Magyarország, 1933. október (40. évfolyam, 223-248. szám)

1933-10-12 / 232. szám

10________________________________________MAGYARORSZÁG________________ __________1933. október 11. csütörtök SPORT A Hungáriában nagy változásokat ígérnek Hírek a derbycsapatokról (A Magyarország tudósítójától.) A Ferencváros csapata a megszokott munkával készülődik a vasárnapi derbyre. A csapatban csak annyi vál­tozás várható, hogy Lyka, aki teljesen rendbejött, az Újpest ellen már ját­szik. Az Újpestnek már nehezebb a dolga. A lilafehéreknél Sáros és Avar még panaszkodik vasárnapi kisebb sérülédé­sére. A derbymérkőzésre azonban az orvosi megállapítás szerint mindket­ten rendbejönnek. Nagy várakozás előzi meg a, Hun­gária szombati, Kispest elleni mérkő­zését is. A kékfehérek tanyáján azt mondogatják, hogy nagy változás lesz a csapatösszeállításban, de közelebbit nem hajlandók elárulni. Carnera megszökött a menyasszonya elől? (A Magyarország tudósítójától.) Az­­ököl­vívás nehézsúlyú világbajnoka New York­­ból Olaszországba utazott, ahol Paolinóval fog meccselni. Az elutazás kicsit korábban történt, mint ahogy számítottak rá és ki­csit furcsább körülmények között, mint a világbajnokok utazása általában történni szokott. A newyorki kikötőben négy izgatott úr nyomozta az olasz izomtornyot, Carnera pedig valami eldugott kikötőcskéből kü­lön bérelt motoroson közelítette meg a Conte di Savoiát, amellyel utazni akart. A négy úr — az első jelentések szerint — négy póruljárt hitelező volt, aki húszezer dollárjának ütötte bottal a nyomát, ami­kor Carnera elhagyta az Egyesült Államok területét. Később kiderült, hogy Carnera nem a négy úr, hanem egyetlen, de sokkal kel­lemetlenebb, sokkal követelőzőbb hitele­zője elől menekült. Az egyetlen hitelező megint az az Emília Terzini nevű pincér­lány volt, aki egyszer már majdnem bör­tönbe juttatta Carnerát, a házassági ígé­ret megszegése cílén. Terzini kisasszony a világbajnoki döntőn lefoglaltatta az olasz ökölvívó részesedését, később azon­ban feloldotta a pénzt a bíró a zárlat alól- Primo jó taktikusnak bizonyult, kinyilat­koztatta Emília kisasszony előtt változat­lanul lobogó szerelmét és újra házasságot ígért. A szerelmesek egy ideig úgy éltek, mint két galamb, — egy óriási galamb és egy kisebb — s készültek a házasság kötésére. Carnera készült, készült... de valahogy mindig akadt valami akadály az útjába. Közben készült haza Olaszországba. Terzini kisasszony egyre türelmetleneb­bül vetette fel a mindennapi kérdést: — Mikor ?! — s legalább a bírói után megítélt többezer dollár kártérítés kifize­tését követelte. Carnera nem fizetett és nem házasodott. Terzini kisasszony ment a bírósághoz és újra feljelentette Carnerát. A nagy Primo idejében értesült róla, hogy ha nem utazik el idejében, október 22-ikén legfeljebb valamelyik newyorki­­biztonsági Intézetben találkozhatik Pao­­linóval, akivel pedig Rómában szeretne meccselni. Terzini kisasszony az alperes különleges testi adottsága és ökölvívó képességére­­való tekintettel négy urat bízott meg Car­nera megfigyelésével. Newyorki hír szerint ez a négy úr rázta az öklét a newyorki kikötőben az olasz óceánjáró után, amely­nek fedélzetén a világbajnok kiúszott kö­vetelőző szerelmesének karmai közül.­­ Schwartz ma Dóséval mérkőzik. Hans Schwartz, aki nemrégiben meg­sérült, bejelentette, hogy teljesen egészséges és ismét mérkőzni akar Dóséval. Kívülük a következő párok szerepelnek ma este­­A9 órai kezdettel a Beketow-cirkuszban: Prohaska— Oliveira, Kerschitz—Holubán, Iva­­nov—Nagy Béla.­­ Bódossy és Nagy Géza vasárnap Turinban versenyez. Bódossy a ma­gasugrásban, Nagy a 400 méteres f­átfutásban indul a turini nemzet­­özi versenyen.­­ A Nemzeti—III. ker. B-csapata An­ti­besban 4:0 arányban vereséget szenve­dett. Házasság lesz belőle? Johnny Weissmüller, a híres úszóvilágbajnok és Lupe Velez, a hollywoodi­­filmsztár, aki úgy nyilatkozott, hogy férjhez megy Johnny-hoz. Az úszóbaj­nok még egyelőre nem nyilatkozott ilyen határozottan újabb házasságáról A nyújtó és a korlát lovagjai Dolgoznak a tornászok a budapesti világbajnokságra Mi lesz Pellével? — Péter Miklós százpengős állást keres — Nincs hír a németekről (A Magyarország tudósítójától.) Reggel Vei. A rádió szpíkere be­mondja: reggeli torna következik mire ezer és ezer ember várja az uta­sítást: ki az ágyból, le a földre, törpeszá­llás, oldalt, jobbra, balra, elő­re, hátra, nyújtott lábbal... íme: ez a reggeli torna. Van egy másik fajtája is a torná­szásnak, ami­kor a szájda helyett torna­teremben vagy szabad téren, a sző­nyeg helyett nyújtón, korláton, ki­von, gyűrűn kell tornászni. A test a magasba repül, a kar feszül, az izmok kidagadnak. Ez már sport. Az utóbbi tornafajta magyar mű­velői most lelkiismeretesen készülőd­nek. A nemzetközi tornaszövetség ugyanis Magyarországra bízta a II. világbajnokság megrendezését. Bizo­nyára sok rádiótornász nézi majd meg »kollégáit«." A nagy verseny, amelyen ezúttal szerepel először csa­patvilágbajnokság, május közepén lesz Budapesten. A gárda Krizmanich János szövetségi kapi­tány vezetésével már régóta folyik a munka. Tizenkét tagú válogatott ke­retet jelöltek ki, amelynek kilenc tagja: Péter, Sarlós, Hegedűs, Sár­kány, Boros, Lencz, Vida, Káldi és Belle József (nem a kétszeres világ­bajnok István) már április óta rend­szeres munkában van. A keret többi négy tagja közül három vidéki, egy pedig — Hollós — Lausanneban él. A világbajnoki verseny szabályai kötelező atlétikai számokat is előír­nak, ezért most nyáron főleg atléti­­zálás folyt. Százméteres síkfutás, két­kezes súlydobás (három-három dobás jobb- és balkézzel) és rúdugrás sze­repel az előírt számok között. Szep­tember végén már próbaversenyt tartottak, amelyen tornászaink álta­lában elérték vagy legalább is meg­közelítették a standardokat. Igaz, hogy nehezen ment a dolog. A legtöbb tornász szívesebben meg­csinálja a »halálugrást«, mint a száz métert 12 mp alatt, nem is szólva a súlydobásról. A rúdugrás még csak megy valahogy, mert — hasonlít a nyújtóhoz és amikor a tornász át akar ugrani lécen, legfeljebb behányja a szemét és azt gondolja­ hogy nyújtó­val van dolga... (Hogy a tornásznak atlétikai tudással is kell rendelkez­nie, — ennek a feltételnek a kimon­dásában nagy szerepe van annak, hogy a legtöbb finn tornász jó atléta is, azonkívül a nemzetközi szövetség­ben sem áll rosszul a szénájuk.A gyűrű, műszabadgyakorlat, lóugrás — sokkal nehezebbek, mint az első világ­­bajnoki versenyen, vagy a los ange­­lesi olimpiászon voltak. Május 29-én a magyar bajnokságon már ezzel az anyaggal versenyeztek és akkor négy ember megfelelt. Még másik négy tornásznak is jól el kell végeznie eze­ket a gyakorlatokat, mert minden or­szág nyolcas csapattal indul. Kik lesznek a magyarok legerősebb ellenfelei? A finnek, svájciak, ola­szok és csehek. Természetesen első­sorban a finnektől kell tartani, a már ismert atlétikai oknál fogva is. Úgy­szólván valamennyi számban nekik van a legnagyobb esélyük a győze­lemre. Az egyéni versenyt valószínű­leg Savolainen nyeri, aki amellett, hogy nagyszerű tornász, áll round atléta is. Még így is nagy esélye van, illetőleg lenne Péternek, ha... Péter Miklós kenyere És most minden szépítés nélkül, őszintén el kell mondani valamit, amin feltétlenül segíteni kell! Péter Miklós, Pelle­r visszavonulása* után a legjobb magyar tornász, idei baj­nok, kétségbeejtő anyagi helyzetben van. Most — huszonhét éves fejjel ott tart, hogy — még el sem kezdte az életet. Műegyetemi hallgató volt, mérnöknek készült, de abba kellett hagynia tanulmányait, mert... Aztán ahelyett, hogy kilincselt volna, in­kább tornászott, ahelyett hogy kö­­nyörgött volna egy kis állásért, kül­földön dicsőséget szerzett a magyar tornászsportnak. Most pedig neki kell felvenni a harcot Savolainen ellen. Fel is veszi, de egyre sűrűbben gon­dol arra, ami a tornaterem ajtaján túl van, — a­z életre, ahol korlátok, gyűrűk, nyújtók helyett egy darab kenyér kellene. Az ő révbejutása nemcsak egyéni, hanem nemzeti sport­érdek is. Nincsenek nagy igényei: Péter Miklós huszonhét éves szigorló mérnök, Magyarország tornászbaj­noka, csak egy száz pengős állást kér. De állást, amit el lehet foglalni, nem pedig ígéretet amit eddig kapott. Hogy végre nekiindulhasson az élet­nek... huszonhét éves korában... Remény van arra, hogy a többi ma­gyar tornász is jó helyezést fog előírni. Sarlós tanár úr (most tette le a tanári vizsgát), aki tudásban mindjárt Péter után következik, jól atletizál is és így megszoríthatja Savolainent. Sárkány, Hegedűs és a többiek is megállják majd a helyüket. Januárban, februárban és március­ban próbaversenyeket rendeznek, amelyeken a keret valamennyi tagja szerepel. Akkor dől majd el, hogy a tizenkét tornász közül kik képviselik Magyarországot a világbajnokságon. ­ A verseny és az ellenfelek Hat előírt és hat szabadon válasz­­tott szám szerepel a verseny program­ján. Az 1934. évi világbajnokság elő­írt gyakorlatai­t nyújtó, korlát, ló. A hölgyek próbája De a női tornászok is készülődnek. A világbajnoksággal kapcsolatban ugyanis női nemzetközi versenyt tar­tanak. Ez az első ilyen verseny. Los Angelesban nem volt női tornászvilág­bajnokság és a budapesti verseny ta­pasztalataitól függ, hogy az 1926. évi olimpiász számai közé beillesztik-e a női tornászok szereplését. A magyar hölgytornászok éppen most, október 11-én rendezik első próbaversenyüket. A budapesti világbajnoki versenyre szép számmal gyűlnek már a nevezé­sek, csak még kétséges, hogy a néme­­tek részt vesznek-e rajta? Németország tudvalévően tornában a tömegsport hazája, több mint hat­százezer tornászt tartanak nyilván. Mostanáig a németek részéről egyet­len tájékoztató lépés sem történt rész­vételük dolgában. Pelle? Aztán a megoldásra váró kérdések közül itt van a Pelle-ügy. Senki sem tudja, hogy a kétszeres­­ világbajnok kiszámolta-e már gombjain: részt­­vesz-e a világbajnokságon ? Egyelő­re az a helyzet, hogy járja a vidéket és bemutatókon tornászik. Az olim­piász óta közel másfélszáz helyen sze­repett már. Remélhető,­ hogy a legközelebbi gombszámolásból­­ a magyar sport kerül ki győztesen.... Íjászvilágrekord született ma délelőtt­ ­A Magyarország tudósítójától.­ Tegnap kezdődött meg Budapest két­napos bajnoki céllövőversenye. Min­gyárt az első napon nagy eredmény született az í­jászversenyen: Nagy Lajos testnevelési főoktató 282 pont­tal világrekordot állított fel, a zsűri azonban megsemmisítette eredményét, mert­­ csak egy zsűritag volt jelen az eredmény elérésénél. Ma délelőtt folytatták a versenyt, amely érvényes világrekordot hozott. A 30 méteres v­í­jászversenyben­ Jakus Kálmán 15 lövéssel 115 pontos ered­ményt ért el és ezzel a világrekordot egytized ponttal megjavította. Gelen­csér József ötven méteres távolságról 97 pontot ért el, eredménye csak há­romtizeddel maradt el a világrekord­tól. 1 X Vines, a fiatal amerikai teniszcsillag profiszerződést írt alá, amely egy évre a z Tilden-cirkuszt­hoz köti. X Meazza, az olasz válogatott center sú­­lyosan megsérült. Vasárnap az Ambrosia­­na—Alessandria mérkőzésen­ olyan szeren­csétlenül esett el a kapu előtt, hogy váll­ perectörést szenvedett. Nincs sok remény rá, hogy a magyar—olasz napjára rendbe­jöjjön.­­ A dekatlon-bajnokság tegnapi első napján Bácsalmási vezet 3475,12 ponttal Késmárki előtt. Vízállás 1A földmivelési minisztérium vízrajzi osztálya jelenti: A Duna Oroszvárig és Baja—Gom­bos közt árad, másutt apad. Alacsony vízállású. Mai dunai vízállások: Passau 298, Struden 212, Stein —18, Bécs —100, Po­zsony 29, Komárom 161, Budapest 97, Paks —8, Baja 58, Mohács 88. A Dráva Barcsnál —19. A Tisza Tokajig árad, lejjebb apad. Alacsony vízállású. Mai tiszai vízállások: Tiszabecs 220, Vásárosnamény 86, Tokaj 30, Tisza­füred 18, Szolnok 10, Csongrád —63, Szeged —1. A Szamos Csengénél 8, a Körös Békésnél —68, Gyománál —50.­­A Balaton Siófoknál 61. Hogyan lehet beljeseni és jól tanulni? Útmutatás a nagyközönségnek, szülőknek, tanítóknak a tanítás módjára. Irta: Korpás Ferenc, az ál­lami Verbőczy István reálgimnázium főigazgatója Ára 1­pengő Kapható Az Est könyvkereskedésében, VII ker. Erzsébet körút 18-20 szám.

Next