Magyarország, 1934. augusztus (41. évfolyam, 172-193. szám)

1934-08-11 / 181. szám

8 MAGYARORSZÁG 1934 augusztus 11. szombat M­UNKÁT! MUNKÁT! A főváros júliusban 3.194.656 pengő közmunkát adott ki Az elhatározott közmunkák milliókra rúgnak (A Magyarország tudósítójától.) A polgármester szokásos havi jelen­tése egészen átalakult. Ma már első­sorban a gazdasági kérdések érdeklik az embereket és a polgármesteri je­lentés is főleg ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. Mindenkinek kötelessége munkaalkalmakat teremteni, elsősor­ban a hatóságoknak. Budapest szé­kesfővárosa ezen a téren eddig is ki­tett magáért. A szanálás miatt nem fejthet ki olyan tevékenységet, mint amilyet szeretne, de még a mostani nyomorúságos viszonyok között is egy hónap alatt több mint 3 millió pengő értékű közmunkát adott ki. A főváros nem fejőstehén A régi jó világban a főváros köny­­nyen fizetett. A vállalkozók ezt tud­ták és nem volt olyan városi munka, ahol hitel­ túllépés ne mutatkozott volna. Előfordult az is, hogy egy közmunka kétszer, sőt háromszor is annyiba került, mint amennyire tervezték. Ennek a világnak már vége van. A főváros nagyon vigyáz arra, nehogy egy fillérrel is többet adjon ki, mint amennyi okvetlenül szükséges. Beszámoltunk már arról, hogy a Vízművek alagútfúrásait beszüntet­ték. Mindenki azt hitte, hogy ez tech­nikai zavarok miatt történt és most kiderült, hogy anyagi differenciák húzzódnak meg a háttérben. A vállalkozó drágább megoldást javasolt. Szerinte ugyanis a jelenleg rendelkezésre álló formakövek helyett más kivitelben elkészített anyagot kell alkalmazni az alagútnál, ami ter­mészetesen az építés költségeinek emelkedéseivel járna együtt. A fő­város ma már nem dobálja a pénzét, nem hajlandó többet fizetni és a fo­lyamatban lévő műszaki kísérletek annak a bizonyítására szolgálnak, hogy a két álláspont közül melyik a helyes felfogás. »Ha a székesfőváros hajlandónak mutatkozott volna arra, — mondja a polgármester — hogy drágább meg­oldás kivitelének a többköltségét vál­lalja, a munka fennakadást egyálta­lában nem szenvedett volna. A szé­kesfőváros azonban minden egyes al­kalommal azt az álláspontot érvénye­sítette, hogy nagyobb kiadást csak akkor vállalhat magára, ha annak elkerülhetetlen voltáról kétségtelen meggyőződést szerez. Mindezidáig te­hát, amíg ez a kérdés vitán felülálló­­lag beigazolást nem nyer, a székes­­főváros egy fillér többletköltséget sem hajlandó viselni. Sipőcz polgármester különben any­­nyira erélyes volt, hogy a munka szüneteltetése óta a vállalkozónak egy krajcárt se fizetett. 68 egyszobakonyhás lakás és a hozzá­tartozó gazdasági épület. Egy orvosi lakóházat is építenek. A telek kul­­túrháza 20.000 pengőbe fog kerülni. A laktanyák tatar­ozási munkálatai is folyamatban vannak- 55 munkás dolgozott és a munkálatok 5987 pengő költséget emésztettek fel. Serény munka a műszaki osztályon A magasépítési osztály 514 tételben 221.617 pengő összegű megrendelést adott ki, 826 építőipari munkást fog­lalkoztatott és 385.036 pengő összegű számlát fizetett ki. A tatarozási munkák kapcsán a kórházi és egyéb épületek tatarozásán kívül megkezdték a tanszerbeszerző intézet rendbehozatalát, továbbá vál­lalatba adták az iskolai meszeléseket, amelyek során 76 vállalkozó összesen 64.230 pengő értékű megrendelést ka­pott. A Rudasfürdő kazánházát átépítet­ték. Folytatják az üllői úti iskola emeletráépítését, valamint a Murányi utcai óvoda kibővítését és megkezd­ték a dohányuccai elektrokardiográ­­fiai rendelő átalakítását. Elkészült a Gellértfürdő úszócsar­­noka és megindult a Fenyvesi úti, "Horthy Mikló®.úti és a sopronbánát­­uccai új iskola építése. A munkaelőkészítések során a bak­teriológiai intézet állatistálóját, a Szent Anna plébánia­templomot, a Rózsák terén lévő görögkatolikus templomot, a Horánszky uccai főreál­iskola tatarozását vették elő. Az óbudai iskolák átcsoportosítá­sával kapcsolatban szintén lesznek építkezések. A Török Pál uccai ipar­­rajziskola terveit, a Dembinszky uc­cai leánytanonc otthon létesítésé­nek elgondolását fektették le. A had­­nagy uccai óvodát áthelyezik a Czakó uccai iskolába. Egyelőre a II. kerületi Mária tér, Mária ucca, Csalogány ucca és Fa­zekas ucca által határolt terület be­építési módját határozták el, továbbá a VI. kerületben a Korong uccának a Laky Adolf és Róna ucca közötti sza­kaszára vonatkozó szabálymódosítási tervet készítették el. Különböző nagyobb telekrendezé­sek voltak Milyen közmunkák folynak a fővárosnál? A polgármesteri jelentésnek az a része a legérdekesebb, amely a köz­munkákat sorolja fel. Minden üzem és minden ügyosztály megtette a maga bejelentését és ebből látszik, hogy a rossz gazdasági viszonyok ellenére is lehet munkát adni. Az­ Állatkertben befejezték az új dámvadkifutó építkezését és befeje­zéshez közeledik az új terrárium építkezése is. A Beszkárnál a folyamatban lévő közmunkák értéke 109.886 pengő, a kiadott új közmunkák értéke 38.447 pengő. A foglalkoztatott munkások száma 820­ Az új munkáknál 145 mun­kást alkalmaztak. A Vízműveknél a rekonstrukciós munkálatok közül a káposztásmegyeri főtelep transzformátor-házát építet­ték meg, az első és második átemelő telepen, valamint a budaújlaki és krisztinavárosi telepen az építkezési és a gépszerelési munkák befejezés­hez közelednek. A kereskedelmi miniszter­­ érdekes leiratban foglalkozott az új budai­­ vízmű építési terveivel. A vízszolgál­tatás megjavítása szempontjából olyan megoldásokat ajánlott, amelyek gyorsabban vezetnek a sürgős szük­séglet kielégítésére, mint az új budai vízmű megépítése. A Vízművek és a kiküldött szakértők most foglalkoz­nak a leirat anyagával és javaslatai­kat rövidesen előterjesztik. A Vízmű-­­vek új közmunkákra 68.443 pengő 25 fillér értékű megrendelést adtak ki, a folyamatban lévő közmunkákra pe­dig 29­ 012 pengőt fizettek ki. A mun­kások száma 1132 volt és részükre 183.508 pengő munkabért fizettek ki. A gázművek új közmunkákra 3.092.572 pengő megrendelést adtak ki. Az utolsó hónapban lefolytatott munkák értéke 3564 pengő volt, 1513 munkás dolgozott és ezeknek 255.600 pengő munkabért fizettek­­ ki. Az üzem vállalkozói 727 munkást foglal­koztattak és 87.850 pengő munkabért fizettek ki. Az Elektromos Művek bővítési program végrehajtásával kapcsolat­ban a Simrar uccai alállomás elektro­mos berendezését munkálatba adták, ami közszál­ütés­okra 299.613 pengő ér­tékű megrendelést adtak ki. A folya­matban lévő közmunkákra körülbelül 4000 pengőt fizettek ki. 1741 munkás dolgozott és 289.633 pengő munka­bért kapott. A Ganz és Társa, a Láng gépgyár, a Magyar Siemens és Schuckert Mű­vek az Elektromos Művek megbízá­sából dolgoztak, de a foglalkoztatott munkások számáról és keresetéről nem voltak hajlandók a polgármes­ternek beszámolni, üzleti titoktartás­ra hivatkoztak. Még a közjótékonysági ügyosztály is dolgoztatott. A városszéli telep második felét építik, 34 ikerház lesz. Milyen utakat épít a főváros? Az útépítés sem szünetel. Válla­latba adták áruhitelezési alapon a Fehérvári út útépítését 320.835 pengő vállalati összeggel, az útkarbantartási munkálatokra 160.600 pengőt fordítot­tak. Jelenleg a következő utak rendbe­hozása folyik: I- kerület: Németvölgyi út, Leven­dula ucca. II. kerület: Margit rakpart, Hu­nyady János út és Újlaki rakpart. III. kerület: Majláth ucca, Galago­nya ucca. IV. kerület: Sörház ucca. V. ker. Lipót körút. VI. kerület Szent László ucca, ■ VII. kerület Munkás ucca. VIII. kerület Dugonics ucca. IX. ker. Fővám tér, Gyáli út, X. kerület Bihari ucca, Óhegyi út, Simor ucca, XI. kerület Horthy Miklós út, Gel­­lért tér és Major ucca. A szükségmunka keretében a Gá­bor Áron uccát is megépítették 84.200 pengő értékben, ezenkívül 464.000 pen­gő értékű kőanyagot vásároltak. Ezeknél a munkáknál 730 munkás dolgozott. A csatornaépítés kisebb keretek kö­zött folyik. Hitelezési alapon meg­kezdték a kelenföldi szivattyútelep nyomócsövének építését. Készpénz* fizetéses alapon befejezték a szi­ vattyútelep kerülő csatornájának épí* tését, valamint a Gábor Áron ucca és az újpesti rakparti víznyelők épí­tését. A költségek 91.610 pengőt tet­­tek ki és 386 munkásnak adtak ke­nyeret. . A kertészet a Vérhalom tér egy ré­­szét rendezte, 20 embert foglalkoz­tattak és 630 pengőt fizettek ki. Az ÚTI előtti tér rendezésével két em­­ber bajlódott és 620 pengőt kapott. A sétányok és fasorok fentartási munkáinál 800 ember kapott alkal­­mazást és a kifizetett munkabér 79.166 pengő volt. A köztisztasági szolgálatnál a múlt hónapban kiadott közszállítások ér­téke 209.194, a közmunkák értéke pe­dig 2696 pengő volt, a még folyamat­ban lévő közszállításokra az elmúlt hónapban 124.000 pengőt fizettek ki. Kisebb burkolásokra 20.800 pengőt fordítottak. Mindenki tisztában van azzal, hogy a főváros a múltban sokkal nagyobb mértékben vette ki részét a munkaal­kalmak teremtéséből, de még így is jelentős áldozatokat hoz a munkanél­küliség leküzdésére. Azután tessék nevetni! Mind a hat rejtvényben az 1. vízszintes egy-egy viccet ad. Ez a hat vicc (augusz­tus 15-ig) szerdáig vegyszerrel küldendő be s melléklendő hat darab­­.Azután tes­sék nevetni/A cím. Jutalmak: 1 darab 10 pengő­s. 43. Vissza: határrag 44. Réten van sok 45. Olasz autómárka 48. Rosszul lesz VÍZSZINTES: 1. Arisztid és Tasziló (akár­melyik kezdheti): — Keb­lek széjjen, kétségbe va­gyok esve, a feleségem­nek tegnap kisbabája született és mindössze két és fél kilós. — Nem baj, keblek, nekem . . .. ! 10. Smetana Operája 12 Kipusztul 13. Az USA egyik állama, 2,5 millió lakossal. Fő­városa Montgomery 14. Folyó — spanyolul 15. Egymásra tesz 16. Idegen kettős mássa* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * * * * * * * 17 hangzó 17. Személyes névmás 18. Állami intézmény 20. Római pénz volt 21. Ingyen jár 23. Vissza­­időjelző 24. M. K. U. 26. Fortéllyal hoz ki valakit vagy valamit a rejtek­helyéről 28. Előkelő 31. Mutatószócska 32. Vissza, angolul — ked­ves 33. Törökország fővárosa 36. Felcsap 37. Vallási kötelezettség (névelővel) 38. Tiltószó 39­. Itt verte meg Károly fő­herceg Napóleont 1809 május 22-én (falu volt Bécs mellett) 40. Indulatszó 42. Felvonás — más nyelven FÜGGŐLEGES: 1. Forma, más szóval 2. Szibéria része 3. Árpádházi uralkodó, ki a ménfői ütközetben döntő vereséget szenvedett 4. Gazdagság szimbóluma 5. Árunak van 6. Ma már az asszony is ilyen ember 7. Éli 8. Világhírű német író, a Nobel-díj 1929. évi nyer­tese (új műve: Jákob) 9. Kicsinyít 11. Északamerikai félsziget, mely az USA-hoz tarto­zik; az Unió 1867-ben vá­sárolta meg Oroszország­tól. Nagyrésze hegyvidék, mely prémes állatok által lakott erdőkben gazdag (Mount MacKinley 6187 méter) 17. Edény 19. Lásd az 5. függőlegest 22. ... gratia 25. Az atlétikában van tá­vol­, magas- és rúd........ 27. Ilyen kávé is van 29. Angol egyetem 30. Erdő közepe 33. AGP 34. Hányiveti, modortalan, fölényeskedő 35. Igekötő 37. Ág­y németül 39. Több, mint kíván 41. Testrész 42. Vissza. .... gara ! 44. Sietve megy 46. Asszony ragja 47. Szénmonoxid 48. EEE 49. A csodálkozás szava A MÁV 400.000 pengővel drágítja az Elektromos Művek szenét A főváros tiltakozott­­ a kormány­­nál az Államvasutak újabb intézke­dés© miatt. Az Államvasutak ugyanis csak abban az esetben hajlandók az Elektromos Műveknek tarifális en­gedményt adni, ha minden szénszállít­mány vasúton történik. Ha a kormány ezt az intézkedést nem változtatja meg, úgy 400.000 pengővel több kiadá­sa lesz a szénbeszerzésnél az Elektro­mos Műveknek, ami az elektromos ta­rifa megdrágulására vezethetne. A polgármester intézkedett, hogy a török bányavállalatok lehetőleg hajókon szállítsák a szenet. Az idegenforgalom állandóan emelkedik. A fürdők közül különö­sen a Szent Gellért gyógyfürdő ha­lad előre, annak ellenére, hogy ta­valy dsembori volt és a múlt hónap­ban semmi különleges idegenforgal­mi látványosság nem csábította ide az embereket, mégis nemcsak tartani tudta a múltesztendei nívót, hanem még valami kis emelkedés is van. A polgármester tiltakozik az ellen, hogy a házmesterekkel ipari termé­szetű munkát végeztessenek el. A főváros 3715 gyermeket nyaral­tatott és 32­00 embernek adott ebédet.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék