Magyarország, 1936. július (43. évfolyam, 148-174. szám)

1936-07-25 / 169. szám

1936 július 25 szómba! MAGYARORSZAfi „Egyelőre bele keil törődni, hogyaférfiakjobban sakkoznak, mintanők“ Faragó Klári, a semmeringi női sakkverseny magyar résztvevője beszél a sakkozó nőről XX. AúSÓ —lllilll III Ilii ■—IHI—llt^M Halljátok ? — Gondolunk-e arra, hogy mialatt mi itten a béke fejedelminek nevében tanács­­kcfzunk, embérek mérgesgázt gyártanakt — kiáltotta fel Ensor Walters lelkész, a Eewcastleban ülésező methodista konfe­rencia elnöke. Majd Így folytatta: — Fel­világosultabb-e korunk, mint az az idő, amikor apró lopásokért felakasztottak em­bereket s a nők. és gyermekek úgy dolgoz­tak, mint az igdsállatokt Új helyzettel ál­lunk szemben, sokkal félelmesebb helyzet­tel, mint amilyen apáink elé tárul... London uccdin hallottam a bombák csat­togását és a haldolkó gyermekek jajgatá­sát s láttam a vérfolyamot. Nem halljátok a hadseregek dobogó lépteit és a fegyver­­gyárak búoásdtf Angolul tanul Amerika ’4* amerikai tanítók, középiskolai és egyetemi tanárok ezrei érkeznek London­ba, hogy elsajátítsák a jó angol kiejtést■ Amerika, amely eddig szinte tüntetőleg hangsúlyozta sajátos beszédmodorát, egy­szerre csak elhatározta, hogy finom, kon­tinentális angolsággal fog beszélni. Első­sorban beszédjük orrhangú jellegétől akarnak megszabadulni az amerikaiak. rAz Egyesült Államok különböző részein igen sok klub és egyesület alakult a nyelv megjavítására. w/ Befeketítik a gleccsereket rA Szovjetunió középázsiai területein nagy földterületek vannak, amelyek víz­ben szűkölködnek. A hatalmas területeket csak egy-két nagy folyó öntözi, a folyók vizének bőségét pedig az határozza meg, milyen mértékben olvadnak a gleccserek a távoli hegyekben. Ha a gleccserolvadás csekély, a termés elpusztul. Már Franklin Benjámin felfedezte, hOgy a hó és jég gyorsabban olvad, ha fekete ponyvát he­lyeznek rá, mint akkor, ha fehér ponyvá­val fedik be. Az ö tapasztalatai alapján ajánlotta most Sukov orosz meteorológus a Szovjet hatóságainak, hogy feketítsék be a gleccsereket. A tervet el is fogadták, de arról még nincs hír, hogy a befeketi­­tés milyen módszerrel fög történni. Nem tudják felébreszteni az alvó ejtőernyőst rA moszkvai orvosok tanácstalanul állnak egy ejtőernyőugró különös esetével szem­ben. Néhány nappal ezelőtt leugrott egy repülőgépről, sértetlenül földet ért, de a repülőtéren hirtelen elaludt és azóta sem tudják felébreszteni. Elaltatott gyümölcsök Az amerikai földmívelésügyi miniszté riam specialistái felfedezték, hogy a főze­lékek és gyümölcsök hosszú ideig megtart­ják frisseségüket, ha szilárd széndioxid gázzal ^elaltat jákt őket. Az eljárást azért nevezik így. mert. teljesen megfelel az ope­rációknál használt altatásnak. Elkábulnak fc ártalmatlanná válnak az altatás ideje Matt a mikroorganizmusok és paraziták is, amelyek meg szokták támadni, a főze­­\ékeket és gyümölcsöket. (A Magyarország tudósítójától,) A múlt héten ért véget az első nemzetközi női sakkverseny a Semmerlngen. A verseny­nek tizenkét résztvevője volt. Anglia, Olaszország, Németország, Fran­ciaország, Hollandia, Svédország, Romá­nia egy-egy résztvevővel képviseltették magukat, Ausztria és Lengyelország két játékossal ég tőlünk la elment a. versenyre Faragó Klári dr. Sőt, nemcsak hogy el­ment, de két jelentős győzelmet is aratott, egyet az osztrák, egyet podig az angol női sakkhajnok fölött. Faragó Klára dr., egy közlekedési vál­lalat lőtisztvigelője, Most érkezett haza Budapestre. Távollétében rengeteg mun­kája gyűlt össze és ezért ogész délutánját is az irodában tölti. Rajta kívül ninos az Irodában senki. A csendes irodahelyiség­ben. beszélgettünk a magyar sakkbajnok­nővel. Három női sakkozó van csak Magyarországon ? — Mióta viseli a legjobb magyar női sakkozó címét? — Semmióta! Magyarországon, helye­sebben Budapesten mindössze három női sakkozót tartanak nyilván — velem együtt liánmatl Hármunk közül ketten alig játszanak. Aránylag én vagyok a legszorgalmasabb, majdnem minden héten felmegyek a' Budapesti Sakk-körbe. Innen van, hogy amikor az Első Női Nemzet­közi Sakkverseny meghívója Budapestre érkezett, engem kérdeztek meg, hogy részt akarok-e venni a semmeringi erő­próbán?-r- Örül, hogy résztvett a versenyen, ta­nulságos volt? — Ó, nagyon örülök, hogy elmentem! — mondja Faragó Klári. Elmeséli, hogy nemvárt két győzelmétől eltekintve, — melyekkel sakktekintélyek figyelmét si­került magára vonnia — miért örült ott­létének. — Mindenekelőtt — megnyugodtam! — Megnyugodott? Hogy értsem ezt* — Tudja, titokban mindig attól féltem, hogy a sakk — uniformizál. Helyesebben, hogy egyoldalúvá teszi az embereket, még precízebben: a nőket. Az volt az érzésem, hogy ha, mondjuk, férfiak előtt úgy beszél­nek egy nőről, hogy »egy nő, aki sakko­­zik«, akkor arra már senki se kíváncsi. »Ja, a Klári, az egy sakkozó nő!...’« és lebiggyesztik az ajkukat. Így képzeltem. Ezért nem is nagyon beszéltem a sakkról. Sem. sporttársaim, — szenvedélyesen űzöm az összeg létező sportokat — sem társasá­gom egyéb tagjai nem tudtak bűnös sakk­szerelmemről. Most aztán megnyugodtam. A „temperamentumos" német sakkozó hölgy férfiruhát visel — A Ssmmeringen? — Igen. Ott tizenegy sakkbajnoknővel ismerkedtem meg. Azokra a nőkre min­dent inkább lehet mondani, mint azt, hogy egyoldalúak, vagy pláne, hogy uniformi­záltak. A német Sonja Gráf, a Nemzetközi Női Sakkverseny győztese, például olyan rendkívüli egyéniség, hogy magába bolon­dította. az egész Semmeringet. Csinos, szel­lemes, temperamentumos, eredeti — egész idő alatt férfiruhában járt — és mint az eredmény mutatja, meglehetősen jól sak­kozik is... — Általában, a férfiak sakktudásáhoe: viszonyítva, elég nívósnak találta a női versenyiá — Feltétlenül nívós volt1 Egyelőre ter­mészetesen jó ideig még bele kell törőd­nünk abba, hogy a férfiak jobban sakkoz­nak, mini mi. De látja, itt is van kivétel A podjebradi nemzetközi sakkversenyen, például, nagyszerű helyezéseket ér el a férfiak között is a világ legjobb női sak­kozója, Míss Vera Menschík. Hozzá viszo­nyítva, természetesen, mi keveset tudunk, most még nem is iil le velünk játszani, de megígérte, hogy jövőre, amikor Stock­holmban megrendezzük a második Nem­zetközi Női Sakktornát, eljön ő is. Mindenki csináljon propagandát a nők sakkozása mellett — Mindannyian elhatároztuk, hogy erő­sen készülünk a jövő évi versenyre. És megígértük egymásnak, hogy saját hazá­jában mindegyikünk igyekszik propagan­dát csinálni a nők körében a sakknak. Én is elkezdem majd, remélem, eredményes lesz! A gyönyörű olasz bajnoknő — szin­­téu egészen kivételes egyéniség, okos, jó­kedvű, szellemes — azt mondta, Olaszor-E heti 0 rejtvényünk mindegyikében egy ország fővárosának s egy folyójának neve található. Az első folyó első betűje, a 2—5. folyók harmadik betűje s a 6-ik folyó ne­gyedik betűje egy európai főváros nevét VÍZSZINTES: 17. Alsó-Ausztria székvárosa 8. Rozsdavöröe 18. Sziget a Kik-10. Fiúnév ládok csoportjá-12. Vissza: porosz , bán fürdő- és üdülő- 19. United States hely Navy rövidítése 13. Páholy — neme- 21. Versenyzők tül (Vagy: a szám jelzése Ring tűzistene) 22. Ifjú rövidítése 14. Keletindiai s af- 23. Mezőgazdasági rikai púpos eszköz szarvasmarha 25. Azonos betűk 15. Legénykedés 28. Ilyen szent Or-16. Így nézik az bán anyósok a vejii- 30. Olasz tó, mely­­ket ben Caligula gá szagban olyan propagandát csinál a sukk. nak a nők körében, hogy egy év múlva ujjal fognak mutogatni a nemsakkozó hölgyekre. — Gondolja, hogy ez lehetséges? Gon­dolja, hogy minden nő tudna sakkozni? — Nézze, — magyarázza tanai-osan Fa­ragó Klári dr, — kétféle sakkozó van. Intuitív sakkozó, akinek veleszületett sakkérzéke van — hogy ez mi, pontosan nem lehet meghatározni, mindenesetre nagy adag logika keil hozzá. türelem, de ugyanakkor lendületesség is. És a má­sik fajta sakkozó, aki alapos fnrnlmn­­nyokkat, rendszeresen építette fel sakk­tudását. Ez utóbbi módszerrel a nők épp ­­úgy megtanulhatnak sakkozni, mint a férfiak. Kétségtelen, hogy a férfiak között több intuitív sakkozó akad. mint a nők­nél, de azért nem kell kétségbeesnünk... Minden sakkozót untat a kártya — Bridsezik? - / — Igen, de untat. Minden sakkozót un­tatnak a kártyajátékok. Egyáltalán nem érdekelnek a hazáid játékok. Minden sak­kozó egyforma! Egyikük sem szereti a szerencsejátékokat. — A sakkban nincs szerencse?-r De, hogyne, csak minimálisra redu­kált szerepe vau a játszmában. A sakk a legigazságosabb játék Csakis tudással lehet győzni! — A sakkot hát szenvedélyesen szeret' Milyen szórakozásai vanak még, miben leli még örömét? — Amiben más ember! Ne kérdezzen ilyeneket, mért akkor azt lógják hinni, — és éppen ettől féltem mindig, — hogy a sakkozó nő egy speciális műfaj! Én nem akarom, hogy engem osztályozzanak, nem akarom, hogy beskatulyázzanak a Sakkozó nők csoportjába. Annál kevésbé, mert nincs ilyen csoport. Nincsen ..sakkozó nő!« Csák nők vannak, akik, ha kedvük tartja, Sak­koznak. És néha nekem is kedvem tartja. Ezeket mondta a csinos, szőke doktorkis­asszony, Faragó Klára — magyar sakkbaj­­noknő. adja. Ez a szó küldendő be szerdáig (jú­lius 29) s melléklendő 6 »Fővárosa és fo­lyóját. cím. Jutalmak: négy darab tíz­pengős. FÜGGŐLEGES: 1. Őserdők 2. Vissza: só — angolul 3. Elbocsátani 4. Szaharái szél 5. Jótálló 6. Átfőzni 7. Angol kritikus és drámaíró­­(sSzent Johan­na*) 8. Lánynév 9. Garay János alakja 10. Szemetes 11. Egyesült Álla­mok — rövidí­tése 13. Hazánk fő­folyó ja 14. Vissza: 1500 — római számmal 19. Igekötő 20. Kisázsiai tarto­mány volt 21. Kisázsiai ókori görög város 22. Regélő 24. Hangszer 26. Nóta bene — röviden 27. Lánynév 29. Alapítvány — németül 30. Krisztus kora­beli 31. Férfinői 32. Az arab biroda­lom megszerve­zője (idegenül) 38. Kereskedelnii rövidítés 39. Duna mással­hangzói 40 Hűhó magán­hangzói FŐVÁROSA ÉS FOLYÓJA lyáit megtalál­ták 33. Nagyképűség 34. Hangosan sír 35. Tyúk — népie­sen-36, Illés próféta bibliai neve 37. Közlekedési vonal 38. Molybdaen vegy­­jele 41. Női név 42. PaTti fürdők 43. Van ilyen ten­gerszoros is 44. Rangjelző

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék