Magyarország, 1937. október (44. évfolyam, 223-248. szám)

1937-10-30 / 247. szám

10________________ Villanykörte a kartelen kívül A főváros pályázatot írt ki 400.000 darab villanykörte szállítására. A múltban a villanykörteszállítás meg­ingathatatlanul a kartel kezében volt, más gyár szóba sem jöhetett, szinte kétségbevonták, hogy karte­len kívül álló gyár villanykörtéje egyáltalában ég-e. Most a villany­körte-szállításban a főváros — na­gyon helyesen — kartelen kívül álló gyárat is részesített. Előzőleg ter­mészetesen megvizsgáltatta a Mű­egyetemen a gyár villanykörtéit. A vizsgálat kifogástalannak találta a kartelen kívüli gyár produktumait és ezek után a gyár is kapott a ren­delésből. Ezzel a döntéssel azért kell külön foglalkozni, mert két irány­­ban van jelentősége. 1. Megdőlt az a babona, hogy jó villanykörtét csak a kartelben tömörült gyárak tudnak gyártani. Kitűnő szakértő hiteles vizsgálata állított ki bizonyítványt a kartelen kívüli villanykörte, jósá­gáról, megbízhatóságáról. 2. Meg­dőlt a nemzetközi izzólámpakartel frontjának áttörhetetlenségéről vi­lággá kiáltott másik babona. Min­den tisztességesen dolgozó gyár munkát kaphat a fővárosnál és min­den közületnél, akár tagja a kartel­nek, akár nem. Sőt, a fogyasztók érdeke éppen azt kívánja, hogy a közületek különösképpen támogas­sák a kartelen kívüli gyárakat, ame­lyeknek működése rendszerint aka­ _____________MAGYARORSZÁG____________________ _________1937 október 30 szombat dályozza a mértéktelen áremelést. A nemzetközi izzólámpakartel sok keserű órát szerzett már a fogyasz­tóknak árdiktátumaival. Helyénvaló néha odakiáltani neki: hátrább az agarakkal. A MÁV bevétele az idei gazdasági év első negyedében 70 millióra emelkedett Javuló eredmények az állami üzemeknél Az állami üzemek bevétele az új gazdasági év első negyedében jelen­tékenyebb emelkedést mutat. Az Ál­lamvasutak bevétele az idei gazda­sági év első három hónapjában, jú­liusban, augusztusban és szeptember­ben 70,089.000 pengőt tett ki, míg a múlt gazdasági év hasonló időszaká­ban még csak 64,637.000 pengőt. A posta, távirda és távbeszélő bevétele az idén 26,247.000 pengő volt, míg a múlt gazdasági év első negyedében 25,235000 pengő. Az állami gépgyárak bevétele 12,419.000 pengő volt, a ta­valyi 12,188.000 pengővel szemben. A Postatakarékpénztár bevétele a múlt év első negyedének 3,868.000 pen­gős bevételével szemben az idén 4,153.000 pengőre emelkedett. Az álla­mi mezőgazdasági birtokok bevétele az idén július-szeptemberben 1,283.000 pengő volt (tavaly 1,075.000), az ága­mi erdőgazdasági birtokok bevétele 1,049 000 pengő (tavaly 1,071.000). Visz­­szaesett a selyemtenyésztés bevétele a tavalyi 97.000-ről 58.000-re, míg a kőszénbányászat a múlt évi 599.000 pengő negyedévi bevétellel szemben 705.000 pengő bevételt mutat. Együttvéve az idei gazdasági év első negyedében az állami üzemek bevétele 116.003.000 pengő volt, míg a múlt év hasonló időszakában 108.770.000 pengő. Hasonlóan emelkedést mutatnak a vám-, dohány- és sóbevételek, éspe­dig a vámbevételek a tavalyi 10.4 millióról az idén július—szeptember­ben 11.1 millióra, a dohánybevételek 29.3 millióról 31.2 millióra, a­dóbevé­telek 4.6 millióról 5.1 millióra emel­kedtek, egyedül a cukorbevételek es­tek 17­2 millióról 15.5 millió pengőre. TŐZSDEI ÁRFOLYAMOK AZ EGÉSZ VILÁGBÓL Nagyobb árjavulások a tőzsdén A külföldi tőzsdékről érkező kedvező jelentések megerősítették a javuló hangu­latot. A vállalkozási kedv különösen a Kő­szén, a Bauxit, a Kima és a Fegyver részvényeknél jelentkezett erőteljesebb ár­emelkedéssel. A fedezési vásárlások is hozzájárultak ahhoz, hogy a jó vélemény a tőzsdeidő végéig érvényben volt. Csak az Államvasút részvényeknél mutatkozott kisebb lanyhulás arra a hírre, hogy a részvényeket a budapesti értéktőzsdén tö­rölni fogják. Ma nyilatkozattétel napja volt a pré­­miaüzletek tekintetében és félegykor a Ganz, a Bauxit, a Rima, a Kőszén és a Salgó-részvényeknél magas árfolyamokon vették meg a nyilatkozatokat az érdekel­tek. Zárlatkor a Bauxit 8.5, a Kőszén 14, a Fegyver 4.75, a Rima 2.85, a Tröszt 1.90, az Első Magyar Biztosító 5, az Urikányi 2, a Láng 1.25, a Nasici 1.25, a Délcukor 1, a Magyar Cukor 1.25, a Pamut 2.50, a Szegedi kender 3, a Műtrágya 1.50, a Gu­mi 4, a Vasútforgalmi 1.60 pengővel drá­gult. Két részvény lanyhán zárult, de mind a kettőnél csak 0.25 pengő a vesz­teség, ez a Beocsini és a Szentlőrinci. A fix piacon az irányzat eleinte kedvet­len, később azonban itt is megindult a vásárlás és az 1914. évi fővárosi kötvény 4 pengővel drágult, emelkedett az 1911-es­­és 1927-es kötvények ára is. Az utótőzsdén a prolongált üzletek a jó hangulatot fejezik ki, fél kettőkor a Rima 127, a Kőszén 489, a Bauxit 260, a Ganz 33, a Fegyver 92, a Kohó 36,75, az Uriká­nyi 69, a Magyar Cukor 181—182 pengő. A Nemzeti Bank a dollár és hollandi forint árfolyamát 5—5 fillérrel leszállí­totta, a francia frank árfolyamát 5 fillér­rel felemelte. Nem volt egységes a londoni tőzsde London, október 29. (A Magyarország külön tudósítójától.) Nyitáskor a forgalom szűk keretek között mozgott, az áralakulás egyenetlen volt, de az alaphangulat barátságos maradt. Belföldi állmpapírokból kisebb vásárlások történtek, külföldi állampapírok irány­zata nyugodt volt. A nemzetközi kibocsá­tásokban szilárd irányzat mutatkozott, a jegyzések a newyorki paritás felett mo­zogtak. Ipari, bánya, gumi, olaj és bel­földi vasúti papírok elhanyagoltak voltak, rézértékek viszont a newyorki tőzsde ha­tása alatt ár­javulásra tettek szert. Mai árfolyamok (zárójelben az előző napi zárlat): Royal Dutch 40.125 (40.25), Ana­­conda 6.125 (6.375), Tanganyika 10 (2), Rio Tinto 17.25 (16.25), Central Mining 22 (22), Canadian Pacific 8.625 (8.75). A nemzetközi devizaforgalomban a francia frank árfolyama Zürichben és Amszterdamban emelkedett, Londonban viszont kissé lemorzsolódott. Az angol font mind a három helyen árnyereségre tett szert. A dollár Zürichben és Párizs­ban olcsóbb lett, Amszterdamban válto­zatlan maradt. BERLIN: tartott Zárlat (zárjelben az előző zárlat): Reichsbank (205.625) 205.50, AEG (120.375) 121.50, Licht und Kraft (147.50) 148, Far­ben (157.50) 158.125, Gesfürel (145.625) 146.75, Harpener (176) 177, Siemens-Halske (206.50) 206.50. BÉCS: szilárd Zárlat (zárjelben az előző zárlat): Nationalbank (160) 163.50, Alpesi (45) 45.95, Rima (8) 87.10, Salgó (40.60) 41, Magyar Kőszén (309) 314, Urikányi (52) 53.10. PRÁGA: barátságos Zárlat (zárjelben az előző zárlat): Alpesi (2175) 285, Poldi (1200) 1215, Prager Essen (1760) 1745, Skoda (1395) 1410, Mag­nezit (1543) 1525, Cseh Cukor (750) 775, Schöller (2210) 2210. GENFI tőzsde. Kőszén (232) 234, Nasici (44) 44.50, Bpesti kölcsön 1914. évi (97) 98. ROTTERDAM: barátságos . Rotterdam, október 29. (A Magyarország tudósítójának távirata.) Búza novemberre (7.45) 7.425, januárra (7.60) 7.625, március­ra (7.675) 7.725, májusra (7.65) 7.675 hol­land forint 100 kg-ként; tengeri novem­berre (109.75) 110.25, januárra (111) 111.75, márciusra (112.50) 113.25, májusra (110.25) 110.75 holland forint 2000 kg-ként. LIVERPOOL: nyugodt Liverpool, október 29. (A Magyarország tudósítójának távirata.) Búza októberre (9 sh 0.875 : 25.23 P) ——, 9 sh 1.25 : 25.32 P; decemberre (8 sh 9.375 : 24.42 P) 8 sh 9 : 24.33 P, 8 sh 9.125 : 24.36 P; március­ra (8 sh 3.50 : 23.06 P) 8 sh 3.50 : 23.06 P, 8 sh 3.50 : 23.06 P; májusra (8 sh 2.625 : 22.84 P) 8 sh 2.625 : 22.84 P, 8 sh 2.50 : 22.81 P. Első Bp. malom 25.— 25.25—25.75 25.3 Hungária malom 41.— 41.25 41.— Bauxit 250.5 254.5—260 259.— Beocsini — 29 28.75 Szentlőrinci — 18.75 18.5 Cementia — — 173.— Kohó 35.25 36.25—36.75 36.25 Aszfalt 17.2 17.4­ 17.6 17.6 Kőszén 474.— 483—488.5 488.— Nagybátonyi ■ 51.5 52—52.5 52.5 Salgó 50.6 51.95—51.5 51.5 Urikányi 66.5 67.5—69 68.5 Fegyver 89.— 92.75—94 93.75 Ganz 32.1 32.6—33 32.70 Láng 51.75 53—53.5 53.— Acél 39.15 39.25—40 39.5 Metallochemia — — 98.— Rima 123.9 126—127.5 126.75 Ofa 33.— 33 33.— Nasici 93.75 95—95.4 .95— Nova 18.5 18.5 18.5 Tröszt 94.9 96.5—97 96.8 Államvasút — 23.25—23.5 23.5 Délcukor 69.— 69.5—70.5 70.—• Magyar cukor 180.— 180—181.75 181.25 Georgia 34.— 34.5—35 34.5 Lukácsfürdő — 39 38.— Gyapjúmosó 7.7 7.8—7.90 7.85 Goldberger 80.— — 80.— Győri textil 82.— — 82.— Pamutipar 59.5 61.5—62.5 62.— Szegedi kender 53.— — 56— Műtrágya 66.5 67.75—69 68.— Brassói — 60 60.— Gumi 110— — 64— Vasúti forg. 33.— 34.25—34.9 34.6 Telefon 16.— 16.2—16.5 16.4 Államadósság, kötvények, záloglevelek : 1910. évi főv. 4% 222.— 222 222.— 1911. évi főv. 4% 23.5 24 23.75 1914. évi főv. 4.5% 312— 312.5—316.25 316— 1927. évi főv. 6% 88.6 25 87.75—89 88.75 Belv. Tp. 7.5% f. zl.­­ 90 90— Földh. Á. és B. d. zs. — — 88— Értéktőzsdei árfolyamok Előző Előfordult zárlat­kötések Zárlat Nemzeti Bank 181.— 182 182.— Első M. Bizt. 760.— 770 765— Iloncordia malom 6.9 — 7.5 A mai zürichi árfolyamok Zürich, október 29. (Záróárfolya­mok.) Párizs 14.60, London 21.4925, New York 433.62, Brüsszel 73.225, Mi­lánó 22.825, Amszterdam 239.725, Ber­lin 174.125, Bécs (silling) 80.20, kifize­tés 81.75, Prága 15.19, Varsó 81.90, Bel­­grád 10.5, Athén 3.95, Bukarest 3.25. A Magyarország világgazdasági hírszolgálata Az Angol Bank tényleges bank­, jegyforgalma a legutóbbi két hét alatt hét és félmillió font sterlinggel csökkent. A Financial News szerint ez a csökkenés túlnyomórészt a fran­­ciák által tezaurált font-bankjegyek visszaáramlására vezethető vissza. Angol látogatók Franciaországban azt tapasztalták, hogy ott szívesen veszik számlájuknak fontban való kiegyenlítését és sokkal előnyösebb árat tudnak elérni a távirati átutalá­­sok piaci árfolyamánál. N­ Washingtoni pénzügyi körök véle­ménye szerint Japán teljesen le fog térni az aranyalapról, mihelyt befe­jezi az Egyesült Államokba irányuló aranyszállítást. oo A csehszlovák Nemzeti Bank most köz­readott jelentése szerint a csehszlovák konjunktúrában a fáradtság bizonyos je­lei mutatkoznak. Borjúvásár A mai ferencvárosi borjúvásárra felhaj­tottak 357 darab borjút. Az árakat a gyengébb kínálat mellett is alig lehetett tartani. Az elsőrendű minőségek 110—115, a másodrendűek OS—106 filléres áron ke­rültek eladásra. A mai hivatalos valuta- és devizaárfolyamok: PÉNZNEMEK: Angol font 16.70—16.90 Belga 56.90—57.50 Cseh kor. 11.—11­ 70 Dán kor. 74.55—76.35 Dinár 7.35—7.85 USAdoll.336.65—340.65 Kanadai déll. 335.—340 Francia fr. 11.05—11.55 Holl. frt 186.35—188.35 Lengyel zl. 60.—61.40 Leu 2.85—3.— Léva 3.60—4.— Líra 16.90—17.90 (500 és 1000 lírás bank­jegyek kivételével Kém. márka —.— Norv. kor. 83.95—84.85 Oszfer. sebül. 80.—80.70 Svájci fr. 77.70—78.60 Svéd kor. 86.15—87.05 KÜLFÖLDI KIFIZETÉSEK: Árus t­er­v. 186.75—188.35 Athén 3.025—3.055 Belgrád 7.82—7.88 Berlin 135.70—136.70 Brüsszel 57.03—57.47 Bukarest 3.41—3.44 Kopenh­. 74.775—75.375 London 16.745—16.895 Madrid — Milánó 17.66—17.8864 Newyork 338.05—340*65 Oslo 84.175—84.875 Párizs 11.23—11.61 Prága 11.79—11.93 Szófia 4.11—4.15 Stockh. 86.375—87.075 Varsó 64.—64.50 Bécs—.— Zürich 77.90—78.60 Bécsi klíringárf. 80.454 Isatanbul 268.—271 Az arany Londonban Londoni aranyárfolyam: 140/6.5 sh. Londoni devizák London, október 29. New York 4.96, Montreal 4.95%, Párizs 147.28, Brüsszel 29.355/s, Milánó 94.25, Zürich 21.497/s, Amszterdam 8.97, Berlin 12.34%. Párizsi devizák Párizs, október 29. London 147.25, Newyork 29.68, Brüsszel 502.50, Zürich 684.50, Amszterdam 1642.25. Fényképészeti kiállításra kedvezményes jegyek kaphatók jegy­pénztárunknál, VII. Erzsébet krt 18-20

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék