Magyarország, 1924. május (31. évfolyam, 84-105. szám)

1924-05-13 / 90. szám

Budapest, 1924 május 13. kedd MAGYARORSZÁG SZÍNHÁZ ÉS ZENE „fiz amerikai Duse“ warca az­ amerikai arany ellen Newyork, április hó. (A. Magyarország tudósítójától.) A newyorki szín­házi élet középpontjában már hosszú idő óta gazda­sági kettesek állanak. A színigazgatók nem törőd­nek azzal, hogy a darab másutt — értsd ez alatt ide­gen országokban, vagy a kritikában — tetszik-e . Amerikában azt hívják sikernek, ha valamit egy évig adhatnak, nagy színészek azt tartják, aki közönséget vonz, nagy írónak azt tartják, akinek a neve már magában is ötven előre eladott táblás ház. Ez valóságos meggyőződés, amelyen változtatni nem lehet. Vagy legalább is mindenki azt hitte, hogy nem lehet. A newyorki színház egyik legragyogóbb csil­laga a nálunk is jól ismert, nevű Éva La Gallienne, azonban dacosan emelte fel fejét és kijelentette, hogy ő. nem törik bele a­­ producern­ék igájába. Ez az a szenzáció, ami mindennél jobban ér­dekli ma az amerikai színház vezéreit. Valaki fellá­zadt az arany ellen ! Hallatlan ! ... Éva La Gallienne a jónevű angol költő, Richard La Gallienne leánya. Ereikben angol, dán, szláv és francia, vér­­folyik és talán ez a különleges vérkeve­redés tette őt azzá, aki. Nagyon fiatal korában lépett színpadra és még nem volt tizennyolc éves, amikor már legelsőrangú szar lett. Nőt so Long Ago volt az a szerep, amelyben először bontakozott ki teljesen tehetsége. A nőt so Long Ago több mint egy­­évig m­ent Newyorkba, és Éva La Gallienne az amerikai színpad királynő­jévé emelkedett. Még emlékszünk rá, hogy Éva La Gallienne volt az, aki a Liliomot huszonkét n­ónapig játszotta egyfoly­tában. Most ő játssza Molnár Hattyújának címszerepét. A Hattyú amerikai karrierjét beavatottak legfeljebb két hónapra becsülték, és most már mindenki tisztán látja, hogy a szezon legnagyobb sikere lett ez­ a darab, amelyet hóna­pok óta játszanak és amely hetenként huszon­háromezer­ dollárt jövedelmez a színháznak. — Ha mindig ilyen sikereim lesznek­ —*•­ jelentette ki Éva La Gallienne — és minden szerepet két évig fogok játszani, akkor­­egész életemben tizenöt szerepet kapok, és ezt egyáltalában nem akarom. Nem azért tanulok, nem azért töltöm napjaimat lá­zas megfeszített munkában, nem azért tanulok és ol­vasok még a felvonésközökben is, hogy pénzszerző­­gép legyen belőlem. Lehet, hogy mint pénzszerzőgé­pet becslnek, tiszteletben tartanak, fizetnek, de én művész akarok lenni. Azt se tudom, hogy a színpadon maradok-e, vagy jaás élethivatást választok... élni akarok! Élni akarok mindenáron és a művészet az élet élvezésének legszebb formája ! Minthogy, pedig Amerikában a színész mindig egy darabra, annak egész tartamára szerződik le, a becsületesség és az üzleti érdek egyaránt azt kí­vánták, hogy Éva la Gallienne ne hagyja abba a Hattyú-. Ennélfogva a művésznő olyan megoldást keresett, amely egyformán kielégítse a­ művészetet és a pénztári kimutatást. La Gallienne most heten­ként nyolcszor játssza a Hattyú-t, délelőttönként pedig matinék keretében az euró­pai színműirodalom kiváló műveit fogja megszó­laltatni, az első ilyen előadása Gerhard Hauptmann Hanne­­le-je volt. A közönség, amely eddig csak a nagy sláger­darabok szerepeiből ismerte Éva la Gallien­­net, egy különleges és új, ezerszínű művészi teljesít­mény érzésével távozott a színházból. A sikeren felbuzdulva, Éva la Gallienne el akarja játszani Rómeót és Júliát, Antigonét, Oféliát és a közel­jövőben a­ legmodernebb európaiakat is. Mindenki érdeklődve várja, hogy »az amerikai Duse harca, amelyet az amerikai arany ellen vív, milyen sikerrel fog végződni?­­ (A Taifun századik­­iőadása.) Körülbelül más­fél évtizede annak, hogy a Taifun először került színre a Vígszínház színpadán, olyan sikerrel, amely akkoriban szinte példa nélkül való volt. A budapesti bemutató óta diadalmasan járta be ez a magyar darab az egész világot, első legmélyebb sikerét Pá­rizsban, a franciáknak a külföldi darabok elől már akkor is erősen elzárkózó fővárosában, aratva. Bu­dapest, Párizs, London, Berlin, Bécs, Róma, Madrid, Neytyork voltak nagyobb állomásai a Taifun sike­rekkel teljes árjának és ami a legérdekesebb, ezeknek a városoknak legtöbbjében már­ évekkel ezelőtt el­érte és jóval túl is lépte a századik előadás szép ju­bileumát a Taifun. Budapesten, valami egészen kü­lönös véletlen folytán, csak tegnap kerülhetett szá­zadszor színre Lengyel Menyhért pompás színda­rabja. A Vígszínházat zsúfolásig megtöltő közönség ünnepi hangulatban élvezte a darab és előadás szép­ségeit és az egyes felvonások végén melegen ünne­pelte a szerzőt, Lukács Pált, Hegedűs Gyulát, Füzes Annát és Szerémy Zoltánt.­­ (Huszonöt, krémes.) Az Andrássy úti Színház új műsorán bemutatásra kert­ egy kis hangulatos egyfelvonásos is, melynek cselekménye egy cukrász­dában játszódik le s amelynek főszerepét Gázon Gyula játsza. Kedves, humoros szerep ez, melynek egyik nevezetessége az is, hogy Gózonnak rövid ne­gyedóra alatt a publikum szeme láttára huszonöt da­rab krémes lepényt kell megennie. Gázon hetek óta gyakorolja magát a krémes szeletek evésében és tegnap már sikerült is az, hogy a huszonöt jókora süteményt, negyedóra alatt bekebelezze. Igen ám, de viszont ez a párhet­es gyakorlat és ez a nagyszerű teljesítmény egyúttal azzal az eredménnyel is járt, hogy Gózon, aki valamikor nagy barátja volt a krémes lepénynek, a tegnapi huszonötödik krémes elfogyasztása után már a legnagyobb irtózattal gon­dolt a — ma esti huszonöt krémesre. A rendezői ötlet azonban segítségére sietett Gózonnak, ma estére az obu­gát vaníliás krém helyett — csokoládés krém­mel töltik az elfogyasztásra ítélt huszonöt süte­ményt. ‘ - ’v­­ . — (A Renaissance Színház a­­jövő szezonban mutatja be Paul Geraldy »Aimer«-jét.) Paul Geraldy, ez a fiatal, rövid néhány évvel ezelőtt feltűnt pá­rizsi író, legnagyobb sikerét: » Alterr. című szín­darabjával aratta Párizsban. Azóta ez a mély érté­kekben gazdag darab bejárta az egész kontinenst és mindenütt rendkívüli sikert aratott. A darab pálya­futásának érdekességéhez tartozik az is, hogy Bécs­ben a Burgtheater és a Volkstheater versenyzett a darab előadási jogáért és bár a Burgtheater tízezer frankkal akarta leelőlegezni a darab előadási jogát, azt mégis Reinhardt szerezte meg, aki a darabot még ebben a szezonban színre hozza Bécsben. Bu­dapesten a Renaissance Színház mutatja be a jövő szezon elején: Simonyi Máriával, Somlay Artúrral és Táray Ferenccel. A darabnak összesen­­ három szereplője van. ^ — (Kiss József-est Szegeden.) Szegedi tudósítónk jelenti, hogy ott szombaton rendkívüli sikerrel Kiss József-estet rendeztek, melynek keretében Já­szai Mark Gael Gyula és Pécsi Blanka léptek fel. Prológust Juhász Gyula mondott. — A Kiss József­­estet vasárnap megismétlik Újpesten is, itt azonban Jászai Mari helyett Darvas Lili fog fellépni.­­ (Növendékhangverseny.) A magyar zongora­­pedagógia egyik legkiválóbb képviselője, Varróné Pikker Margit rendezett növendékeivel sikerült hangversenyt a Zeneakadémiában. Varróné, aki me­rész, értékes könyvében fektette le a modern zon­­goratanítás új alapelveit, most gyakorlatban mu­tatta be képzésének nagy eredményeit. A növendék­­ kék kivétel nélkül nagy precizitással, és komley mu­zsikásigi tudással zongoráznak. Különösen nagy­­ fel­tűnést keltett a kis Láng Edit, akiben egyenesen virtuóz­ tehetséget ismert meg a nagyszámú hallga­tóság. Zongorázásában a technikai kiválóságon túl mély zenei átélés is nyilvánul meg, úgyhogy a leg­nagyobb érdeklődéssel kell várni Láng Edit további fejlődését.­­ (Szerződtetések.) A Fővárosi Operett Színház tagjai sorába szerződtette Gallai Nándor táncos ko­mikust, aki évekkel ezelőtt a Revue Színháznak volt tehetséges tagja és aki az utóbbi években azzal fog­lalkozott, hogy zenés színházainknál ő tervezte és tanította be a legérdekesebb táncszámokat. — Eddig még meg nem erősített forrásból azt halljuk, hogy Marton Géza, a Király Színház jeles karmestere, szintén a Fővárosi Operett Színházhoz szerződött. — Kabos Gyula, aki az Uniótól a Vígszínházhoz szer­ződött, szeptember elsejétől mint állandó vendég, leszerződött a Terézkörúti Színpadhoz. Színházai­ és Kabaréit hírei — (Mindenkit elragadtat az Antónia.) Minden este utolsó helyig telt nézőtér előtt adják Lengyel Menyhért új vígjátékát a Vígszínházban, Fedák Sári vendégfelléptével. — (Az Apukám) tölti be ezután is a Fővárosi Operett Színház esti műsorát. Cselekménye nagysze­rűen mulatat és rendkívül gazdag melódiákban Lehár Ferenc partitúrája. Biller Irén, Góthné Ker­tész Ella, Góth Sándor, Nádor Jenő és Halmay Tibor erősségei az Apukám kitűnő előadásainak. — (»Szépség« (Beauté) a Magyar Színház pénteki újdonsága) különösen pikáns helyzetei és mulatsá­gos humoros jelenetei révén számíthat a legnagyobb hatásra. Az egész előadásnak száguldó tempót dik­tál a rendezés, mely az újdonságnak nagy sikert ígér. Hajó Sándor pompás nyelvezettel adja vissza a kitűnő francia darab, minden eredeti szellemessé­gét, melyet a színház Baróthy József rendezésében mutat be.­­ (II.1 Saseha Guitry-darab a Belvárosi Színház­ban.) A Belvárosi Színház soron következő újdonsága az idei évad egyik legnagyobb sikerű vígjátékénak, a Fehér és fekete szerzőjétől, Saseha Guitry-től való, melyet Párizsban Mon pére avit raison címen szen­zációs sikerrel többszázszor játszottak s mely nálunk Hajó Sándor fordításában Apámnak igaza volt cí­men kerül bemutatóra. Az újdonságnak külön érde­kessége, hogy férfi főszerepében első ízben lép fel a Belvárosi Színház színpadán a színház igazgatója, Törzs Jenő. A darab többi főszerepét T. Forrai Ró­zsi, Róth Klári és Garas Márton, a színház új tagja játssza aki egyben a darabot rendezi.­­ (Vaszary Piroska és Gózon játsszák a főszere­peit) Szép Ernő mulatságos vígjátékában, a Krémer­ben az Andrássy úti Színház ma esti bemutatóját. Hangversenyvállalatok és zeneiskolák hírek — (A Koncert rendezései román megszállt terü­leten.) Hubay Jenő turnéját május 22-én kezdi, kí­sérője Kósa György. — A Waldtrauer-quartett Ara­don, Kolozsvárott, Segesvárott, Brassóban, Szászse­besen és Nagyszebenben hangversenyezik. — Medi­gyaszay Vilma turnéja május 27—30-ig. — Békeffi­ Boross vendégszereplése június 15-től. A mai és holnapi színházi előadáson Operaház: Hétfő: Nincs előadás, kedd: Hamle (7). — Nemzeti Színház: Hétfő: Hamlet, kedd: Süt­i­nap (7). — Városi Színház: Hétfő: Sába királynője, kedd: Traviata '(1).. — Vígszínház: Hétfő és kedd: Antónia ('/18). — Fővárosi Operett Színház: ‘ Hétfő és kedd: Apukám, (';8). — Király Színház: Hétfő és kedd: Huncut a lány (,’/18). — Magyar Színház: Hétfő és kedd: Frou-Frou (’/18). — Renaissance Színház: Hétfő: A zöld lift, kedd: A hárem (V*8). — Belvárosi Színház: Hétfő: Mihályiné két lánya, kedd: Gyilkos bácsi (V*8). — Blaha Lujza Színház: Hétfő és kedd: Gyere be rózsám (VI8). — Andrássy úti Színház: Hétfő és kedd: Függöny, Krémes, Az alvó oroszlán stb. (’/­9). Mozi — (A Kamara mammuth-műsora.) Rendkívül nagy sikert arat a Kamara e heti műsora, amely­ben nagy része van a kitűnő főszereplőknek, Natalie Kovankénak, aki legújabb filmjében, Az élet szám­­űzöttjei (Kreuzer szonáta) című drámában arat óriási sikert. A másik Constanze Talmadge, a Név­telen levelek-ben tűnik fel. Nagy tetszés kíséri a Minnie lovagjai kacagtató jeleneteit, valamint a párizsi, tavaszi modellekről készült színes revü filmet és az aktuális Magyar Híradót. Az előadások kez­dete: fél 6, fél 8 és fél 10 órakor.­­ (A Nyugat-m­ozi műsora.) Ezúttal ismét egy slágerfilm kerül vászonra ebben az ízléses és kelle­mes levegőjű mozgófényképszínházban. Az idény legszebb filmjét, A mesterfogás című kalandos re­gényt mutatják be. Ez a filmmű 22 felvonásból áll és egy előadás keretén belü­l kerül bemutatóra. A filmet Wilkie Collins írta, a főszereplői pedig Regi­nald Danny és Leather Pucher. Ha még azt­­ is meg­írjuk, hogy a Mesterfogás az amerikai Para­mounth­­gyár mesterműve, akkor mindent megírtunk, amit erről a filmről dicséretképpen írni lehet. A Nyugat­­mozgó előadásai naponta fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor kezdődnek. Jegyelővétel délelőtt 11—Vil-ig, és délután egy órával az előadás kezdete előtt. — (Tizenhárom felvonásból áll az Olympia mai műsora.) Egy nagy amerikai drámát és egy szenzá­ciós párizsi történetet mutat, be hétfőtől szerdáig az Olympia mozi. Az első A vérző aréna (8 felvonás), amelynek a főszereplői:­­ Rodolfo Valentina, Nita Naldini és Lisa Lee. Ez a dráma mindenütt, ahol be­mutatták, óriási érdeklődés mellett pergett le a vásznon és így kétségtelen, hogy itt is nagy hatást vált ki a nézőkből. . A kokott (A szerelem király­nője) 5 felvonásos párizsi történet, abban az érte­lemben, amelyet Párizs, ez a­­minden hűbájjal telí­tett város a szerelem terén is produkálni tud. Két­ségtelenül mind a két filmnek nagyon nagy sikere lesz. Az Olympia előadásai 4, 6, 8 és 10 órakor kez­dődnek. Mozgófényképszínházak műsora Carmen-mozgó: (J. 120—54.) Pénz és szív (L. Valentino) — Éjféli rózsa. (Előadások 4 órától foly­tatólagosan.) Corvin Színház: (J. 89—88, J. 95—84.) Bűn és sze­relem (8 felv.) — Az úr szolgája (6 felv.) — Minnie lovagjai (2 felv.) — Híradók. (‘A6, ‘A8 és ’/ill.) Eldorádó: (Népszínház ucca 31.) Utazás a Marsba (6 felv. Gumiár Tolnacs) — Az őrszem (6 felv. Petro­­vich Szvetiszláv) — Hottantot (7 felv­. (Az előadások 5 órától folytatólagosan.) Kamara: (J. 140—27.) Az élet számüzöttjei — Névtelen levelek — Minnie lovagjai. (Vs6, V28 és Vd­6) Petrovich személyesen! Mozgókép-Otthon: (182—82.) A Shanghai-i grizett — Játék az élettel — Magyar­ és Angol Híradók: (4, 6, 8, 10.) Nyugat-mozgó: (71—02.) A mesterfogás (22 Felv.). (Fél 4, fél 6, fél 8, fél 10.) Olympia: (1. 129—47.) A vérző*aréna (Rodolf Va­­lentino) — A szerelem királynője (5 felv.) (4, 6,8,10.) Odeon: (J. 2—63.) Égő szántóföld (6 felv.) — Há­rom 2—2 felvonásos Harold Lloyd-burleszk, 5, 7, 9.) Rójás Apolló : (J. 118—94.) A tengeri medve — ’A nagymama fiacskája (Harold Lloyd este ! (Vio, v-8, Vio.) Tivoli: Pénz és szív (Rodolpho Valentino) — Az éjféli rózsa, (fi, 7, 9.) . Góth-pap az Apollóban ia “őriási sikerT­HAROLD LLOYD repriz a ROYAL-APOLLÓBAN A TENGERI MEDVE. S A NAGYMAMA FIACSKÁJA A Projectograph r.­t. monopóliuma

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék