Magyarország, 1929. július (36. évfolyam, 146-171. szám)

1929-07-24 / 165. szám

6 MAGYARORSZÁG l829já)i^24.sgerda Dél-Zalában a búzából 25-30, őszi árpából 40—50 és a zabból 20 százalékkal kevesebb termés várható a tavalyinál A nemes szőlők 75 százaléka nem ad termést A „Magyarország" aratási és termés jelentései Nagykanizsa, július 22. (A Magyarország tudósítójától.) Zulavármegyében mindenfelé arat­nak. A kaszapengés és annak nyomá­ban a terméshozam ma mindennél jobban érdekli a nagyközönséget. Ép­pen azért érdekesnek tartottuk meg­kérdezni Dél-Zala egyik előkelő, is­mert gyakorlati gazdáját Somogyi Gyula palini nogybirtokost, akinek szava domináló minden szakkérdés­ben. Amit ő mond, valóban a legszé­lesebb érdeklődésre tarthat számot-A búzatermés — mondotta — Dél-Zalában minőség­ben jobb, mint a. tavalyi volt. Hozam­ra nézve kalászt rá I is holdanként 25— 30 százalékkal várható kevesebb, mint a múlt év nyarán. Ennek egyrészt az az oka, hogy a szibériai hidegek miatt a búzatáblák igen megritkultak, más­részt, pedig az, hogy a tavasszal sem 5 volt meg a megfelelő időjárásunk. Most jó idő jár az aratásra. A búzából felénél jóval több van már 1 aratva. Dél-Zala egyes vidékein pa­naszkodnak a gazdák, hogy az ara­tásnak gyorsabb végzése nehézségek­be ütközik azért, mert egyes vidéke­ken a búzatáblákban még mindig zöldes foltok vannakmíg ugyanen­nek a másik része teljesen beérett és vágható. Szerencsére azonban ez a je­­'lenség ritkább. Mindezeknek az oka a téli hatalmas hóréteg nyomása cs _ a 'szokatlan kemény fagyok. Egyéb­ként a a, búzából holdanként átlagosan 7—8 mázsa termést várunk. Vannak vidékek- ahol négy mázsa fa alig terem, ezzel szemben azonban olyan vidékkel is dicsekedhetünk, ahol 10 mázsát is hozott a föld hol­danként. A cséplés. folyik és ebben a hónap­ban és augusztus elején fog’ tartani. A beiiordás mindenfelé folyik. Búzá­ból tehát jó termést kapunk Dél-Zulá­­bun. A rozsnál nagyjából ugyanaz a helyzet, ami a búzánál volt. A múlt évihez képest jó közepes termést ad az idén. A tavalyi­hoz képest holdanként! hozama azon­ban valamivel nagyobb. Ez azzal ma­gja rázható, hogy a rozs virágzása kedvező szélmentes időjáráskor ment végbe. Viszont a beéréskor az erre felette alkalmas, nem túlheves, bo­rult idő lehetővé tette az egyenletes beérést. Számításunk szerint ís, rozs tavalyihoz képest kát. hol­danként 10—15%-kai több lesz. Átlagosan 6—7 mázsás termés látszik, de előfordul 5, sőt kövér zalai földe­ken 9 mázsás termés is. Mindenütt le­arattuk a rozsot, amely sok helyen még behordás alatt áll- A fent jelzett terméstöbblet tulajdonképpen azért mutatkozik, mert tavaly Zalában a rozs nagy mennyiségben pusztult el a fagy miatt. Az őszi árpa mindenütt el van csépelve és így er­ről már tiszta képet kaphatunk. Er­ről a gabonáról igen szomorúan csak annyit lehet mondani, hogy nagyon gyönge, a minősége és a hozam a tavalyihoz képest 40— 50%-kal kevesebb. Magyarázata ennek a zord tél, amely az őszi árpának Zalában a legtöbbet ártott. Katasztrális holdanként 6—7 má­zsát kapunk, de nem ritka a négy­mázsás őszi árpa sem. A rossz minő­séget részben az is előidézte, hogy mikor aratása után kepékben künn állott, rossz, esős idők jártak és ez igen megviselte a szemeket. A tavaszi árpát most aratjuk. Jó terméskilátásokkal indul a virágzása. Ha most nem lesz eső, míg kepékben áll. akkor a minő­sége kifogástalan maradt. Dél Zalában az idén a tavaszi árpának 80%-át ad­hatjuk el sörárpának: olyan elsőran­gú minőségű. Hozama katasztrális holdanként. Ili —12 mázsa. Kevés helyen fordul előli és gyakorta 13 mázsás árpa. A zab nagyon fejlődött, különösen az utóbbi 4—6 hét alatt. Bár nem várható a múlt évi termés nagy sága, azért csak 20%-kai számítunk kevesebbre. Aratását a jövő héten kezdjük el. Hozama 8 mázsa átlagban holdan­ként. Némely vidéken sok a tűsbe a zabban, ez tisztán a gazdák hanyag­ságának a következménye. A tengeri I kifogástalan állapotban van. Címere I künn van és a mostani időjárás kod- I vező neki. Színe szép, sötétzöld. Má- 1 sodszor is megbapáltuk és az aratás I után még egy kapálást kap. Ha va­lami növényi kártevő nem lép fel: akkor igen jó termést várhatunk be­lőle. A többi kapás is nagyon szép. A burgonya hozama kielégítő. Répából és takarmányok­ból a múlt évinél 20%-kal több ter­mésre van kilátás. A cukorrépa jól fejlődik és a többlet-termés a tava­lyihoz képest itt is 20%. A hüvelye­sek kielégítők. Kender, len kevés van Zalában, de ami van, az nagyon szép. A repce cséplése befejezést nyert. Ebben az aratás utáni esős idő igen sok bárt tett. mert a. szemek legnagyobb részej még a mezőn elhullott. Hozamban és minőségben egyaránt gyengébb a múlt évinél. Átlagosan 6—7 mázsát j kaptunk belőle. A takarmány félék kifogástalanok. Dús, kövér lucernákat találunk mindenfelé a vidékünkön.­Tarló lóhere, zabosbükköny ; mind jó és értékes. Párizs, július 22. (A Magyarország külön tudósítójá­tól.) Borzalmas kegyetlenséggel el­követett kéjgyilkosság tartja izga­lomban a párizsi lakosságot. Párizs környékén. Clichyben történt a bűn­tény. Marcel Bigogne színházi dísz­letező megjelent a rendőrségen s a következő feljelentést tette: — A feleségem is, én is munkába járunk. Tegnap távollétünk alatt Giséle nevű 9 hónapos gyerme­künket a szomszédasszonyra bíz-, tűk. A másik kislányunk. Janine, óvo­dába jár. Rendesen társnőivel szokott játszadozni és az udvarion megvárja, míg édesanyja és én hazatérünk a munkából. A feleségemnek rossz elő­­erzete volt és korábban jött haza. A kis Janinet sehol sem sikerült meg­találni. A feljelentés titán a rendőrség de­­tektívjei nyomban munkához láttak és még a nap folyamán megtalálták a négyéves Janine egyik cipőjét. Hosszas vizsgálat után kiderítették a detektívek, hogy a cipőt az egyik Mindezekkel ellentétben igen kevés jót lehel mondani a szőlőkről. Egész Zala vármegyében nagy ká­rokat okozott a rettenetes tél. A nemesebb fajták 75 százaléka nem ad semmiféle termést. A közönségesebbek, mint a Noha, vagy Izabella termése kielégítő lehet. A szőlősgazdák ebben az esztendőben a legsivárabb helyzetbe kerülnek. A tavalyi jó termést vagy nem tud­ták eladni, vagy potom áron' elvesz­tegették. És most következik a rossz termés a nemesebb szőlőkben. Ezzel minden meg van mondva. A gyümölcsök közül a szilva szépen mutatkozik, de alma, körte, gyenge termést ígér. A gyümölcsfák hanyag kezelése követ­keztében egész Zalában sc.k a férges gyümölcs. Dió majdnem semmi nem lesz. A fák teljesen, elpusztultak a tél miatt. Barackból gyenge termés indul. A kerti vetemények a kedvező idő miatt szépen fejlőd­nek. Igen érdekes és a mai gazdasági helyzetre felettébb jellemző informá­ciót kaptunk ezután a gazdaközön­ségről : — A gazdák hangulata igen rossz. A gabona árának mostani felmene­tele egy kis reményt csepegtet s már kétségbeesés szélén álló gazdák leikébe, de még mindig messze va­gyunk attól, hogy ,a mai,nehéz pénz- i viszonyok mellett a gazdaság inten- 1 zívitásának fokozására befektetése­­j két lehessen eszközölnie. !— Általában a termés nem is ér­dekli a gazdákat. Bizonyos apátia uralkodik a gazda szellemén, legyen az nagy, közép vagy kisbirtokos. Legtöbben visszavonultan élnek és a végtelenségig takarékosak. IA legnagyobb baj erre mifelénk is a forgótőke hiánya. Ami az aratási munkálatok elvégzését illeti, nálunk a szerződéseket a munkások betartot­ták. elsőemeleti szobából dobták le. Csak­hamar megállapították, hogy a szoba lakója Sidncy Barié angol telefon-sze­relő, akinek a felesége és hat eszten­dős kislánya vidéken tartózkodik. Az angol előadta, hogy 31 esztendős és három éve lakik Clichyben. A de­tektívfelügyelő kérdésre a következő fantasztikus történetet adta elő: — Munkámból biciklin jöttem haza. Közvetlen a ház közelében egy kis lány nekiszaladt a gépnek és meglehe­tősen súlyos sérüléseket szenvedett. Hirtelen nem tudtam vele mit csi­nálni. Nehogy elvérezzen, felvittem a szo­bámba, ahol ápolni kezdtem. Hiába volt minden erőfeszítésem, a kis lány pár perc múlva belehalt se­beibe. Nagyon megijedtem, féltem, hogy valami kellemetlenségem lesz a dologból és ezért a kis holttestet zsebkendőbe bur­kolva kiviítem a lakásból és a csatornába dobtam. A rendőrség nem fogadta el ezt a védekezést. Bizottság szállt ki az an­gol telefonista szobájába, ahol tüze­tes 'vizsgálatot tartottak. A vizsgálat Megfontolt, megfojtott és bőröndben a Szajnába dobott egy négyéves francia kislányt egy angol telefonszerelő Cííchy népe meg akarta lincselni a nyomorultat után a detektívfelügyelő rákiáltott Sidncy Harle-re: — Maga ölte meg a kislányt! A gyanúsított tagadott. Több nyo­mós gyanú miatt őrizetbe vették és reggelre már meg is oldódott a rejtély. A kora hajnali órákban egy munkás­­asszony kis kofferrel állított be a rendőrséghez. Előadta, hogy a Szajna partján találta ezt a kis bőröndöt, amelynek igen furcsa a tartalma, A rendőrségen kinyitották a koffert és megtalál* ták benne a kis Janine borzalma­san megcsonkított holttestét. A rendőr orvos megállapította, hogy" a, szerencsétlen kislányon erkölcste­len merényletet követtek cl. Most már nem tagadhatott tovább Sidncy Harle sem és töredelmesen jegyző­könyvbe diktálta a vallomását. — Este nyolc órakor cukorkával és egyéb ajándékokkal felcsaltam a szó­­bamba a kislányt. Amint közeledtem feléje, sírni kezdett és a szülei után kiáltozott. Betömtem a száját .zsebkendővel, majd erőszakot követtem el rajta. Még mindig kiabálni próbált, mii’® megfogtam a torkát és addig szorítot­tam, amíg elszállt belőle a lélek. A kis holttestet zsebkendőbe fakarba egy kofferbe tettem és éjjel felhárom óra­kor bedobtam a Szajnába. Ugylátszik, a víz kivetetté a holttestet, A. bestiális gyikost letartóztatták, de az ügyészségi fogházba való szál­lítása nem ment egészen simán. Cííchy lakossága meg akarta lin­cselni a bestiális gyilkost és csak a rendőrök ébersége mentette meg Sydney Harle életét — a guillo­tine számúra. Káposztásmepri lóverseny (A Magyarország tudósítójától.) Szerdán Kúpoiztásmegyereu folytatják a küzdel­met a lehetetlenség elten: ugyanabból a lócsoportból minden futamnál kitalálni, hogy most ki fog .nyerni? TJo legalább vidé­ken van az ember nyáron, ha Káposztás­­inegyerre rándul. Az Iriny[pusztai, dijört kistertui o éve­sek vannak előnyben. Ha a nézetünk­től függne, akkor Jmen és Rabonbdi♦ holtversenyben érkeznének a célhoz. A gátversnnyben az oz idő szerint legjobb megyeri gátló: .1 fiiévá kerülhet szembe % legkedvezőbb teherrel ellátott Magdolná­val. A háromévesek gátversenyében Taron­­lel és Perhaps e legjobbak, meg is érde­melték, hogy a legnagyobb terheket kap­ták. Mravik mester tréningjérc gátverso­­nyekben ügyelni kell. A Hadseregi sík Kérvényben a katona­­lovak közt legkedvezőbb a Szikvirág ter­he, a nagy pályáról a tiszti iskolába jutot­tak közül Cobra terhe kedvezőbb Sáli. netté-vcl szemben. Pannónia lesz a nyeretlen kétévesek el­adóversenyének kedvence, de félő, hogy 1G00 méter sok lesz neki, csak az biztat­hatja őt, hogy nagyon gyengék az ellen­felei. A hendikepben Emeletes tót jói képvi­selheti Urbanek százados tróningjét. Ta­gét tho főt kis súlya, Salviát formábajöve­­tele ajánlhatja. Alamuszi is besurranhat egyszer. A napot bozájC. "Velter hendikepet ál legutóbb Miraoctle mögött Backfisch nyerheti meg. Basaharc terhe elég ked- I vező. A rádió k edden és szerdán KEDD: 7.35 Stuttgart: PLo.nquetite A cornovillcl ha­rangok című operettje. 8.00 Lipcse: Straiu®.' Oszkár Búcsú keringd című operettje. Becs: Hermáim Wi-ede­­íMM operaénekes hangversenye. PrágW Dvorak Dumky-triója. 8.10 Budapest: Fö-klessy Arnold gordonka* hangversenye. 9.23 Róma; Puccini Nyugat lánya című op* rája. 30.10 Belgrád: Ver dl-est. SZERDA: I 9.15 Budapest: Balalajka-zenc. | 9.30 Budapest: Hírek. 12.00 Budapest: Déli harangszó. Í2.H5 Budapest: Cigányzene. Életöröm, iideség árad abból a nőből, aki ismeri es követi a belyes testápolás törvényeit. Ezeket magyarázza és szebbnél-szebb képek­kel illusztrálja az Athenaegm-füzetek legújabb száma, a ,,Szépség—IIJwság“. Ara 1 pengő. — Kapható min­den könyvesboltban, hirlapárusnál és dohánytőzsdében i I I í

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék