Magyarország, 1936. november (43. évfolyam, 251-274. szám)

1936-11-12 / 259. szám

11 I MAGYARORSZÁG Nagyarányú fasiszta összeesküvést lepleztek le Moszkvában Több külföldi állampolgárt is letartóztattak Moszkva, november 11. Hivatalosan megerősítik, hogy nagyarányú összeesküvést leplez­tek le, amelynek célja a fasizmus uralomraj­uttatása volt. Az összeesküvéssel kapcsolatban tömeges letartóztatások történtek és külföldieket is őrizetbe vettek. A Reuter-iroda moszkvai jelentése szerint hivatalosan is megerősítik, hogy Moszkvában több külföldi állampolgárt letartóztattak. A hivatalos jelentés szerint nagyarányú összeesküvést fedeztek fel. Ki az úr Moszkvában, a halálos intrikák és tömegkivégzések szörnyű zavarában? Varsó, november 11-(A Magyarország tudósítójától.) Szovjetoroszországból egyre izgalma­sabb és érdekesebb hírek érkeznek. Az ország, amely a legutóbbi töme­ges kivégzések hatása alatt áll és egy pillanatra sem fordítja el figyelmét a spanyolországi események elől, mégis a legtöbbet foglalkozik a belső problémákkal. A Szovjet belső és külső politikája az egész rendszerre kiható változások előtt áll. A belpolitikában sokkal radikáli­sabb eszközökkel történik meg az irányváltozás, mint a külpolitiká­ban. A tizenhat kommunista vezér ki­végzése után megindult folyamat még ma is tart. A Szovjet legfőbb vezérei egymásután cserélik ki a leg­fontosabb állásokat betöltő szemé­lyeket, a régi arcok helyébe újak ke­rülnek, politikai csoportok oszlanak fel és ismét mások alakulnak. A vulkán belseje egyre jobban mo­rajlik és füstölög, jelezve a kitörés közeledtét. Sztálin, a teljhatalmú diktátor csil­laga is leáldozóban van, helyette a Vorosilov—Molotov csoport lép mind­inkább előtérbe. Vorosilov, a vörös marsall és Molotov, a népbiztosok ta­nácsának elnöke közti közeledés igen lassú és­ megfontolt lépésekkel halad­ előre, de ma már ennek a csoportnak kezében van a tényleges hatalom, ez a klikk határoz a bel- és külpolitika legfontosabb ügyeiben. Sztálin, a világforradalom és a taktika Sztálin sosem vetette el a világfor­radalom eszméjét,­ csupán annak azonnali megvalósítása ellen szállt síkra, természetesen, taktikai okok­ból. Sztálin koncepciója szerint min­den más forradalmi tevékenységnél fontosabb és sürgősebb a szovjet bel­ső hatalmának megerősítése, az erőre kapott­­nemzeti fasizmust elnyomá­sa, a Komintern alárendelése a kor­mánynak. Ezek az említett akciók még mindig Sztálin kezeiben nyug­szanak, de minden más szervezeti és a szovjetrendszer megerősítését célzó kérdésekben már a Vorosilov—Molo­­tov-csoport ragadta magához a dön­­­tő szerepet. Mindazok a személyi változások, amelyek a szovjet admi­nisztrációjában az utóbbi időben tör­téntek, e csoport befolyásának foko­zatos növekedését bizonyítják. Legfontosabb változás: a belügyi népbiztos kicserélése. Jagoda népbiz­tos közvetlen a »tizenhat« kivégzése után lemondott, helyébe Jezsovot ne­vezték ki a szovjet legfelelősségtel­­jesebb, egyszersmind legveszélyesebb pozíciójára. Jezsov a Politbüro úgy­nevezett »fiatalok gárdájához« tarto­zik, Andrejevvel és Zdanovval együtt. Mindhárman a kommunista párt vég­rehajtó bizottságának titkárjai és úgy a Politbüróban, mint a kor­mányban mindinkább nagyobb szere­pet játszanak. Sztálin vejre támad... Andrejev a párt régi embere. Kar­rierjét mint a tomszki munkásszerve­zet titkára kezdte 1925-ben. Az akkor alig harmincéves Andrejev a Polit­büro­tomszki­jszeme és fület volt, az ő besúgásától függött nem egyszer va­lamelyik párttag élete. Kétségtelenül ügyes, bár jellemnélküli embernek is­merte. Proletár származása ellenére a tipikus orosz entellektüel minden hi­báját egyesíti magában. Jó szónok, ismeri a népgyűlések szónoklati tech­nikáját, de szavaiban hiányzik a meg­győződés ereje. Talán éppen ezek a tu­lajdonságok tetszettek meg Molotov­­nak, aki Andrejevben kitűnő eszközt látott akaratának keresztülvitelére és aki tudta, hogy a meggyőződés hiánya bizonyos célok elérésénél a jó tulaj­donságok közé számít. Molotov a közlekedésügyi népbiz­tosság élére tette meg fiatal pártfo­­goltját, aki azonban az or­osz közle­kedésügyek teljes összezavarásával mutatta meg tehetetlenségét a tudást és energiát megkövetelő nagyobb munkákhoz. Az Andrejev vezetése alatt álló közlekedés a csőd szélén ál­lott s emiatt igen sok támadás érte a fiatal népbiztost. A legkitartóbb tá­madók­ közé tartozott Kaganovics, Sztálin veje, Vorosilov régi ellensége, aki támadásaival el is érte, hogy ő sierült a lemondott Andrejev helyére. Ilyen »sikerek« után bárki más be­fejezte volna karrierjét. Nem úgy Andrejev. Bizalmas természetű meg­bízásokat vállalt, amelyek révén ál­landóan szoros kapcsolatban maradt a kommunista párt végrehajtóbizott­ságával. Szolgálatai kiváltkép a Trockij-féle összeesküvés leleplezésé­nél voltak értékesek, biztosi hivatalokat mindazoktól, akik ellen akár csak a legkisebb gyámi is merült fel, hogy az ellenzékkel vagy Kaganovicsékkal rokonszenveznek. Hatáskörébe vonta a szovjet sajtó köz­ponti irányítását is, ami — a sajtó ki­­vételesen nagy szerepét, tekintve Szov­­jet-Oroszországban — rendkívüli hata­lom megszerzésével azonos. Ezután már a »Pravda« hasábjain folytatódik az üldözés mindazok ellen, akik Je­zsov, Molotov és Vorosilov ellenségé­nek számítanak vagy akik mint Je­zsov konkurrensei jöhetnek tekintetbe. A belügyi népbiztos legerősebb ellen­fele és konkurrense Zdanov, akinek gyenge akarata a körülötte hullámzó befolyások áldozata, de akit az intri­kák elősegítettek az ötödik párttitkári állásig, ugyanaddig a pozícióig, ame­­lyet Jezsov a belügyi népbiztosság mellett a mai napig is megtartott. Hogyan oszlanak meg az erők a Politbüróban Zdanov Leningrádban likvidálta a trockisták még megmaradt sejtjeit, de a legnagyobb eréllyel lépett fel az ottani Kaganovics-csoport ellen is. Zdanov is, ugyanúgy mint Jezsov, Kaganovics régi ellensége és nem ke­vesebb odaadással szolgálja Molotov és Vorosilov érdekeit, mint maga Je­zsov. Kitűnő szervező tehetség, jó szó­nok, aki csak az alkalomra vár, hogy Jezsov ellen, vagy inkább Jezsov po­zíciója ellen megkezdhesse a táma­dást. A Politbüróban tehát prost a követ­kezőképpen oszlanak meg az erők:­­ Sztálin, akinek támasza egyelőre még a hadsereg és a Komintern, 2. Molotov és Vorosilov, akik a fia­­talok gárdájára, Andrejevra, Jezsov­­ra és Zdanovra támaszkodnak. Az említett két erőcsoport egyelőre még csak a kulisszák mögött intrikál, csikorgatja a fogát és rázza az öklét egymás ellen, de a legutóbbi összecsa­pás Kaganovics és Vorosilov közt arra enged következtetni, hogy előbb­­utóbb nyílt konfliktus tör majd ki, aminek előreláthatatlan súlyos kö­vetkezményei lehetnek. S. R. csissar sa ■ t­a Andrejev, az intrikák nagymestere Ebben az időben találkozott elő­ször Andrejev Jezsovval. A kettő kö­zül Jezsov a tanultabb és műveltebb, de hiányzik benne az intrikák iránti érzés. A minden hájjal megkent And­rejev, az intrikák nagymestere, Je­zsov jobbkeze lett. Jezsov rossz szó­nok, írásaival sem tudja magára­­vonni a figyelmet, külsejében sem reprezentáló, ezért nem is vetekedhe­tik Andrejev népszerűségével. Ellen­ben a belügyi népbiztosság iroda­­helyiségeiben elemében érzi magát, ott érvényesítheti kitartását­ erős­­kezű, a diktatúrához hajló akarat. Jezsov rövid időn belül maga köré fonta a pártszervezet fonalait s eb­ben a munkában is nagy segítségére volt a görögtüzes hatásokkal dol­gozó Andrejev. Jezsov hivatalának elfoglalása után éles támadást kezdett Kaganovics és csoportja ellen. Megtisztította a nép­ A norvég külügyminiszter nem vesz részt többé a Nobel-békedíj odaítélésében Oslo. november 11. Kohl norvég külügyminiszter ma értesítette a képviselőház Nobeldíj­­bizottságát, hogy többé nem vesz részt a békedíj odaítélésével foglal­kozó bizottság ülésein. A miniszter arra kéri a bizottságot, hogy he­lyettesét hívja meg az üléseken való részvételre. Mert a kormány va­lamely tagjának a szavazásban való részvétele esetén magát a kormányt tehetnék felelőssé a bizottságban ho­zott döntésekért. Felelős szerkesztő: Dr. MIHÁLYFI ERNŐ Felelős kiadó: SÜMEGI VILMOS Szerkesztőség és kiadóhivatal: VII. kerület, Rákóczi út 54. szám jegypénztár, hirdetési-, előfizetési-, utazási- és könyvosztály: VII. kerület, Erzsébet körút 18­20 KIADJA A MAGYARORSZÁG NAPILAP R.-T. Szerkesztőség Bécsben I., Kohlmarkt 7. Kéziratot nem őrzünk meg és nem adunk vissza Az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat nyomása. Felelő* nyomdavexe*é­s Kárpáti Antal *!

Next