140. SZÁM Hirdetések milliméter számítással díjszabás szerint. Szerkesztőség és kiállóhivatali VII. Tepéz*l€öreaf 22. szám. LEGÚJABB „Döntő órákat élünk !“ Paris, május 19. Briand miniszterelnök kérésére a kamara elnapolta az újonnan beterjesztett interpellá­ciók tárgyalását. Briand beszédében eismerés­­sel szólott a kamara munkálkodásáról. A ka­mara és a kormány közös munkájának a há­ború jegyében kell állania. Döntő órákat élünk, — mondotta — a legszebb reményekre vagyunk feljogosítva. (Élénk tetszés.) Ebben az órában azonban azt is megmondhatom, hogy igazi, mély, valósággal testvéri bizalom­nak kell fennállania a kormány és a kamara azött, hogy biztosíthassuk az ország győzel­mét. Munkánk közösségétől függ, hogy holnap győzelem sugározza be lobogóinkat. Olasz reménykedés Luganó, május 19. (Saját tudósí­tónktól.) A ,,Corriere della Sera“ reménye, hogy a magyar és osztrá­k csa­patok ki fognak merülni a rohamokban. Az olasz főhadállások még érintetlenek. Senkinek sem szabad illúziókban ringatnia magát, de azért az eseményeket nyugodtan és bizalommal kell bevárni. Repülőtámadátunk Velence ellen Zürich, május 19. (Saját tudósítónktól.) A svájci lapok érte­sülése szerint egy Velence ellen intézett osz­trák-magyar repülőtámadás alkalmával több ember súlyosan megsebesült. Négy ház össze­omlott és a Canale Reggión öt ház viseli a tá­madás nyomait. A francia-orosz szövetség évfordulói­a Genf, május 19. (Saját tudósítónktól.) A párisi sajtó meg­lehetősem ridegen emlékszik meg a francia­­orosz szövetség huszadik évfordulójáról. Ac ,,Eclair“ azt mondja, hozott ugyan gyümölcsö­ket a szövetség és a barátságnál, és hűségnek jeleit is felszínre hozta, de a háború eddigi eredményei még nem vezettek az óhajtott­ cél­hoz. Csak a négyesszövetség döntő­­győzelme, teheti valóban ünneppé ezt az évfordulót. Békeliga Londonban Genf, május 19. (Saját tudósítónktól.) A tarivá ,,Stampa" londoni tudósítója jelenti lapjának, hogy Lon­donban békeliga alakult, megnyitotta irodáját és békeszózatot adott ki. Röpiveket nyomattak, amelyekre aláírásokat gyűjtenek. A röpivek szövege békekötésre szállja föl a kormányt. Roosevelt két kerületben megbukott Frankfurt, május 19. (Saját tudósítónktól.) A Frankfurter Zrt. newyorki jelentése szerint Roosevelt megbukott Vermontban és Pennszilvániában­­az elnökvá­­lasztók választásánál; a többséget Hughes pártja kapta meg. Ford Pennszilvániában meglepően nagyszámú szavazatot, körülbelül 50.000-et kapott; jobbára­­amerikai németek szavaztak rá. He­ffer­ich — a kancellár helyettese Berlin, május 19. (Saját tudósítón­król.) A ,,Lokalanzeiger" jelenti, hogy ha holnap befejezik az adó­javas­lat feletti vitát, Hellérneknek , mint Delit­­brück utód­jának belügyi államtitkárrá és a birodalmi kancellár, helyettesévé való kineve­zését közzé teszik. Il II Iliit 11 Iliin MIM tradserepéirt elfoglalt két olasz páncélereiktt­i lifein­t­­ain­ missi előremenni! Eddig több mint 10.000 fogoly, 51 gépfegyver és 61 ágyú­ ­, Bud. Tud. jelenti : Hivatalos jelentés. Kiadatott május 13-én. (Érkezett délután 5 órakor.) Olasz harctér: A tengermelléki és a karinthiai arcvonalon beállott harci szü­net tegnap is tartott. Ma reggel csapataink visszaverték az ellenségnek két támadását, amelyet a Monfaleonétól keletre nemrégiben megszerzett hadállásaink ellen intéztek. Egyik tengerészeti repülőrajunk sikeresen bombázta a san giorgio di nogarói pálya­­­udvart és a Grado melletti ellenséges haditengerészeti repülőállomást. A déltiroli arcvonalon támadásunk föltartóz­hatatlanul tért nye­rt. Az Armenterra-hegyháton az olaszoknak hat támadását visszavertük. Az Astadh és a Lain-völgy között előre nyomult haderőnk ő cs. és kir. fensége, Károly Ferenc József főherceg altábornagy parancsnoksága alatt az ellenséget az egész arc­­vonalon hátrább űzte és ma reggel birtokába vette a campo-maloni és torarói olasz páncéleredműveket. A Lain és a Brand-völ­gy között (Vallarsa) csapataink a Col Santo­­tömb északi szegélyét érték el. Az Eis völgyében az olaszok Marco és Mari helységeket k­i­ü­r­í­t­e­n­i kényszer­ü­lt­e­k. A támadásunk, kezdete óta ejtett foglyaink száma eddig több mint 10.000 főnyi legénységre, és 196 tisztre, a zsá­kmány 51 gépfegyverre és 61 lö­vegre emelkedett. Orosz és délkeleti harctér: Nem volt különös esemény. Höfer altábornagy, a­­vezérkar főnökének helyettese. A M. T. I. jelenti Berlinből: Hivatalos jelentés. Kiad. május 19-én. (Érk. d. u. 3 ó. 15 p.-kor.) Nyugati harctér: A Maas nyugati partján az avocourt desnesi országút mindkét oldalán levő francia árkokat a Camard-erdő déli csúcsának magassáig elfog­laltuk és 9 tisztet és 120 főnyi legénységet fogtunk el. Az ellenségnek a 304-es magaslat ellen intézett újabb támadása igen jelenté­keny veszteségei mellett omlott össze. A Maas keleti partján a kölcsönös tüzérségi tevékenység időről-időre nagy he­vességre fokozódott. A repülők mindkét részről nagy tevékenységet fejtettek ki. Boelke főhadnagy Riponttól délre a 16-ik ellenséges repülőgépet lőtte le. A luncvillei pálya­udvarra, valamint az epináli pályaudvarra, léghajócsarnokra és laktanyákra bom­bákat dobtunk. Keleti harctér: Nem volt újabb esemény. Balkáni harctér: Egy repülőraj megtámadta a kuluisi, causica—mihalovai és szalonikii ellenséges táborokat Legfelső hadvezetőség. Ilíll­A ÉHü­lÉS ESIK ISIK'­ Á pápa béketörekvései . Lugano, május 19. rendez .szoros összefügg­ésijén van a spanyol­(Saját tudósítónmi) Milánóból 'jelentik m­erikai béketörekvésM±el. A Stampa írja, hogy a pápa külön kihallga- ... .. . fáson fogadta a spanyol követet, úgy látszik, , ' ° ’ ma-*us 11-hogy a pápa a spanyol király segítségével (é -í/ tudósítónktól.) A Reuter-ügynökség akarja megvalósítani a békére irányuló lel- jelenti: Cray úgy nyilatkozott az alsóházban,, veit. Jelenleg a Vatikán és a spanyol udvar , hogy a vatikáni angol követ közölte vele, hogy között rendkívül benső a viszony. Beszélik,­­ a Vatikán a béke kérdésében senkivel se lépett hogy magasrangú neutrális személyek kon- i érintkezéssé, de Németországnak azt ajánlotta, ferenciára fognak összegyűlni, amely konfe- t hogy mondjon le a búvárhajóharcról. Lapunk m­t 1. 8?áaa 16 oldal

Next