Magyarország, 1919. október (26. évfolyam, 116-141. szám)

1919-10-01 / 116. szám

6 — A részvénytársaságok közgyűlése és osz­taléka. Arról­­értesülünk, hogy a pénzügyminisz­­térium és az igazságügyminisztérium most dol­gozza ki a rendeletet a­ részvénytársaságok ex idei közgyűléséről, a mérlegről, az osztalékról és pár­­nap múlva el is készülnek vele. Ismeretes ugyanis, hogy a részvénytársaságok — pénzintézetek és ipari vállalatok — az idén nem tartottak közgyű­lést és nem fizettek osztalékot sem. Ennek a két kérdésnek rendezését foglalja magában a pénzügy­­i minisztérium és az igazságügyminisztérium által kidolgozott nagyfontosságú rendelet. — Halál­os utcán. Dunajecz Simon hetvenöt­­éves nyugalmazott tanító ma reggel József­ körút 2. alatti lakásáról eltávozott azzal a szándékkal, ■hogy templomba megy. Azonban a kapunál nem jutott tovább. Reggel hat óra felé holtan találták a ház előtt. A rendőrség nyomozza, vájjon nem bűntényről van-e szó.­— Hétfőn délután a Stefánia-, utt és Erzsébet királyné-ut sarkán Pálgyi Elek négyvenkétéves bérkocsis, kocsija bakján hirtelen meghalt. A törvényszéki orvosiam intézetbe szállí­tották. .. — Oroszország blokádja­, fennmarad. Pak­sból jelentik,’­ hogy ’az örosz tanács'‘Oroszország ellátásá­val foglalkozott.' A tantársnak az a véleménye, hogy a blokádot' és a­ bo­cevista 'Oroszország' ellátásának meggátlása végett tett intézkedéseket fenn kell tárté '­. — Életuntak. Cziganovszky­ Józsefné tizen­nyolc éves munkásnő Fóti­ út 23. alatti lakásán ön­gyilkossági szándékból negyedliter kék másoló tintát ivott. Életveszélyes belső sérüléseket szenve­dett., A mentők beszállították a Rókus-kórházba. — Az Andrássy-u 112. szám alatti házban Lukács Anna­ húsz éves­ cserédieáhy öngyilkossági szán­dékból a gázcsapot nyitvahagyta. Mire­ a mentők megérkeztek, már csak a halált konstatálhatták. * —­ Kelet-Calic*a Lengyelországé. A Csasz varsói tudósítója jelenti: Az utolsó pillanatban jól értesült helyről azt a hírt kapjuk, hogy Párisban a Kelet-Galiciára vonatkozó döntés Lengyelország n javára ütött ki. Créph­ORo, ki franciául és lehetőleg angolul is beszél, azonnal alkalma pént nyer. a román had-­­­seregparanc­snokságnál. Gellért-szálló. 331. szoba. — Németország katonai ellenőrzése. A Reu­­ter-ügynökség jelentése szerint a legfelsőbb tanács elfogadta Joch tábornok javaslatát, hogy minden negyedév végén katonai szakértők menjenek Né­metországba és állapítsák meg a német hadsereg létszámát.­­ Kéthetes határzár Jugoszláviában, V­ersail­­lesből jelentik. A párisi reggeli lapok szerint a dél­szláv kor­".'vy elrendelte szeptember 26-tól kez­dődően a beles teljes határzárt. —­4 tisztv­seljík tüzelőanyaga. A közszol­gálati alka mázották nemzeti szövetsége a szük­séges szén- és famennyiség beszerzése céljából tár­gyalásokat folytat az érdekelt körökkel, így a föld­­mivelésü­gyi minisztérium erdészeti főosztályával, a pénzügyminisztériummal, az államvasutakkal és a szénbizottsággal. Remény van arra, hogy a tár­gyalások eredményével járnak.­­ A Dunába d­obtak egy egyedni hallgatót. Hétfőn éjszaka Budán a Török­ utca 1. számú ház előtt ismeretlen tettesek rátámadtak Goldschuniedt József huszonegy éves egyetemi hallgatóra, fejbe­­verték és a Dunába dobták. A fiatalembernek si­került kiúsznia, de sebesülése olyan súlyos volt, hogy a mentők szállítottál­ az Irgalmatok kórhá­zába. — Ki viselhet katonai egyenruhát? M Miután a kiáltott rendeletek ellenére is még mindig kéte­lyek merülnek fel a katonai egyenruha viselésének jog­os országa­­ tekintetében, a magyar hadügymi­nisztérium nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy katonai egyenruhát és rendfokozati jelvényeket kizárólag hivatásos tisztek, altisztek, továbbá a hivatásos tiszti és hivatásos altiszti ál­lományból nyugállományba helyezett tisztek és altisztek, továbbá tényleges kalonhi­szol’.Tt’ntot tel­­j­esi­tő néni hiv.tásos tisztek és altisztek viselhet­nek. Polgári rul­a hiányában csak oly egyenruhá­zati cikkek viselhetők, amelyek rendfokozati vagy egyéb katonai jellegű jelvényekkel nincsenek el­látva. (Tehát sapkarózsa, sapkazsinór, zsinór­zat, hajtóka, csillagok st­b. ruháról és sapkáról eltávo­­líta nekik.) Mindennemű „Egyenruha viselési enge­dély” érvényét ve.savi­­llivalásis katonák arcképes „Azonossági igazolvánnyal’­ lesznek elütési. Minden más katonai igazolvány érvénytelen. E rendelet ellen vétőkkel szemben a megbízott ellenőrző tisz­tek és közegek kérlelhetetlen szigorra­ járnak el és az illetéknek szükség esetén való letartóztatására vannak utasítva. — Ausztriában megszüntetik a levél- és táv­­irat-cenzúrát. Bécsból jelentik: A kormány elha­tározta, hogy megszünteti a levél- és távirat-cenzú­rát, amelyet tudvalévően pénzügyi okokból rendelt el a külfölddel való forgalomban. — A petróleum téli fogyasztásának szabá­lyozása. A Tanács ezévi október h­ó 1-től­­ kezdődő­­leg további intézkedésig az igényelhető petrolum­­­mennyiségeket a következőkép állapította meg : Épületek világítására, ideértve az udvar, folyosó és lépcsőhöz­­szükségletét is, havonként 1 liter, magánháztartások részére a konyha világítására­ havonként félliter, a lakás, illetve a szobák­­és mellékhelyiségek világítására, tekintet nélkül arra, hogy a lakás hány szobából áll és hogy albérlők vannak-e a lakásban; havonként egy liter, ipar­­űzők, üzletek, illetőleg ipari műhelyek részére, akár lakásban, akár nyílt­ helyiségben van a műhely, havonként két és félliter igényelhető. Petróleum­­jegyek csakis olyan helyiségek után adatnak ki, ahol sem gáz-, sem villany világítás bevezetve nincsen. Dán Deken Thora 3 Irta: HENDRIH PONTOPPIDAN — Bizony, bizony úgy volt. . — Soha életemben nem láttam még olyan vidám szemeket, mint amilyenek azé a lányé voltak. És milyen alakja volt! Biz’ akkor senki sem hitte volna, hogy három-négy hó­nappal később három ölnyire a föld alatt fog szegény unatkozni. — Hja, ilyen a világ sora, Mads. — Nem is tehet ellene semmit az ember. És milyen szép temetése volt annak a lány­nak! Fogadni mernék, hogy Engelstoft sem kap különbet. . — Jó estét! — hangzott e pillanatban a váróterem másik sarkából. * A váltó ez volt. Most lépett ki az irodából égő lámpással kezében. — Jó estét! — felelte kisvártatva az idő­sebbik paraszt. — Jó estét! — ismételte a másik valami­vel később. Tömzsi, vastagnyakú ember volt, rőt szakálla egészen a füléig benőtte arcát. — Épén Engelstoffról beszélgetünk.­­ A váltóőr felcsavar­t a tetőről függő lámpa belét, jeléül annak, hogy a vonat nem­sokára megérkezik. — Az ám, azt mondják róla, hogy már nem sokáig húzza. — Legföljebb, ha még nyolc napig bírja.­­Állítólag maga a doktor mondta így. — Nagyon szerethette azt a lányt, hogy úgy kívánkozik utána. Alighanem úgy lesz. Megmutatta ezt akkor is, mikor megváltotta magát a varangy­tól, csakhogy megkaphassa a lányt. Agerse­­gaard és ötvenezer­­ korona készpénz egész csinos kis váltságdíj egy menyasszonyért. A fiatal Keesten Balle, aki épen most jött haza a szemináriumból, kiszám­ítolta nemrég, hogy ha nem halt volna meg a lány és ha csak húsz évig éltek volna együtt mint férj és fe­leség, kilencvenhárom korona költőpénzük lett volna minden napra. Persze a kamatokkal együtt. Egész szép napszám! — És most mi haszna van belőle? — je­gyezte meg az öreg paraszt.­­ — Azt mondom én is, Per. De hát vannak ilyen emberek, akik kidobó­znak mindent az ablakon, ha valami asszonynépről van szó. — Hallottátok-e, mi áll ma az újságban? —­­kérdezte hirtelen a váltóőr. — No, micsoda? — kiáltotta egyidejűleg a két paraszt; a pipájuk csutoráját kivették szájukból. — Engelstoft elajándékozta Sophiehőrt. Valami alapot csinált belőle, vagy mit tudom én, hogy' mondják azt. ■-** — Kinek ajándékozta? ' ,r‘Wi*­,r : t ' — Hát nem éppen ajándékozta, hanem valami jótékony­ célú alapítvány lesz belőle magános beteg asszonyok számára, így áll az újságban. — Nem lesz az egészen úgy, — nappolta tamáskodva az öregebbik paraszt. — De bizony alighanem úgy lesz! — felelte a rőtszakál­lt és hogy megerősítse vé­leményét, a térdére ütött. — Ez aztán­­hason­lít Engelstoftra. Hiába, derék ember volt mindig. — Aztán meg nézzétek, — folytatta oktató hangon a váltóőr — mégis csak kü­­­lönös, hogy azt a lányt, a menyasszonyt,­­ éppen Sophienak hívták. Ez illik Sophie hős­­höz, értitek. Úgy látszik, aféle emléket akart neki állítani evvel az alapítással. — De mit szól ehhez a törvény? — kér­­­dezte az öreg. — Hiszen van neki egy lánya is. — Ugyan, hagyd el, jut annak a lány-­­nak is elég! — fakadt ki a szomszédja. —­­ Agersegaard máris az övé és szép csomó­­ pénzt is fog még kapni mindkét részről. A­ varangy bizonyára nem veri el a pénzét. A­zt­­ mondják, derekasan gazdálkodik odafönn. Idáig már állítólag ötven tonna rétet szántott­ föl. Kemény fehér személy az! Odakinn hármat kondult a jelzőharang. A váltóőr leharapta bagója végét és lámpá­sát lóbálva kibotorkált a pályatestre.­­ Ugyanakkor kinyitották az országútra vezető ajtót. A szélvésszel együtt, mely át­­száguldott a várótermen, felkavarva a padló­ról minden port és papírszeletet, élénk, kicsi, ó­lábú ember jelent meg a küszöbön, nagy k­öteg gyapíirholmival a­­­rátán, botot tartva kezében. — Lám, hiszen ez a kis öreg, — sugig az öregebbik paraszt társának — alighanem megint odébb akar állni a batyujával. — No, mit ültök itt, miről tanakodtok? — kérdezte a fe­lépő, hogy batyuját ledobta a földre és letelepedett a padra a másik kettő mellé. •— Engelstoffról beszéljünk. (Folytatása következik.) MAGYARORSZÁG Budapest, 1919 szerda, október 1.­­+ SZÍNHÁZ és zene — (Színész­-Követség.) A Budapesti Színészek Szövetsége működését a március 21-iki jogállapot alapján újból megkezdte. A Szövetség elnöke (C­sortos Gyula, alelnökei: Rá­tkai Márton és Vágó Béla, vezetőségének tagjai: Gellért Lajos, Huszár Károly, Jób Dániel, Király Ernő, IVerrigó Kor­nél, Magas Béla, Márkus János, Odry Árpád, Pataki József, Peth­es Imre, Sándor József, Sarkadi Aladár, Sik Rezső, Somfár Zsigmond, Stoll Ká­rol­’, Szerémy Zoltán, Törzs Jenő, Virágh Jenő.­­ (Román zeneművészek hangversenye Buda­­­pesten.) A román zeneművészet két legkiválóbb­­ képviselője, a román királyi udvar művésziei,­­ Socrate Barozzi hegedű- és Alfréd Alexandrescu zongoraművészek megszakították hangverseny kör-­ utjukat, melyet Erdély nagyobb városaiban a ro­mán királyné őfelsége magas védnöksége alatt tar­tottak és elhatározták, hogy Budapestre jönnek s itt hangversenyt tartanak szerdán, október 1-én este 0 órakor a Zeneakadémia nagytermében Mar­­­d­resc­u tábornok védnöksége alatt. A műsor a kö­­­vetkező lesz: 1. Beethoven: Streutzer Szenale. 2.­ Raschmariinotf: Prelúdium. Debussy: Arabesque. Paderewsky: Menüett (Piano solo). 3. Saint-Saens:­ Havannaise. Pugnani-Kreisler: Preludium undi Allegro. 4. Debussy: Clair de Saite.­ Chopin: Grande’ Potonaise (Piano solo). Kreisler: Capprice viennais.­ Tartini-K­reisler: Variationen über ein Thema von­ Corelli. Fibisah: Poem. Kreisler: Tamborie civisis. Jegyek­­kaphatóik Rózsavölgyinél és a pénztárnál — (B. Marton Erzsi és Csert­­is Gyula) játs­-­­szák csütörtökön a Vígszínházban a Férj és fele-­­ség két Címszerepét. * Felelős szerkesztő: MAGYAR ELEK Felelős kiadó: SÜMEGI VILMOS Szerkesztőség és kiadóhivatal: VII. ker., Erzsébet-körut­­. (New-York-palota). KIADJA A MAGYARORSZÁG NAPILAP R.-T. Nyomatott az ..UJLÁCIÜZEM11 könyvkiadó­ és nyomda r.-t, körforgógépem­ Pslda Pest Rökk Szilárd­ utca 9.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék