Magyarország, 1921. október (28. évfolyam, 218-243. szám)

1921-10-30 / 243. szám

2 Budapest, 1921 vasárnap, október 30. Biederraatinák nem kapják meg a diósgyőri vasgyár képviseleti B haza! gépipar külföldi exportja — Fokozódik a termelés — Elcsendesedett a bérmozgaiom Ma délután cserél gazdát a Franklm-Társuiat Egy pénzcsoport megvásárolta a Franklin* Társulat részvény többségét — Döntő köz* gyűlés ma délután hat órakor (A Magyarország tudósítójától.) Mér napold [íjla beszélnek arról, hogy a Franklin nyomdai és irodalmi jtszvérrylársasáffnak a részvényeit egy tőkecsoport megvásárolta. Annak is hite terjedt, hogy e pénzcsoport és a Franklin-Társulatot fenn­tartó pénzintézet: a Hitelbank között tárgyalások folynak, amelyek azonban nem vezettek a kellő eredményre. Ma délután hat órára a Franklin-Tár­­srrlat igazgatósági ülést tűzött 'ki, amelyen tisztázni akarják az erőviszonyokat és véglegesen rendezni akarják a vezetőség kérdéséi, , Erről az érdekes tranzakcióról beavatott hely-, rol a kővetkező információikat szereztük: — A Franklinnak összesen 14.245 részvénye Van. E, részvények többségét megszerezte egy érdek, csoport, (melynek tagjai a Hoffmann Frigyes. Goldbcríler tied cégek és a Kálnoki Simon cég képviseletében (Berkes igazgató. — A vállalat ma tartja közgyűlését, amelyen az ni csoport részt fog kérni a vállalat vezetőségéből, a részvénytobbséa alapján. A közgyűlés a jelek szerint neon lesz egészen sima lefolyású, mert a Hitelbank nem volt eddig hajlandó békés álon feb fídni eddigi pozícióját. A bank megbízásából UIl­máim Adolf báró több ízben tárgyalt Berkes igaza gatavaá, igy tegnap is a késő éjszakai órákig ta­­siácskozíS& minden eredmény nélkül. Az uj érdek­­csoport azt az ajánlatot tette a Htel banknak, hogy vhzák fel egyenlő számban az igazgatósára tagsás gokat, ezt az ajánlatot azonban Ullmanú Adolf el­vetette ázzál, hogy ők továbbra is mea akarják tartani eddigi majoritásukat az igazgatóságban. — Miután a békés egyezség nem sikerült, a 'mai közgyűlésen az erőviszonyok fogják eldönteni. Hogy kinek tesz vezető szerepe a vállalatban, ez viszont a részvénytöbbsiég alapján nem kétséges, bisaen az uj érdekeltség a részvényeknek több pnint felét helyezi le a közgyűlés asztalára. — Az uj érdekeltség továbbra is meg akarja tartan! tisztségükben az eddigi iró igazgatósági tagokat, sőt számukat gyarapítani is óhajtja. A (vállalat vezérigazgatójául Péter Jenőt szemelték ki, akinek feladata lesz továbbra is a régi hagyo­mányos szellemben vezetni a vállalatot. Ezt az információnkat megerősíti az az érte­sülésünk , hogy Gárdos Alfréd, a Franklinnak addigi vezérigazgatója már átment a Révay Test­vérekhez, amelyet e tárgyalások alatt a Hitelbank ‘megvásárolt. A Franklin-Társulat többi régi igazgatójának Sál ládáról értesülésünk szerint még nem döntöttek. v -'s '*&£ Bábjáték írta: LAKATOS LÁSZLÓ . (filfeferoszüstiet belseje, iái nyitóit eírácsölt ajtó hKtet a színpad hátsó részében van. Azontúl hokl­­feüteses utcarészlet. Az üzletben pultok, üveges szekré­nyek, egy vaskazetta. A középajtóban terített aszta], rajta lámpa, jobbra is ajtó. Az asztalnál a nézőtől Jj óbbra és hatra, tehát egymással szemben ülnek az £tvös és Heléna.) * Ötvös, Heféna. ÖT'VŐS (bodrit): Egészségére a, vacsorái. HELÉNA (felháborító mozdulatot tesz, jelzi,. jficfijg nem iszik). ‘ ÖTVÖS: Talán nem ízlik’ a pezsgő?) HELÉNA: Köszönöm. Ital nélkül is ittas va­gyok. (Körülnéz.) A sok csillogó ékkő, arany, ezüst, platina . . « (Hirleleú): A gyémántot akarom. ÖTVÖS: Máris? Előbb egy-két korty ital. jjompás mokkám van. HELÉNA: A gyémántot akarom. (Szünet. Föl­pattan.) Vagy már megbánta az alkut! ÖTVÖS (közbevág): Nem ígéret! Több annál: (alku! Az alku szent. (Föláll.) Hozom a gyémántot. .{A vaskazettához lép, kulccsal fölnyitja, a 'gyémántot egy bársonylapra teszi.) Most milyen csodálatos. Most milyen szép, hogy süti a hold. HELÉNA: Most szép, mert az epyém. (Meg akarja fogni a gyémántot.) ÖTVÖS (lefogja a nő kezétk Előbb » . * HELÉNA (enyhe dulakodással> Előbb á gyémántot! ÖTVÖS: Egy csókot, az elsőt! HELÉNA: Árufán! ÖTVÖS: Nem tudói: várni. Még sosem csó­kolt nő igazán. (A Magyarország tudósítójától.) Hetekkel ez­előtt nagyarányú bénnozgalom kezdődött az ipari termelés egész vonalán. A mozgalom véget ért és a termelő munka mindenütt megkezdődött. Külö­nösen a vas- és gépipar helyzetét javította meg a bérmozgaloin elcsendesedése. Mindenütt folyik a munka, mindenütt el van­nak látva bőséges rendelésekkel és az óriási nehézségek dacára megindult az export, külö­nösen a Balkán felé. A munkateljesítmény kifogástalan. Bulgária részére hatszáz vagyon készül, Szerbia Magyar­­országon javíttatja vaggonja.it és mozdonyait, tele­fon- és távirdacikkeket exportálnak a Balkánra. Az örvendetes eredménynek felidézésében nagy része vem annak, hogy a gépipar bőségesen el van látva félgyártmányokkal, a diósgyőri állami és a rimamurányi vasgyár zavartalan működése tá­mogatja a vas- és gépipar nehéz munkáját. Ezt a kedvező helyzetet mar cinem felbontotta, a Biederman-féle koncernnck az a terve, hogy meg­szerezze a diósgyőri állami vasgyár gyártmányai* mk kizárólagos eladási jogát, aminek az lett volna a következménye, hogy egyrészt azok a belföldi (Nagyon pici szünet) ÖTVÖS (kis küzdelem után átadja a nőnek a gyémántot). HELÉNA (gyenge sikollyal körbeveszi, te­nyerére fekteti, nézi, mustrálja. Azután): Az enyém! ÖTVÖS: Szeretsz? HELÉNA (erősen markába szorítja a gyé­mántot): Nem! ÖTVÖS: Heléna! És az igére!! HELÉNA: Több annál az alku! És én állom az alkut. (Homlokát szomorúan lehajtja, csókra nyújtja.) Megcsókolhatja a homlokomat, ÖTVÖS: Megcsókoljam! Amikor nem szeret. HELÉNA: Nem szeretem! ÖTVÖS: Amikor most is a másikra gondol, a „slőrc! HELÉNA: Nem rá gondolok. A gyémántra! (Hirtelen megragadja a férfit, szájon csókolja. Szü­net.) Boldog? ÖTVÖS (szomorúan): A csókja olyan volt, mintha arcul űtűttt volna vele. Az első csók és... sosem voltam olyan szerencsétlen, mint most. HELÉNA: Én boldog vagyok. Enyém a gyé­mánt! ÖTVÖS: És most el fog hagyni. HELÉNA: Vigyázzon rám. A mestersége, hogy lakat alatt tartson mindent, ami szép. Most engem, a gyémántos nőt. ÖTVÖS (hirtelen keményenh Meg foglak tar­tani! Utálsz, gyűlölsz, nem bánom! Enyém vagy,, nem szabadulhatsz. (Magához rántja, csókolja vadul.) % HELÉNA (tűri némán). ÖTVÖS: Vigyázz! Felvérzem a szád! HELÉNA (mosolyog): Nincs szám, csak (maga elé tártja a gyémántot) kezem, amely a gyémántot fogja, szemem, amely a gyémántot lát ja ... Csoda­szép ez az éjszaka. ÖTVÖS (vadul): Hálószobámban fogod töl­:tepü> “ " ' "............ "....'< kereskedők, akik eddig foglalkoztak az állami vas­gyár gyártmányainak forgalomba hozatalával, üz­letük nagyrészét elvesztették volna, másfelől pedig a magyar gyárak, amelyek eddig közvetlenül ka il­lák az állalmi vasgyárból az anyagot, csak drágán tudták volna megszerezni azt, amire szükségük van. Különösen aggályos volt a Biedermanmkon­­ceramek a diósgyőri állami Vasgyár képviseletének megszerzésére irányuló munkája azért, mert hiszen közismert dolog volt, hogy a Biedermann-cég mö­gött egy nagy német iparvállalat áll és igv Bieder­­máranék a magyar állami vasművek cégére alatt a Balkánon német érdekeket szolgáltak volna. A magyar ipari érdekeltség tiltakozott az ellen, hogy a diósgyőri állami vasgyár gyártmányainak kizárólagos eladási jogát Bicdcrmannékra ruház­zák át, mert ennek következtében igen sok hazai vállalat súlyos helyzetbe került volna. Értesülé­sünk szerint a kormány is megszakította Biedermannckkcl a tárgyalásokat és Hegycshalmy kereskedelmi miniszter nem engedélyezte Biedermarwék ré­szére a diósgyőri állami vasgyár képviseletét és a vasgyiir gyártmányainak kizárólagos eladási jogát. HELÉN: Nem ijedek meg tőle. Én elbukba tóm, de a gyémánt az marad... tiszta, ragyogó .. ÖTVÖS: Elég volt! (Megragadja a nőt, magá­val akarja hurcolni.) Gyere! Akarlak! KELÉN (védekezik): Mit akar? Várjon! Egy perc, könyorgök, kímélet. ÖTVÖS: Akarlak! Ötvös, Heléna, Gróf, Rendőr, Tolvaj, Vadász. RENDŐR (megjelenik az utcán a rácsos ajtó előtt): A törvény nevében! ÖTVÖS (riadtan elereszti a nőt): lvi az! Mit akarnak? RENDŐR: A törvény nevében! Nyiss ajtót! ÖTVÖS (ijedten a rácshoz megy, kinyitja azt). RENDŐR (utat enged a grófnak> Parancsol­jon, méJtóságos gróf ur. A GRÖF (fehérhajó, rózsaszín arcú, simára borotvált, monoklis; belép az üzletbe. Meglátja Helénát, könnyedén köszön): Bocsánat, asszo­nyom és jó estét. (Hátraszól.) Jean! VADÁSZ (nagy, erős, drabáiis urasági cseléd belep az üzletbe. A gróf háta mögé áll). RENDŐR (megfogja a tolvajt, belöki az üzletbe, azután ő is belép. A tolvajhoz,h És most beszélj, csirkefogó! A gyémántot . . . TOLVAJ (lehajtja fejőt): Én loptam a méltó­­ságos gróf úrtól. RENDŐR: További TOLVAJ (az ötvösre mutat): Ez a kereskedő ur pedig ma megvette tőlem. RENDŐR (ötvöshöz): Orgazda! Beösmeredt ÖTVÖS: Kérem alázatossággal, én- . *, én nem tudtam, hogy . . . TOLVAJ (közbevág): Nem igaz! Tudta, hogy lopott holmi. Nem is lehet más, ha egyszer én hoz­tam. Nem először vásárolt tőlem. Szemtelen pi­szok uzsorás! ÖTVÖS: Nem igaz. Én megvettem a gyémán­. teppU holnK. Jaguar mesterek ahágai sahhuersetiien Maróczy szimultán kőrútja Hollandiában Az amsterdami Tájdschrift, a Nederlandschen Schaakbond hivatalos közlönye, a budapesti nem­zetközi sakkversenyről is részletes beszámolót ad. A holland lapok elismeréssel emlékeznek meg mestereinkről, akik Ma.c Euwe, a hatodik díjnyer­tes holland bajnokkal szemben sikerrel állták meg helyüket. A magyar sakkviszonyokkal szintén be­hatóan foglalkozik a külföld, különösen mióta Maróczy Géza ismét visszatért körükbe. A magyar mester egyébként az ifjú hollandus bajnokkal való páros mérkőzésben fölénybe kerüli. Maróczy száz válogatott játszmája — Marco mester előszavával — mostanában hagyta el a sajtót. A budapesti nemzetközi mesierverseny játszmagyüjtcménye a millenáris verseny torna könyvével egy kötetben szintén a berlini Kagan­­cég kiadásában lát napvilágot. Maróczy a gyakor­lati játék- terén is számottevő eredményeket mu­tat fel. Áz utrechli sakkozőfáirsaság fennállása Kar-; mincötéves jubileumára rendezett nagyszabású versenyen mintegy hatvanam vettek részt. Maróczy fényesen sikerült szimultán-mutatványban gyö­nyörködtette a holland sakkbarátokat. A .sakkün­nepségből a haarlcmi siakkozótársaság szintén ki­veszi a részét, mely huszonötéves jubileumát üii : meg. Ez alkalommal Maróczy és Loman mesterek szimultán előadást tartanak. Itt készülnek meg­dönt eni Breyer mester huszonöt játszmás tábla­nélküli szimultán rekordját. Előadást tart még H. Weenink amsterdami feladvány szerző. Végül a nemzeti fotonja kerül eldöntésre. A németalföldi sakkszövetség Hágában rendezett nemzetközi mes­­terversenye a saklkesemények kimagasló pontja. Á hágai versenyre hét külföldi és három hoUaixji mester kapott meghívást. Résztvesznek: Maróczy Géza (Magyarország), Rubinstcin Akiba és Aljechin Alexander (Oroszország), Micses Jaques és Teleli­­mami Richárd (Németország), Kosztics Boriszláv (Jugoszlávia), Réti Richárd' (Ausztria), Loman Rudolf, Eiivc Max és Davidsohn (Hollandia). A németalföldi sakkszövetség a Gravenhagen tartott kongresszusán kívül a Capablanca—Rubinstcin világbajnoki match tárgyalását is eredményesen befejezte. HAGYAROKSUU

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék