Magyarország, 1929. június (36. évfolyam, 121-145. szám)

1929-06-18 / 135. szám

1929. június 18. kedd MAGYARORSZÁG „Tizenkétezer vitéz áll ort az ezeréves haza megmaradt földjén" Kétezerötszáz vitézt avatott vasárnap a kormányzó, köztük Szurmayt, Gömböst, Héjjas Ivánt Több ezernyi előkelő közönség­ előtt avatta fel vasárnap Horthy Miklós kormányzó a margitszigeti sport­pályán a Vitézi Rend új tagjait. A tribünök roskadoznak az ember­tömegtől. A kormányzó főhelye kö­rül, amelyet a testőrök csoportja övez, díszmagyaros előkelőségek fog­hattak helyet. Itt látjuk Wlassics Gyulát, a felsőház elnökét, Almás­sy Lászlót, a képviselői ház elnökét, a kormány tag­jai közül megjelent Vass József népjóléti miniszter, Csáky Károly gróf honvédelmi miniszter, Zsitvay Tibor igazságügyminisz­ter, Mayer János földművelésügyi miniszter, Darányi Kálmán minisz­terelnökségi államtitkár, Sztranyav­­szky Sándor államtitkár, Karafiáth Jenő, a képviselőház háznagya, a felsőház, valamint a képviselőház több tagja és számos katonai előkelő­ség. Kilenc órakor érkezett­­a kormány­zó Janky Kocsárd honvédf­ő­pa­r­anc­s­­­nok, Ripk­a Ferenc főpolgármester, Sipőcz Jenő polgármester, Bezegh-H­ uszágh főkapitány, vitéz Koós Mik­lós alezredes és több magasrangú ka­tonatiszt kíséretében és helyet foglalt a d­íszemelvén­y­en. Hász István, az új tábori püspök költői szépségekben gazdag beszédet intéz a felavatandó vitézekhez, utána Melles Emil görögkatolikus esperes mondott beszédet, majd R­affay Sán­dor az evangélikus egyház nevében és Szabó Imre lelkész a reformán­sok nevében mondott áldó imát a vitézek­re és végül Józan Miklós püspöki vi­kárius az unitárius egyház nevében áldotta meg a vitézeket. Ezután a kormányzó az országos vitézi szék kíséretében a testőrök sorfala között a vitézi avuláshoz elő­készített díszsátorhoz vonult. Újabb harsonajelzés, majd a főszéktartó a díszkarddal Háromszor megkongatja a pajzsot. Vitéz Szincn ..Béla • tábornok, vitézi törzskapitány Eskühöz!? vezényel. A vitézek fenhangon mondják el a fo­gadalmi esküt Ezután a kormányzó beszédet inté­zett a vitézekhez: — Mai fogadalmatokkal zárókövét tettétek le annak az intézménynek, amelyet azért hívtam életre, hogy akik a nagy megpróbáltatások idejében hazafiúi erényeiknek tün­döklő bizonyságát szolgáltatták, elnyerve jutalmukat, elfoglalhas­sák a nemzetépítő munkában is azt a helyet, amely őket megil­leti. A magyar faj virága­, tizenkétezer vi­téz áll ort ma az ezeréves haza meg­maradt földjén minden olyan törek­véssel szemben, amely a nemzeti gon­dolat megerősödését és a rend fen­­maradását veszélyeztetné, — mon­dotta többek között a kormányzó. — A Vitézi Rend most lezárja a vitézek avatását, mert a szűkre szabott keretek között előbb arra kell gondolnunk, hogy az eddig már felavatott vitézek földhöz jussanak s hogy azok számára, akik földjüket már megkapták, meg lehes­sen teremteni a mai nehéz helyzet­ben a gazdasági megerősödés felté­teleit. — Amidőn az imént felesküdtetek és ezzel a Vitézi Rend tagjaivá válta­tok, vitézi tetteitek dicsősége átszáll utódaitokra is. Hazafiúi érdemeitek legszebb megörökítése ez, amellyel nemzedékek hosszú során át a nem­zet közkincse gyanánt fog példaadó serkentésül szolgálni áldozat,készsé­getek és hősi erényeitek buzdító em­léke. 1 . — Hazafias érzésem egész melegé­vel köszöntlek benneteket és szívből kívánom, hogy legyetek­ nemes hajtó­­sai a magyar fáj évezredes törzsének és vigyétek magatokkal a magyar föld minden röge mellé, minden magyar faluba a, honfiúi erények cse­lekvő kultuszát. • ’ • ’ ■ A kormányzó­ mélyhatású beszéde után percekig dörgött az éljenzés, majd vitéz Igmándy-Hegyessy Géza vitézi törzskapitány felolvasta a felavatandók statisztikáját. Eszerint Horthy Miklós kormányzó vitézeket avat Előkelőségek a vasárnapi vitézavatáson. Az első sorban (balról jobbra): Csáky Károly gróf honvédelmi miniszter, Vass József népjóléti miniszter, Almászi László, a kép­viselőhöz elnöke; mögöttük: Sipőcz Jenő polgár­mester, Ripka Ferenc főpolgár­mester, Mayer János földmivelési miniszter, Zsitvay Tibor igazságügyminiszter nyógyfü­rdő, a Kárpátok gyöngye megvalósítja a balneológiai ideált. mJr a beteg közvetlenül a világhírű ké-JKS nes. hőforrásokban fürdik, mivel a oírások'rangúlfban'^nagy fürdő­íj medencékben fakadnak. ■*n­­­it Reuma,«az,ischias ellen specializálva ^adioaktiv kérdes Iszap Utazási kedvezmé­ny. Prospektust és felvilágosításokat ad: Fürdőpropaganda Iroda, Budapest, IV. kerület, Petőfi Sándor utca 6. szám Halálos katasztrófák szárazon és levegőben Életveszedelemben forgott a washingtoni osztrák követ és csalódta Berlin, június 17. . A nyugatporoszországi S­talimban a hősök emlékének leleplezése alkal­mából rendezett aviatikai mutatvá­nyok során a Marienburg nevű sport­­repülőgép lezuhant. Schulz Ferdi­­nánd, a vitorlásrepülés világrekor­de­re és Kaiser Brúnó kísérő szörnyei haltak. I'hur, június 17. Több aviatikus közreműködésével itt repülőnapot rendeztek, amelyen Helly Fussmar, ismert mü­ncheni ejtő­­ernyőbajnoknő is részt vett. Már első produkciója sem sikerült teljesen, mert a vihar a repülőtértől mintegy 2°00 méter távolságra sodorta, de sértetle­nül ért földet. Később Helly Fuss­mar új produkcióra szállt fel és ismét ejtőernyőre bízta magát. A le­szállásnál a vihar újból elsodorta és egy kis erdő eltakarta a nézők szeme elől a készülő katasztrófát. Mindenki azt látta, hogy a repülőgép, amelyről leugrott, a leszállás helye felé köze­ledik és a pilóta izgatottan integet. Amikor a nézők a leszállás irányába mentek, látták, hogy a szél a bajnok­nőt belesz­­rta el eernyőjévé együtt a Rajnába. Csónakot oldottak el és segítségére igyekeztek, de már elme­rült a vízben. Holttestét, csak órák múlva sikerült megtalálni. Altona (Pensylvania), június 17. Raykeed­ híres amerikai gépkocsi­­versenyzőt halálos baleset érte. Ami­kor egy fordulónál 200 mérfölden se­bességgel haladt, gépkocsija felfor­dult, a levegőben megfordult önmaga körül és lezuhant. Raykeedi szörnyet halt. Newyork, június 17. (A Magyarország külön tudósítójá­tól) Proochnik washingtoni osztrák követ családját vasárnap súlyos autó­szerencsétlenség érte. A gépkocsi, amelyet a követ maga, vezetett, egy másik autó kikerülésekor az út mentén húzódó mély árokba, zuhant. A követ felesége a­ hátán és­ mellén súlyos zúzódásokat szenvedett, hétéves kis­lányának pedig eltört a bokája. A követ és a cselédleány nem sebesült meg. Pozsony, június 17. Egy autóbusz, amely kirándulók­kal Dunaszerdahelyről visszatért, az út egy lejtős helyén megcsúszott és felborult. Hancsó István jegyző ször­nyethalt, több utas súlyosan megse­besült. Briand engesztelő­­dést hirdet, Millerand harcias Madrid, június 17. Briand elutazása előtt fogadta a spanyol sajtó képviselőit és a többi között kijelentette, hogy a jövő a békéé lesz. A népeknek meg kell egy­mást­ ismerniök és akkor közeledni is Könyvelni és jó! könyvelni legkönnyebben Az egyszeri­ és kettős könyv­vitel teljes és kimerítő ismertetéséből tanulhat meg. Ára­m pengő Kapható .Az tst. könyvkereskedéseiben, Vll., Erzsébet körút 18—20. — Vidékre csakis az összeg előzetes be­küldése ellenében szállítunk 7 i a mai napon vitézzé avatnak a tiszti állományból 733 tisztet és ,­ 77 várományost, a legénységi ál­lományból­­ 1291-et és 385 vitted várományost, összesen 2024 vitezett és 462 vitézi várományost. A vitézi rend fennállása óta feltemé­­telüket kérték k­.109-en. Felaviattak is 3130 tisztet és 8352 legénységi állo­­­mányút, összesen 11.482 vitézt és 993­ vitézi várományost. Együttesen 221 ezer 479-et. A statisztikai adatok felolvasása* után a kormányzó kardot ránt és ai* kard hüvelyét átadja a fősziéktaik­ó-­ nak. A felavatandó vitézek első cso-'­­portja elindul, s ,a kormányzó előtti félt­érdre ereszkedik. A kormányzó­ kardjával vállát érinti az első vitéz-­­nek és­­a Hadúr nevében vitézzé­ üti.­­ Az avatás alatt a honvédzemskar régi’ egyházi énekeket és magyar dobokat játszik. Új csoportok járulna­k a kor­mányzó elé. Díszmagyaros vitézek, díszruhás katonatisztek, csendőrök, rendőrök, vasutasok és egyszerű fe­­keteruhás hősök. Mindegyiknek ra­gyog a mellén a sok kitüntetés, majd­ a rokkantak, vakok és várományo­sok jönnek. A vak hősök rahról egyiké­­vel a kormányzó hosszasan elbeszél­­get. A felavatott vitézek között volt Szurmay tábornok, volt honvé­delmi miniszter, Sós Károly tá­bornok, Gömbös államtitkár, Bor­­bély-Maczky Emil és Héjjas Iván­ képviselő, Purgly Emil és Fischer Ferenc főispán. Vitézzé av­atta a kormányzó Föld­esi Lajos volt­­pilótahadnagyot, az Est­lapok kiadóhivatali tisztviselőjét is. Körülbelül két óráig tartott, míg a több, mint kétezer vitézt felavatta­ a kormányzó. A felavatás után a kormányzó az országos vitézi szék tagjainak kíséretében a testőrök sor-1 fala között a kormányzói emelvény­hez vonult s a díszemel­vényről nézte végig a Ludovika-akad­émia zászlójá-­ nak, a felavatott vitézeknek, a leven­téknek és cserkészeknek díszmenetét.­ Utoljára a rokkantak, a bénák és vakok csoportja vonult el a kormányzó előtt. A díszmenet után a­­ kormányzó a közönség lelkes éljenzésétől kísérve elvonult. fognak egymáshoz. A német-francia viszonyról Briand ezeket mondotta: Az előzmények után bizonyos fe­szültség megérthető volt, ez azonban folytonosan csökkent és ma, mondhat­juk,­­megszűnt a harag. A leszerelésről azt mondotta Briand, hogy az előkészítő bizottság az ügyet nagy lépéssel vitte előre. Nemsokára, talán még ebben az esztendőben sike­rül majd, ha mindenki jót akar, a le­szereléssel kapcsolatos problémákat megoldani. Rouen, júnus 16 A hősök emlékművének felavatá­sakor Millerand­ beszédet mondott, amelyben utalt arra, hogy Francia­­országnak a béketárgyalások alkal­mával nem­­sikerült elérnie, hogy önálló ütköző államot létesítsenek a Rajna vidékből, csupán sunyiban­­ en­gedtek kívánságának, hogy 15 évre megszállás alá helyezzék. Ezt az időt Franciaországnak ki kell használnia, hogy keleti határait kellőképpen megerősíthesse. Millerand a leghatá­rozottabban tiltakozott az ellen, hogy a megszállásnak a békeszerző­désben előírt tartamát megrövidít­sék. Elrontott gyomor, bélzavarok, émelygés, kellemetlen szájíz, homlokfejfájás, láz, székszorulás, hányás vagy hasmenés ese­teinél már egy pohár természetes „Ferenc József” keserűtvíz gyorsan, biztosan és kel­lemesen hat. A gyakorlati orvostudomány igazolja, hogy a Ferenc József-víz haszná­lata a sok evés és ivás káros következ­ményeinél igazi jótéteménynek bizonyul. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzletekben.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék