Magyarország, 1924. június (31. évfolyam, 106-128. szám)

1924-06-15 / 117. szám

iy MAGY1B, ORSZÁG Budapest, 1924. június 15. vasárnap programon, az egyik Szegeden, a másik Debrecenben kerül eldöntésre; mind a kettő kerületi bajnoki viadal. Kedvezőbben foiylk az olimpiai gyűjtés A tegnapi rossz időjárás károsan befolyásolta az Olimpiai gyüjtőnap sikerét, mára azonban, hirtelen megváltozott a hangalat és már a délelőtti órákban több pénz gyűlt az urnákba, mint az első nap.-Ízlé­sesen feldíszített virágos autók száguldanak a vá­rosban, zenés felvonulásokat rendeznek, a sportegye­st'letek dalárdái igyekeznek a hangulatot emelni és délután dísze % kerékpáros Porzó hívja majd' fél n figyelmet az olimpiai gyüjtőnapra. Az OTT és a MOB vasárnapra is kiterjesztették a gyűjtést, amely­től főleg a különböző versenypályákon várnak nagy wikert. Holnap délelőtt rendezik a Városi Színház­ban az olimpiai matinét, amelyen a legnevesebb mű­vészek, Jászai Mari, Rózsahegyi Kálmán, Kiss Fe­renc és mások százai mellett a sport néhány válfaját is bemutatják. Ezek közül sportbelilog is nagy érdek­lődésre tarthat számot Varga Bélának, a MAC vi­lághírű birkózójának legjobb ellenfelével, Dömény Istvánnal tervbe ve-'-'- mérkőzése. A tiszta jövedelem itt is r.i olimpiai alapot gyarapítja. Betiltották a bécsi bokszoló mérkőzéseket Tegnap este nagyszabású nemzetközi bokszoló mérkőzést akartak Béesben rendezni, de két nappal előbb a rendőrség betiltotta a versenyt. A rendezők, akik eddig hetven millió osztrák koronát költöttek' az előkészületekre, mindent elkövettek, a versenytilalom visszavonására, azonban egyik hatóságtól a inásik­­lioz küldték őket és végül is tegnap este telefonon azt az értesítést kapták, hogy a versenyt néni. lehet megtartani. Megszűnt a felvidéki határzár A mióta a budapesti vezető csapatok cseh mér­kőzései a Testnevelési Tanács merev elzárkózása miatt meghiúsultak, retorzióképpen a csehek szi­gorú határzárt léptettek életbe és a magyar futball­csapatok nem mehettek a Felvidékre. Ma reggel azt az értesítést kaptuk Kassáról, hogy ezt a határzárt feloldották és a kassai sportegyesületek már a leg­közelebbi időre le akarnak kötni a maguk részére neháily elsőrangú budapesti futballcsapatot. A levél külön hangsúlyozza, hogy csak. a legjobb csapatokat látnák szívesen, mert a közelmúltban Prágának egyik előkelő sportegyesületo tartalékos csapatot küldött Kassára, azt a vendéglátók alaposan meg­verték és azóta a kassal közönség túlságos óvatos­sággal kezeli a nemzetközi attrakciókat és csak olyan csapat játéka érdekli, amely legjobb erőivel jelenik meg a játéktéren. Losport Az alagi negyedik nap tz első futam után körülbelül 20 percig tartó óriási felhőszakadás és vihar ellenére élénk sportot eredmé­nyezett, a felázott pálya azonban egyik-másik ver­seny eredményét befolyásolta. A nap főfutamát, a Kitter dijat Ricsay nyerte meg Janekkel nyergében. lanek ezen a napon még kétszer lovagolt, de Sashe­­<jyet és Pomonát csak másodiknak tudta behozni. A pénteki nap győztesei ezek voltak: I. Vésztő (2%) Schej- Dal, IX. Üst gold (2) Szabó L. II., III. Ricsay (6 :10) Janók, JV. Utolsó (4) Nagy, V. Meszelő (6) Stoczák. VI. Sárgám (2) Nagy. A Wenckheim Béla báró emlékverseny terül lefutásra vasárnap Alagon. A 150 milliós díjban Oktondi is résztvehet, de istállója még nem döntött véglegesen a kitűnő mén indulása felett. Ha Oktondi starthoz áll, az 1600 méteres egyenes pályát tekintve, Sincs .ellenfele. Távollétébcn Mutatós és Ostgold pá­lyázhatnak az első díjért. Vasárnapra jelöltjeink a következők : I. Gromwell, II. Mussolini, III. Oktondi, [V. Ballada, V. Phryne, VI. Szeles. Nagy Géza Második claimjét az idény hátralévő részére a Mrs. Ellict-istálló kötötte le. Az istálló volt zsokéja Vin­­zrnz jelenleg egy németországi istállóval folytat szer­­tűdtetcsi tárgyalásokat. A magyar kancadíj Valószínű indulói : Agrasl (Schejbal), Sakk matt (Gu­lyás), Pár isienne (Szabó L. II.), Barfa (Bieiste), Per­­fection (Nagy), Szira (Rofbaner). Réponse, a kancadíj egyik erősen fogadott lova múltkori futása óta nincs teljesen rendben és kétes induló. A kancadíjra a foga­dási piac kínálata a.következő : ,1‘U Agrasl, l*/« Ré­ponse, 3 Barfa, 4 Perfection és Savé, 5 Kende monda, hosszabban a többi. Az osztrák trénuigtelepekröl néhány istálló lekiildte lovait a derby-mítingre. Az Magon levő külföldi lovak a következők : Kilindim, Barfa, Alíiance, Argos, Bgrnababa, Toledo, IlUs Ezek közül Kilindini és Barfa a derbyben, illetve a kanca­­díjban indulnak. MA, SZOMBATON váróra reggel öral<or a JARDIN DE PARIS BÁN li esti fit 2 SriBiszigsísIji eiMfci tarói FacEis 3ei ÜIMsÉif WerKner Lajost hívjáK meg a válogató bizottságba a lemondott Hajdú Marcell helyet! Az Olimpiai Bizottság feltétlenül indítja Fuchs Jenőt Párizsban (A Magyarország tudósítójától.) Hajdú Marcell lemondása a Víyószövotségben viselt tisztségéről vá­ratlanul érte a szövetségi vezetőséget és ezért ma estére táviratilag összehívták uz elnöki tanácsot, hogy az új helyzetet megvitassák. Hajdú lemondása zavarba hozta a Vívószövetség vezetőit, mert ő nemcsak alelnöke volt évek hosszú sora óta a szövetségnek, hanem egyúttal minden fontos bizott­ságnak is tagja c'J éppen legutC~b választották be a hármas válogató bizottságba. A Vivószövetség egyik vezető tagja az alábbi nyilatkozatot tette munkatársunk előtt Hajdú lemondásáról : — Váratlanul érintett bennünket Hajdú Marcell lemondása és azt még az ismertetett indokolás után sem tudjuk megérteni. Még valamennyire akceptábi­­lisnak tartottuk volna a lemondást, amely szorosan összefügg Fuchs Jenő kiküldetésének az ügyével, ha az akkor történt volna, amikor Pallavicini György őrgrófnak, a Vivószövetség elnökének a nyilatkozata még nem jelent meg a Magyarország hasábjain. A lemondó levél valóban a nyilatkozat megjelenése előtt íratott, de azt Pallavieininek a Fuchs-ügyben tett megnyugtató kijelenése után vissza kellett volna vonni. ■— Mi nem tehetünk mást, mint hogy az adott helyzettel számolva, Hajdú fontos tisztségének az ideiglenes betöltéséről gondoskodjunk. Ezért ma es­tére táviratilag összehívtuk az elnöki tanácsot, amely Werkner Lajost, a Nemzeti Vívó Clubnak, Hajdú Marcell egyesületének á tagját, az ismert kitűnő vL vót és jurit fogja a megüresedett tisztségek légion­­tosabbjába, a válogaió bizottságba felkésni. j ■ Ugyancsak ma este kell állást foglalnia az elnökf tanácsnak Fuchs Jenő kiküldetése ügyében, mert most már kész helyzettel állunk szembe éí vasárnap este, a bajnoki verseny után a válogató bizottságnak véglegesen dönteni keU a kiküldetésekről. Haján Marcell lemondása a PallÜVicini-nyilat* hozat után valóban kissé érthetetlen volna, jól ér­tesült helyről azonban azt az információt kaptuk, hogy Hajdú még most sem bízik a Fuchs-ügynek a magyar sport érdekei szerint való elintézésében. Azt hiszi, hogy a válogató bizottság ragaszkodni fog aj tanács határozatához és a kiküldetéseket a bajnoki' míting, illetve a Wesselényi Vívó Club versenyének; az alapján fogja intézni, jóllehet Fuchs Jenőnek elvitathatatlan az a joga, hogy az olimpiai bajnokságot harmadszor is megvédhesse. A Fuehs-ügy tehát mind nagyobb hullámokat ver^ de mégis van egy fixpont benne és ez Múzsa Gyulának, az Olimpiai Bizottság társelnö- „ kének a nyilatkozata, aki ép ma jelentette ki Az Est hasábjain, hogy * . Fuchs Jenőt feltétlenül kiviszik Párizsba és a két­szeres olimpiai bajnok biztosan indul a kardvivó 'n versenyen. , v , Maróczy Géza a pályafutásáról és különböző sakkügyekröl Newyork, május végén. — Mikor csináltatta ezt, a. Ferenc József-lcabá­­tot 1 — kérdem Maróczy Gézától az Alamac Hotel 11-ik emeletének 2-ik számú szobájában, ahol a new­­yorki mesterverseny utolsó fordulója előtt elbeszél­gettünk. — Hát bizony (és szeretettel végigsimogatta szemével a legendás kabátot) legalább húsz éve. Megszoktam, hogy ebben versenyezzem. A többiek nccai ruhában játszanak, én ferenejózsefben. Ügy érzem, hogy meg kell adni a tiszteletet a sakknak a^nyilvánosság előtt. — Babona ? — kérdem. — Nem... Nem vagyok, babonás... De mégis... ehez a kabáthoz ragaszkodom__ Ránézek. Hátrafó­sült fekete hajában már ősz szálak, de a szeme gyermekien és tisztán mosolygó. Maróczy Géza ! — A magyar sakk nagymestere, világnév, — kó­bor, vándorló magyar, mint annyi sok, akivel ide­­künn találkozom. Eszembe jut ifjúkorom, amikor nevét Oharousek után felvetette a hír, amikor megkezdődött világ­karrierje ; hányszor és hogy sdrukkoltams, hogy győz-o a nemzetközi tornákon és most itt találkozom vele a lármás, hajszoló Newyork kellős közepén. _ Lassan és derűsen beszél. — Odahaza a munkásbiztosító számtanácsosa voltam. Tizenkét évig nem sakkoztam, mert a hiva­tal nem engedett. Még csak sakktáblám sem volt odahaza s néha-néha felmentem az Otthon. Körbe, ahol Mikes Lajossal, Karinthy Frigyessel játszot­tam. Különösen Karinthy játszik jól. Vadul, fur­csán, de érdekesen . . . Ahogy Ír . . . Sokat áldoz, hogy pozíciót nyerjen. 1908-tól 1920-ig pem verse­nyeztem, s ez a gyakorlatlanságom látszott meg mostani szereplésemen is. Eleinte egész formán kí­vül voltam, de különben is könnyelműen játszottam, .lanowskynak odaajándékoztam egy játékot, Capa­­blancával másodszor egyenlő esélyem volt, de én nyerésre mentem, az öreg Laskerrel szemben másod­szor vezető pozícióban voltam, de kifogytam az idő­ből s egy perc alatt hármat kellett húznom, hogy lé ne csengessenek. Három ponttal jobb lehettem volna, s negyedik helyen végezhettem volna az ötö­dik, vagy hatodik helyett . . . No, nem baj... Leg­közelebb jobban játszom . . . Hiszen csak 54 éves vagyok. — Hogy adta magát újra a versenyzésre? —• 1920-ban Göteborgban úgynevezett békever­senyt rendeztek. Minden állam képviselőjét meghív­ták. Magyarországból a választás rám esett. És most is engem hívtak meg Newyorkba. Ezt az alkalmat meg­ragadom és üzenetet küldök a fiatal magyar sakkozó gárdának. Szedje össze magát és váltson fel engem! Álljon ki már más Magyarország színeiben, igye­kezzenek nemzetközi vonatkozásban is kiváló ered­ményt elérni. Brajjer, szegény, nagyszerűen képvi­selhette volna az utódok közül a magyar színeket, de korán meghalt, éppen úgy, mint Oharousek, akinek halálát önző okokból Is fájlalom . . , Én is sokkal jobban játszottam volna, ' ha Charousekkel együtt gyakorolhattunk volna. — Mit tart az új magyar játékosokról ? — Nem ismerem őket ! A Steinerek, Vajda, Hevesi, Ballo, Négyessy... Amennyire követhetem őket, jó játékosok, de ma még egyik sem az igazi. .. Lehet, hogy tévedek... Majd g győri mcsteriormn résztveszek a nyáron s ott megismerkedem velük, — Hát hazajön? — — Igen, a nyáron. Otthon él a feleségem, 4 fiam ... a lányom Berlinben tanul ... én ma-i gam Hastingsban a sakk-klubot vezetem és taní-i tok, — 1920 óta élünk így elszakítva egymástól^ mert élni csak kell. Hastingsból külföldi valutát kiildketek és eltarthatom a családomat Hat sakk könyvet adok ki Hastingsban y>Hasting seriesi összefoglaló címmel. Az első, a Queens gombit című már a nyomdában van; ez 750 játékot elemez s a tartós, nehéz munka is oka volt, hogy a newyorkdl torna első felében olyan gyenge voltam. A varián sok még nem higgadtak le s ezért nem voltam nyu­godt. Hazamegyek... Meglátom, mit csinálhatok. Nem szenvedélyem a sakk, — de kenyeret ad. Hiszen tizenkét évig el voltam nélküle. Minden álmom öt hold föld / Van egy pár száz dollárom, földet szeret­nék érte venni odahaza. Csak öt holdat. Egy részét rögtön kifizetném... Ha nem sikerül, újra vándor­útra indulok. Do magammal viszem a fiamat is... Szűcsnek adom Netoyorkban! Ez ma a legjobb üzlet... ” ; — Mi á véleménye a legutóbbi ncwyorki ver­senyről és versenyzőkről ? 1 — »Jó« verseny .volt, bár nőm ideális. Á verseny1, helyiségének a megválasztása nem volt ideális, dó más választás nem lehetett, mert az Alamac Hotel tulajdonosa 2500 dollárral járult a versenyhez, szo­bát, teljes ellátást adott minden versenyzőnek, a Manhattan Chess Club fizette a hajójegyet, a vasúti költséget ide-oda, s ezenkívül minden vorsonyző 200 dollárt kapott apró kiadásokra. Aki nem nyer díjat, minden nyert játszmáért 25 dollárt kap, úgyhogy a versenyre senki sem fizet rá. Lasker Emanuel és ' Capablanca határozottan a két legjobb játékos. Azt mondhatnám, hogy egyenlőok. Lasker ezúttal a sze­rencsésebb játékokat játszotta. A világbajnok azért Capablanca marad, mig Lasker újra ki nem hívja. Erre már megtörténtek az előkészületek. 1925-ben itt Newyorkban lesz a világbajnokság. Sakkbarátok erre a célra 10.000 dollárt adnak össze. Capa . , . (így hívják röviden Capablaneát) 2000 dollárt kap, mert leül, a megmaradt 8000 dollárt 60:40 arányban oszt­ják meg győztes és vesztő között . , , Capa se szen­vedélyes játékos. Inkább kártyázik ... Jó játékosok még Aleklin és Héti is. Csakhogy Aleklin túlideges és ambiciózus. Csak nyerésre megy. Réti többet tud. Hivatalosan cseh-szlovák, mert pozsonymegyei, de so csehül, so szlovákul nem tud. Magyarul jól ért, ha kell, beszél is, — és ha akarjuk, hogy ne értsenek3 meg bennünket, magyarul beszélünk. Most Bueiios- Ayrcslm szerződött négy hónapra. Ha elég pénze lesz, ő is feladja a saklcot ós banküzletbo megy. A sakk megöli az idegeit . . . Marshall is igen jó já­tékos, különösen mióta nem dolgozik ás nem iszik. ■ • - > Pásztor Árpád j HSBgysink réme § itt van ű|ra I f i A tavaszi napsugarak, a csúnya szeplők ! Ez §j f ellen csak egy védekezés létezik: a valódi í| Diana-krém, Diana-puder és Diana-szappan. j| Hölgyeink előtt nem titok, hogy a szeplők és H pattanások ellen nem lehet védekezni, csakis fej a valódi Diana-krém, Diana-puder és Diana­­szappan használata által. Mindenütt kaphatók Ki

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék