Magyarország, 1930. április (37. évfolyam, 74-97. szám)

1930-04-08 / 80. szám

anég­uera jutott el kísérletezéseiben a Telekor tökéletességéhez. Az én készülékemnek csupán a ma fenn­álló adminisztratív jellegű korlátozás (a frekvencia sávokban való nemzetközi kor­látozása) egyedüli akadályozója abban, hogy élő szereplők mozgó­­képét akár a tengerentúlra is közvetíthesse. — A jelenlegi budapesti meghívásaim, & megtisztelő magas látogatások, tisztán­­szentélyes jellegűek. Én azokról a sajtó­ban hírt sohasem adtam. Az összejövete­leken a Telekorról nem­ esik szó, s— Az úgynevezett­­nagy üzletekről* szó sínes. rAz illetékes körök jól tudják, hogy állnak a dolgok, közöttünk semminemű nézetel­térés nincs, ha eljön az ideje, nem lesz akadálya a magyarországi bevezetésnek. "A Telekom 14.-G.-nek semmi köze a távol-, balátó magyar jogához, hiszen minden találmányom magyarországi szabadalmát kiemelem és azokat ma- ' gam számára tartom fenn. Az igazság az, hogy igenis ingyen fel­ajánlottam a távolbalátó magyar szaba­dalmát és bevezetését. Az én szememre nem igen lehet a haza­fiat­lanság vádját vetni. , -— Talán valamit a Genius Rt.-ről? * — A Genius tényleg egzisztált, de a Telekor sohasem volt tulajdonukban. Az infláció és a pénzemberek egymás közti viszálykodása miatt hamarosan feloszlott a találmányai­mat értékesítésre hivatott társaság. — Szemére vetik, hogy a tudomá­nyos köröket nem­ hívta meg a bemu­tatóra. — Igenis, meghívtam, többek közt a Műegyetem részéről Szily rektor, a posta részéről Szalay Gábor vezérigazgató, Tomcsányi főmérnök, egy sereg postatanácsos vett jelen. Nagyon jól esett meleg gratulációjuk, elismerésük és az a szívélyes mód, ahogy legteljesebb támogatásukat felajánlották.­­- A reggeli lap a magyar posta egyik agárké­r­tőjén­ek állítólagos véleményét két, amely szerint »a Telekor egyelőre még a kísérletezés stádiumában v­an és annak ■praktikus felhasználásáról vagy megvéte­léről egyelőre szó sem lehet.­. Kíváncsi volnék, ki az a szakértő, hiszen véleménye fölött bizonyára az illető fölöttesei csodálkoznak a legjobban, akik legteljesebb elismerésüket nyilvánították a távolbalátó bemutatója alkalmával. Hajókatasztrófa a nagy ködben Amszterdam, április 7. (A Magyarország külön tudósítójá­tól.) A Norddeutscher Lloyd Aller nevű személyszállító gőzöse vasárnap este az Északi tengeren a holland partvidéken a nagy ködben összeüt­között egy belga, fehér hajóval, amely néhány perc alatt­ elsüllyedt és kapi­tányának felesége a tengerbe veszett. A német hajó az összeütközés után zátonyra futott. A Norddeutscher Lloyd közlése szerint az utasokat nem fenyegeti veszedelem és a hajó a da­gály beálltával valószínűleg folytatni fogja, útját. Vontatógőzösöket küld­tek a szerencsétlenség színhelyére. Aszpirinmérgezés a József körúton (A Magyarország tudósítójától.) Ma délután fél három órakor a József körút 38. számú házban levő virág­üzlet előtt nagy csődület támadt. Az üzletben izgalmas jelentek után asz­pirinnel megmérgezte magát Csók Márta 19 éves elárusítólány. A men­tők súlyos állapotban a Rókusbót szállították. MAGYARORSZÁG 1930. április 8. kedd HUHissauas mMMSaaaa. Eaasape­rij W­V. Lehet, hogy kéjgyilkosság Tizenshatéves lány holtteste az országúton Boroszló, április 7. (A Magyarország külön, tudósítójá­tól.) Az alsósziléziai Glogau környé­kén vasárnap este rejtélyes gyilkosság történt. Wühleisen és Meschkau kö­zött az országút mellett elterülő ho­mokbányában ma hajnalban holtan találták Hüb­­ner községi bíró 16 éves Gertrud nevű leányát, aki vasárnap biciklin ment meg­látogatni bátyját Metschkauba és on­nan este­felé kerékpáron indult haza­felé. Az áldozat és a gyilkos között kétségbeesett harc lehetett, mert a leány ruhája le volt tépve testéről. A kerékpár és a szerencsétlen leány kézitáskája eltűnt. A csendőrség nem tartja lehetetlennek a kéj­­gyilkosságot. Ma délelőtt letartóztattak egy kör­nyékbeli suhancot, aki a meggyilkolt leány kerékpárján ment. Tagadja a gyilkosságot és azt állítja, hogy a biciklit az országúton gazdátlanul találta. Negyvennyolc fillér óradíjért szabadnapos tűzoltókat adnak a tetőjavítási és építési útonkákhi­. (A Magyarország tudósítójától.) Az utóbbi hónapokban igen sok tető­tűz volt Budapesten. A legtöbb tető­­tűz katasztrofális­ kimenetelű, volt, mert nemcsak a háztető, a padlás égett le, sok 10.000 pengőre rúgó kárt okozva, hanem mint a legutóbbi Jó­zsef körúti tűznél is, a padláson, vagy a tetőn dolgozó munkások közül többen bentpusz­­tultak a tűzben. Legtöbb esetben, amikor a szakértő tűzoltóság helyszíni­ szemlét tartott, megállapították, hogy a tüzet a padlá­son dolgozó munkások gondatlansága okozta. Vagy égő cigarettát, vagy gyufát dobtak el, vagy pedig, mint a Práter utcában, égő karbidlámpá­val közeledtek a nyitott gázcsaphoz. Ezek a sorozatos tűzesetek végül is­­megfontolásra késztették nemcsak a tetőjavítási munkát vállaló cégeket, hanem az­ érdekelt háztulajdonosokat és az illetékes fórumokat is. Többféle­­propozíció merült fel arra vonatko­­zóan, miképpen lehetne elejét venni a gondatlanság okozta, tűzeseteknek. A főváros magán­építkezési bizottságá­ban is történt erre vonatkozóan javas­lat, de addig is, míg­ az illetékes szer­vek megfelelő szabályrendeletet dol­goznak ki, a józsef körúti tetőtűz napja óta a legtöbb házban, ahol cse­repesek dolgoznak vagy tetőt javíta­nak, egyes helyekért pedig építkezé­seknél is, a háztulajdonosok a vállal­kozókkal egyetértően tűzoltókat kértek. Minden házban egy-egy tűzoltó tartóz­kodik azon a helyen, ahol a javítási vagy építési munkálatok folynak és bizonyos, hogy a tűzoltók ébersége és szakértelme következtében megvan a biztosíték arra, hogy gondatlanság­ból nem fog tűz keletkezni. Érdeklődtünk a tűzol­tó főparancs­nokságon, ahol megerősítették azt az információnkat, hogy az utóbbi időkben nagyon sok tatarozás alatt álló házba küldtek ki tűzoltókat tűzrendészeti fel­ügyeletre. A főváros műszaki ügyosztályában is érdeklődtünk, vájjon az illetékes szervek milyen intézkedést óhajtanak foganato­sítani, hogy a gyakori tűzeseteknek ele­jét vegyék. — A magánépítési bizottság — infor­máltak bennlünket — javaslatot tett a ta­nácsnak, hogy minden nagyobb építke­zésnél, valamint tetőjavítási munkálatitól a vállalkozók köteleseit legyenek legalább egy tűzoltót állítani a munka­helyére. Ezt a javaslatot véleményezés végett át­tettük a tí­zoltófőparancsnoksághoz, ahonnan még nem érkezett meg a válasz és­ így­­ egyelőre még­­ebben az ügyben nem lehetett állást foglalni.­­ Az utóbbi hetekben több házból, de főképpen középületeknél, de ma­­gépházaknál is, ahol cserepezés, vagy tetőjavítási munka folyik, kértek felügyelő tűzoltókat. A kérésnek minden alkalommal eleget is tettek. Az ellenőrzést szabadnapos tűzoltók látják el. 600 tűzoltónk van, a fele szolgálatos, a fele szabadnapos és az utóbbiak közül választották ki az el­lenőrzőket. A­ tűzoltók felügyeleti­­óradíja 18 fillér, tehát olyan csekély összeg, amit minden vállalkozónak módjában van megfizetni. Ezt a díjat a­ tűzoltó kapja. Ma is repült a Zeppelin Friedrichshafen, április 7. (A Magyarország külön tudósítójá­tól) A Gráf Zeppelin ma reggel 8 óra 20 perckor újabb próbáidra startolt. A léghajót ismét Lehmann kapitány vezeti. A Zeppelin a Bodeni tó és a sváb fensík fölött kering. Az út célja a szikratávírókészüléket kipróbálni. „A mérnökök nem kapnak megfelelő szerepet a magyar közéletben“ (A Magyarország tudósítójától.) A Magyar Mérnök és Építészegylet va­sárnap délelőtt folytatta szombati, megkezdett közgyűlését. Reggel a hősök emlékművét koszorúzták meg a mérnökök, majd féltizenegykor is­mét megnyitották a közgyűlést, Or­­phanides János folytatta jelentését az elmúlt esztendő munkásságáról és a­ mérnökség bajairól. Azt fejtegette, hogy az abszolút tőkehiány, a hitel lehetetlen drágasága, a munkaalka­lom hiánya, igazságtalan külpoliti­kai természetű megterhelés, a föld­művelés irrentabilitása, ezenfelül az államháztartás terheinek növelése egyáltalán nem állnak arányban a gazdaság termelőképességeivel. Pana­szolta, hogy a mérnökök nem kapnak meg­felelő szerepet a magyar közélet­ben. Fontos volna, hogy a technikai fej­lődés erősebb lendületet vegyen. Ma­jor­ossy Gyula főtitkár terjesztette elő ezután jelentését, amelyben a gazdasági válságról beszélt. Ugyan­csak a jelentésből tűnt ki az is, hogy az egyletnek ma 1000 tagja van. Marusák Dezső titkár bejelentette, hogy a Hollán-pályadíjat Rohringer Sándornak és Rónay Gyulának ítél­ték. A Kossuth közgazdasági pálya­­díjat Kocsis Endre építész kapta. Az egylet ezüstérmével Fredrich Lóránd építészt és Gregersen Hugó építész­­mérnököt tüntették ki. A Fábián-ju­­talmat Fuchs Rudolf mérnök kapta. A közgyűlés ezután meleg ünnep­lésben részesítette a távozó Forster Gyula államtitkárt, akinek helyébe Szentgály Antalt választották meg. A demokraták népülése az Angyalföldön (A Magyarország tudósítójától.) A nemzeti demokrata párt vasárnap délelőtt népgyűlést­­tartott az Angyal­földön. Bródy Ernő ,dr. a köztehervi­selés nyomasztó kérdéséről beszélt. Pakots József azt fejtegette, hogy eb­ben az országban egy rendszerválto­zással minden rendbe jön, de éhes nyugalomra és higgadtságra van szükség. Gál Jenő a következő szónok. — Ha külföldről látogatók jönnek azoknak nem aranytálcás banketteket kell rendezni, hanem meg k­éll mu­tatni az ország nyomorúságát, hogy felébresszék a rokon szem­vet — mon­dotta többek között. Fábián Béla azt hangoztatta, hogy a demokrata párt népgy­űlései harci felvonulások a kormány ellen. Biz­tató jelnek tekinti, hogy a közvéle­mény ereje megakadályozta a Társa­dalombiztosítónak tervezett 10 száza­lékos emelését. Facelli bíboros államtitkárt Maliik a Szent Péter bazilika örökös főpapi helyébe Vatikánváros, április 7 Pacevi bíboros államtitkárt ünne­pélyes ceremóniák között avatták a vatikáni bazilika örökös főpapjává. A kanonokok a templom lépcsőzetén fogadták Paerlli bíborost, aki kísére­tükben az olt­áriszentség előtt letér­delt és rövid imát mondott, majd­ a sekrestyébe ment, ahol helyet fog­lalt a trónuson. Ezután felolvasták a pápa kinevezési bulláját, majd Po­ceni bíboros beszédet mondott­, amely­ben megemlékezett a­­ pápa, szellemi és erkölcsi kiválóságáról, továbbá Rampolla és Merey del Val bíbornő- ; Ivókról, akik elődjei voltak. Papelli ezután a­­kü­lönböző oltárok elé járult­­ és mindegyiken elhelyezte adomá­nyát A Szent Péter bazilikának a bíboros egy rendkívül gazdag díszí­­tésű kötetet ajándékozott, amely a miseszabályokat tartalmazza és ame­lyet ő annak idején XV. Benedek pá­pától kapott ajándékba. Paks lg árad, lejjebb apad a Duna A földművelési minisztérium vízrajzi osztálya jelenti: A Duna Paksig árad, lejjebb apad, alacsony vízállású. Más dunai vízállások: Passau 179, Struden 121, Stein —63, Bécs —85, Pozsony 69, Komárom 197, Budapest 154, Paks 34, Baja 103, Mohács 124, Barcs —44. A Tisza Vásárosnamény—Tisza­füred között árad, máshol apad, alacsony vízállása­ Mai tiszai vízállások: Tiszabecs —12, Vásárosnamény 2, Tokajiig, Tiszafüred 119, Szolnok 174, Csőv­árad 122, Szeged 161,­Csenver —2 Gyoma 28. _______ Lanyha Irányzat amai állat­vásárokon (A Magyarország tudósítójától.­) A­ mai vágómarhavásárra felhajtottak 313 darab vágómarhát. Árak: ökör legjobb minőségű 98—110, közép 76—96, gyenge 62—74, bika legjobb minőségű 94—102, közép 84—92, tehén legjobb minőségű 88—98, kivételesen 108, közép 66—88, gyönge 52—64, kicson­tozni való 40—52. A vásár mindvégig lanyha irányzat mellett folyt le, az árak jórészt változatlanok maradtak. A mai ferencvárosi sertésvásárra felhaj­tottak 3700 darab élő sertést. Árak élő­súlyban kg-ként 132—46, közép 146—154, nehéz 154—158. A vásár irányzata lanyha volt. SHLVHTORFORRHS a nese, hólyag, reuma gyógyulás a Htfg'yaavas caa&a&efeot felolaj­a ilyen képződését m«Rakadályos»a $ a reumás ____­ m r.­„ |hrt *Mrí t messzünteU 9 vese* ás uóiystffnomofcot © HavoUt Ht gyógyh­alzu » UWVBfftF?SFwwIsW ******

Next