Magyarország, 1924. május (31. évfolyam, 84-105. szám)

1924-05-13 / 90. szám

14­1KA&YAB'0B.S2S£& Budapest, 1924 május 13. kedd . József főherceg a felolvasó­asztalnál Beöthy-em­lékünnep az Akadémián A Magyar Tudományos Akadémia tegnap délelőtt tartotta nyolcvannegyedik ünnepélyes közgyűlését, amelyet Beöthy Zsolt emlékének szentelt. Az ülésen József főherceg „Véres kárpáti virágok” címmel háborús naplójából töredékeket olvasott fel. A Tudományos Akadémia díszterme ez alkalommal zsúfolásig megtelt előkelő ünneplő közönséggel, akik között jelen voltak Auguszta főhercegnő és Zsófia királyi hercegnő is. Az ünnepélyes közgyűlést Concha Győző egyetemi tanár, a Tudományos Akadémia másodelnöke nyitotta meg. A tetszéssel fogadott megnyitó után Balogh Jenő főtitkár beszámolt az elmúlt akadémiai év történetéről, Beöthy Zsoltról Né­­gyessy László egyetemi tanár tartott ünnepi megemlékezést, képet adva egész­ pályájáról, méltatva irodalomtörténeti és esztétikai al­kotásait és működését. Az ünnepi közgyű­lés befejező pontjaként József főherceg fel­olvasása következett. A főherceg tizenhét napló­­részletet olvasott fel a kárpáti harcok epizód­jaiból. A minden részletében hatásos hangu­latban és drámaiságban bővelkedő előadást a közönség percekig tartó tapssal köszöntem meg. Egy megkapó fejezetét, a főherceg naplójának az alábbiakban , közöljük:­­ Kolozsvár, 1917. XI. 7.­­Tegnap , Dobronoutzon és a múlt évek nagy Csataterein vitt át utam. E sivár kép mélyen meghatott. Dobronoutztól húzódik­­ orosz földön tova Rzawienczy-n ,Gromeszti-n át Szylowcy-re. Hullámos vidék, széles enyhepartú völgyekkel és lapos hálakkal, ott hol kétségbeesett tuják folytak fátlan, egyes­ kis tanyák kezecskéikkel a meg­­szenesedett gyümölcsfákkal körülgyászolt törme-S­okgarmadák. A hideg őszi szél fagyos ködöket pergetve sóhajt s a holt fák letördelt ágazatát szörgeti. Azután megint messze-messze terjedő hullámos,lankás vidék, hol egy talpalatnyi föld sincs bevetve, megfagyott szürke kóró és ászát somrjánzik mindenütt,­ összelőtt ,­drótakadályok tszelik k­eresztül-kasul és sántikáló görbe "spanyol lovasok rozsdás roncsai piroslanak mindenfelé a határbarándákra , bogáncs, borult s azt is­­megölte már a négyesztendő óta itt egye-', idül uralkodó a halál. Eső­­ és vihar lassan tdetemeti a temérdek lövészárkok omladozó labi­t­arinthusát, melynek pusztuló sorozatai jelzik hős csapataink lépésről-lépésre való visszaszorulá­sát és elvérzését. — Sirhant a sirhant mellett, a rég elkorhadt keresztecskék roncsaival. Egy ko­szorú lóg egy letört, ferdén álló kereszten ; csak egy száraz levélkét berreget rajta a csípős szellő ; te halk zörej a sivár csendet még lelketlenebbé teszi.­­Varjak csapatait hordjala szél e siralmasan kivé-* iszett csatatér fölött el, — nem kárognak,­­ mind hall­­ígatnak s, a félelemtől kergetve vágódnak tova. fEgy, kereszten már alig olvasható betűket látok: p*.Hatvani József őrmester!* Bizony itt is csak magyar nevek.És elfeledve, elhagyatva, elveszve a temérdek sít a talaj földúlva, akárcsak a hald­nak tája, mélyen fölszántva a pergőtűz okádta gránát veréstől, Csontszilánkok szanaszéjjel szórva. Ameddig a szem ellát csak szürke, holt táj és rémséggel szellett pusztaság. Mélyen megin­dulva látom mindezt, ami oly beszédesen, oly ko­moran s megrázóan áll előttem. — Ott a ködben egy összelőtt ház kormos ablakaival mereszti te­kintetét önkívületben a holt tájra, mintha csak attól rettegne, hogy még a halottak is elhagyják. Véráztatta sivatag, vérben burjánzó dudva, félbehagyott vidék szörnyű réme; hol a balsorsú némaságban rettegni lehetne; az emberiségnek mérhetetlen sírja, mely bosszúért lihegve pusztul. A könnyeknek­­országa te, hol minden gyengéd érzés, mely a szívben él, a sírba száll; te lekötsz engem, megdermesztve megállítasz s nem tudok tőled megválni. Orosz­országban, messze hazánktól állok, örökre el­csendesült szeretett magyar testvéreim között, itt a nagy temetőben, hol elhagyatva, elfelejtve, mártírok még a halálban is idegenek maradtak ■,és tőlünk testvéreiktől, szeretett hazánktól oly távol pihentek. Legyetek megváltásunk, hogy magyar hazánk fölviruljon, hogy gyermekeitek boldogabbak legyenek, mint mi vagyunk. — Nem félelem, nem irtózat, óh nem; elmondhatatlan szent áhitat száll lelkemre e holt pusztaságon. — Itt e megszentelt sírkertben, hol ma már csakis a halotti béke virraszt. a reggeli és uzsonna tejhez erősít, táplál, hizlal Egy középdoboz ára........................36.200 korona forgalmi adóval együtt A francia frank nagy áresése Megkönnyebbíített a frank-kontremin pozíciók (A Magyarország tudósítójától.) Zürichből ma a francia franknak nagy áresését jelentik. A megnyitás 31.10-el jött, a zárlat 31.07/A-ot je­lent. Ez a francia franknak közel 10 százalékos esését jelenti, ami nyilván egész Európában éreztetni fogja hatását. Elsősorban ott fog mu­tatkozni a francia frank áresésének következ­ménye, hogy a fran­k-kontremin pozíciók meg­könnyebbülnek és a kontinens tőzsdéin bizo­nyára megállnak azok a nagyarányú eladások, amelyek a frank-kontremin következtében ne­hezedtek rá a berlini, a prágai, a bécsi és Bécsen keresztül a budapesti tőzsdére is. Pénz­ügyi körökben elterjedt hírek szerint Angliá­ból és Amerikából nagyobb frankmennyiséget dobtak piacra, ami nyilván a francia választá­sok eredményével van összefüggésben. Párizsi hírek szerint a radikálisok és szocialisták nagy, győzelmet arattak és ez nagy politikai irány­zatnak balfelé való eltolódását jelenti. A francia kormány, amely az utóbbi hetek alatt a frank árfolyamát tartotta, most úgy lát­szik, már nem rendelkezett elegendő eszközöké­kel, hogy az árfolyamot továbbra is erősítse és tartsa, mert különben nem következett volna be az a 10 százalékos áresése a francia frank­nak, amit a zürichi jelentés adott hírül. / Tőzsdei és közgazdasági hírek Smith főbiztos zárolta a külföldi kölcsönre nyújtott 25 milliós valutaelőleget. A bankok és a gyáripari érdekeltség, valamint néhány nagyobb magáncég, mint ismeretes, Walkó La­jos akkor még ideiglenes pénzügyminiszterrel egy meglehetős zajos tárgyalás során megál­lapodtak abban, hogy 25 millió svájci frank előleget folyósítanak a kormány részére. Ezt az előleget abból a 100 milliós nagyobb valuta­­előlegből fogják visszafizetni, amelyet ugyan­csak a pénzintézetek, a gyáripari,­­valamint a mezőgazdasági érdekeltség vesznek fel külföl­dön és folyósítják a kormánynak. Erre nézve a tárgyalások már véget is értek. A bankok és pénzintézetek pedig a 25 millió svájci frank kisebb összegű előleget már be is fizették a Jegyintézetnél. A­ Jegy­intézet által közzétett heti kimutatásban már ez a 25 millió svájci frank előleg úgy az aktívumok, mint a passzí­vumok tétele­ alatt szerepel. Ámde ezt a 25 mil­liós előleget Smith főbiztos zárolta, úgy hogy ,efölött a fegyintézet nem rendelkezik. -£m ^ 0° ” .,v.,v . Krausz Simon nyilatkozata egy angol újságban Magyarország szanálásáról. Krausz Simon, aki je­lenleg Londonban időzik, a Financial Times tudósí­tója előtt hosszabb n­yilatkozatot tett a magyar újjáépítő akcióról és Magyarország izmosodó gazda­sági helyzetéről. -A " máz , — A külföldi kölcsön­ folyósítása^ — úgymond •Krausz Simon ..lehetővé teszi­­Magyarország szá­­mára, hogy, kedvező kilátások mellett induljon neki az újjáépítés útjának, de bizonyos, hogy később már­ képes lesz saját még­a erejéből megoldani az újjá­építés feladatát. A helyzet ugyanis az, hogy, jóllehet, az ország sokáig szenvedett a mezőgazdaságának és iparának kifejlesztéséhez szükséges forgótőke hiánya miatt, másrészt területében súlyosan megcsonkítot­ták, gazdasági életében mégis egészséges, aktív és egyre gyarapodó. A magyar katona mostani túl­­alacsony nemzetközi értékelése teljesen indo­kolatlan. Ennek oka valószínűleg az, hogy a külföld még mindig összetéveszti Magyarországot­­Ausztriával és azt hiszi,­hogy a balsikerű franküzér­­kedésben nemcsak a bécsi piac, hanem a budapesti piac is sokat veszített.Magyarország most állítja fel a lehető legegészségesebb alapeliöken nyugvó nem­zeti bankját. Minden tőle telhetőt megtesz, hogy leküzdje a mostani átmeneti időszak nehézségeit. A külföldi kölcsönt teljes mértékben biztosítják az ország jövedelmei. A külföldi kölcsön automatiku­san biztosítani fogja a magyar korona árfolyamának megszilárdulását. no Az állam megint harmincmilliárdot vett igénybe a Jegyintézettől. A Jegyintézet május 7-iki kimutatása szerint az államjegyforgalom 102,1 milliárddal emelkedett s az államkincstár régi tartozásainak rendezése céljából újabb 30 milliárdot vett igénybe. Az államjegyforgalom emelkedését a jegyintézet kimutatásához kö­zölt kommentár azzal indokolja, hoy a mező­­gazdasági ipar és kereskedelem állandóan nö­vekedő jogos hiteligényeinek kielégítése a le­számítolási üzletágban, az elmúlt üzleti hétben, vagyis április 30-tól május 7-ig 104.2 milliár­dos emelkedést idézett elő. A Devizaközpont be­szolgáltatott exportvaluták elszámolása foly­tán az­­egyéb követelések” tétele is 10.4 mil­liárddal emelkedett, míg a zsírókövetelések apadása következtében 7.5 milliárd államjegy került forgalomba. Ezekkel az összegekkel szem­ben az egyéb tartozások növekedése révén 50,3 milliárd állam­jegy került vissza a jegyintézet pénztáraiba. □o A Földhitelbank és a Magyar-Amerikai Bank között meghiúsultak a fúziós tárgyalá­sok. Hetek óta beszéltek arról, hogy a Földhi­telbank és a Magyar-Amerikai Bank között nagyobb arányú érdekközösség létesült, annak is híre terjedt, hogy Hoffmann Gusztáv a Földhitelbanktól egy nagyobb mennyiségű Magyar-Ameri­kai Bank-részvényt vesz át és ő lesz a Magyar-Amerikai ügyvezető­ igazga­tója. Értesülésünk szerint tényleg folytak a fúzióra vonatkozó tárgyalások, de mint ve­lünk illetékes helyről közült, ezek meghiúsul­tak, sőt a Földhitelbank sztornírozta még a régi megállapodásokat is és ezt egy kommü­nikében nyilvánosságra is hozza. Ilyen körül­­mények között Hoffman Gusztáv sem lesz a Magyar-Amerikai Bank ügyvezető­ igazgatója, s azok a híresztelések, amelyek a Magyar- Amerikai Bank igazgatóságában történt vál­tozásokról terjedtek el, szintén nem bizonyult­­ak valónak. oo Az arbitrázsüzletek alkonya. A bécsi tőzs­dén éle­t­beléptetik a kontremín megfékezésére irányuló ama intézkedéseket, hogy a papíro­kat egy, illetve három nap alatt kell leszállí­tani. Ez­­a rendszabály rendkívül megnehezíti Budapest és Bécs között az arbitrázsforgal­mat, mert például a mai tőzsdén Budapesten vásárolt papírokat csak május 29-én szállít­ják s ha ezeket a papírokat Bécsben akarják eladni, legkésőbb május 15-ig le kell szállí­tani. Ilyen körülmények között a budapesti b­evásárlások és bécsi eladások nem korrespon­­­dálhatnak egymással és a mai tőzsdén már­ mutatkoztak is az arbitrázsüzlet alkonyának jelenségei. Ugyanis Bécsben megnyitáskor a Magyar Hitel 540.000 korona volt,, ami meg­felel 702.000 koronás kurzusnak. Államvasút Bécsben 530.000, megnyitó árfolyama 690.000* Salgó 590.000 kurzusa 767.000 koronás, árfo­lyamnak felelne meg, míg ezzel szemben a Magyar Hitel a budapesti tőzsdén megnyitás­kor 650.000, Salgó 720.000, Államvasút 640.000 ,koronán állott, tehát ‘Alacsonyabban, mint aminő árfolyam a bécsi kurzusoknak megfe­­lelt volna. Nő­­a mezőgazdasági szesztermelők az ipari szesz­­gyártás betiltását kérik. A Magyar Mezőgazdasági Szesztermelők Országos Egyesülete legközelebb rend­kívüli közgyűlést tart, amelyen állást készülnek fog­lalni a legutóbbi közgyűlés alapszabályellenes mó­don létrehozott határozata felett, amellyel az Orszá­gos Szeszértékesítő Rt. ügyrendjét megváltoztatták. Továbbá követelni fogják, hogy a Magyar Mezőgazda­sági Szesztermelők Országos Egyesülete összes, az érdekeltségeket érintő határozataiban kizárólag mező­­gazdasági szeszgyártulajdonosok és vállalkozók bír­janak szavazati joggal és hogy mindaddig, amíg ez alapszabállyá nem válik, a MMSzOE döntései ne te­kintessenek az érdekeltség döntéseinek. Az egyesü­let körében azonkívül mozgalom indult meg, hogy a földművelésügyi miniszterhez forduljanak azzal a kéréssel, hogy a nyugati államok példájára tiltsák be az ipari szeszgyártást, amely a szó legteljesebb értelmében mezőgazdasági ipar és szorítsák őket ki­zárólag a finomítás terére. Ezzel ugyanis megszűnne a túlprodukció. . . Változatlan árak a mai állatvásáron (A Magyarország tudósítójától.) A mai vágó­­marhavásárra 649 darab vágómarhát hajtottak fel. Árak: ökör legjobb minőségű 15.000—16.500, kivétele­sen 17.000—18.000, közepes 11.500—14.500, gyengébb 9000—11.000, bika jobb 14.500—15.500, kivételesen 16.000—17.000, gyengébb 10.000—14.000, tehén jobb­­minőségű 13.000—15.000, kivételesen, 15.500—17.000 gyengébb 9000—12.500, kicsontozni való marha 6500— 8500, növendék 10.000—14.500. A vásár irányzata lany­hább volt mint a múlt heti és az árak a legtöbb eset­ben változatlanok maradtak. A ferencvárosi sertésvásárra felhajtottak 1370 darab sertést. Könnyű sertés 22.500—24.500, közepes 24.500—26.000, nehéz sertés 22.000—25.700. Az irányzat közepes. 1 — 1 ................... .» A földkörüli úton egy amerikai repülő­­ majdnem éhenveszett London, május 12. (A Magyarország tudósítójától.) Martirt amerikai repülőőrnagy földkörüli útján sze­rencsétlenül járt. Április 30-án Alaskán egy hegytetőn lezuhant gépével és kilenc napon át bolyongott az alaskai őserdőkben mechani­kusával együtt. Ennivalót nem találtak, majd­nem éhenvesztek, míg végre egy mezei őr kunyhójába vetődtek, ahol enni kaptak, ki­pihentek és három nap múlva gyalog elérték a tengerpartot. Port Mollor állomáson szikra­­i táviratot adtak fel Washingtonba. Az ame­rikai őrnagy utasítást kért­ kormányától, hogy folytassa-e útját új repülőgéppel, vagy tér­jen-e haza .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék