Magyarország, 1933. június (40. évfolyam, 123-145. szám)

1933-06-23 / 140. szám

MAGYARORSZÁG A szanatóriumi főorvos harca házsártos feleségével a bíróság előtt Az asszony távolléte alatt a főorvos kilakoltatta a feleségét a zugligeti gyermekszanatóriumból . A bíróság felmentette az orvost (A Magyarország tudósítójától.) Ér­­­dekes és izgalmakban bővelkedő ma­gánlaksértési pert tárgyalt ma Czeisz Lajos törvényszéki bíró. Rosenberg Gyula szanatóriumi főorvos volt a vádlott, akit felesége jelentett fel. Két héttel ezelőtt már tűztek ki tárgya­lást az ügyben, a főorvos azonban nem jelent meg. Orvosi bizonyítványt küldött: beteg. — Lehetetlen, hogy beteg, — állott a bíró elé a főorvos felesége, — hiszen tegnap Székesfehérvárott járt nálam és alaposan összevert. A fiatalasszony meg is mutatta a szék és zöld, foltokat a karján és az arcán. Az ügyész indítványára a főorvos lakására küldték Minich Károly tör­vényszéki orvosszakértőt: vizsgálja meg, valóban beteg-e a vádlott. Az orvosszakértő azt jelentette a törvényszéknek, hogy a főorvos való­ban betegnek látszik, de a betegsége nem olyan súlyos, hogy ne jelenhetett volna meg. A törvényszék erre az elő­vezetéstől elállt és a tárgyalást mára tűzte ki. _ „ A vád szerint Rosenberg Gyula erőszakkal behatolt felesége lakásába és más lakásba hordotta át a bútort­— Nem vagyok bűnös — védekezett a vádlott Rosenberg Gyula, aki a zug­ligeti Preisich gyermekszanatórium főorvosa. — Feleségemmel a szanató­riumban háromszo­bás lakásban lak­tunk. Én voltam a főbérlő és én fizet­tem a lakóbért. Feleségemmel 1932 ja­nuárjában összevesztünk. Azután sza­badságra mentem. Harminc nap múl­va visszatértem, de nem a közös la­kásba költöztem, hanem egy külön szobába. Feleségem ellen megindítot­tam a válópert. Viselkedése miatt azonban tűrhetetlen volt a szanató­riumban a helyzet. Feleségem ugyan­is rendkívül házsártos, izgága asz­­szony, aki nem türtőztette magát a vendégek­ a betegeik előtt sem. Ez nagy kárára volt a szanatóriumnak, ezért 1932 május 1-ére felmondták la­kásunkat. *)— Ezt tudomásul vettem, feleségem azonban nem akart kimenni. Én a Margit körút 1. számú házban vettem ki lakást és június 3-án ide vitettem a bútorokat. Ehez azonban jogom volt, hiszen a lakás az én nevemen állott, én fizettem a bért, ha akkor nem is laktam benne, mondják a lakást, mert összeférhetet­len, házsártos, nagyszájú vagyok. Mégse mentem ki, hiszen a szanató­riumot nekem csinálta az apám, nem pedig azért, hogy mások élvezzék. — A férjem nagybácsija június 3-án elcsalt hazulról, hogy menjek a Margit körút 1. számú házba. Vissza­érve értesültem róla, hogy közben minden bútoromat elvitték. Rendőrt hívtam de nem akartak beengedni saját szanatóriumomba. Azt beisme­rem hogy izgalmamban meglöktem az ajtót és három ablaküveg kitört. Közölték, hogy számomra más lakást vettek ki a Margit körúton. Mivel nem akartam távozni, a kertész ka­­ron ragadott és egyszerűen kilökött- Rámtámadt a férjem is: takarodj, szemtelen, aljas, piszkos nő... — Nem mentem a Margit körút 1. számú házba, hanem édesanyámhoz utaztam haza. Később el akartam vi­tetni a bútoraimat, de a háziúr nem engedte azzal, hogy lefoglalta a ház­­bérhátralék miatt. Botrány az üdülők szeme láttára ! Kihallgatták Pósa Vilmost, a főor­vos nagybácsiját, aki a szanatórium irodájában dolgozik. — Kérem, tűrhetetlen volt a hely­zet ezzel az asszonnyal — vallotta. — Egymásután rendezte a szanatórium­ban a botrányokat. A szanatórium igazgatósága kénytelen volt felmon­dani nekik a lakást. Rosenberg főor­vos úr ezt tudomásul is vette és in­tézkedett, hogy a bútorokat június 3-án szállítsák el. Rengeteg botrány volt, kérem... Rosenbergné olyano­kat kiabált, hogy az ember kiszégyellie a szemét az üdülő gyermekek, ven­­­dégek, szülőlátogatók előtt. Rosen­­bergnét június 3-án én vártam a vil­lamosnál és én közöltem vele, hogy elköltöztettük. Rendőrért szaladt, be­­törte az ajtót, az ablakot, rettenetesen lármázott. A főorvosné egyre izgatottabban hallgatta a vallomást. Minduntalan felugrott, közbeszólott Többször rá­szólt a bíró is, az ügyész is, hogy vi­selkedjék nyugodtan. A perbeszédek során az asszony ügyvédje 5000 pengős kártérítési igényt jelentett be. A törvényszék ítéletében felmen­tette a főorvost a magánlaksértés vádja alól bűncselekmény hiányában. Megállapította azonban, hogy a férj cselekedete kártérítési per alapja lehet, ez azonban polgári útra tarto­zik. A felmentést az ügyész tudomá­sul vette, a főorvosné azonban át­vette a pótmagánvádat, így legköze­lebb a tábla foglalkozik az üggyel. „Kidobtak a saját szanatóriumomból..." Rosenberg után a sértett főorvosnét hallgatták ki. Elmondotta, hogy most Székesfehérváron lakik édesanyjánál. — Haragban vannak egymással ! — Hát igen... Elmondotta ezután Rosenbergné hogy igen nagy hozománnyal ment a főorvoshoz. A zugligeti Preisich­­szanatórium tulajdonképpen az ő pén­zéből épült. — Édesapám építtette nekem, illető­leg férjemnek. Felerésze családomé, negyede az enyém, negyedét férjemre írattuk. Férjem 1932 januárban elköl­tözött tőlem. Anyagi ügyek miatt kaptunk össze. Közben azonban neki Székesfehérvárott egy szállodában is volt lakása, nekem pedig sehol más­hol, csak a szanatóriumban. Megin­dult a válóper, amelyet ő indított meg. — Befejeződött már? — Nem. De én nem is válok el tőle. A házasságkötésünk alkalmával egy szerencsétlen szerződést írattak alá ve­lem: a szanatóriumnak férjem lesz a főorvosa 25 évig. Akkor aláírtam, mert férjemben vakon bíztam. Nem gondolhattam, hogy végül kidobnak a saját otthonomból. Férjem külön la­kott, de időnkint bejárt kislányomhoz. Egyszer közölték velem, hogy fel­ Hitler kegyetlenül kiirtja az Acélsisakot és a bajor néppártot táborát. A tábor vezetőjét őrizetbe vették. Megszállták a cottbusi acél­sisakos otthont is. A Stahlhelm ve­zetőit őrizetbe vették. Köpenickben az éjjel hat nemzeti szocialista rohamos Schmauz János szakszervezeti titkár házába indult házkutatás végett, a titkár 23 éves fia nyolcszor rájuk lőtt. Apel Walter és Janicki Erich polgári ruhás nemzeti szocialisták azonnal meghaltak, Greuel és Klein nemzeti szocialisták haslövéssel kórházba ke­rültek, ahol Greuel később meghalt. Klein állapota reménytelen. A lövöl­dözőt letartóztatták. A Harzban levő Neustalban, Lant­dauban és Speyerben há­ítatásokat tartottak a bajor néppárt hélyiségei­­ben és vezetőinél. Jeckle dr.-t, a Rhei­­nische Zeitung szerkesztőjét s két más embert letartóztattak. Az a gyanú, hogy a bajor néppárt vezetői törvény­­ellenes kapcsolatban állanak az osztrák ke­t­ -­­tényszocialistákkal. A Pfalz számos városában szintén megindult az eljárás a bajor néppárt ellen. München, június 22. (A Magyarország tudósítójától.) A bajor néppárt elleni razzia során Held dr. volt bajor miniszterelnöknél is házkutatás volt. Semmi gyanúsat sem találtak. _______ Berlin, június 22. (A Magyarország tudósítójától.) Cottbus-ban ma reggel a nemzeti szocialista rohamosztagok segítségé­vel feloszlatták az acélsisak munka­ BBaBBBBBBBBBBBBBB­BBBBaBBBBBBaBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaB Képek Sztranyavszky Sándor rágalmazási perének szereplőiről (1) Morelli Gusztáv egyetemi magántanár, a fogorvosok országos szövet­ségének elnöke és (2) Csesznek József fogászmester, a két vádlott, Baum­­feld Lajos ügyvéddel a törvényszék folyosóján. Lent: Sztranyavszky Sándor titkárával, Farkas József dr.-ral távozik a járásbíróságról a­ tárgyalás után Újabb részvényhossz Párizsban Párizs, június 22. (A Magyarország külön tudósítójától.) Csekély forgalom mellett bizonytalan volt az irányzat, a devizapiacon az angol-szász valuták árnyalatilag hanyatlottak, a dol­lár 20.52-ig, a font 86.23-ig. Az értéktőzs­dén jelentéktelen mértékű hossz mutatko­zott. Árfolyamok (zárjelben az előző árfolya­mok): Banque de France (12.190) 12.250, Suez Canal (18 625) 18.825, Crédit Lyonnais (2205) 2240, Waggons Lite (77) 76.50, Rio Tinto (1545) 1578, Schneide­r-Creusot (1470 ex) 1490, Tubize (184) 185, Royal Dutch (17.560) 17.900. London, június 22. (A Magyarország tudsóítójától.) Ma devizapiacon a dollár szilárd nyitás után 1.185-ig hanyatlott, a font az arany valu­tákkal szemben szilárd. Párizs 86.25. HMWMmmmmmmmmHKM Felelős szerkesztő: MAGYAR ELEK Felelős kiadó: SÜMEGI VILMOS Szerkesztőség: VII. ker., Rákóczi út 54 Kiadóhivatal: VII., Erzsébet körút 16—20 KIADJA A MAGYARORSZÁG NAPILAP R.-T. Szerkesztőség Bécsben I., Kohlmarkt 7. Kéziratot nem őrzünk meg és nem adunk visato Az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat nyomása. (Nyomdaigazgató: Wezner Ignác.)

Next