Magyarország, 1916. augusztus (23. évfolyam, 212-242. szám)

1916-08-30 / 241. szám

fii A G YA RORSZÄQ Budapest, 1916. szerda; augusztus 3d 13 — A világ leggazdagabb asszonya. Augusztus elején meghalt Newyorkban Hetty Green asszony nyolcvanéves korában. Az öreg hölgyet joggal tartot­ták a világ leggazdagabb asszonyának. Hetty Green » legfeltűnőbb, de legkevésbbé örvendetes jelensége volt Országa nyilvános életének. Kétségkívül ő volt a világ legzseniálisabb asszonya, aki valaha a finánc­­tudomány terén működött, mórt az apjától és nagy­néniétől öröklött tizenkét millió dollárját sikerült megtízszereznie. Az asszony, akinek vagyonát ötszáz­millió koronánál többre becsülik, nem volt váloga­tós a vagyonszerzésben; élete végéig egy nyomorú­ságos kosztházban lakott Hobokenen és gyalog ku­tyagolt be Newyorkban levő irodájába. Bryan egy alkalommal a kongresszusban megtámadta a mil­liárdos asszonyt: «Hetty Green évi bevétele három millió dollár és ez a hölgy, aki olcsó kosztház­­han lakik, alig költ többet évente pár száz dollár­nál így tehát a mai adózási rendszer mellett ki­sebb haszna van az Uniónak Hetty Green műkö­déséből, mint egy egyszerű munkáséból, aki ötszáz koronát keres családja fentartására.» Hetty Green az Unió legrégibb puritán családjainak egyikéből szár­mazott. őse, John Howland1, 1620 folyamán a Mayflower» hajóval vándorolt Amerikába és hívei­vel megalapította New-Redford városát Massaehusets­­állatnban. Itt született Hetty Green nyolcvan évvel ezelőtt, mint a dúsgazdag Robinson Howland gyer­meke. A fiatal Hetty Green igen szép leány volt és szenvedélyesen szerette a táncot. Arra azonban, hogy kocsin jelenjen meg a mulatságokon, sohasem áldozott, hanem a legnagyobb esőben is gyalog ment n bálba. Harmincéves volt, mikor meghalt az édes­apja és 9 milliárdot hagyott rcája. Ugyanekkor meg­halt nagynénje is, aki 3 onillió dollárt testólt Heltyre. Hm jatt o végrendelet miatt hosszú pörösködés indult meg. A pör során kiderült, hogy a nagynéni vég­rendeletét Hetty atyja, Robinson Howland hamisi­tatta és emiatt utóbb egyezséget kellett kötni a ro­konokkal. A milliárdos asszonynak egyébként ké­sőbben is számos ilyen pőre volt. Harmincötéves korában férjhezment a kisasszony Green Edvárd ame­rikai főkonzulhoz, aki szintén igen gazdag ember volt. A fiatal asszony még a mézeshetekben sielett közjegyző előtt leszögezni, hogy mennyi vagyona van neki és mennyi a férjének, valamint azt, hogy egyi­küknek sincsen semmi köze a házastárs vagyoná­hoz. Mindketten játszottak a newyorki börzén, de külön-külön számlán. Mig Hetty Green milliókat hal­mozott föl, addig férje 'elvesztette egész Vagyonát. Az asszony ekkor kijelentette, hogy egy rézgarast sem ad férjének. A szerencsétlen Green különváitan élt feleségétől és 1902-ben halt meg mint koldus­­szegény ember. A házasságból született két gyer­meket a legkegyetlenebb szűkmarkúsággal nevelte az asszony. Kis fiát kiküldte az utcasarokra, hogy la­pokat áruljon és fia negyvenéves korában is az anyjától kapott szűkös zsebpénzből éldegélt Óriási vagyonát szerencsés spekulációval szerezte Hetty Green, akiről azt beszélik, hogy sohasem veszített a börzén egy krajcárt. Az 1907. és 1908. évi pánik alkalmával olyan előrelátónak bizonyult, hogy a nagytőkéseknek adhatott pénzt magas kamatozás mel­lett. A vén Shylockról a leghajmeresztőbb és föl­­háboritóbb történeteket beszélik, amelyek az isme­rősök szerint a valóságot meg sem közelitik. A visszataszító fösvénykedésre nézve jellemző a követ­kező eset: Hetty Green a newyorki börzére akart utazni, de már a rendes vonattal nem érkezhetett Volna meg. így hát nagynehezen rászánta magát kü­lönvonat bérlésére. Sokáig alkudozott, mig végre megállapodott a bérösszegben. Mikor már indulni akart a mozdony, amelyhez egy személykocsit csa­toltak, sietve leugrott az öreg hölgy és kijelentette, hogy csatolják le a személykocsit, Ö a mozdonyon fogja megtenni az utat Filadelfiától Newyorkig," de számítsanak öt dollárral kevesebbet. Kijelentése sze­rint egyetlen célja az volt, hogy fiát, akire összes vagyonát hagyta, Amerika leggazdagabb emberévé te­gye. Halála előtt fia áLszállittatta saját lakásába a nyomorult milliárdos asszonyt. A halál napján heves fájdalmakról, rosszullétről panaszkodott Hetty Green és kérte a fiái, hogy adjon neki egy pohár grogot. A fia ehelyett orvost hivatott Mikor az orvos el­távozott, a milliárdosnő szemrehányólag szólt fiá­hoz: «Látod, látod, ha grogot csináltál volna ne­kem, megtakaríthattad volna az orvosi költséget.» Egy félórával később meghalt a világ leggazdagabb és legfösvényebh. asszonya. ,, — Gyászrovat. özvegy Vörösváryné, Hevesi Paula i0 eves korában Budapesten el­hunyd. r —; König kapitány kitüntetése. Brémából jelentik: A császár, a líqbenzollern házirend lovagkeresztjével tüntette ki König kapi­tányt, a «Deutschland» parancsnokát. König már hozzáfogott a :«Deutschland» két utjá­nak leírásához. A könyv cime :«A Deutsch­land útja» lesz. — Boda Vilmos halála. Bod a Vilmos, a régi függetlenségi tábor egyik érdemes kato­nája, mint Szekszárdról jelentik, hétfőn 79 éves korában ott meghalt. Égész életét munká­ban töltötte és Szekszárd városában több tár­sadalmi, meg kulturális intézmény hirdeti e munka értékes eredményeit. A függetlenségi eszmének tántoríthatatlan hive volt. ő alapí­totta negyvennégy évvel ezelőtt a „Tolna­megyei Közlönyt“, a függetlenségi és 48-as el­vek szerszárdi orgánumát és ennek a legutóbbi időkig felelős szerkesztője volt. A szekszárdi kerületet egyhuzamban huszonegy esztendeig képviselte az országgyűlésen, mint^ független­ségi és 48-as képviselő. Halála széles körben keltett mély részvétet. — A mohácsi vész évfordulója, Holnap, augusztus 29-éu lesz a szomorú emlékezetű mohácsi veszedelem 390-ik évfordulója s ez alkalomból a mohácsi kálvária kápolnájában nagymisét és egy­házi emlékünnepet tartanak. Az emlékbeszédet Kiss Lajos dunaszekcsői plébános mondja. — A németországi hírlapírók abbahagyták magyarországi kirándulásukat. A magyar­országi tanulmányúton lévő németországi hír­lapírók arra való tekintettel, hogy az olasz és a román hadüzenet folytán kötelességeik haza­­szóiitják, abbahagyták kirándulásukat és visszautaztak Németországba; ennélfogva a balatoni kirándulás is elmarad. — Hősi halál. Ifi. Aduin Géza honvéd­­huszárhadnagv, a signum laudis, a kis ezüst és a bronz vitéz cégi erem tulajdonosa, éle­tének 24. óvében c hó 7-éu a Kozy.votuly- Nove melletti ütközetben hősi halált halt, Lelki-üdvéért holnap, szerdán délelőtt az egyetemi templomban szentmise áldozat lesz. — 4 .,huszas“. A ..Baseler Nachrichten“ érde­kes közleményben emlékszik meg arról, hogy a ma­gyarok uj harcieszközükkcl milyen nagy veszteseget okoztak az olaszoknak a legutóbbi isonzói harcok­ban. E közlemény szerint a magyar honvédcsapa­taik a régi buzogányhoz hasonlatos fegy­vert használtak és az összes olasz sebesülések hu szónál százaléka ettől a fegyverből eredi. A buzogány, amelynek félméter hosszú keményfából ké­szült nvelo vari, a fején pedig húsz centiméter hosszú öntött vaskarika, amelyből húsz tompa vasszög áll ki, Lukachich tábornok honvédhadosztályának számától Js-npta nevét. — Számolócédulák és papirasztalkendök a vendéglőkben és kávéházakban. A ni. kir. honvé­delmi minisztérium Hadsegélyző Hivatala a háborús jótékonyság általános szervezése során mozgalmat in­dított aziránt is, hogyi a vendéglői és kávéházi közön­ségnek fizetései alkalmával módot nyújtson filléres adományokat juttatni az elesett hősök özvegyei éS árvái alapja javára. Ezért olyan számolócédulákat hozott forgalomba, amelyeken" az áldozatkész kö­zönség adományait 2. 4 vagy 10 filléres értékkel hivatalosan elismeri. A Hadsegélyző Hivatal e ne­­mesrat kciójával most a Szállodások és Vendéglősök Országos Egyesületeinek a vezetősége is intenziveb­ben foglalkozik s ezért felhívta az összes magyar­­országi ipartársulatokat e hivatalos jótékonysági szá­molócédulák vásárlására és állandó használatára. A Hadsegélyző Hivatal minden 40 korona értékű szá­molócédula rendelményhez 300 drb. hivatalos jel­vényével ellátott papirasztalkendlőt is mel­­iilékel. A számolócédulák — mintminden egyéb jó­tékonysági kiadványok — portómentes levelezőlapon rendelhetők meg a következő címen: A m. kir. Hon­védelmi Minisztérium Hadsegélyző Hivatala, Buda­pest, V., Akadémia-utca 17. sz., ahonnan a pénz előzetes beküldése esetén por tó mentesen küldik meg a kiadványokat. — Holttest a víztartályban. A Büdafoki-ut 52. szám alatt az elektromos müvek telepén a víztar­tályban Tóth János 29 éves napszámos holttestét találták. Külerőszak nyomai nincsenek a holttesten. A nyomozás annak a megállapítására, hogy miképpen került Tót a víztartályba, folyamatban van. — A kéményseprő mint husuzsorás. Győrből Írják: Mazsolár György győri kéményseprősegéd a környékbeli községek­ben olcsó pénzen vásárolt húst, amelyet az­után Győrött drága pénzen adott el. A ki­rályi ügyészség árdrágítás miatt vádat emelt ellene, mert saját háztartását megha­ladó mennyiségben és nyerészkedési szándék­kal vásárolt, amire nem volt engedélye, A kéményseprősegéd a főtárgyaláson azzal vé­dekezett, hogy nem tudta, hogy nem szabad vásárolnia. A törvényszék Mazsolárt árdrá­gítás vétségéért kétheti fogházra, 200 korona pénzbüntetésre és egy évi hivatal­­vesztésre ítélte. A vádlott megnyugodott, a királyi ügyész azonban súlyosbításért feleb­­bezett. — Eltűnt gyermekeivel. Sonnenfeld Gézáné, I született iYeiser Margit tiuszonháxoinéyes háztar­tásbeli c hó 22-én Hungária-körut 81/a. lakásáról két gyennekével, a kétéves Lajossal cs a héthetes Ibolykával eltávozott és azóta eltűnt. A rendőrség keresi. — Kivégeztek egy asszonyt Franciaországi ban. Marseüleből jelentik: A 15. kerület hadi-< törvényszéke halálra ítélte Felicie Pfaadt aszi szonyt, akit azzal vádoltak, hogy kémkedett. A vád szerint Pfaadt asszony információkat adott az ellenségnek a Dardanellákhoz való csapatküldéseről, jelezvén a szállitóhajók el­indulási helyét és idejét, valamint útvonalát és a csapatok számát. A halálra ítéltet augusz-. tus 22-én reggel íélliat órakor a Marseille mel­letti pharoi lövőtéren agyonlőtték. (Dr. C. P.) — Nekiment a villamosdrótnak. A Budafoki-ut 81. szám alatt a villamos-remiznél egy telefon­drót leszakadt és ráesett a villanyvezetékre és úgy lógott le az utcára. Nagy 22. János 2608-as számú rendőr a sötétben a drótot nem vette észre és nekiment a lelógó drótnak. Nagy eszméletlenül összeesett és a mentők a rendőrkórházba szállítot­ták. — Széhámos cseléd. A rendőrség letartóztatta Luka Ida liuszonkétéves cselédet, aki több lopást követett cl. Régebben özv. Knoblauch Antalné tüzérszázados özvegyénél a Logody-utca 9. szám alatt szolgált. A napokban beállított a házmester­hez és annál Knoblauchné iránt érdeklődött. Miután megtudta, hogy az nincs otthon, nemsokára visz­­szatérvc, az éléskamrának ablakán bemászott a lakásba és egy szekrényt feltörve, több száz ko­rona pénzt ellopott. Meglopta szállásadónöjót. Drágán Sandomé István-ut 21. szám alatt lakó ujságárusasszonyt, akitől 2400 korona értékű éksze­reket lopott el. Azután beállt szolgálatba Duna­­harasztin Maróta Dezsőnéhez, innen is megszökött és 100 korona készpénz és egy karkötő-óra ello­pása után. — Iskolai tanév-megnyitás. A kassai prem­­fögimn. uj iskolai éve, mivel négy, az intézettél kapcsolatos intemátus van érdekelve, a mai rend­kívüli gazdasági viszonyok között és mivel a ta­nulók ellátása általában nehézségekbe ütközik, csak október hó 1-én nyiilk meg. Á beírás szept. 28., 29. cs 30. napján lesz. A felvételi dij ezentull 26 korona, a tandíj 48 korona. Az I—II. oszt. tano­tok javító-, pótló- és magánvizsgálatai szeptember hó 26. és 27. napján, az I—VI. osztályok kiegészítő, vizsgálatai 25-én mennek végbe; azonban azok a tanulók, akik intézeteit változtatnak vagy más pályára mennek, már szeptember 1-én és 2-án vizs­gázhatnak. Ugyancsak szeptember 1-én és 2-án| lesznek a Vili. oszt. magánvizsgálatok augusztus 31-n a VII. oszt. kiegészítő vizsgálatok. Szeptem­ber hó 4., 5. és 6-án folyik le a javító-, pótló- éS kiegészítő érettségi vizsgálatok Írásbeli, 7-én és 9-éii pedig a szóbeli része. Október 1-én, vasárnap fél ló-kor ünnepélyes Yeni Saucte, 2-án, hétfőn 41 órától rendes előadások. 5 A debreceni református gimnáziumbari beiratás szeptember 8—15-én lesz, a javító magán- és különbözeti vizsgák az értesítőben közölt nap­hoz egy hétre halasztattak. A tanintézet szeptemberi ll-én, a bentlakás 13-án nyílik meg. A tanév nyitói isteni tisztelet 16-án lesz, ] A fővárosi Markó-utcai főgimnázium igazga­tósága közhírré teszi, hogy a javító- és pótló­­vizsgálatok szeptember 9-én lesznek, a beiratásoh 11., 12. és 13-án, a tanítás 15-én kezdődik. — A Budapesti Szünidei Gyermektelep-Egye­sület elnöksége értesíti az érdekelt szülőket, hogy a balatonlellei telepen elhelyezett gyermekek szer­dán délután öt órakor a Déli vasúton, a zebegénvi telepen elhelyezett gyermekek pedig szerdán dél­előtt negyedtizenkét órakor érkeznek meg a nyu­gati pályaudvaron Budapestre. — A budapesti nyári futtatás mai, tizedik napjának eredményéről lapunk zártáig ezt je­lenti tudósítónk: I. Háromévesek nyeretlenek versenye. Dij 3000 K. Táv 1800 m. Első lett Landau H. lovag DeZta-ja (lov. Varga), második Skoda, harma­dik Hegyes. Futott még: Enver Bey, Füzesgyarmat, Kino-König, Elvira és Vöslau. Tot.: 10 : 38, Helyre : 10 :13, 23 és 13. Könyvfogadás: I. 4. II. V/2. III. 16. II. Handicap. Dij 3000 K. Táv 2000 nu Első lett Mr. Adrién Fafa-ja (lov. Janek), mái sodik Miss Rita. Könyvfogadás: I. ÍJí séá. II. pari. Tot.: 10:16. III. Választmányi dij. 10.000 K. Táv 2oU0 in. Első lett Wenckheim D. gróf Axanos-a, (lov. Szilágyi), második Maeander, harmadik! Árgus. Futott még : Habanéra, Kertbeny, Nur du.­Könyvfogadás: I. 8, II. 2l/9, III. 4. Tót.: 10 :103. Helyre : 10 :43 és 22. IV. Eladók hendikepje. Dij 2000 koronaj Táv. 1600 méter. Első lett Orssich" P. gróf Kabá-ja (lovagolta Janek G.), második Satel­lit, harmadik Bona fides. Futott még: Cassandra és Abel. Kpnyyfpgadás: I, 2, fi* 6,. HL 3,

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék