Magyarország, 1924. június (31. évfolyam, 106-128. szám)

1924-06-28 / 127. szám

6 MAGYAILOBSZÁG.- Budapest, 192Í. június 25. szombat j bajnokságát, fölényesen győzött 6 ; 0, 6:2, 6:4 arány­ban Jarvis ellen, míg a mögötte a második helyen végző Lowe Fusselt verte meg 6 :1, 6 : 4, 6 :1 arány­ban, sőt a második napon izgalmas és erős játék rtán van Aleut is legyőzte (7 : 5, 3 : 6, 4 ; 6, 7 : 5, 6 :1). Okamoto, Japán képviselője, az első mérkőzésén Laeosteval került össze, akitől 6:2, 4:6, 6:3, 6:4 hiányban vereséget szenvedett. Gábörffy Antal feltétlenül résztvesz a 100 méteres űszóbajnokságban Csak a napokban tért vissza Egerből a kéthóna­pos betegségéből felépült Gábörffy Antal, az NSC kiváló ílatal úszója, aki az első tréningen már 1 p 10 mp-es időt ért el 100 méteren, amikor pedig má­sodszor szállt vizbe, ezt az idejét 3 mp-el megjaví­totta. Gábörffy Antal, aki — ha a súlyos betegsége nem akadályozta volna az úszásban, ma feltétlenül messze a rekordon belül úszna —■ biztosra veszi, hogy legalább 1 p 5 mp-es időt tud elérni, ami elegendő is lesz arra, hogy a lÚO-as bajnokság első három helyezettje között legyen. Lósport A megyeri versenyek első napján az Újpesti nagy akadály ser senyt futot­ták le. A 4000 méteres versenyt élvezetes lefolyás és izgalmas finis után Sigray gróf kitűnő steeplerré fejlődött négyévese, Ferrario, nyergében Binder szá­zadossal, igen biztosan nyerte meg Relache és Tériké ellen, míg a favorit Apró csak negyedik tudott lenni. A megnyitónap másik érdekessége a Kétéve­sek újonc versenye volt, amelyet egy Pimpóval ki­állt házi próba alapján a Bakonypiispöki ménes Dsungel-je nyert meg biztosan Wood és a kevés állóképességgel rendelkező, de egyébként jó lónak ígérkező Princessn Xénia ellen. Az egyes versenyek győztesei ezek voltak: I. Kalevala (4) Odescalchi hg., II. Schabes (3) Selmcczy, III. Ferrario (Ült) Binder, IV. Sláger (pari) Odescalchi hg., V. Voigt­­lander (6:10) Solmeczy, VI. Dsungel (8:10) Steczák. A budapesti iigetőverscnyek kilencedik napjával befejeződik a júniusi míting, azonban a jövő hó 2-ikával egy újabb kilencnapos sorozat kezdődik. Az utolsó napon egy heat-hendikep­­szerepel főversenynek, de tekintve, hogy csak hat pályázó vehet benne részt, nem is ígérkezik valami érdekes eseménynek. A hendikepben az aránylag kedvezően elbírált Wachmannak aligha lesz méltó ellenfele, sőt azon sem csodálkoznánk, ha egyálta­lán nem állna ki ellene ló. A többi versenyekre je­löltjeink a következők: I. Ildikó, II. Guillotin, V. Csak előre, VII. Bajnok, IX. Xanten. Inkey Antal, az Űrlovasok Szövetkezete néhai elnöke emlékeze­tére kreált nagy gátversenyt futják vasárnap Me­­gyeren. Az értékes díjnak Melusine az előzetes í’avo­­ritja. A versenyben előreláthatólag Tériké (Peer), Sláger (Odescalchi hg.), N ebi eh (Selmeczy), Melusine (Csató) és esetleg Ferrario (Binder) fognak indulni. A kezdők gátversenyében fognak az idén először futni a háromévesek sövénye­ken. Erre a versenyre kedden tartották meg az istállók a próbákat, amely alkalommal Vőfély, Quod­­libet, Agglegény, Lamoral, Magszem, Muskotály, Daisy, Fra Dinvolo, Csertő stb. gyakorlatoztak a me. gyeri pálya ösvényein. A próbákról kiszivárgott hí­rek szerint a Wenckheim-istélló lovai a legjobbak, azonban az istálló még nem döntötte el, hogy Quod­­libet és Agglegény közül melyiket indítja a kezdők gátversenyében. A Dreher-isíálló krekje, Lamoral, amelyet síkformái alapján sokáig esélyes pályázónak emlegettek, nem fog futni. Egymilliárd Kárt oKoztaK a maHadámutaKban az esőzéseK 33 milliárd kellene az összes utak rendbehozásához. — A főváros 10 oilliárdot szavazott meg (A Magyarország tudósítójától) A közgyű­lést helyettesítő tanácsülés 10 milliárd koronát szavazott meg az utak helyreállítására. Kérdést intéztünk ez ügyben Fock Ede tanácsnokhoz, az illetékes ügyosztály vezetőjéhez, aki a kö­vetkezőket mondotta a Magyarország munka­társának : — Én eredetileg 33 milliárdot kértem az utak rendbehozására, ebből azonban a főváros csak 10 milliárdot ad most a rossz pénzügyi helyzetre való tekintettel. Tulajdonképpen ez a kérésem nincsen összefüggésben azokkal a ka­tasztrofális jelenségekkel, amelyek a többszö­rösen megismétlődő záporokat követték. Ez tisz­tán a makadám utak rendbehozására szolgál. Jlozzá vetőleges számítás szerint körülbelül egy milliárd korona lehet az a kár, amit a makadám utakban ezek a mos­tani hihetetlenül erős esőzések okoztak. fttven esztendő óta nem volt ilyen nagy elemi csapás, amely a fővárosra zúdult volna. Termé­szetesen ebben az egy milliárd koronában nin­csenek benne azok a károk, amelyek a Határ­árok munkálatainál értek bennünket. A kőburkolatokat most. készítettük ott el, és valósággal felgöngyölte a vihar az ed­digi összes tevékenységeket. A Sziget ncca úttestét valósággal elmosta a vi­har, úgyhogy most a makadám utat újra rendbe kell hozni. Ezek azonban más számlára tartoznak és javításuk állandóan folyni fog. A kerületek vezető mérnökei már átírtak egyes községekhez, hog-y munkaerőt bocsássanak ren­delkezésünkre. Nagy baj ugyanis, hogy munkáshiány van, mert az emberek az aratás körül vannak elfoglalva. Minden lehetőt elkövetünk, hogy a legköze­lebbi időn belül rendbeliozzuk az összes el­pusztított utakat annál is inkább, mert ha újabb zápor jön és a mostani állapotban ta­lálja az úttesteket, a kár még nagyobb és ta­lán elháríthatatlan lesz. Az utolsó nagy zápor a Gellert begyre zúdult, a hegy úttesteit ron­gálta meg legjobban. Itt bent az ügyosztályban két csoport dolgozik a hegyi utak rendezésén, kint megfelelő munkások foglalatoskodnak, hogy minden rendben legyen. üüiMinlene Mtfestet íhiIíé fii eddig a gloggnitzi bángálúl fíég mindig vannak lent áldozatok. — A katasztrófáért a rossz gázmaszHok miatt a vezetőséget terheli a felelősség Gloggnitz, június 27. (A Magyarország tudósítójától.) Szörnyű katasztrófa történt tegnp a Gloggnitz közelé­ben lévő kis bányatelep Hart-bányájában, émely egy részvénytársaság tulajdona, A sze­rencsétlenség- déltájban következett be. Ebben á bányában az alsóbb tárnákban nemrég tűz ütött ki, atnelyet elfojtottak s azóta a mély ré­tegeket nem aknázták, mert a tűz még lappan­fott, csak a felsőbb rétegekben bányásztak. égnap déltájban a homokkal födött alsó tár­nákból mérges gázok törtek elő oly hirtelen, hogy a bányászok közül csak kevesen mene­külhettek, a műszak többi része lent rekedt a mélységben. A mentőakció nyomban megindult ás estig huszonnégy munkást sikerült fel­színre hozni, azonban tizenegy már nem élt, a mérges gázok meg­ölték. két munkást pedig súlyos mérgezés­sel kórházba kellett vinni. Egész éjszaka folytatták a mentési akciót. A bánya lejárata körül esendőrség áll, hogy visszatartsa a bányászcsaládok tagjait, akik kétségbeesetten keresik az áldozatok között hozzátartozóikat. Asszonyok és gyermekek le akarnak ereszkedni a tárnába, hogy segítsenek jnenteni. Szivet tépő jelenetek játszódnak le a bányatelepen. Reggeli félhét óráig még mindig nem si­került a mélységbe szorult , valamennyi bá­nyászt felhozni. Eddig huszonkilenc holttestet emeltek ki, de még vannak lenn szerenc^tlenek. A katasztrófáért a bányavállalat vezetőségét terheli a felelősség, mert ^ jóllehet veszedelmes volt a felső réteg is, a gázmaszkqk, amelyeket a bányászok között kiosztottak, egytől-egyig hi­básak voltak és nem nyujtqtak a mérges gázok ellen kellő védelmet. Az alsóáusztriai tartomá­nyi kormány vizsgálóbizottságot küldött ki a helyszínre, mert állítólag más mulasztásokat is követett el a bányavezetőség. Közös sírba fetnefiK az áldozatodat Gloggnitz, június 27. (A Magyarország külön tudósítójától.) A huszonkilenc holttestet a bányaigazgatóság éplüetében nem lehetett felravatalozni, tehát a tetemek egy részét átvitték a temető halottas­­házába s valamennyit közös sírban fogják elte­metni vasárnap délután félnégy órakor. A szo­ciáldemokrata párt szónoka a gyászszertartá­son Renner Károly dr. volt kancellár, aki Glogginíizba érkezett. NAPI_HÍREK ELŐFIZETÉSI ÁFÁK: A Magyarország egy hónapra Í0.000 korona, három hónapra 120.000 korona. Az Est-fef, vagy a Pesti Napló-raí együtt naponta kétszeri kézbesítéssel egy hónapra 70.000 korona, húrom hónapra 190.000 korona. A Magyarország, Az Est és a Pesti Napló együtt naponta háromszori kézbesítéssel egy hónapra 100.000 korona, három hónapra 250.000 korom. Külföldön az előfizetési árak kétszeresét számítjuk. Egyes szám ára Budapesten és vidéken 2000 korona, a keddi szám 3000 korona. Ausztriában hétköznap és vasárnap 2000 osztrák korona. A Magyarország telefónszámai. Szerkesztő­ség és kiadóhivatal: 70—92-től 70—99-ig, to­vábbá: József 62—30, József 62-31, interur­­ban b. 12. Felelős szerkesztő: József 72—21. Egyelőre meleg, száraz, Később zivatarra hajló idő várható A Meteorológiai Intézet jelentése szerint a kontinensen a felette elterülő magas nyo­mású területen az idő száraz és meleg. Az Északi-tengeren egy depresszió terül el. Itt az időjárás esős, borult. Hazánkban az idő meleg és száraz. Jóslat: Egyelőre meleg, száraz, ké* sőbb zivatarra hajló idő várható. Budapest ma déli hőmérséklete: 23.8° C. — A szerajevói véres nyitány tíz éves for­dulója. Június 28-án, szombaton — holnap lesz tíz esztendeje, hogy egy grahovoi gimnazista, egy bizonyos Prinezip nevű, felemelte SZeraj®­­vóban a revolverét és kioltotta a magyar-oszt­rák monarchia trónörökösének, Ferenc Ferdi­­nándnak és feleségének, Hohenberg Zsófiának életét. A világháború nyitányánál egy tizen­kilenc esztendős diák áll, sápadt szájjal, füs­tölgő revolverrel, kidülledt szemekkel, ott áll a történelemben, immár tízmillió ember hulla­hegyén, országok romlásán, birodalmak buká­sán, Európa, az egész világ szörnyű válságán... Az ember, aki ma még él, a történelemnek egy borzalmas fejezetét hordozza magában. Tíz év jelenvaló távolságában riadtan emeljük fel fejünket: mi az, ezt mind mi átéltük, végig­szenvedtük s még élünk s még tovább élünk I Mennyit írtak már erről a tíz esztendőről, mi­csoda könyvtárakat hordtak össze s mily ha­talmasakat fognak még írni és nyomatni róla, — ez mind belénk fér ? Csak arról az egy nap­ról, arról az egy véres júniusi délutánról, amelyen végzetesen megnyikorgott a végzet szekere, mennyit vitáztak már! Ferenc Ferdi­­nánd titokzatos lényében mindig volt valami, ami »a sors emberévé« tette. Az is lett. Kellett-e Szerajevóba mennie, s ha kellett, így kellett-e történniök az eseményeknek, — megmenthető volt-e akkor az élete, s ha az volt. fel lehetétt-e egyáltalán tartóztani az eseményeket, amelyek túl két ember halálán tízmillió ember számára ástak sírt és négyszázötven millió élő ember békés életét süllyesztették Kelet-Európábán keserves küzdéssé, Nyugaton megnehezült prob­lémává ? A sors emberének arca ma is rejté­lyes. Ö volt az a férfi, akinek agyvelejébe véres történelmi idegek futottak össze, mint titokza­tos központba ő lett a szimbóluma a. monar­chia egyre késő megújhodásának, ő lett a bot­rányköve a balkáni népek életéhségének, ő lett a felelős a kettős dunai állam, a mi néhai biro­dalmunk többé-kevésbé kényszerű elaggott­­ságának... És ő lett az áldozat. A szív. melyen át a monarchiába lőttek. Nem egy ember volt, hanem a történelem képviselője az idők ítélő­széke előtt, s a legfájdalmasabb az, hogy az ő élete és halála minket is az ítélőszék elé hur­colt. Amikor ma Szerajevó felé nézünk, sze­münk előtt a mi sorsunk gyászlobogói is meg­lengenek. — Maróczy Géza nem vesz részt a párizsi sakk­­olimpiászon. A párizsi sakkolimpiászon, amelyen a magyarok a győzelem reményében vesznek részt, az egyes államokat következő csapatok képviselik: Ma­gyarország (Bulla, Havasi, Jakab, Steiner E., Sterk, és Vajda), Franciaország (Gibaud, Lázár ö, Muffang, Renaud), Hollandia (Euwe, Oskam, Rueb, Strick v. Linschoten), Olaszország (Cenni, Massimo, Miliani, Marchese Rosclli), Spanyolország (Aráid, Gotmayo, Juncosa, Marin), Svájc (Kaegeli, Voellmy, Zimmer­­mann), Argentinig (Coria, Grau, Palau, Reca), Ír­ország (O'Hanlon), Egyiptom (Kasra), ezenkívül északamerikai Egyesült-Államok, Kanada, Anglia, Belgium, Finnország, Oroszország, Románia, Jugo­szlávia és Csehszlovákia csapatát is starthoz várják, A sakkolimpiászról távolmaradnak a németek, oszt­rákok, svédek, dánok, bolgárok, törökök és görögök. A résztvevő nemzetek sorában a nagy- és kisantant, sőt a semleges államok előhareosai is teljes szám­ban felvonulnak, míg a volt központi hatalmak kö­zül egyedül Csonka-Magyar ország. Maróczy Géze az amatőrbajnoki tornán nem indulhat. Ezz?! szemben a nagy szellemi tusában vetélkedő nemzetek vala­­mennyeiea első lampionjukat állítják sorompóba I rARD!üE^ARJ Íregge l órakor; ♦

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék