Magyarország, 1926. október (33. évfolyam, 222-248. szám)

1926-10-09 / 229. szám

MAGYARORSZÁG , Budapest, 1926. október 9. szombat — (D'Annunzió költőhős akar lenni.) Hiába. Gábriellé D’Anuunaió nem »yu£8iifc és minden eszközt megragad, hogy Ismét egy kicsit nevetségessé te­gye magát. A világ még alig felejtette •I. hogy a Mussolini által neki adomá­nyozott hadihajót felvonlatta. a Garda tő melletti egyik hegy tetejére és vilá­gos éjszakákon a hajó parancsnoki híd­­járól szónokol híveihez. D’Annunzió most levelet intézett a Corriere della Sera főszerkesztőjéhez, amelyben tilta­kozik az ellen, hogy az olasz lapok egyszerűen .költőkatonának titulál­ják. D’Annunzió hangoztatja a levél­ben, hogy ő több volt, mint közkatona, és ezért, azt kéri, hogy ez az utálatos elnevezés helyett : ezentúl egészeit egy- Szerűen • költöhösr-nek nevezzék. — (Hannover: 1641 tífuszbefeg, 197 halott.) Csütörtök reggel óta a hannoveri kórházakból 16 személyt bocsátottak el gyógyultan. A tífusz­beteg és tífuszgyanús betegek szá­ma péntek reggel 1641, a halottaké 197, szemben a tegnapi 1634 beteg­gel és 193 halottal. Hansi Kiese leánya most kapta első .‘sértődéséi Becsben — (Budapesten lesz a legközelebbi nemzetközi gyorsirókongresszus.) A Magyar Gyorsírók. Egyesülete tegnap tartotta rendes havi felolvasóülését a VIII. kér. vasuccaj felső kereskedelmi iskolában. Az egyesület elnöke, Molnár Béla beszámolt a szeptember hó végén Milánóban rendezett nemzetközi gyors­­írókongressznson szerzett tapasztalatai­ról. A kongresszus elhatározta, hogy a magyar gyorsírókormánybizlos meghí­vása folytán a legközelebbi nemzetközi gyorsirókongresszust 1918-ban Budapes­ten rendezik. — (Háronimázsás vasdarab zu­hant a lábára.) Ma délelőtt 11 óra­kor a kispesti Teudloff-Dietrich gépgyárban Via dák Lajos 25 éves lakatos jobb lábfejére rázuhant egy húrom métermázsa súlyú gép­­alkatrész. A jobb lábfej teljesen összézüzódott és a lakatost súlyos áHanoiban a Kun uccai kórházba szállították. — (Az utolsó órában.) Konstantiná­polyból jelentik: Most lépett életbe az új török polgári törvénykönyv, amely kötelezővé teszi az egyneműséget. Va­sárnap az utolsó órában a törvény életbelépése előtt, még több mint há­romszáz többnejiiséget jelentettek be. Mindenütt alacsony . a vízállás 'A földművelésügyi miniszté­rium vízrajzi osztálya, jelenti: A Duna Zimonynál árad, másutt apad, alacsony víz­állású. A mai vízállások: Passau 158, Stein mínusz 77, Komárom 210, Budapest 150, Baja 151, Mohács 182. A Tisza VásáPösnaményig árad, lejjebb ((Bűd- inén rá a-Nagy érdeklődés mellett folynak a margitszigeti nemzet­közi lovasmérkőzések A Military-ben még mindig a magyarok vezetnek — (Meghalt a modern pszichiát. ria megalapítója.) A Magyarország müncheni tudósitója jelenti: Krae­­pelin Emil dr. egyetemi tanár 71 éves korában ma itt meghalt. Kraepelin 1903 óta tanított a müncheni egyetemen, azelőtt Dor­­patban és Heidelbergben műkö­dött. Az egész világon őt tekintik a modern pszichiátria megalapító­jának, ö volt az első. akinek sike­rült rendszerbe szedni az elmebe­tegségeket és rámutatni azokra a mélyenfekvö pszichológiai momen­tumokra, amelyek az addig szinte érthetetlen elmebajokban rejlenek. Kraepelin tanításai szinte belát­hatatlan teret, nyitottak a modern pszichológiai 'kutatásoknak és ha a modern tudomány egy lépéssel, talán közelebb áll az emberi lélek ismeretéhez, az nagyrészben Krae­pelin érdeme. Kraepelin Emil rö­vid ideig tartó beteegség után hunyt el és úgyszólván életének utolsó percéig dolgozott. Egyszerű igazságok Ma az egyszerű igazságnak van a legnagyobb varázsa — olyan igazságoknak, amiket máskor el sem kell mondani, mert köztudo­másúak, vagy mert magától érte­­tödőek, olyan igazságokat, ame­lyekről azelőtt éppúgy nem mond­tak beszédet, mint ahogy nem mondtak beszédet arról, hogy ím péntek van. Ilyen egyszerű igaz­ságok indultak a maguk útjára a Kállay Tibor tegnapi beszédéből: Hogy a magyar történelemben az erők összefogásának sohasem az erőszak volt az eszköze, hanem mindig a türelem; hogy továbbá nem lehet először beverni az em­berek fejét, hogy így menjen belé­jük a nemzeti eszme és nem lehet az embereket jogaikból kirekeszte­­ni akkor, ha azt akarjuk, hogy meggyőződéssel szolgálják közös céljaikat. így is vau. — legfeljebb talán azt lehetne ehez hozzátenni, Ma délelőtt a Margitszigeten folytatták a nemzetközi lovasmér­kőzéseket. A reggel 8 órakor kez­dett Nyeretlenek díjugratása köz­ben érkezett meg a Margitszigetre Horthy Miklós kormányzó, aki megvárta a Military lovaglás dél­után sorra kerülő befejezését is. A Nyeretlenek díjugratásában első helyen végzett Bálint József Dandy-je (lovagolta tulajdonos), második Bérezel Olivér Xandi-ja (lovasa: Kánya Antal), harmadik Odescalchi Miklós herceg Carmen­ja (lovasa: tulajdonos), negyedik Frigyessy Józsefné Gyöngy nevű lova (lovasa: Hirsch György), ötö­dik Fömötör József Adonis-a (lo­vasa: Ifirsch György), hatodik Ma­­rcsch Durcás-n (lovasa: tulajdo­nos). Kettes számú díjugratás a) ka­tegória hendikep belföldi lovasok számára. 1. Vay Miklós gróf Snöv-Drop­­ja (lovasa: tulajdonos), 2. Rónai Imre Bankár-ja (lovasa: Reznek Jenő. 3. Perczel Olivér Keimé-je (lovasa: Kadó Antal). 4. Almássy Pál gróf Terlind-je (lovasa: tu­lajdonos). 5. és 6. holtversenyben Scholz Dezső Brcnzino-ja és Zsúp­ba Győző Daru-ja (lovasa: tulaj­donos). Két, órakor kezdődött a Mili­tary B. kategóriájának díj­ugratása, amelyen ugyanazok a lovasok vet­tek részt, akik tegnap a. terep­­lovaglást sikeresen abszolválták. A verseny a magyar lovak fölényét hozta. Borszék, amely tegnap egy hibá­val vezetett, ma hiba nélkül ab­szolválta az összes gátakat. Ugyan­csak hiba nélkül ,végzett a véj> seny második favoritja, Terei Richard lova, amelyet Reznek lo­vagolt. A külföldiek közül Hohenau gróf Princ It-je szintén hiba nélkül végzett, így tehát a kül­földiek közül ő a legveszedelme­sebb. Lekorski Grun, a bolgár favo­rit, hibák egész halmazát követte el. A díjugrás befejezése után a Military lovasait, akik most már kilencre olvadtak le a nevezett 35 közül, kondíció versenyre bocsátották. A kondícióvizsgát ’/:4-re befe. jezték, de a Military végeredményét csali a késő délutáni órákban hirdetik ki, mert a kondiciövizsga pontozá­sa titkos. Ennek, a tereplovagié s* nak és a ma délutáni díjugratás­nak hibapont átszámítása hosz­­ssabb időt vesz igénybe, ezért a helyezettek megállapítása körül-' belül csak két óra múlva történ­het meg. Az azonban, máris meg­állapítható, hogy Borszék és Rózsi ". elsőrangú esélylyel vár a döntésre. Elsőségüket, csak Hohenau gróf Prinz 11-e teheti kétségessé. A Military verseny befejezése után megkezdődött a Hölgyek nehéz díjugratása. Ezután a mai programon néhány hendikepszám és tandem clőhojtás szerepel. A holnapi program első száma 4 ■ Lovaglás fí. kategória belföldi ver­senye délelőtt 8 órakor a Margitszi­geten. A második szám a »Hölgyek díjlovaglása D. kategória belföldi verseny*-, amelyre délelőtt 10 órakor kerül a sor. hogy a nemzeti eszme legalább olyan fejlett volt azokban, akik­nek beverték a fejét, mint a fej­­beverőkben. Egy pillanatig sem áltatja magát senki, hogy ezeknek az igazságoknak az ereie azokat is meggyőzi, akik ellen prédikálják azokat az igazságokat; meg voltak ők már győzve régen, ők maguk tudták legjobban, hogy nem a nemzeti eszmét szolgálták a fej­­beveréssel. Ami pedig a jogfosz­tást illeti, — az fontosabb volt szá­mukra. mint a közös nemzeti cél, amelyet a jogegyenlőség és a jog­kiterjesztés szolgált leghatalma­sabban: egyátalában nem ismer­tek el közös nemzeti célt — csák azt a saját külön célt. amelyet nemzeti politikának mertek ha­zudni. ______ — (Öngyilkos lett a temetőben.) Kőim Izidor 35 éves asztalosmes­ter, aki a Szondy ucea 55. számú házban lakik, az óbudai temetőben öngyilkossági szándékból ismeret­len mérget vett be. A kihívott mentők a Szent Ma rgit-kórházba szállították súlyos állapotban. Ed­dig még nem tért eszméletre, úgy­hogy nem lehetett kihallgatni, hogy miért követte el a tettét. A főkapitányságról detektívek men­tek ki a lakására, hogy tettének okát megállapítsák. — (összevesztek — késeitek.) Ma reggel hajnali félhárom órakor a Török ucca 9. sz. alatt egy társa­ság összeveszett és Schwindhéger Károly 19 éves keveskedősegédet megszúrták. A szerencsétlen ember orrát érte a kés és súlyos sebbel és erős vérzéssel a Szent István-kór­­házba szállították. Automobil-atlasz (Continenlal) KSzép-Európa. 1 átnézeti. 46 fö-.W melléktérképpel. Egész vászonban kötve 130.000korona. Kapható Az Egj^önjvkereskedéséboi, Erz*é£üiücúti§—20 — (Kemal-szobrok — mérték sze­rint.) Kemal Ghazi, Törökország koronázatlan fejedelme, legalább is hivatalosan óriási népszerűség­nek örvend a török birodalom la­kossága között. A falvak és váro­sok versenyeznek egymással, hogy melyik tisztelje meg előbb a török köztársaság megteremtőjét egy­­egy méltó szoborral. Ez a verseny már szinte komikus méreteket öl­tött és naponta tucatnyi török köz­ség tart Kemal-szobor, leleplező ünnepélyt. Ezek az emlékművek azonban az angorai kormány véle­ménye szerint nem mindig felel­nek meg a művészi követelmények­nek és ezért egy igen különös, de praktikus ideára jutottak. Elhatá­rozták. hogy a szobor készítését centralizálni fogják, pályázatot ír­nak ki, amelyen külföldi művészek is résztvehetnek és a díjnyertes szobrot szükséghez képest sokszoro­sítják. így tehát ha a jövőben egy török község szükségét látja an­nak. hogy maga is kivegye részét a Kemai-ünneplésből, úgy egysze­rű sürgönnyel kell fordulnia a szo­bor-hivatalhoz, mely az óhajtott nagyságban és megadott mérték szerint gondoskodik a szobor gyors rendelkezésre boesájtásáról. — (Meghalt Valié di Pompéji meg­alapítója.) Nápolybái jelentik: Comen­­datore Bartolo Longo ügyvéd itt meg­halt. Longo megalapítója volt Valié di Pompéjinek, egy városkának, amely egy kis kápolna körül épült. Bartolo di Longo 1841-hen született Latianó­­ban. Korán szerezte meg az ügyvédi diplomát, azonban életét a vallás és jótékonyság ápolásának szentelte. Fele­ségének Pompéji környékén voltak birtokai és Longo itt kis kápolnát épí­tett: amelynek í'ődísze egy litografált Madonna-kép volt. Bartolo Longo fá­radhatatlanul agitált a kápolna kibő­vítése érdekében, a környékbeli pa­rasztok között saját maga járt adomá­nyokat gyűjteni. Sikerült annyira vin­nie, hogy a kápolnába egy értékes antik Madonna-képet 'vásárolhattak. Pedig a fogmagyobb Összeg, amit a szegény parasztok adakozhattak, 15 líra volt. Bartdibíiiongo a már még­is épített és nem szűnt meg agitálni az eszme mellett, hogy a kápolna egy szent; város középpontja legyen. lib­ben Monaco la Valletta ibíbornok ma­gáévá tette Bartolo Longo eszméit. Felhívására az egész világról érkeztek drágakövek, hogy azokból koronát ké­szítsenek a templom Madonnájának. A m gyémántból és zafírból készült koronát XIII. Leó pápa áldotta meg és a Pompéji Madonna meg koszorúzásá­ra, amelyen a szertartást maga a bí­boros végezte, lö.OOO zarándok utazott Valié di Pompéjibe. A nemzetközi gyűjtések jövedelméből és részben sa­ját vagyonából is Bartolo Lon^o ké­sőbb iskolákat, kórházakat, gyermek­­meuhelyeket létesített a kápolna körül és egy előadótermet, ahol az egyház legkiválóbb férfiai tartanák szónokla­tokat. 9mmma

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék