Magyarország, 1923. augusztus (30. évfolyam, 171-194. szám)

1923-08-22 / 187. szám

____________________________________ MAGYAR ORSZÁG ,Bud­apest, 192?. augusztus 22. szerda Biza­codó hangulat az értiklazsgién A megnyitáskor az irányzat kissé gyenge volt, azután megszilárdult a Élénk üzlet a bankpapírok piacán.­­ Szilárd utőtőzsde (A Magyarország tudósítójától.) Négynapos szü­net után bizakodó hangulatban kezdődött az e heti tőzsdei üzlet, amelynek megint csak két napja lesz : ma volt az első és csütörtökön lesz a második. A szü­net alatt a részvénypiacon nem volt nagyarányú üz­leti forgalom, bár az érdeklődés és a kereslet fel­színen tartotta azokat a magasabb árfolyamokat, amelyek jelentékenyen meghaladák az utolsó hivata­los forgalom zárókurzusait. Kedvező auspiciumok között készültek a mai tőzsdei napra, amelynek üzletei már a rendes zsíró­forgalomban nyernek elintézést. A pót­zsíró elég simán dolgozott, apró hátralékok maradtak a nyo­mában, a bankok igyekeztek megkönnyíteni ennek az ideiglenes zsírónak a munkáját, tartózkodtak na­­gyobb arányú üzletektől, úgyhogy sikerült is minden zökkenés nélkül áthidalni a zsírónélküli forgalmat. Ámde ma a megnyitáskor erősebb kínálat jelei mutatkoztak a piacon és a­ tőzsdei forgalom első fél­órája a gyengébb irányzat jegyében múlt el. Később azután mindjobban megelevenedett a tőzsde üzleti forgalma. Az üzletkötések száma szapo­rodott és az üzleti forgalom arányai kiszélesítűtek, viharos és élénk lármával telt meg a tőzsde terme, eleven és lüktető hossz fűtötte át az értékpiacot. Kimúlt a megnyitás első idejében mutatkozó lany­hább irányzat, bizakodó hangulat töltötte el a speku­lációt, és hajtotta magasabb kurzusok felé a papí­rokat. Eleven, mozgalmas képe, volt a bankok és taka­rékpénztárak piacának. Ezek a részvények kerültek ma az üzleti forgalom első vonalába és a piacon el­terjedt különböző hírek egy-egy intézet részvényei­nek árhullámzásában jutottak kifejezésre, így arról beszéltek, hogy a Pesti Hazai Takarékpénztár rész­vényeit, amelyek ma meghaladták már az ötmillió koronát, bécsi számlára vásárolják és hogy a mai és régebbi vásárlások a részvények jelentős mennyi­ségét juttatták idegen kezekre. A Magyar-Olasz Bank részvényeinek nagy áremelkedését pedig azok az el­lenőrizhetetlen hírek segítették elő, amelyek a piac egyik legnagyobb pénzintézetével való szorosabb ér­dekközösséget helyeznek kilátásba a Magyar-Olasz Bank részére. A Lloyd Bank vidéki hálózatának ki­építése és ipari konszernjeinek szaporodása terelte a spekuláció figyelmét ezekre a részvényekre, ame­lyek szintén emelkedtek, a Merkúr Bankról pedig az a hír terjedt el, hogy amerikai érdekeltségét a most szervezi meg a bécsi­­Merkúr vezérigazgatója, aki e célból már el is utazott Newyorkba. Ugyancsak külföldi tőkecsoport vásárlásai segítették 800.000-res kurzusához a Magyar Hitelt, hír szerint hollandi tőkések vásárolják itt is, Bécsben is a Magyar Hitel részvényeket. A többi piacokon már nem mutatkozott ilyen­­erős tempóban az emelkedés, a különféle vállalatok részvényeinek piacán, különöse­n a szén-, vaspapírok árfolyama szenvedte meg az erősebb kínálatot, ame­lyet a realizálásokra való hajlandóság fejlesztett ki. Ezekre az eladásokra nyilván a most is mutatkozó pénzszűke adott impulzust. Az infláció mellett is érzi a piac, hogy a maihoz hasonló rendkívül nagy tőzsdei forgalom lebonyolításához nincsenek meg azok a nagy pénzkészletek, amelyek ezt zavartala­nul alimentálni tudnák. A heti pénz augusztus 22-ről 27-re naponként közel másfél százalék, s a pénzke­reslet mind Zsebben mutatkozik. A tőzs­forgalom nagy arányai fenyegetik a szeptembe­r-iki kasszanapot és már széltében-hosszában beszélik a tőzsdén, hogy a rendes zsíró nem tud megbirkózni a szep­tember 3-iki kasszanapra felgyülemlett munká­val és nincs kizárva az sem, hogy azt nem fog­ják megtartani. A holnapi kasszanap pedig már szintén előreveti az árnyékát, mert ma a tőzsdezárlat után a titkári emelvényről hirdették ki, hogy a holnapi kassza­­napon várható sok hibás bejelentés, kiigazítása vé­gett a tőzsdeteremben Scherz főtitkár egész nap in­spekciót tart és rendelkezésére áll a feleknek. Itt volna már az ideje, ha kiküszöbölnék a tőzsde for­galmából ezeket a technikai zavarokat, amelyek unos-untalan nyugtalanítják a tőzsdét. A hibás be­jelentések egész sorát várják holnapra és a követ­kező kasszanapok sem fognak elmúlni zavarok és nehézségek nélkül.­­Az utótőzsdén már nyoma sem volt annak az­­ingadozásnak, amelyet a tőzsde irányzata a hi­vatalos forgalom alatt mutatott. Erősen tört előre ■a szilárdság, a mai nap leg­magasabb kurzusain kötöttek üzletet, s ma nem za­varta meg az utótőzsde forgalmát a tanács tiltó parancsa. A bankértékek piaca a­ legviharosabb hossz-napok képét mutatta. Már jóval a tőzsde hivatalos idejének megnyitása előtt rendkívüli erős forgalom indult itt meg, az egész vonalon a pénzkínálat dominált. Bár Bécs na­gyobb arányú eladási megbízásokkal szerepelt a pia­Az utótőzsde jórészt reparálta azokat az árle­morzsolódásokat, amelyek a tőzsdeidő folyamán telyes papírokban történtek. Általános szilárdság jellemezte az utótőzsdét, amelynek üzletmenetét ezúttal nem zavarta meg a tőzsde vezetősége s így az üzletkötés fél kettő utánig tarthatott. Előfordult árfolyamok: Magyar Hitel 810.000, .­­Államvasút 570.000, Salgó 675.000, Délivasút 560.0 00, con, az általános szilárdság árama az arbitrázs­­értékeket is magával ragadta. S rekordárfolyamot itt a Magyar-Olasz Bank ért el, amely közel 100 szá­zalékkal javította meg legutóbbi pozícióját s ezt zár­latig meg is tartotta. A Kereskedelmi Bank 180.000 koronás értékszaporulatot mutatott fel, másfélmil­­liós kurzussal zárta a mai napot, 140.000 koronával izmosodott a Magyar Hitel s javult az Osztrák Hitel is. Az­­Angol-Magyar Bank 43.000, a Hazai Bank 80.000, az Ingatlanbank 50.000, a Mercur Bank 13.000, a Leszámítolóbank 34.000, a Kereskedelmi Hitelbank 21.000 koronás árfolyamnyereségre tett szert. A takarékpénztári értékek hasonló áremelkedést mutatnak, így a Pesti Hazai 900.000 koronás értékszaporulatával túlhaladta 5.000. 000,kurzusát. 05.000 koronás emelkedést könyvel­nek a Aféktár, és 20.000 koronát a Magyar Általános Takarékpénztár. A piacnak kivételes két papirosa az Egyesült Budapesti Fővárosi és a Belvárosi Takarék­pénztár, melyek­ közül az előbbi 10.000, az utóbbi 4000 koronás veszteséggel zárt. A biztosítási értékek piaca nyomon követte a hosszban a bankpiacot. Az Első Magyar 3.000.000 koronás kurzusáról 5.300.000 ko­ronára szökött fel, a Fonciére 55.000, a cégbiztosító 50.000 koronás nyereséggel vett részt a már emelkedő üzletben. A malom­piac általában folytatta hetek óta tartó sziAdni■ő­irány­zatát. Viharos üzlet fejlődött ki a Trans Danubiiban, amely legutóbbi 48.000 koronás árfolyamáról átmene­tileg 185.000 koronára szökött fel s ebből a hatalmas nyereségből 90.000 koronát, zárlatkor is megtartott, úgyhogy a hivatalos tőzsdeidei lecsendesülésekor 138.000 koronával kötöttek benne üzletet. 25.000 koro­nával javult a Békéscsabai, 50.000 koronával a Baek malom, 35.000 koronával a Gizella, s jelentősebb ár­nyereséget mutat fel a Hungária, Királymalom és Viktória is, míg a Konkordia legutóbbi nagy nyere­ségéből 23.000 koronát ■ kénytelen ■ volt engedni, s ugyancsak árengedménnyel cserélt­­gazdát a Török­szentmiklósi is....................... A bástyapiacon nem öltött nagyobb­ arányokat az üzlet, az irányzat általában tartott volt. A nehézpapírokban árlemor­zsolódás is mutatkozott, amely az Urikányinál 200.000, a Kohónál 60.000, Kőszénnél 50.000 koronás veszteségben jelentkezett. A nyomdák piacán hasonlóképen nem fejlődött ki nagyobb üz­let. Az értékek azonban nagyobbára meg tudták tartani legutóbbi árnívóju­kát. A vaspiac teljesen elhanyagolt volt, s különösen a nehézpapí­­rokban mutatkozott nagyobb árukínálat. Ganz— Danubius, Ganz—Villamos, Gazdagép, Györffy, Wolff, Vagongyár sem tőzsdeidő folyamán, sem zár­latkor nem tudták elérni legutóbbi magas kurzusu­kat, míg ezzel szemben a Magyar Acél 103.000, a Tendloff 30.000 koronás gyarapodást tüntet fel. A különféle értékek piaca a forgalomban megközelítette a bankpiacot, habár itt az emelkedő irányzat nem is mutatkozott olyan általánosnak, mint amott. Az értékek na­­gyobb része jelentős nyereséggel fejezte be a mai na­pot. A Magyar Cukor 500.000, a Feltén 125.000, Stum­­mer 150.000, Flóra 95.000, Hungária műtrágya 95.000, Brassói 70.000, Juta 55.000, Spódium 35.000, Gumi 50.000, Lámpa 35.000, Szegedi kender 60.000, Légszesz 100.000, Fővárosi sör 37.000 koronával gyarapodott, míg a Horvát cukor 110.000, Temesi szesz 45.000 koro­nával kelt el olcsóbban s az utóbbi idő favoritpapírja a Georgia is csak 25.000 koronás árengedménnyel ta­lált vevőre, 20.000 koronát veszített értékeléséből a Mezőhegyesi cukor is. A fapiacon is a bankértékek piacához hasonló nagy üzlet fejlő­dött ki, s a papírok kevés kivétellel jelentősen gya­rapították árfolyamukat. A különféle értékek piacán jegyzett Nasici 150.000 koronával tört előre kétmil­liós kurzusa fölé. 45.000 koronával javult a Zabolai, 40.000—40.000 koronával az Ujófa és a Magyar Lloyd. A Guttmann 45.000, Lignum 31.000 koronás nyeresé­get mutat. Ismét emelkedett, a múlt tőzsdei napon általános meglepetésre jelentősen meggyarapodott Liehtig is, aminek magyarázata, hogy a papírost csehek vásárolják. A közlekedési értékek piaca miként legutóbb úgy ma is elhanyagolt volt. A MFTR ismét csak árengedménnyel talált vevőre, 75.0000 koronát veszített legutóbbi zárlati értéké­ből az Adria, míg 45.000 koronás értéktöbblettel zá­rult az Államvasút. Angol-Magyar 146.000, Mercur 44.000, Magyar-Némei­­Bank 58.000, Olasz-Magyar Bank 75.000, Vikt­ória-ma­lom 415.000, Trans-Danubia 145.000, Athenaeum 240.000, Rigler 73.000, Általános Kőszén 2.265.000, Ganz-Danubius 22.500.000, Hofherr 200.000, Ganz Vil­lamos 2.200.000, Báni 135.000, Cukor 3.700.000, őster­melő 450.000, Pamut 315.000, Georgia 1.470.000, Mező­hegyest 450.000, Dorogi 56.000, Gschvinát 360.000, Hazai Fa 200.000, Licitig 30.000, Viktória Bútor 22.750,­­ MFTR 505.000, Atlantika 85.000. Szilárd vált az sllet­őzsde hivatalos Árfolyamok: Legalacsonyabb, legmagasabb és záróárfolyamok. Államadóssági kötvények Nyomdák: Aranyjáradék — — — 6% hadik. — 4»/» kor. jár. 96 99 — 5■/«•/» hadik. 46 49 — 3V«/« koronár. — — — 4% nem n.kor.jár.— — — . Bankok: Ang.-M.b....143000 158000 147090 Forgalmi ... 64000 70000 68090 Argio.......... — — Jelzálog....... 41000 OCOOO 59000 B. Agrár ... 78000 83000 78000 Ker. Hitel... 61000 67000 55000 Iparbank ... - - Leszámít. ...165000 100000 175009 Földhitelb. 360000 385000 375000 M.-német ... 50000 60000 50009 Hazai..........320000 385000 375000 Ol.­M. bank 61000 80000 73000 Hennes ...... 86000 95000 90000 Közp. Jelzál..38000 45000 44000 Agrár......... 1­60000 60600 Városi bank 23000 32000 29000 Lloyd bank... 33500 42000 40000 Merkr.r ........ 35000 46000 440­0 Magy. Hit....740000 810000 795000 Nemzeti ...71000 HIGGc 70000 Ingatlan......260000 310000 310000 Osztr.Hit....17COOO 500900 193000 M.-Cseh ipb. 55000 70000 60000 Keresk. B.1450000 1500000 UOCCCO Takarékpénztárak — Biztosítók: Belvárosi tp. 74000 80000 74000 I. M. bizt.SOOOCOO 5600000 5300000 Lipótvárosi 37000 42000 41000 Fonciére......400000 420000 410090 Fővárosi ...145000 175000 150000 M.-Franc. ... — — — Által. Tak....205000 225000 220000 lég ..­...........300000 360000 330000 Hazai... SOCOOCO 5300000 5109800 Pannónia b.­­ 1300000 1300030 Kőbány. tak. 37000 38009 35000 Nemz. bales. —­­ — Malmok: Back malom 135000 165000 150000 Gizella ........140000 160000 145000 Bors.-M. F...246OOO 800000 290000 Hungária ...140000 100000 150000 Concordia... 90000 127GOO 120000 Királymalom 90000 67000 ü°00n Békéscsabai 125000 160000 135000 Viktória........400000 425000 415000 Budapesti ...225000 245000 238000­­ Tr. Danubia 138000 180000 133000 Bányák és téglagyárak: Bauxit.........250000 290000 280000 Magnezit - 5600000 260­000 Beocsitr. 1025050 1100000 1025000 Aszfalt ........100000 125000 105000 Bors. szén...395000 410000 400000 Ált. Kösz.2400000 2675000 2500000 Szentleír. ..150000 180000 170000 Kerámia........ . 130000 120000 Cement ......270000 300000 2SOOOO Nagyhát. ..255000 275000 265000 Szászvári ..480000 680000 520000 Sajgó...........640000 700000 655000 Kohó ............­­ 775000 300000 Újlaki..........145000 185000 180000 István tégla. - - - Urikányi 1150000 135COCO 1250009 Drasehe...... 1­300000 280000 Bauxit tr. 750000 770009 740000 Faipari vállalatok: Merkuria ... 20000 21000 20000 M. Lloyd ...130000 150000 140000 Cserzd.......... 28000 29000 27000 Malomsok... 26000 34000 27000 Egyes, fa ... 46000 49100 47000 Nemzeti fa...250000 270000 240000 Fourier ... 52000 68000 62000 I­ichtig ....... 24500 26500 25500 Gutmann ...150000 575000 550000 Uj Ofa ........700000 740000 721000 Hazai fa......190000 210000 200000 Rézbányái... 70000 76000 72000 Honi fa...... 40000 45000 44900 Szlavónia ... 98090 108000 100000 Kőrösbányai 19000 21000 20000 Nasici...........­­ 2200000 2260000 Kronberger, 23000 28000 26000 Vlk. bútor.. 22000 24000 22300 Lignum ......153000 170000 165000 Zabolai ........200000 245000 240000 Amerikai fa. 55000 60000 57000 Zentai...........240000 255000 255000 Magyar erdő 17000 20000 19000 Vasművek és gépgyárak: Kóburg ...... - -- - Mág.............110000 117000 118000 Csáky.......... 62000 71000 62000 Magyar acél 150000 420000 410000 Gazdi Ggy, 170000 195000 170000 Belga fém.,150000 184000 100000 Fábián vas., 25500 31000 26000 Motor........... 75000 120000 115000 Fegyver.,1250000 1350000 1350000 Olománngyár 43000 49090 42000 Franki ...... 80000 100000 95000 Chaudoir ...160000 200000 185000 Ganz 21000000 22000000 24000000 Vegyipar ... 44000 52000 43000 Ganz-vill..­­ 2250000 2250000 Vagongyár.. 150009 170009 165000 Kistarcsai­­123000 140000 128000 Rex-Lloyd.. 23000 26000 23000 Györffy...... 90000 120000 llOOtO Rima ............185000 215000 200000 Hotherr......190000 210000 205000 Roessemann 83000 83900 85009 Kaszab ...... 60000 80000 73000 Schlick ........185000 20OCOO 190000 Kiülne..........130000 140000 135000 Schuller........ 85000 100000 95000 Láng .........250000 265000 250000 Tendloff........ 93000 103030 100000 Lipták.......... 40000 52000 48000 Wörner........ 50000 60000 59009 Athenaeum..240009 250000 245000 Pallas.......... 60000 75000 64000 Franklin...... . 20000002000000 Révai ........ 68000 70000 69­00 Globus ...... 54000 GLOOO 54000 Rigler............ 73000 75000 75000 Kunossy...... 36000 38000 36009 Stephaneum 37500 82000 39000 Közlekedési vállalatok: Adria ............­­ 600000 625000 Mftr..............490000 530000 500000 Atlantika...... 81000 95000 82000 ‘ Levante...... - - 675000 Közúti......... 43000 47000 44000 ‘ Miskolci vill. 50000 57000 55000 Városi............­­ 70000 70000 Nova ............126000 135000 135000 Búr............... 35000 40000 36000 Államvasút..550000 580000 565000 Délivasút .150000 170000 155010 Tröszt..........176000 190000 180000 Különféle vállalatok: Légszesz...... . 800000 850000 Klein ........... 20000 27000 25500 Bárdi ........... 37000 45000 42000 Klotild ........150000 200000 150000 Baróti.......... 27000 32000 30500 Polgári sör..425000 525000 500000 Bóni ..........125000 145000 140000 Krausz szesz105000 125000 1200­00 Brassói ......595000 650000 620000 Liget szán... 40000 47009 42000 Chinoin......... 75000 85000 75000 M. Cukor 8000000 3725000 3700000 Danica .......150000 165000 155000 Lámpa ........3GOOOO 315000 300000 Diana.......... 24000 26000 25000 Auei................250000 280000 255000 Dorogi ....... 40000 53000 50000 K. és lenipart30000 11­0000 150000 Délcukor ..600000 660000 500000 Őstermelő­­409000 400900 430000 Sertéshizlaló 90000 105030 100000 Pamut...........310000 355000 S15200 Égisz .......... 57000 66000 64000 Gumi ............250000 275009 250000 Egy. izzó .,604000 680000 675000 Szalámi ........ 34500 37001 35500 Textil.......... 30000 33000 30000 Vasúti forg.225000 255000 250000 Horvát cuk. 800000 950000 850000 Marosipet.­100000 120000 105000 Gyapjúmosó 142500 145000 143000 Georgia. .1150000 13050001300000 Papír.......... 65000 73000 70000 Mezőh. cukor 430000 455000 440000 Szövő-Kötő. 85000 100000 100000 Interexim ... 60000 67000 65000 Spódium ... 455000 500000 500000 Óceán........... 40000 45000 45000 Fiumei rizs.. . — — Olajipar......145-100 185003 100000 Temesi sz. ...111000 130000 60000 Pann. sör ... 35000 560­0 54000 Féltén..........800000 900000 750009 Phőbus ....... 66000 80000 66000 Flóra ..........215300 200000 260000 Püspöki....... 70000 78000 72000 Fővárosi sör 90000 120090 119000 Star-film... 290­0 32000 O­­ OCO Goldberg.... 90009 105000 S8000 Stummer 1800009 1900000 ISOCOCO Gschwindt „350000 370000 S55000 Szegedi kend.5500.Q 70.­f.03 fiLf.OCO Halkeresk.... 76000 83000 77000 Telefon .......139300 145000 140010 Műtrigy. ...530000 600000 590000 Tem. sör.......100000 110300 1CCOOO Juta..............270000 280000 275000 Török.......... 30000 37000 53000 Kábel.......... — — 2500­00 Turul cipő... — — — Karton..........140000 160000 145000 Unió szinh.. 24000 30000 23209 Keglevich ... 27000 30000 28000 Szolnoki....... 39000 44000 32000 Keleti Mur... 80000 95000 95000 Vasra. vili.... 55000 65000 55000 Királyautó 16500 18500 17000 Vili. pezsgő 5,000 57000 5,­009 Királysor ... 80000 80000 78000 Zagyvapálf. .11,003 130900 117001* Kevi hivatalos árfolyamok: Kéve ........... 3700 4100­0 Kopetzky....... 4000 5000 — Budapesti b. 14000 15000 — Újpesti beton 5409 6000 — Fabank ...... 19900 24000 — Pharmacia 6500 7000 — Foresta.... 45000 60000 — Demecseri... 24000 27000 — Ingéza ..........30000 34000 — Cellini.......... 7300 8000 — Mezőg. h. 19000 23000 — Concordia sz.ffiOOO 27000 — Warnsdorff- 2600 2800 — Felelős szerkesztő: MAGYAR ELEK Felelős kiadó: SÜMEGI VILMOS­­ Szerkesztőség: VII. ker., Erzsébet körút 9. Kiadóhivatal: VII., Erzsébet körút 18—20. KIADJA A MAGYARORSZÁG NAPILAP R.-T Az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat nyomása. uvyomdaignsaató! WazaerinMe*%

Next