Magyarország, 1936. szeptember (43. évfolyam, 199-223. szám)

1936-09-20 / 215. szám

1936 szeptember 20 vasárnap_______ _______________MAGYARORSZÁG____________ Beszélgetés az új gyermeksztárral, Puskás Tiborral Már régen nem fogadott a közön­ség és a kritika olyan elismeréssel gyermekszínészt, mint a kis Puskás Tibort, az »Emlékezés« című amerikai darab­­ főszereplőjét. Puskás Tibor nem jár színiiskolába, első kereskedelmis­­ta, de aránylag már elég nagy a szí­nészi múltja. Tizennégyéves múlt... A szőke fiúval öltözőjében beszél­gettünk a Bethlen-téri Színház­ban. Nyugodtan, szinte magától értetődően fogadja az emberek gratulációját. — Ó, én már régen színész vagyok, — mesélte. — Lakner bácsi gyermekszínházá­ban kezdtem, ahol hamarosan főszerepe­ket játszottam. Aztán felfedeztek, mint filmszínészt. Az »Elnökkisasszony«-ban játszottam kisebb szerepet, aztán nagy szerepre szerződtettek Móricz Zsigm­ond »Légy jó mindhalálig” című filmjéhez. Akkoriban a Pesti Színház is meghívott, hogy Szép Ernő A Szívdobogás* című szín­művében játsszam el a gyermekszerepet. — Hogy élek? Imádom a színházat és a mozit, de le akarom tenni a kereskedelmi iskolában az érettségit. Miután az iskolá­hoz sok pénz kell, magam is hozzájárulok a költségekhez. Édesapám borbélymester. Ami azt illeti, én is értek egy kicsit a fod­­rnisziparhoz, de ha nagy leszek, mégis in­kább csak színész szeretnék maradni. Puskás Tibor (*) »A bűvös vadász« ünnepi előadá­sa új betanulással. A zenei világ de­cember 18-án ünnepli Karl Maria Weber, a németek nagy - romantikus zeneszerzője születésének 150. évfor­dulóját. Az Operaházban ünnepi elő­­adás lesz ebből az alkalomból és új betanulással kerül színre Weber népszerű operája, »A bűvös vadász«. Lányi Viktor új fordítást készített a műből és ezzel a szöveggel kerül a dalmű felújításra. GYEREKEK! M­ LESZ vasárnap délután Az Est­e gyermekelőadásán • 1. Pisihár István beszél 2. Laknar bácsi ás inasa 3. Ici-pici ének-olympiász 4. Ici-pici tánc-olympiász 5. Spenót-olympiász 6. Péchy Gizi búcsúja 7. A jó szív olympiásza 8. A Három kis malac 9. Szeptembernek elsején... 10. PETŐFI a nagy költő 25 legszebb verse — mint színdarab. Holnap, vasárnap délután­­24 órakor a Vígszínházban találkozunk! AMIT A VÁSZON MESÉL (Egy kezdő filmíró vázlatkönyvéből) írja: Karinthy Frigyes A Zöld Halál vagy a Borzalomfilm Szenzációs rémség! Jön! Jön! Jön! JÖVŐ HÉTEN MUTATJA BE A BORZÓ-MOZI! ELŐZETES JELENTÉS! Csak felnőtteknek, nagyszülők kíséretében ! ELŐZETES ORVOSI VIZSGÁLAT KÖTELEZŐ! Szívbajosok kizárva! — Erős Idegzet! HARCTERET JÁRTAK ELŐNYBEN! Morgue-alkalmazottaknak tíz százalék kedvezmény! HÓHÉROK FÉL ÁRON! A bü­ffében szíverősítők, kámforinjekciók, felmosó-szappan áll a nagyérdemű közönség rendelkezésére. FÉSŰ ÉS HAJKEFE MINDEN PÁHOLYBAN (Égnek meredt halak lesimitására.) Előzetes szemelvények: 1. ) Bagolyhuhogás. Éles gúnykacaj. Fekete gomoly. Egy hang­­a Ez a fe­keteség egy villanylámpa Hugh ka­pitány lelkiismeretéhez képest. 2. ) Tál, amibe halálverejték csöpög. 3. ) Hoor ezredes, a pampák hőse, üveges szemekkel mered a szörnyű látványra, ami szemei előtt lefolyik. Halkan mormolja maga elé: szö­rnyű, szörnyű! Perc múlva ugyanez a fej, megőszülve, éppen azt suttogja: »Bor­­zalom, borzalom!* 4. ) Whig kapitánynak, a Zöld Halál­nak arca. Csikorgatja fogait, marka vadul összeszorul. Halkan sziszegi: »Megvan! Szorítom! Kiszorítom a lel­ket belőle!­ 5. Mabel a mélységbe mered. Csak ennyit mond: »Rém... rém... rém...« Aztán zuhanni kezd 6. ) Sakál ugrik, fülsiketítő oroszlán­­bőgéssel. 7. ) Kitaposott belek, teknőben. 8. ) Téves arcú férfi kést emel feje fölé, ruhája csupa vér. Előtte sápad­tan Mabel. Mabel: »Hát nincs szíve?* Véres férfi a késsel (rekedten), sNincs a­rete sötét* jegyzi meg Horr a* alag­útban. 2. ) Mabel arcképét fordítva tartja Horr, a képen lefelé lóg Mabel feje. Mikor ezt Mabel meglátja, jóízűt nevet (premier plán, nevetésre torzult arc), meglegyinti Horr arcát és megkéri, hogy kísérje el. Hangulatos séta. 3. ) Horr megáll, a földre néz. »Mi az, colonel?« I Nézze, Mabel, érdekes ro­var*. »Mi azt* »Ez kérem egy ritka ka­m­­er­ui­­­nyű­ fajta, egészen szőrös, az is a neve: ször­nyű!« Közben esni kezd a hó, Horr feje behavazódik, mintha ősz lenne. Premier plán. »Látja Ma­­bel ezt a vakondtúrást? Ez egy borz­féleségnek a túrása.* »Szóval borz­ágy?* »Olyasféle, mondjuk, borz­alom.« 4. ) Whig kapitány a bokrok közül le­selkedik. Zsebeiben szorongat valamit. Már éppen előlép, amikor hirtelen el­torzul az arca. »Átkozott bolha!« kiált­ja és keresgélni kezd. Végre megfogja. Premier plán: » Megvan! Szorítom már! Kiszorítom a lelkét!* 5. ) Mabel ráül a ródlira, lenéz a mélységire és (premier plán) »rém... rém ... rémédes!* kiáltással csúszni kezd. 6. ) Whig egy vándorcirkusztól far­kaskutyát vásárol. 7. ) Whig megjósolja Mabelnek, hogy meg fog szabadulni kegyetlen férjé­től — a régi népek béljóslatára hivat­kozik s be is mutatja a borjúbélen, hogy csinálták. 8. ) Horr ezredes, miután neje két hónapja éjjel-nappal együtt van Whig-gel, elhatározza, hogy elválik. Szörnyű tervét már-már végrehajtja, amidőn a véle­tlen végelgyengülés le­veszi lábáról. A fiatalok egymáséi lesznek és Mabel boldogan siet a hen­teshez, bevásárolni az ünnepi vacso­rára. A jelenet így zajlik le: Mabel (a henteshez): Hát nincs szíve? Hentes:­­Nincs.« Mabel: »Akkor adjon májat. Abból is lehet előételt csinálni.* Utolsó Felirat: »Hogyne, majd el­­koboztatjuk a filmet a maguk ked­véért. Egyébként ha meg akarnak ijedni. »Hül Ha! Hűht A film: 1.­ Whig kapitány Afrikából anya­got szállít az Állatkitömők Egyletének és a Rovartani Intézetnek. Vele van felesége, a szőke Mabel. A hajón talál­koznak Horr ezredessel, akinek tetszik a csinos Mabel.­­A kapitány lel­kiisme­ 9 Knickerbocker kiszabadult New York, szeptember 19. Knickerbocker hírlaptudósítót, akit Spanyolországban a felkelőcsapatok foglyul ejtettek, szabadon bocsátották. Ma délután hozzák Matuskát Budapestre (A Magyarország tudósítójától.) Matuska Szilvesztert, miután Auszt­riában kitöltötte büntetését. Ausztria ma adta át a magyar igazságügyi hatóságoknak. A pestvidéki ügyész­ségi fogházból fogházőrök utaztak Hegyeshalomra, hogy az osztrák de­tektívek kíséretében odaérkező Ma­­tuskát átvegyék és Budapestre szál­lítsák. Matuska a reggeli órákban ér­kezett megbilincselve a magyar határ­­állomásra. Budapestre a délután 5 óra 3 p-es személyvonattal érkeznek meg. Matuskát azonban a kelenföldi pálya­udvaron szállítják le, mint a múlt esetben is, amikor Budapestre hozták. Minthogy arra, számítanak, hogy a vonatrobbantó gonosztevő megérkezé­sekor nagy tömeg fog összegyüle­kezni, a rendőrség megtette a szüksé­ges intézkedéseket. Matuskát rabszállító autón viszik a pestvidéki ügyészség fogházába. A pestvidéki törvényszék Márton-taná­­csa legközelebb kihirdeti előtte a Kú­ria jogerős, h­alál­büntetést kiszabó íté­letét, egyúttal a legfelsőbb döntést is Matuska kegyelmi kérvénye ügyében. A HANGSZÓRÓ­­ MELLŐL Budapest „felléptette“ Bécsben Patakyt... A bécsi rádióállomás tegnap Verdi Alzira című operáját közvetítette, amelynek ez volt az első németnyelvű előadása és idáig nálunk is ismeret­len volt. Az »Alzira« érdekes doku­mentum, tisztán állítja elénk az egész fiatal Verdit, ami azért fontos, mert Verdi későbbi művein egyre in­kább meglátszik kortársainak és fő­leg Wagnernek hatása. A mű szerke­zeti fogyatékosságai miatt nem alkal­mas arra, hogy bármelyik operaház is műsorára tűzze. Helyes gondolat azonban az ilyen operákat a rádió­ban előadni, bár az egésznek inkább csak zenetörténeti jelentősége van s így inkább „érdekességnek” számí­tott, mint komoly élvezetnek. Ez az érdekesség azonban elvitathatatlan. A szereplők közül Bokor Margit ne­vét emel­ik ki. Pat­aky Kálmán he­lyettesítője erősen préselte a hangot s nem is tartozik a biztos, nyugodt énekesek közé. Az előadást példásan rendezték. A­ közbeszőtt magyarázó szavak ötlete követendő volna minden stúdió­­operánál. A magyar rádió bevezető tanulmánya Pataky Kálmán nevét említette a szereplők között. Figyel­metlenség és felületesség volt ez, hi­szen már a déli lapok is megírták Pataky lemondását. A fraehben ké­szült kézirat tévedését kijavíthatnák! . ­ Indiai kígyóbűvösök körében látjuk ma viszont az Orion rádió népszerű Éter Misijét. Könnyen részesei lehetünk India és sok más egzotikus világtáj furcsa és számunkra szokatlan kultúrájának. Az Orion rádiók különlegesen megszerkesz­tett, nagyteljesítményű rövidhullámú ré­sze lehetővé teszi, hogy idegen világ­részek zenéjét és szokásait kifogástalanul hallgathassuk. SZERELMES VÁROSI JÁN HIEPI­RA első bécsi filmje. jj Díszbemutató hétfőn este fél 10 órakor jf ROYM VPOllO |

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék