Magyarország, 1924. október (31. évfolyam, 205-231. szám)

1924-10-30 / 230. szám

Budapest, 1924. október 30. csütörtök MAGYARORSZÁG 0.0068 a magyar korona mai zárlata Zürichben Zürich, Október 29. (Megnyitó árfolyamok.) Párizs 27.15, London 28.41, Newyork 519.75, Brüsszel 25, Milánó 22.475, Hollandia 25, Ber­lin 123.50, Bécs 0.0073 Ft, Szófia 3.775, Prága 15.50, Varsó 100, Budapest 0.0008, Bukarest 2.90, Belgrád 7.55. (Záróárfolyamok:) Párizs 27.15, London­­ 23.41,­ Newyork 519/ i, Brüsszel 25, Milánó 22.47Vs, Hollandia 204.40, Berlin 123/a, Bécs 0.0073’/), Szófia­ 3.77’A, Prága 15’/­, Varsó 100, Budapest 0.0038- Bukarest 2.90, Belgrád 7.55. nk Bank jelentése a caerSzankStriAgrOI Amszterdam ....................................30.135—30.290 Hollandi forint............................... 29.835—80.090­­ Belgrád . . - - . . . . . 1109—1115 Dinár .............................................. 1089-1110 Brüsszel ......................................... 3693—3713 Belga frank .................................... 3673—3693 Kopenhága . . . ............................ 13.195—13.270 Dán korona ...................................12.995—13.135 K­isztiánia ...................................10.910—10.970 Norvég korona.................................10.710—10.890 London ......................................... 345.000—347.000 Angol font ........ 342.000—346.000 Párizs, francia frank........................ 4003—4033 Prága ......................... 2281-2293 Cseh, korona ................................... 2271—2280­­ Bécs, osztrák korona........................ 107.95—108.55 Newyork ............................................... 76.620—77.020 Dollár.................................................... 76.120—76.880 Bukarest ................................... 431—436 I.­j......................................................... 426—435 Mirage .............................................. 3311—3331 Líra ........................ 3291—3326 Zürich .............................................. 14.745-14.820 S­tájci frank .................................... 14645—14.790 Stockholm .................................... 20.400—20.510 Svéd korona ........ 20.150—23.310 Szófia ................................................... 556.—560 Léva ................................................... 551—559 Berlin................................... 18.205—18.305 Papírmárka ....... . 18.105—18.272­­ jegyzés egybillió papír márkára vonatkozik. Szilás itt volt a tisesi tő­zsda - Bécs, október 29. A tőzsde irányzata megnyitás­kor szilárd volt. Az Osztrák Hitel és Alpesi­ részvé­­rtyét, piacáról kiindulva az árfolyamok 5—6%-os ár­emelkedést értek el. A mai napon Prága ismét vá­sárlóként lépett fel. A magyar értékek piacán a pesti tőzsde irányzatával, egyöntetűen tartottak vol­tak az­­ árfolyamok. Zárlat le­jt a piac átmeneti el­gyengülése után ismét igen szilárd volt. .V. korlát­­piacon a magyar értékpapírok közül a Magyar Lu­fic­r és­ a­ Kőszén-részvények iránt volt ma igen nagy érdeklődés. Zárlati árfolyamok: Osztrák Hitel 165.000, Magyar Hitel 416.500, Rimamurányi 125.500, Salgó 466.000, Magyar Cukor 2.155.000 Hagy. Ált. Kő­szén 2.70­.000. Kereskedelmi Bank 1.015.000, Kohó 355.000. Prágai Susszia ,, 1 Prága, október 29. Csehországi Cukor 1180. Hor­dát Cukor 436, Nestomie­ 1530, Sehöller 2420, Kolins spiritusz 1238, Petróleum 173, Königshofi cement 1140, Cseh-morva gépgyár 6210, Ringhover 721, Rotkoste­­letz 308, Poldi 300, Prágai vasmű 767, Bergmann ISO, Bánya-kohó 2375, Skoda 669, Invald 296, Cseh- Unionbank 380, Leszámito­ló 380, Zsivno 393—50, Mer­kúr 52. Nagyon szilárd megnyitás után könnyebb gyengülés következett be nagyon élénk forgalom Hett., Devizák : Amsztedam 1341—1347, Belgrád 48’/g— Berlin 8.035—8.235, Zürich 653.50—656.50, Milánó '•465/s—148’is, Párizs 177.25—178.75, London 152.675— 154.075, Newyork 33.95—34.25, Bécs 4.70—4.90, Buda­pest. 1.272.1—1.7125, Varsó 653.75—659.75, Belgrádi devizaárfolyamok Belgrád. október 29. Bécs 8.0972.50—0.0977.50, Bu­dapest­ 0.0915 (csak kínálat), Genf 1330—1332.50, Lon­don 310.50—311.50, Milánó 298—299.25, Newyork 68.75— 69, Párizs 362—364, Prága 206.25—206.50. U H­A N­Q § SS\\TA URANOS MM U R A N O S Uranos-gyár, Budapest, VI­., Peterdi u. 13. Párisi in Drillben i3^!fta^8B&i­^JiaBSgaggr Ma, szerdán záróra llJf órakor reggel ^ “„LLJUIW.."..".1 J ■ ................. i r„ 13 Magyar-jugoszláv tárgyalás adó- és zárlati ügyekben (A Magyarország tudósítójától.) A magyar —jugoszláv tárgyalások, mint a Magyarország már megírta, november 4-én folytatódnak Bu­dapesten. Ezúttal adóügyi kérdésekről és a zár­latok feloldásáról fognak tárgyalni Az adóügyi kérdések közül elsősorban a kettős adóztatás problémáját fogják megoldani. Meg akarják szüntetni azt a tarthatatlan álla­potot, hogy például olyan cégek, amelyeknek székhelye Magyarországon van, telepük pedig Jugoszláviában vagy megfordítva, mind a két helyen viseljék a súlyos adóterheket. Ilyen és más hasonló adóügyi kérdések kerülnek a tár­gyaláson szóba, hasonlóképpen azoknak a ki­sebb vagyonoknak a zár alól való feloldása is. Magyar részről a tárgyalásokat Wodiáner Ru­dolf követ fogja vezetni. Wodiáner volt az, aki legutóbb a legnagyobb eredményekkel fejezte be a magyar—román kereskedelmi szerződés előkészítésére vonatkozó tárgyalásokat, annyi­ra, hogy a Romániával kötött megegyezés már csak ratifikációra vár. Nagy visszaesést jelent az új magántisztviselő-javaslat A magántisztviselők az anyagi és erkölcsi romlásba süllyednek ! (A Magyarország tudósítójától.) Ma kül­dötte meg a kereskedelemügyi miniszter az új magántiszt­v­elő-t­örvény tervezetét az érdek­­képviseleteknek. Az egyetlen megnyugtató pont a tervezetben .­alko miniszternek az a kijelen­tése, hogy ő maga nem foglalt még állást a tervezet mellett és így tér nyílik még az érde­keltség felvilágosító hozzászólásának. A ren­delet maga ugyanis egyenesen megdöbbentően hat és határozott visszafejlesztést jelent az ed­digi gyakorlattal szemben. Nyújt ugyan vala­melyes látszólagos előnyöket­ is, amennyiben törvényesen akar szabál­yozni egyes eddig ér­vényben levő szokásokat. Ezzel szemben nagy sérelmet jelent, a magántisztviselők számára a felmondási idő kérdésének újó­lagos rendezése. Eddig ugyanis annak a tisztviselőnek, aki legalább két évig volt alkalmazásban, három­havi felmondás járt; az új tervezet ezt a határt öt évre emelte fel, és ez­ a­ magántisztviselők egész tömegét érinti súlyosan. Nagy meglepe­tést keltett a végkielégítés kérdésének teljes elejtése. Eddig minden tisztviselőt, aki legalább öt évet töltött el valamely vállalatnál, minden háromévi­ szolgálati idő után egyhavi fizetés illetett meg külön végkielégítésképpen. A Magántisztviselők Országos Szövetsége egyébként éppen többnapos országos kongresz­­szusra készül, amelyet­ november elsején dél­után öt órakor kezdenek meg. A kongresszus céljáról és az ott előterjesztendő kérdésekről a­ szövetség főtitkára, Kertész Miklós, a követ­kezőket mondotta: " A kongresszuson beszámolunk a szövetség ki­fejtett munkásságáról és rámutatunk arra, hogy az indexszámok bevezetésének éveken át való elhalasz­tása az oka a magántisztviselő mai nyomorának. Az inflációs időben a magántisztviselők közül is igen­ sokan egyéni alapon igyekeztek kis tőkéjüket konzer­válni, békebeli vagyonértékeiket a tőzsdézés céljából mobillá tették és így vesztették el mindenüket. Ha­ hozzávesszük ehez, hogy jövedelmeik is mélyen az élet­standardon alul maradnak, úgy fogalmat alkot­hatunk maguknak a magántisztviselők tömegének mai nyomorúságos helyzetéről. Ezzel kapcsolódik össze az erkölcsi érzék süllyedése is, ezért fordul elő oly nagy számmal bűnözés is. A társadalom egyik jelentős fogyasztó rétege, tipikus városi elem vész­el­­y modon, ami azután természetszerűleg erősen visszahat a fogyasztás csökkenése révén a termelésre is. Ma már ott tartunk, hogy a magántisztviselők tekintélyes része teljesen elmerül egy fásult, buta, kultus érdeklődés nélküli közönybe. Lelkileg is­deval­válódnak, könyvet, sőt újságot sem olvasnak. — A kongresszuson két főkövetelésünket ter­jesztjük elő. Mindenekelőtt a bérviszályok könnyebb elintézése érdekében­­ a béregyeztető szervek haladéktalan felállítását kívánjuk. A másik igen fontos követelésünk a létminimumnak törvénybe iktatása. Nagy fontossággal bír ez azért, mert a közeljövőben a szanálási törvény hatásaképpen a köztisztviselők­nek egész tömege a magántisztviselők versenytár­sává válik. Ezek nyugdíjat kapnak és így a munka­piac helyzetét teljesen lerontják, hiszen előnyös helyzetüknél fogva sokkal olcsóbban dolgozhatnak. Ez viszont nem lenne igazságos és azért mi azt kíván­juk, hogy az ilyen köztisztviselő nyugdíjának ki­fizetését fügesszék fel, abban az esetben, ha mint magántisztviselő helyezkedik el. Írják a javára a postatakaréknál vagy más állami szervnél s amenyy­­nyiben mint magántisztviselő megszűnnék működni, csak akkor tarthasson igényt összegyűjtött nyug­díjára. Egy aranykorona­­­a dollár hivatalos jegyzésének pénzárfolyamán számítva) 15.525/14 papírkorona Mm volt napi? forgalom a tőzsdén Eleinte szilár vest az irányzat, később gyengítit (A Magyarország tudósítójától.) A tegnapi len­­­­dületes üzletnek ma már nyoma sincs a tőzsdén. A tegnapi utótőzsde hangulata az esti forgalomban még magasabb árfolyamokat hozott felszínre, ma már azonban csak elszórtan jelentkezett a vásárlási kedv és alig volt­ a piacnak olyan ér­téke, amelyet nyitáskor magasabb árfolyammal jegyeztek volna, mint tegnap. Később, amikor nyugodt bécsi tőzsdéről érkezett je­lentés, ez az arbitrázsőröket vásárlásra késztette és az intervenciós bizottság is felvette a Kontre­­mín által piacra dobott olcsóbb árut. Az irány­zat megfordult és a játékpapírok kivétel nélkül magasabb árfolyamon találtak elhelyeződésre. Az áremelkedés olyan mértékű volt, hogy ezeknek a részvényeknek kurzusa túlhaladta a tegnapi leg­magasabb nívót, is. A tőzsdeidő második felében azonban megakadt a kereslet, megingott az irányzat és a részvények lassú lemorzsolódással elveszítették mai árnyere­ségüket­ A bankértékek piacán az üzlet élénken indult és később a fokozódó kereslet még emelkedő árfolyamokat is juttatott ér­vényre. A Bécsben jegyzett részvények sem tudtak azonban 10%-nál nagyobb árnyereségre szert tenni, bár ezeket külföldi számlára is vásárolták. A tőzsde­­idő második felében megfordult a piac és a piacra dobott áru mennyisége a mai nyereséget a mini­mumra redukálta. A malompiac gyengült és a forgalom itt­ nagyon szűk keretek kö­zött mozgott. A biztosító vállalatok piacán jobbára csak névleges árfolyamok kerültek felszínre, amelyek alacsonyabbak voltak a tegnap jegyzett árfolyamoknál. A bánya és téglagyári értékek piacán a forgalom egyes értékeknél élénk, később azonban az általános üzlettelenség ezeknél a részvényeknél is éreztette hatását. A Koszén fel­­emelkedett a 3 milliós árszintre és a Magnezit is 100.000 koronával drágult, de ezt a magas nívót nem tudta zárlatig tartani. A vaspiacon nyoma sincs a tegnapi nagy keresletnek és a legjobb esetben csak tartott áron lehet elhelyezni a favorit papirosokat is. A fapiac részvényeinek árfolyama magasabb a tegnapinál, ezek az árfolyamok azonban csak névlegesek, mert­ tényleges kötés alig jött létre. A textilpiacon enyhült a forgalom ereje,, de a két vezetőt érték: a Goldberger és a Karton megőrizték vonzóerejüket, ma is csak magasabb árfolyamnál jelentkezett áru. A közlekedési vállalatok piacán Kovában és Tröszt részvényekben volt élén­­kebb az üzlet, általában azonban itt is csak alacso­nyabb árfolyamon tudtak a részvények gazdát cse­rélni. ... A cukorpiac a legélénkebb, főleg a Magyar Cukor részvények iránt nyilvánult meg fokozottabb kereslet, úgyhogy ezek a részvények a tegnapi árszint fölé emelkedtek, s elért magas árnívójukat megőrizték a tőzsdéid®­ egész tartama alatt. A különféle ipari vállalatok piacán lényegtelen forgalom, mellett aligl változott a részvények kurzusa.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék