Magyarország, 1923. augusztus (30. évfolyam, 171-194. szám)

1923-08-22 / 187. szám

A­ ­ MAGYARORSZÁG Budapest, 1923. augusztus 22. szerda ez az állítása azonban téves, mert Miss Florence Mills nem az első néger színművész, aki fehérekkel együtt, játszik. A múlt században ugyanis világhírű volt egy Ira Aldridge nevű szenegáli származású néger színész, aki Angliába került és mint Kean­­nak, a híres angol színésznek szolgája kezdett vá­gyat érezni a színészetre, 1833-ban lépett először színpadra, még pedig Amerikában, ahonnan azután Angliába költözött s a hatvanas években bejárta Európa nagyobb városait. Művészi körútja során útba ejtette Budapestet is és itt a Nemzeti Színház színpadán Othello címszerepében rendkívüli sikert aratott. Ami különben Miss Florence Millst illeti, alighanem vele is meg fogunk ismerkedni, mert az amerikai lapok azt írják, hogy legközelebb európai körútra megy. A Corvin Színház és a Tó-mozi­ekordközönsége a Harry Piel-film és a Bikaviadalok előadásain­ ­ (Zióth és Góthné) nagy gyönyörűséget szerez­nek a Vígszínházban a Zsivány közönségének. Va­sárnap és hétfőn két zsúfolt ház mulatott a kitűnő vígjátékon. Az előadás oszlopai Szerémy, Lukács, Sterczy, Füzes Anna, Székely Lujza, Pártos és Kész Rózsi, akiknek együttesében pompásan érvényesül az újdonság vidámsága. Szerdán és csütörtökön is a Zsiványt adják a Vígszínházban.­­ (Siófokról egyenesen a Budapesti Színházba sietnek az emberek) megnézni a még csak­ e hó vé­géig színrekerü­lő Mindenki kész! című szenzációs sikerű pesti bohózat előadását. Ezer koronáért még csak e héten kaphat a földszinten jó jegyet. Mától kezdve az előadások fél nyolc órakor kezdődnek. — (A »Végállomás®), Szenes Béla pompás víg­­játéka kedden, szerdán, pénteken és szombaton, Vajda Ernő szenzációs sikerű »Trónörökös«-e csütörtökön és vasárnap kerül színre ezen a héten­ a Renaissance­ Színház-ban. — (A Tangókirálynőnek, Lehár diadalmas ope­­­­rettjének) ma kedden este van első jubiláris — 25-ödik — előadása a Budai­ Színkör­ ben, mely eddig napról-napra táblás házak tetszésétől és tapsaitól kí­sérve, a teljes siker jegy­ében zajlott le. A mai jubi- ,­láris előadáson és mint eddig minden este Lábass Juci az ünnepelt operettdíva, Mende Klári, László Andor, D’Arrigo Kornél, Érczkövi és Derem­ játsszák a vezető szerepeket.­­ (A Peer Gynt) kerül színre Törzs Jenővel és Grieg csodaszép kísérőzenéjével vasárnap délután is­mét a Budai Színkörben. — (Az előadások kezdete az Unió színházaiban.­ A Király Színházban, a Magyar Színházban, a Bel­városi Színházban és a pénteken, e hó 24-én meg­nyíló Blaha Lujza Színházban mindenkor esti fél 8 órakor kezdődnek az előadások. Az Andrássy úti Színházban az előadások kezdeté­n fél 9 óra. -1- (Kárfelvétel a Blaha Lujza Színházban.) Ma­gas, csinos nők, akiknek hangjuk van, továbbá :jó megjelenésű és jóhangú férfiak jelentkezhetnek fel­vétel céljából csütörtökön, 23-án délután 3 órakor a Blaha Lujza Színházban. Akik megfelelnek, azon­nal szerződést kapnak. Színházak és kabarék hírei — (Lebontják és újból felépítik a Király Színházat.) Az Unió részvénytársaságnak rend­kívül érdekes és nagy horderejű elhatározásá­ról értesülünk. Arról szól ez az értesülésünk, hogy a Király Színház színes és nevezetes multú épületét, amely több mint két évtizeden át adott hajlékot az operett múzsájának, az idei szezon vége felé lebontják s a lebontott épület helyén az Unió új színházat építtet. Az új Király Színház tiszta barok­ stílusban fog fel­épülni; a nézőtér alapszíne fehér lesz, amelyet dús aranyozással díszítenek. A színház tervei már elkészültek s az építés költségeit a mai valutáris viszonyok mellett egy milliárd koro­nában állapították meg. Az érdekes hírt ki­egészíthetjük még azzal az értesülésünkkel, hogy az építkezés miatt a Király Színház idei szezonja már április végével befejeződik, mert májusban megkezdik a lebontást.­­ (Darvas Lili csak szabadságra megy.) Darvas Lili neiwyorki vendégszereplésével kapcsolatban az SZÍNHÁZ ÉS ZENE Szentpétervárat és ezzel az egész Oroszországot, meg­­­indult a nagy menekülés a véres Oroszországból. Mi menekülők közt volt elsősorban a művészvilág. Meg is alakult Berlinben a Blaue Végel színpad, megala­­­kult az orosz művészek filmcsoportja. Ezek a műVé­si szék teremették meg a Cárné táncosnője (Psyehérej című filmregényt. Ez a f1 felvonásból álló orosz Hőben játszó különlegesség kerül a Sieri-mozi múlt keddi premierjén bemutatóra. Egy életkép az orosz, udvari, és művészvilágból á telve érdekfeszítő énj művészi jelenetekkel. Mi történt a pacsirta uccábant a címe egy bűn® ügyi történetnek, amely a másik nagy filmjein premiernek. Ennek az a sajátossága, hogy egy tényl­­eg megtörtént bűnügy felderítését tárja elénk, úgy(­ ahogy az aktaszerűleg ki lett »hámozva-t. — amint] azt műnyelven mondják, minden cicomázás, mindent] szépítgetés nélkül. Ez nem komponált film —­­így történt, ez következett, ez az igazság!* — mondja az­ autor. — Hogy mégis regényes, mégis érdekes, ezen nem kell csodálkozni, hiszen a legjobb regényköltő: az élet! Az ennivaló Peggy ismert legjobb filmje, am 1 Kis rosszcsont. Fatty kalandjai, gondoskodnak a­­nagy műsor humoráról. Az előadás 2­ A órát veszi,* igénybe és ezért már 18-kor kezdődik az első, 1­ E órakor a második előadás. utóbbi napokban az a hír terjedt el, hogy a Miracle fő női szerepének eljátszása után Newyorkban ma­rad s a Magyar Színházhoz már nem tér vissza. Darvas Lili annak közlésére kér fel bennünket, hogy, ezek a hírek csak tévedésből keletkezhettek. A való­ságot teljesen fedi a Magyarország legutóbbi számá­ban megjelent az a hír, hogy ő kizárólag a. ..Miracle­. szerepének eljátszására utazik Newyorkba , ebből a célból két hónapi szabadságot kért a Magyar Szín­ház igazgatóságától. Szabadságidejének lejárta után természetesen azonnal visszajön Budapestre és min­den körülmények között újra részt fog venni Molnár Ferenc új darabjának előadásain.­­ (Palágyi Lajostól elveszik a szegedi színházat.) Szegedről jelenti a Magyarország tudósítója: Palágyi Lajos szegedi színigazgatót felszólították, hogy tár­sulatát oper­aszemélyzettel egészítse ki, mert külön­ben a város egyoldalúan felbontja a szerződést. He­tek óta f­y­lalkoztatja Szeged város színházjáró kö­zönségét Palágyi színigazgatónak az a kijelentése, hogy nem hajlandó operaénekeseket is szerződtetni, amit azzal okolt meg, hogy a mai viszonyok között nem képes teljes társulat szervezésére és annak fan­­tartására. A színügyi bizottság megütközéssel fo­gadta Palágyi kijelentését. Egyhangú határozatban mondotta ki a bizottság, hogy Palágyit a szerződés betartására szólítja fel. Kedden délelőtt Szeged vá­ros tanácsa is foglalkozott a kérdéssel. Izgalmas vita s­tán úgy határozott, hogy ha Palágyi Lajos 3 napon belül nem jelenti ki kötelezően, Hogy 11 nap alatt megszervezi a teljes társulatot, akkor haladéktala­nul megfosztja őt a városi színház vezetésétől. Pa­lágyi Lajos mindezek ellenére sem hajlandó az ope­ratársulat megszervezésére s a színházat sem haj­landó elhagyni még a városi tanács felszólítására sem.­­ (Az első repriz­és az első újdonság a Blaha Lujza Színházban.)­­A Blaha Lujza Színházban szom­batra kitűzött megnyitását a tűzrendészeti bizottság intézkedései miatt péntekre, augusztus 24-re halasz­tották el. Az egyheti kényszerű szünet alatt a szín­ház délelőtt és délután is folytatja első felújításának, Offlenbaeh »Orpheus az alvilágban” című operettjé­nek próbáit. A darab, értesülésünk szerint, szeptem­ber közepén kerül színre a következő szereposztásban: Orpheus László Andor, Euridike Harmat Hilda, Ju­piter Tankis Benő, Styx Jankó Boros Géza, Plútó Tihanyi Géza. Az operettet Vágó Géza rendezi. A Blaha Lujza Színház legelső újdonsága, mint már je­lentettük, a »»Rózsalány« című francia operett lesz. A főbb szerepeket, mint értesülünk, Somogyi Kusi, Vaály Ilonka, Dénes Oszkár ,Tamás Benő és Boross Géza játsszák.­­ (A Budai Színkör új operettje.) Annak idején megírtuk, hogy Sebestyén Géza, a Budai Színkör igazgatója elfogadta előadásra Erdélyi Mihály, Ku­linyi Ernő és Barna Izsó operettjét, amelynek címe: »Napkelet rózsája’­. Az új operettet szeptember első napjaiban fogja bemutatni a Budai Színkör. A mai és holnapi előadáson » Vígszínház: kedd és szerda; *A zsivány (8). — Fővárosi Operett Színház: kedd é­s szerda: A három grácia (8). — Király Színház: kedd és szerda* A sárga kabát (’/­8). — Magyar Színház: kedd: A váló­peres hölgy ((8), szerda: Kovácsa,(­s/s0). Andrássy úti Színház: kedd és szerda: Cirkusz, Pajkos őrizet­tek stbb. (‘/*9). — Belvárosi Színház: kedd: Kéttszakáll nyolcadik felesége (**8), szerda: Sári bíró (*/*8.) — Renaissance Színház: kedd és szerda: Végállomás (8). — Budai Színkör: kedd és szerda: Tangókirálynő (’A8). — Budapesti Színház: kedd és szerda: Mindenki kész! (MA8). — Sziget Színpad: kedd és szerda: Farod metresze. A nevelő úr, Főnyeremény (9). — (Szeptember 26-án lesz az­­Elster Fannyte be­mutatója.) Mint ismeretes, a Király Színház első új­donságként Faragó Jenő és Nádor Mihály- operett­jét, az Elster Fanny-t mutatja be és — mint értesü­lünk — a bemutató az eddigi tervek szerint szep­tember 20-án lesz.­­ (Egy néger színésznő diadalai Amerikában.) Ismeretes dolog­, hogy­ az amerikaiak mennyire meg­vetik a négereket, akiket valósággal kiközösítenek maguk közül. Annyira megy ez az ellenszenv, hogy a vendéglőben fehér ember nem ül le szerecsennel egy asztalhoz, a vasutakon pedig külön kocsik vannak a feketék részére. Annál meglepőbb egy Florence Mills nevű néger színésznőnek a nagy si­kere Newyorkban és Csikágóban. Az amerikai lapok szerint­ a szerecsen színészek eddig csak tingu­­­langliban szerepeltek és Miss Florence Mills az első aki rendes színpadon, fehérekkel együtt játszik, még pedig hatalmas sikerrel. Az amerikai lapoknak Mozi M Keret~mozi premierje (Kedden augusztus hó 21-én A cári lé táncosnője (Psyche). — Mi történt a pacsirta uccában? — Fatty, Peggy. — Előadások: A 8 és 10 órakor.) Amikor a minden szép és jónak kiirtója, a vért lihegő bolsevizmus igájába hajtotta Moszkvát és „A­ sátán helytartója” című film, a trükkök ŐSI bravúrok pompás sorozatával és a példátlanul népí-­ szerű Harry Piel kitűnő játékával valósággal frap-­­zírozza a Corvin-színház és a Tó-mozi közönségét. Mind a két színház ezen a héten rekordlátogatottsá-­­got ért el. A Harry Piel filmnek érdekességben egyenes rangú társa az 1923. évi madridi Bikaviadal­okról készült, a maga nemében páratlanul érdekes felvétel.­ Pénteken már műsorra kerül a Harry Fick-film­ második része, amely ugyan teljesen önálló kép és magában véve is nagyszerűen elveszhető, mégis­ mindazoknak, akik az első rész nagyszerű produk-á­­cióit élvezni akarják, már csak néhány napig van alkalmuk Harry Piaf művészetében gyönyörködni. A­ Corvin-színház előadásai ':6, 'A8 és ,H1IV a Tv-mozi %8, ‘/G0 és 11 órakor kezdődnek. — (A titkok háza — az Uránia) megnyitó műsora] *— igen nagy sikert aratott a­ szombati bemutatón.^ A film mindkét részét egy előadás keretében mutatja be az Uránia 3, háromnegyed 8 és 10.10 órakor. — (Rákosi Szidi filmszínésziskolájában) a beirat­kozás naponta d. u. 5 órakor.­­(Király ucca 73. I. 12.) — (A Kamarában) ez a hét Harry Piel jegyében'­ áll. A' Ster-filmgyár m­onopolattrakcióját, Harry O’ Piel a Sátán helytartója című filmslágert eddig ezren és ezren nézték végig, páratlan izgalommal, érdeklődéssel kísérve a frappáns bonyodalmú kalan­dor filmet. — Ajánlatos a jegyeket előre megváltani.­­ A Kamára előadásai fél 5, 9/­7, 8 és 10 órakor kez-­­dődnek. 1 —­­A Helikon pénteki megnyitó műsorán a mo­­­dern filmgyártás két remekműve szerepel: Fehér­­ mennyország (6 felvonás), A három nővér (5 felvo-­­nás) és azonkívül egy szenzációs amerikai burleszk.­­ Mozgófényképszínházak műsora Corvin Színház. (J. 89—38.,, J. 95—84.) A sátánt helytartója Harry Piel-film. (Jegyek elővételben már válthatók.) (*/14, Vi6, %8, V. 10). • J Kamara: A sátán helytartója (Harry Piel-filmJs. (Szép időben nyitott tető.) (Vs5, Vél, 8 és 10). Kert-mozi: A cárné táncosnője (Psyche) — Itt történt a pacsirta uccában. — Fatty. —Peggy. (Há-­­romnegyed 8 és háromnegyed 10). J Nyugat: (71—62.) Az aranymadár — Ne járj al tilosba, (5, V 1 8 és 'A 10.) ■ r­ Park-mozi: (Városmajor.) Az aranymadár. — A­ tökéletes férj. — Fix-Fox nyaral. (Háromnegyed 8, háromnegyed 1.0). J Royal Vio: (Városliget.) A fegyenc bankár. —­­ Tom Nix Mházu­hnézőben. (5 órától folytatólagosan.) Scala Színház: (Városliget.) A kis csibész — A nagymama — Spanyolországi képek (7 és 9). Tó-mozi: (153—83 és 20—82.) A sátán helytartója (Harry Piel-film.) (V*8, 9 és Vili). ! Amíg a film eljutott idáig... A­ sátoros mozitól — a filmvárosig. — Látogatás a Corvin-filmgyárban Tíz-húsz évvel ezelőtt, amikor az első vásári sátormozi valahol a vásárok szélén felütötte tanyá­ját, az emberek fejcsóválva nézték a mozgó foto­gráfiákat, talán nevettek is a humoros jeleneteken — milyen primitívek is voltak azok nekünk, akik Chaplint, Max Lindert és a többi szart látjuk ját­szani —, talán el is szomorodtak az egyszerű esz­közzel alkotott drámáknál és izgultak a detektív sikertelenségén, de semmiesetre nem hitte senki sem, hogy a film valaha iparrá, komoly kenyérkereseti eszközé válik. Arra meg éppen nem gondolt volna a film leghűbb­ rajongója sem, hogy valaha Buda­pesten filmváros épül, ahol az emberek százai ke­nyerüket fogják megkeresni, akkor, amikor tízezer korona lesz szükséges egy család napi szükségleté­nek a fedezésére. A csoda azonban megtörtént. Itt van a szom­szédban, a Zuglóban. A Gyarmat utca 37. szám alatt, a Corvin-filmgyár Rt. gyártelepén, ahová meg­hívták a sajtó embereit, hogy bemutassák, mivé fejlődött, a film, a mozgófénykép, amely ma már komoly versenytársa lett az élőszavas színházi pro­dukciónak épü­gy, mint a­­ cirkuszi bravúroknak és erőmutatványoknak is. Barna Károly vezérigazgató kalauzol a közel féáig prác . Ig jő ideig­ tartott, amíg m­i csak felületesen végig tudtuk nézni a Corvin-film-­ gyár óriási gyártelepét. Első állomásunk Beiber Lajos építész és tervező­művész dolgozószobája. Itt készülnek a film építke­zésének tervei. A falak tele-tele díszlet- és épület-­ tervekkel, amelyek egyike szebb és artisztikusabb,­ mint a másik. Mind-mind milliméter pontossággal­­kidolgozva. •­­ A műterem A második stáció: a Műterem. Tizennyolc méter magas (négyemeletes magasságú), bárra m­on­égy mé­ter hosszú és húsz méter széles üvegpalota. Közép- Európa harmadik legnagyobb felvevőterme. Lakner intéző bü­szekséggel beszél technikai apparátusairól.] — Kétezerötszáz amper erősségű fénnyel tudjuk megvilágítani a felvételeket. Jóval több áramot fo­gyasztunk tehát, mint egész Zugló... A műterem közepén a padlózat néhány négyzet-­­méternyi kerületben három méterre lesüllyeszthető és átalakítható, ha szükséges, akár lágyan csobogó­ szökőkutas vízmedencévé. Az egyik üvegfal mentén^ a reflektorok sokasága. A legmodernebb' A Weiner U*] típusok, a teljes fényt adják, míg négy lencsés ref­­lektor , a re­­jjegvilágításra szolgál. k Pi£^,:éu~:ki Weimár-lámpábólít Tetszdz negyve MHzfapuff!l ­ Hu­sárat etsa, Beefcer Baby új darabokban. Sólyom Janka, Virágú és Betegh. Kedd, csütörtök,én szombat reggel 5 óráig nyitva. .'-i, • '"i'Vi: ".'.. \.

Next