Magyarország, 1936. július (43. évfolyam, 148-174. szám)

1936-07-29 / 172. szám

1936 július 29 szerda MAGYARORSZÁG Magyar földön fut az olimpiai fáklyás staféta Kecskemét, július 28. . ( A Magyarország kiküldött munka­társának telefon jelentése.) Ma rés­­ézél hat órakor ragyogó napsütésben ér­kezett a magyar határra az olimpiai tűz. Már hajnalban megindult a nép­­vándorlás Szegedről és környékéről Horgosra. Fél hatkor már 15.000 kerék­páros táborozott a határon. A jugo­szláv határnál tölgyfagallyas dísz, mindenütt jugoszláv zászló. De a híd innenső magyar felén gyönyörű nagy díszkapu várja az olimpiai tüzet. Akáctörzsekből épített nemzeti lobo­­gós, fel­virágozott zály a falombos dísz­kapu, tetején az olimpiai öt kariká­val. Horgos felől olimpiai címeres autók jönnek, majd megérkezik Her­­nády Mihály dr. szegedi városi tiszti­orvos fehér-fekete atlétaruhában. Az egykori főiskolai maratoni bajnok veszi át az olimpiai lángot a magyar határon. De itt van már a veterán Lovas Antal is Megérkezik Tót­h Béla dr. Szeged helyettes polgármestere, az olimpiai tűz hivatalos fogadója is. Jön a tűz! A tömeg egyre sűrűsödik. Kerék­­pár-gléda, autópark, emberrengeteg. Magyar és német filmoperatőrök lá­zasan forgatják masinájukat. Egy­szerre csak morajlás hangzik innen is, túlról is. Az eperfás, akácos or­szágúton megjelenik egy kis fehér­­lobogós csoport. — Jön az olimpiai tűz — adják szájról-szájra a kíváncsiskodók. Jobbról egy atléta emeli a jugo­szláv lobogót, balról a karikás olim­piai zászló magasodik. Harminc fehér atlétaruhás fiatalember robog előre. Vranics horgosi jegyző kezében lo­bog, sistereg az olimpiai fáklya. Már meg is érkezett magyar földre. Éljenzés, taps. Előlép Petrovics Koszta mérnök, a jugoszláv olimpiai szövetség elnöke. Németnyelvű köszöntőbeszédében hangoztatja, hogy a görög Olimpia-A gyomorfájás, gyomornyomás, bélsárpangás, alhasi vérbőség, nagy fokú erjedés, rossz emésztés, fehér nyelvlepedék, kábultság, fülzúgás, halvány arcszin, migrén, kedvetlen­ség a természetes Ferenc József ke- Gerűvíz használata által igen sok eset­ben hamarosan elmúlik. Az orvosok­at inti­­k­­ből a jugoszláv-magyar határra érke­zett a fáklya. Vegyék azt át a ma­gyarok olyan szeretettel és békesség­gel, ahogy azt a jugoszlávok átnyújt­ják. AZ OLIMPIAI FÁKLYA SZEGEDI ÜNNEPE Hernádi­ Mihály dr. városi tiszti ormes tartja kezében az olimpiai fáklyát a szegedi ünnepségen. Az emel­vényen Iimecs György dr. főispán mond üdvözlő beszédet Kitartani a cél utolsó milliméteréig Néhány pillanat és már Tóth pol­gármesterhelyettes kezében a fáklya. Aztán hallatszik Tóth Béla hangja: — Megindult érzések között veszem át és gyújtom meg ezt a fáklyát. Hir­desse ez a láng, hogy nekünk, árva magyaroknak nincs más fegyverünk, csak lelki és testi kultúránk, de ez megadja a hitet, az erőt és bízva­ bí­­zunk sorsunk jobbrafordulásán. Hir­desse ez a láng, hogy nekünk könny­ben van tengerünk és nincs egyéb kincsünk és nincs más boldogságunk, mint a hit, a magyar becsület, ame­lyet a mi drága fiaink szereznek mos­toha nemzetünknek. Hirdesse ez a fáklya, hogy itt örökké égni és élni fog a magyar nemzeti akarat olimpiai szövetnöke, hogy a magyar sportolók világraszóló teljesítménnyel, lovagia­­san küzdve a nemzetek versenyében, győzni akarnak. — Láthatatlan, de örökké lánggal égő vágyunknak legyen szimbóluma ez a fáklya. Legyen fajunk lelki és testi dacos együttérzésének jele és hirdesse ez a fáklya a világban azt, hogy ragyogó tavaszba, magyar hús­­vétra felzendül még a feltámadás dala és a gyulai havasok, a bánffyhunyadi dombok, a Királyhágó és Marosszék felett a győzelem riadójaként száll el a kolozsvári Mátyás-templom harang­jának szava. Magyar testvérek, mi most ne a feszülő izmokat ünnepeljük, hanem az izmokat villanyozó lelket. Magyar testvérek, azzal adom át keze­tekbe ezt fáklyát, hogy minden téren és minden munkában tartsatok ki a cél utolsó milliméteréig. Előre! Szegeden A szegedi városi dalárda kórusá­ban felzendül a magyar Himnusz. Hern­ády Mihály indul most neki a szegedi országútnak. A híd környékén még mindig hangzik az önfeledt él­jenzés és taps. Megindul az autó­ és­­ bi­cikli regi­mei, jön­nek szembe, mindenki levett kalap­pal készön, 1 A futókat kilométerenkint váltják. Amikor Szegedre, „érkezünk... Szinte már az egész iváros az itceast van. A láng sisteregve ragyog a napsütés­ben. A városháza lobogódíszben, kapu­jában ott áll minden előkelőség, hogy ünnepélyesen fogadja az olimpiai lángot. Hatalmas oltár búzakévék­ből, paprikából, fegyverekből, ha­ lászszer­szám­okból. Maga az oltár csu­pa pipacs, búzavirág. „Ez a tűz gyújt, de nem éget" Negyednyolcat mutat az óra, ami­kor lelkes taps közben befut Gyetvay József maratoni bajnok az olimpiai lánggal és átadja dr. Imecs György főispánnak, aki az oltárnál beszédet mond: „ Messze földről egy láng érkezett hozzánk és rövid percek múlva is­mét továbbhalad, messze földre. Ez a tűz gyújt, de nem éget, nem rom­bol és pusztít, hanem összeforraszt és egybekovácsol, eltünteti a fajo­kat és társadalmakat elválasztó kor­látokat és egyesíti az egész világ ifjúságát, a szépség, az erő­szer éle­tében. Az olimpiai lángot szeretettel köszöntöm. Hassa,át ez a láng a ma­gyar kiküldöttek szívét, küzdjenek hagyományos magyar hősiességgel, hogy szereplésük megbecsülést és dicsőséget hozzon. Szilágyi Ferenc dr. MÁV üzletigaz­gató-helyettes, a MASz déli kerületi elnöke veszi át a fáklyát és Szeged nevében köszönti az olimpiai lángot. »Ez a fáklya hirdesse a népek között a békességet és azt, hogy él itt a Ti­sza táján egy maroknyi nép, amely boldogulni akar.« Kricsfalusy ezre­des, Pintér ezredes, Csafay tüzárezre­­des, Kuba ez­redes és Schmidt. Henrik egyetemi rektor fáklyája gyullad most meg, aztán Lázár László arany­jelvényes atléta indul Kistelek felé. A Magyarország autója mindenütt a fáklyafutás nyomában.. Áthala­dunk Kisteleken, majd pontosan 11 órakor megérkezik az olimpiai tűz a fellobogózott Kiskunfélegyházára. Diad­alkapu, aranyöves, görög ruhá­ba öltözött leánynövendékek vára­koznak. Tóth József polgármester mond üdvözlő beszédet. Az alkalmi tánccsoport görög táncokat lejtett, majd a leventezenekar indulójának hangjai mellett fél 12 órakor indult el a fáklyával kezében dr. Tóth pol­gármester, akitől a fáklyát futók vették át. Kecskemét gyönyörű olimpiai ünnepe Egy órakor már Kecskemét hatá­rában járunk. Az óriási kánikulás melegben is gyönyörű az olimpiai láng magyar irama. És ahogy köze­ledünk a Hírös város felé, jön fe­lénk a sok érdemi, f­­­utós­ fogaton, biciklin, az olimpiai láng lelkes fo­gadtatására. Amikor aztán beérünk Kecskemtére, minden r­o­s­na nép. Kürtszó vág bele a várakozó ünnepi csendbe a kecskeméti öreg templomot környékező uccukban. A kecskemé­tiek is tudnak lelkesedni. A futók mind felsorakoznak és úgy követik az olimpiai láng hordozóit. Vagy öt­­venen. Kékek, feketék, pirosak, fehé­rek, sárgák, zöldek. Színpompás kép. A városháza és a nagy templom előtt ember ember hátán. Mindenütt díszbe öltözött rendőrök sorfala köszönti feszes kaptákban az olim­piai tüzet És a nagy templom előtt et áll a gyönyörűséges fehér már­vány, olimpiai oltár. Fajta barack­ból kirakva az olimpiai öt karika. Jobbról is, balról is. Gyönyörű lila virágok a díszei a kecskeméti már­ványoltárnak, amelynek ministrán­­sai: főesperes, apátplébános, Kiss Endre polgármester és vitéz Mérey tábornok helyőrségparancsnok. A polgármester átveszi az olimpiai fáklyát és az oltár fehér urnájában már tovább lobog hatalmas, illatos lánggal a­z olimpiai tűz. Pompás haj­dúk, kemény frontharcosok az olim­piai tűz kecskeméti díszőrsége. Kiss polgármester messze hallatszó han­gon köszönti az olimpiai lángot, kö­szönti azt a tüzet, amely 2000 év tá­val­yból jött a Hírös Városba; kö­szönti az olimpiász gondolatát, azt a gondolatot, amelyben, ha szépség van, örökéletű; köszönti Görögorszá­got, az olimpiai játékokon résztvevő nemzeteket és köszönti végül az olimpiászt rendező Németországot. Olyan hatalmas taps fogadja a polgármester szavait, hogy az oltár német és magyar lobogói mind bele­­hajlanak, vitéz Mérey tábornok is meggyújtja az olimpiai fáklyát az oltár tüzéről és most énekszó zeng fel, a városi dalárda énekli az olim­piai indulót Egyre pompásabb filmrevalóbb a gyönyörű kecskeméti ünnepség. Ma­gyarruhás lángok köszöntik mély meghajlással az olimpiai tüzet és az­után már indulunk is tovább, hogy idejében Pesten legyünk. Háro­m óra után Ócsa határában fut az olimpiai láng Budapest felé. _______ Bakos Ákos Az olimpiai tűz Budapest utcáin Ma este Budapest fogadja az olim­piai lángot, Soroksár felől este V­8 óra után lépi át Budapest határát a nagy staféta. A budapesti útirány a következő: Soroksári út—Haller ucca—Mester ucca—Ferenc körút—Rákóczi út—Aré­na út—Hősök tere. Itt az utolsó futó Barsi, László, megérkezése után más, félórás ünnepség következik. Este tíz­kor viszik tovább a fáklyát a követ­kező útvonalon: Andrássy út—Tisza István ucca — Lánchíd — Fő ucca—* Bathyány tér —Pálffy tér — Margít körút—Zsigmond ucca — Lajos ucca-* Bécsi út. A bécsi országúton vezet tet­vább az útvonal. 5

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék