Magyarország, 1934. augusztus (41. évfolyam, 172-193. szám)

1934-08-11 / 181. szám

1934. augusztus 11. szombat MAGYARORSZAG ­ Nobel-díjat Szentgyörgyinek! Aki tudja, hogy Win­dauer­t, a jeles né­met vegyészt a D-vitamin előállításáért néhány évvel ezelőtt Nobel-díjjal jutal­mazták, az előtt észszerűnek látszik, hogy a magyar tudományos világ büszkesége, Szentgyörgyi professzor is megkapja a Nobel-díjat a C-vitamin előállításáért. Al­kalmasint történtek is már lépések ebben az irányban. Mégis szükségesnek látszik, hogy a közfigyelmet erre a nagyon fontos tényre felhívjuk. Föl sem lehet fogni első pillanatban, hogy mit jelentene a Nobel-díj odaítélése egy hazánkfiának. Erkölcsileg és anya­gilag ez a legjelentékenyebb a kultúr­­emberiség összes kitüntetései közül. Nem­zetközi voltánál fogva ideirányítaná he­teken át az egész világ figyelmét és ma­radandóbb rokonszenvet, csodálatot sze­rezne, mint valamennyi másféle verseny­­díj együttvéve, beleértve az olimpiászt is. Szentgyörgyi kitüntetésével a legcsatta­nóbb bizonyítékát szolgáltatnánk annak, hogy milyen értékes fajnak nem engednek szabad érvényesülést a nemzetek társasá­gában. Revíziós törekvéseinknek az új ba­rátok szerzése megbecsülhetetlen szolgála­tot tehetne. A Nobel-díj még a belpoliti­kába is jó hatást gyakorolna. A kollektív öröm heteken át feledtetne velünk minden bánatot. A Nobel-díj lenne elérhető ál­maink közül a magyar nemzet legszebb karácsonyi ajándéka. Ahoz azonban, hogy Szentgyörgyi a Nobel-díjat ez évben (!) megkapja, — ezen van a hangsúly — talán nem lesz ele­gendő az illetékes hely bürokratikus ne­hézsége. A magyarnak nincs propaganda­érzéke. Ez ismételten bebizonyult az utóbbi évtizedek történelmében. Legfris­sebb példa erre, hogy Az ember tragédiá­­id­nak 70 évig kellett várnia, amíg jött egy hamburgi német és fölfedezte, mint kasszadarabot. A Nobel-díj elnyerésének is megvannak a maga alakiságai. A bizottságban ott is csak emberek ülnek, akiket meggyőzni kell. A magyar tudományos testületek fogjanak tehát össze, tekintet nélkül arra, hogy van-e közvetlenül közük a C-vitaminhoz, vagy nincs, mert ez más tudományághoz tartozik. Tudós testüle­­teink szerezzenek aláírásokat külföldi barátaiknál, követünk járjon el Stock­holmban, stb. stb. A lépéseket most kell megtenni, sürgő­sen. Ezt a hadjáratot a magyar propa­gandaügyi miniszternek kellene vezetnie. Az ő hiányában a sajtóra hárul a fel­adat, hogy a szervezésre a figyelmet fel­hívja. Megérné a fáradságot. Molnár Jenő építész.­­ (Dúsgazdaggá tették a hármas­ikrek.) James Poor angol magántiszt­viselő felesége két évvel ezelőtt hár­masikreket szült. A szűkös anyagi vi­szonyok között élő tisztviselő félt, hogy hasonló ,örvendetes eseménye újra bekövetkezhetik s biztosítást kö­tött, amely szerint a biztosítótársa­ság 200.000 fontot köteles fizetni neki, ha felesége ismét hármasikreket hoz­na a világra.. Néhány­ nappal ezelőtt ez a különös dolog tényleg bekövet­kezett. De az apa most vidáman fo­gadta az eseményt, hiszen a biztosító­­társaság kétszázezer fontot fizetett ki neki. Ebből az összegből fényesen fel­nevelheti mind a hat gyermekét. «­ (Pénzbírság és érdemrend.) Egy pá­rizsi tisztviselőt nemrég egy frank pénz­bírságra ítéltek, mert a szabályrendelet megszegésével kenyérmorzsákat szórt a madaraknak egy nyilvános kertben. A francia madárvédő egyesület, tiltakozá­sai az ítélet ellen, érdemrenddel tüntette ki a madárbarát tisztviselőt.­­ (Házasság.) Boda Friderika és Kal­már J. Iván augusztus 12-én délután 3 órakor a Vilma királynő úti református templomban házasságot kötnek. Megint kivirágzott a Füvészkert primadonnája A Victoria Crusia, a Williamsi­ és a Dögkaktusz csodái (A Magyarország tudósítójától.) Ma újabb nagy eseménye van az Egyetemi Füvészkertnek. A Victoria Crusia máso­dik bimbója kivirágzott. A Victoria-ház párás levegőjében még ott pompázik a már félig elnyílt első vi­rág. Rózsaszín, húsos levelei és szirmai fáradtan csüngenek a vízbe. Ez az egyet­len Victoria Magyarországon. Tavaly is virágzott egy, de az Regia volt. A kettő között lényeges különbség a levelek nagy­ságában van. A Regia levelének átmérője másfél méter, míg a Crusiáé alig közelíti meg az egy métert. Van a virágnak még egy harmadik bimbója is, de ez csak most fejlődik. A nyolc méter átmérőjű hatalmas beton­medencében számtalan trópusi növény te­nyészik. Ezek közül természetesen a leg­nagyobb kincse a Füvészkertnek a Vic­toria. Rengeteg munkát, fáradságot igé­nyel a nevelése és ápolása. Végtelen nagy gondot fordítanak a hőmérsékletre, mert hiszen ez a világ hozzászokott a trópusok párás levegőjéhez és hőmérsékletéhez. Ez természetszerűleg nagy anyagi áldozattal jár, mert állandóan 32 fokon kell tartani a hőmérsékletet. Ezt úgy érik el, hogy a mesterséges fűtésen kívül a medence vizét is keresztül-kasul hálózzák csövekkel, melyekben meleg víz tartja egyenletes fo­kon a medence vizét. Számtalan körül­ménnyel kell számolnia a világ ápolói­nak. Más és más módon kell gondozni a Crusiát napsütésben, vagy esőben, borús időben. A medencében számtalan kis trópusi, me­legvízi hal él. Ezek inkább díszhalak s az a rendeltetésük, hogy tisztántartsák a medencét. Ők a Victoria-ház medencéjé­nek házmesterei. Megszámlálhatatlan színben pompáznak ezek a halak. Erede­tileg aranyhal volt valamennyi, de a ke­reszteződések folytán most már vagy száz különböző fajta úszkál a vízben. Meglátogattuk a Füvészkert többi ne­vezetességeit is. Az orchideák virágzása most szünetel. Kétfajta virágzik csak, a Vanda tricolor és a Királynő papucsa. Érdekes a Vanda tricolor. Furcsa színke­verékét adja az orchideák szokott lila alapszínének és a barnának. Az orchi­deák furcsa és zárkózott fajtájába tarto­zik az Epedendum falcatum s arról neve­zetes, hogy a növények általános szokása ellenére nem felfelé, hanem lefelé nő. Ha ezt a virágot megfordítjuk és eredeti növési irányával ellentétes helyzetbe állítjuk, lehajlik és ismét csak lefelé nő. Pompás eredményeket ért el a Füvész­kert az orchideák magról való szaporítá­sában. Ez az első komoly kísérlet, mely rengeteg munka, fáradság és türelem árán sikerül. Van a Füvészkertnek banán- és ananász­telepe is. Mind a kettő pompásan beérik és azt mondják, hogy a Budapesten ter­melt ananász ízletesebb, mint a külföldi. A kaktuszház nevezetessége a Wil­­liamsis. Ezt a növényt egyes amerikai néptörzsek bódítószernek használják. Az ökölnagyságú húsos kaktuszt szeletekre vágják és megszárítják. Ezeket a szárított darabokat azután megrágják. A nyál ki­választja a kaktusz méregtartalmát, mely érdekes módon hat az emberre. Állítólag a hangképzeteket színképzetekre változ­tatja át és élvezőjének a legpompásabb szinergiában van része. Ma reggel nyílott ki különben a Füvész­kert egy másik ritkasága, a Dögkaktusz. Virága harminckét centiméter átmérőjű, színe és szaga pedig olyan, mint a rom­lott húsé. A trópusokon a döglegyek termékenyí­tik meg ezt a virágot. Van még két bim­bója, ezek még a napokban kifognak vi­rágozni. Általában a mai esős idő nem nagyon kedvezett a Füvészkert virágai­nak. A legtöbb kinyílott a reggeli nap­fényre, de délre már csak összecsukott szirmokat és fázósan elrejtőzött bimbókat találtak az érdeklődők. (ff. 1.)­­ (A csekély benzinkészlet miatt nem tudták megdönteni a világrekor­dot a kanadai repülők.) Londonból táviratozzák. A kanadai óceánrepü­lők elmondották, hogy azért szálltak le Hestonban (Middle-Sex), mert a karburátor hibája következtében a benzinfogyasztás sokkal nagyobb volt, mint azt előre kiszámították. Amikor Skócia felé értek, megállapították, hogy benzinkészletük oly csekély, hogy szó sem lehet, arról, hogy a vi­lágrekordot megdöntsék. Legfeljebb valamilyen európai ország felett szán­hattak volna le. Ezért azt a megol­dást választották, hogy angol terüle­ten szállnak földre. A repülők 31 óra alatt 3500 mérföldet tettek meg. Co­los és Rossi távolsági rekordja 5657 mérföld.­­ (Rejtélyes halál.) Bakó Piroska 37 éves tápióbicskei társalkodónő az Irgal­­masok kórházában megvizsgáltatta magát gyomorbántalmairól. Semmiféle betegség jelét nem fedezték fel rajta. Azt tanácsol­ták neki, hogy maradjon pár napig Pes­ten és járjon be vizsgálatra. Bakó Piros­ka Hajdú utca 24. számú házban lakó nővérénél tegnap délután rosszul lett és kórházba szállítása után néhány perccel meghalt. A rendőrség elrendelte holttest­­ének felboncolását.­­ (Az autó belerohant a kétlovas szekérbe, két súlyos sebesült.) Bács­­földvár és Temerin között súlyos sze­rencsétlenséget okozott egy lelkiis­meretlen sofőr, akinek kilétét eddig még nem sikerült kideríteni. Özv. Kasza Jánosné leányával kétlovas kocsin Temerinbe igyekezett. Mikor­ a bácsföldvági úton áthaladt a Jég-, ricska-,patakon, az éles kanyarban egy autót láttak feltűnni, mely vad iramban közeledett a híd felé. Az autó szabálytalanul hajtott és egye­nesen belerohant a kétlovas kocsiba, melyet az árokba fordított. Ezután megállás nélkül átrobogott a hídon és a porfelhőben eltűnt. Özv. Kaszánné és lánya lezuhant a szekérről. Mind­kettőt vérbeborultan, eszméletlenül találták meg s vitték be a községbe, ahol Kaszáné haldoklik. Leánya sé­rülése is súlyos, de remélik, hgoy fel­épül. A lelkiismeretlen autósokat hajszolja a rendőrség.­­ (62.000 dollár a koldusasszony hagya­téka.) New Yorkban nemrégiben meghalt egy koldusasszony, akiről halála után ki­derült, hogy valójában nagyobb összeg­nek volt a tulajdonosa. A bíróság az el­­húnyt hagyatékát 62.000 dollárra becsüli.­­ (Szökőár pusztított Franciaor­szágban.) A franciaországi Saône-et- Loire­ megyében fekvő Charolles vidé­kén csütörtökön szökőár okozott óriási károkat. Több községben 50—60 centi­méter magasan állt a víz a házakban. Több tanyát villámcsapások gyújtot­tak fel. Nagymennyiségű ló és marha is elpusztult.­­ (Felvágta az ereit és sósavat ivott.) Szabó Anna 21 éves szobalány, aki a­ Szi­getvári utca 2. számú házban lakik, ba­rátnőjével, Ivanovics Aranka varrónővel tegnap este kiment a farkasréti temetőbe. Szabó Anna letérdelt Nagy-Józsa László sírja mellé és imádkozni kezdett. Barát­nője ezalatt sétálgatott. Visszatérve esz­méletlenül, vérében fekve találta Szabó Annát. A mentők megállapították, hogy zsilettel felvágta karján az ereit és só­savat is ivott. Levelet találtak nála, ama­,­lyet Nagy-Józsa György századosnak cím­e­zett.­­ (Mennyibe kerül a Népszövet­ség?) Az angol adófizetőknek éven­ként 10.000 fontjukba kerül az, hogy Németország és Japán kilépett a­ Nép­­szövetségből. Ugyanis ennyivel na­gyobb összeggel kell hozzájárulniok a Népszövetség fentartásának költsé­­­geihez. A nemzetek szövetségének összes kiadásai különben kétmillió fontra rúgnak. Ebből egymillió fon­tot költenek a titkárságra, 500.000 fon­­tot a nemzetközi munkahivatalra és 400.000 fontot a nemzetközi állandó bíróságra és az új építkezésekre. Nem csekély összegbe kerülnek a konferen­ciák is, amelyeknek pedig gyakran semmi eredménye nincs. 1933-ban 14.300 fontot emésztett fel a leszere­lési konferencia és 11.400 fontot a vi­lággazdasági konferencia.­­ (A­­ Nyomorék Gyermekek Országod Otthona) tárgy sors­já­tékának húzását augusztus 1-én nem tartotta meg, mert a pénzügyminisztérium a húzást visszavont­hatatlanul november 1-re halasztotta. — (Beinhorn Elly San Joséban.) San Joséból jelentik: Beinhorn Elly német pilótanő amerikai repülőútján tegnap ideérkezett. — (Elismerő oklevél és pénzjutalom.) Csányi Ferenc soproni fazekassegéd 48 éve segédeskedik az agyagiparban és abból 40 évet töltött jelenlegi munkaadójánál, Ku­­nasek Ferenc szerszámkovácssegéd 43 éve áll a Soproni Vasárugyár szolgálatában, Kovács Zakariás péksegéd pedig 47 éven át volt a Nagycenki Cukorgyárak alkal­mazottja. A kereskedelmi miniszter az ugyanazon munkaadónál eltöltött hosszú, példás szolgálat elismeréseként mindhár­mukat elismerő oklevéllel és pénzjutalom­díjjal tüntette ki. A miniszteri elismeré­seket a kereskedelmi és iparkamarának Székely Géza elnöklete alatt tartott köz­gyűléséi vitéz Simon Elemér dr. főispán adta át a kitüntetett ipari munkásoknak.­­ (Lezuhant egy román katonai re­pülőgép.) Bukaresti távirat szerint tegnap este a buzeui repülőtéren le­zuhant egy katonai repülőgép. Ba­ie­­naru pilótafőhadnagy meghalt, Di­­cescu hadnagy súlyos sérüléseket szenvedett. Haldokolva szállították kórházba.­­ (Heinrich Wölfflin nyugalomba vo­nul.) Heinrich Wölfflin, a világhírű svájci művészettörténész, a zürichi egye­tem tanára, nyugalomba helyezését kérte, minthogy az ősszel betölti az egyetemi tanárok számára előírt korhatárt. A szö­vetségi tanács a tudós kérését teljesítette , és tiszteletbeli professzorrá nevezte ki őt.­­ (Megélénkült az utasforgalom Európa és Amerika között.) A múlt évben nagymértékben csökkent az utasforgalom Európa és Amerika között. De a legújabb­­kimutatások javulásról adnak hírt Az 1934 ja­nuár 1-től június 30-ig terjedő idő­ben ötezerrel több utas kelt át az óceánon, mint a múlt év megfelelő hónapjaiban. A forgalmat elsősor­ban angol hajók bonyolítják le, az­után következnek a francia, német és amerikai társaságok gőzösei.­­ (A drága kalap.) William Leets, egyik amerikai rádióállomás bemondója tízezer dollárra biztosította a szalmakalapját. A kalap kívülről nézve nem árulja el, hogy többet érne, mint bármely más szalma­kalap. A belsejébe azonban minden híres ember beírta a nevét, aki a rádió mikro­fonja előtt szerepelt. Leets szenvedélyes autogramgyűjtő volt. Egy napon egy hí­res tudós tartott előadást a rádióban. A bemondó autogramot kért tőle. Azonban nem volt kéznél papíros s a tudós Leets szalmakalapjába irta be a nevét. Ezt az aláírást azután sok más követte és most a bemondó szalmakalapja tele van az ame­rikai híres emberek névaláírásaival.­­ (Ghandi csak sósvizet iszik.) Bombayból táviratozzák: Ghánát az éjszakát nyugtalanul töltötte el és napközben csupán sósvizet iszik. A környezetében levő orvosok az erő­­veszteség elkerülése céljából azt ta­nácsolják neki, hogy a lehető legke­vesebb mozgást végezze. A mahatma üres óráiban a kommunizmusról szó­ló legújabb könyveket olvassa. 7

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék