Magyarország, 1937. október (44. évfolyam, 223-248. szám)

1937-10-30 / 247. szám

8 III. Richárd király A Magyar Színház jubileumi Shakespeare-előadása A Magyar Színház a legnemesebb módon ünnepli alapításának negy­venedik évfordulóját. Egyik legha­talmasabb művét mutatja be az európai drámaírás királyának, kinek koronája érintetlen tisztasággal tün­dököl a századok homályából. Shake­speare ma is a legmagasabb csúcs, amelyre a színház felnézhet, mint volt száz évvel ezelőtt, mikor a ma­gyar Sh­akespeare-kultusz bontogatni kezdte szárnyait — de ma sokkal ke­vesebben néznek fel rá az írók és a színház emberei közül; talán azért, mert nagyon is mélyen állnak ahhoz, hogy ilyen csúcsra láthassanak. Valóban, Shakespeare művészetének tündöklő, sistergő lángjainál döbben rá igazán az ember, micsoda lapos, hideg szemetet tálalnak ma legtöbb­ször dráma címén. Annál nagyobb a Magyar Színház érdeme, hogy ezt a példát felmutatja közönségének, bár a klasszikus értékek ápolása nem is tartozik hivatásos hagyományai közé. A gyilkolás és a gyász fekete-piros tűzvésze csal­ fel irtózatos erővel eb­ben a remekműben. Egy testi-lelki szörnyeteg szitja a­ pokoli tüzet,­aki kivetett magából minden emberi ér­zést, minden szeretetet, lerázott ma­gáról minden emberi kapcsolatot s kíméletlen, éles eszét közvetlenül ra­gadozó ösztöneinek szolgálatába állí­totta. Többször nevezik ördögnek III. Richárdot a darabban s valóban nem más ő, mint a középkor ördöge, me­lyet a reneszánsz a titokzatos jelmez­ből kihántott s természetes, ösztönös valóságában dobott a színház fényé­be. Minden lépése egy-egy véres holt­testen át vezet a trón felé, a vagyon és hatalom megcsillogtatásával min­denkit gyilkolásra bujtogat s egy­másra uszít maga körül, mint rémes ripacs játszik jóságot és alázatot, ha kell, csúszik-mászik, de néha riká­csolva tör ki elfojtott dühe és türel­metlensége s közben egyre bővebben borítja el az aranyos dísz és a fekete­ruhás asszonyok átka... Törzs Jenő az élet mélyéig izzó művészettel, a lélek energiáinak nagyszerű pazar­lásával, mesteri emberlátással és stílusérzékkel alakítja ezt a hatalmas szerepet. Richárdja élő, feledhetetlen emlék marad, igazán shakespearei szózat az élet tragikus titkáról. A nagy költő jambusainak barokk pom­pája eredeti félelmes szépségében zendül meg a száján, mert a szó lobo­­gásához mindig a szenvedély adekvát lobogását társítja. A többi szereplő ritkán tudott erre a shakespearei magaslatra emelkedni s ezért az egész előadás valahogy egy másik, alacsonyabb síkon mozog, mint a főszereplő. Pedig a rendezés elvei — nem számítva a díszletezés kissé fakó és ügyetlen megoldását — általában helyesek, stílusosak, mé­lyen kultúrált, értő rendezőre valla­nak, — csodát azonban Hevesi Sán­dor sem tehetett. Egyik napról a má­sikra nem lehet tökéletes Shakespeare­­stílust kialakítani egy színházban. De a mostanáig elért eredményét is tisztelettel kell üdvözölnünk. Hű ma­radt a legnagyobb drámaíró szelle­méhez és szövegéhez, a remekművet nem szabdalta és facsarta össze, mint sok nagypipájú, kevésdohányú ren­dező szokta, a tragédiát szerves szép­ségében bontakoztatja ki a színpa­don, a színészekben igyekezett meg­őrizni a shakespearei vers szárnyaló méltóságát, — és szépen zengő, eleven fordítást is adott a szájukba — nem stílusölő naturalizmusra törekedett, hanem arra, hogy megszólaltassa a szenvedélyek részegen szárnyaló sha­kespearei szimfóniáját. A zenekar­nak mindenesetre sokat kell még ta­nulnia, hogy a mű sötét pompája a maga teljes fenségében érvényesül­jön s megcsillanjon rajta a jövendő jóságnak, szelíd megváltásnak ara­nyos reménye is, mely Shakespeare szívéből mindig feltört, minden ször­nyűségen át. Nagy András Színházak műsora OPERA: Péntek: A Rajna kincse (C. bérlet 5. szám: ^8). Szombat: Orfeo (13. bérlet 1. sz.; •V28). — NEMZETI: Péntek és szombat: Jézus­faragó ember (V2S). — NEMZETI­ KAMARA: Péntek és szombat: Kék róka (8). — VÍG: Pén­tek és szombat: Szabó a kastélyban (8). MAGYAR SZÍNHÁZ: Péntek (Először; 8). szembat: III. Rich­árd király (8). — BELVÁROSI: Pernek és szombat: Szakíts hely­ettem (8). — MŰVÉSZ: Péntek és szombat: Láz (8). — PESTI: Péntek és szombat: Itelila (8). — ANDRÁSSY: Péntek és szombat: Különös szerelem (8) — ROYAI­: Péntek és szombat: Gyertyafénynél (8). — VÁROSI: Péntek: Marinuzzi hangverseny (8). Szombat: Éva a paradicsomban (8). — TERÉZ­­KÖRÚTI: Péntek és szombat: Mit járkálsz mez­telenül? (9). — PÓDIUM: Pnntek és szombat: Új novemberi műsor (9). — KOMÉDIA: Péntek és szombat: Folies Caprice 0/29). — ERZSÉBET­VÁROSI: Péntek és szombat: Sárgapitykés köz­legény (6, 9). — JÓZSEFVÁROSI: Péntek és szombat: Noszty fiú esete Tóth Marival (11, 9). — KISFALUDY: Péntek és szombat: Viktória (6,­­9). Mozik műsora Rövidítések: H = Híradók. Sz = Szom­bat. V V = Vasárnap és ünnep. M = Matiné. ADMIRAL (1—537—07. Margit körút 5): Mimi, a gazdag ember lánya (Dick Powell). Afrika bömböl (vígj.). H (Vs4 Vs6 1­8 VslO). V s/i 12 Vs2 '/.4 '/ifi VsS VslO. V 2 '/s4 Vs6 '.'28 Vs 10. — ALKOTÁS (1—553—74. Alkotás u. 11). Édes anyaföld (Paul Muni) (3 */.6 Vs8 V.10). V Vili V.2 Vs4 3/.6 8 10. Hétfőn: 3/.2 Vs4 */.6 8 10. — ANDRÁSSY (1—241—27. Csen­gery 11. 39. sz.: Édes anyaföld (Paul (Muni) (1/.5 V.8 V210). Sz ’/.4 */s6 V.8 10. V V V.2­­).4 V26 V.8 10. Hétfőn: 3/.3 5­­/18 10. — ÁTRIUM (1—540—24. 1—530—34. Margit körút 55): A köl­csönkért kastély (Turay, Tolnay). H (*/*6 Vs8 V2IO). Sz V Ü Vs4 Vs6 Vs8 VslO. — BELVÁROSI (3—845—63. Irányi u. 21): Sorrentoi kaland (Gigli). Táncos diákok. Nyuszilakodalom (szí­nes). H (Jobbt.: */*5 7 V.10; balt.: 8). V Ü jobbt.: */i3 5 V.8 V2IO; balt.: Vs4 6 Vs9. Vas. és ünnep d. e. V2II és 12-kor matiné. A megfa­gyott gyermek. — BODOGKIAF (14—95—10. József körút 63): Sorrentói kaland (Gigli). A két párbajhős (Hacsek és Sajó) (Vi5 7 VslO). Sz 4 G 8 10. V 6 Vs2­­M Vs6 V28 VilO. — BUDAI APOLLÓ (1—515—00. Csalogány u. 46): Sorren­­tói kaland (Gigli) és a kísérő műsor C/25 V.7 9). V V 1­3 V.6 V28 V.10. — CAPITOL (1—343— 37. Baross tér 32): 2-ik hétre prolongálva! Hotel Kikelet (Tőkés, Páger). H (V24 ‘/26 V28 V.16). V 0 d. e. 11, d. u.­­h2 ‘/14 V26 V28 V210. — CASINO (3—831—02. Eskü­ tér 6. szám): Prolongálva! Orgonavirágzás (J. MacDonald) (V25 7 VslO). Sz V II­­/13 5 ‘/.­8 10.. — CITY (1­­111—40. Vilmos császár út 36): India lángokban (Shirley Temple). N­ (V.6 ’/.8 V.10). Sz V­­ V.4 V.6 V.8 V.10. — CORSO (18—28—18. Váci u. 9): A 111-es (Lázár Mária, Törzs). H (1/16 V28 V21O). Sz ,V II Vs4 V26 V28 V.10. — CORVIN (1—395—84, 1—389—88. József körút és Üllői út sarok): Márni (Fedák Sári, Törzs). H (V-4 */16 V28 VilO). V 0 V­ 2 Vi4 Vs6 V18 VilO. Vas. d. e. Vili-kor: Gróf Monte Cristo. Héten d. e. Vill-kor: Feltámadás (Anna Sten). — DAMJANICH (1—348—03. Damjanich u. 1): Kém vagy (Lida Baarova) és a kísérő műsor. H (Folyt, előadások: V.4 V26 V28 V210). V Ü 2 4 6 8 10. — DÉCSI (1—213—43, 1—259-52. Teréz körút 28). A kölcsönkért kastély (Tu­ray Ida, Háday). N­ (6 8 10). Sz V Ü 4 6 8 10. — ELIT (1—161—51. Lipót körút 16). Prolon­gálva! Hotel Kikelet (Tőkés Anna, Páger). A búvárúszás művészete. H (4 6 8 10). V V 2 4 6 8 10. — FÓRUM (1-807-07, 1-895-43, 188— 528. Kossuth Lajos u. 18). Harmadik hétre prolongálva! Angyal (Marlene Dietrieh) (V.6 V28 V.10). Sz V D V24 VIS V18 V.10. — GLÓRIA (1—448—00. Thököly út 56). Sorrentoi kaland (Gigli). Szerelmes madarak (színes). H (Vt6 V.7 9). Sz Vi4 Vi6 V28 VilO. V Ü Vi2 V.­4 V26 V28 V­ilO. — HOLLYWOOD (14—24—55, Bethlen tér 3). Prolongálva! Mámi (Fedák Sári). Színes filmcsemege. H (V24 Vs6 V28 V2IO). V Ü V22 Vi4 V26 Vi8 V2IO. Vas. d. e. Vill-kor: Égi titánok (W. Beery). Hétfőn d. e. Vill-kor: Karenina Anna (Greta Garbó). — JÓZSEFVÁROSI (1—346—44. Kálvária tér­­7. szám): Sorren­­tói kaland (Gigli). A két párbajhős (Hacsek és Sajó) (V.5 */1 7 V.10). Sz 4 6 8 10. V . V.2 V.4 V.6 V.8 V.10. Vas. d. e. Vill-kor: S. M. C. matiné. — KAMARA (1—440—27. Dohány u. és Nyár u. sarok). A kölcsönkért kastély (Tolnay, Ráday, Kabos). , H (V.6 V.8 V.10). Szombat, vas. és ünnep: 4 6 8 10. — LLOYD (111—994. V., Hollán u. 7., Szent István körút­nál): Botrány a túr­on (Gaucso, Csikó, Harpo) H (V.4 V.6 V.8 V.10). Sz V 6 V.2 V.4 V.6 V.8 V.10. — METRÓ (1—122—30. Teréz körút 60): Pro­longálva! A szőke kísértet (Constance Bennet) Bosco és a kannibálok (színes trükkfilm). H (V.6 V.8 V.10). Sz V I V.4 V.6 V 18 V.10. V d. e. 11-kor félárú reprízmatiné. Krisztina királynő — NYUGAT (1—271—62. Teréz körút 41). Mimi, a gazdag ember lánya (Alice Fay). Buster, a mintatengerész. H (1/ac 7 Vilo). Sz 4 6 8 10. V 0 2 4 6 8 10. — ODEON (1—302—63. Rotten­­biller u. 37/b): Mimi, a gazdag ember lánya Alice Fay). A bűvészkirály (Buster Keaton). Felhők ostroma (riport 1.). H (Folyt, előad.: Vi5 7 V2IO). V 0 Vi2 V24 V26 V28 V210. Vas. d. e. Vill-kor: Filmmatiné.­­ OLYMPIA (1—429—47. Erzsébet körút 26): Mimi, a gazdag ember lánya (Alice Fay). ünnepi pulyka (revü). H­­4 O (8 10). V Ü 2 4 6 8 10. — OMNIA (130—125. József körút és Kölcsey u. sarok): Prolon­gálva! India lángokban (Shirley Temple). H 5 V.8 VslO). Sz V Ü 4 6 8 10. Vas. d. e. 11-kor: Dalolj szívem, dalolj! (Alice Fay). —OTTHON (14—64—47. Beniczky 11. 3. és Baross u. 87. sa­rok): Kém vagy! (L. Baarova). Aranylányok (Fili Dorsay) (4 V27 9). Sz V24 V26 V28 9/110. V­2­0/12 Vs4 V16 V18 Vs10. — PALACE (1—365—23. Er­zsébet körút 8). Torockói menyasszony (Dayka Margit, Jávor Pál) (Mindennap d. e. 11. d. u. 2­4­6 8 10. — PÁTRIA (1—156—73. Népszínház u. 13): Mimi, a gazdag ember lánya (Alice Fay). Intim kabaré (D. e. 11; d. u. 2 Vs5 7 VilO). V­II d. e. 10 12; d. u. 2 4­6 8 10. — RADIUS (1—220—98, 1—292—50. Nagymező u. 22—24): Saratoga (Jean Harlow). H (V16 V.8 V.10). Sz V 0 V.4 V.6 V.8 VilO. — REX (1—394—16. Ist­ván út 39). Mimi, a gazdag ember lánya (A. Fay). A csodaforrás (Chaplin). H (Vs5 V.7 9). Sz Vs4 Vs6 V28 VslO. V ÜI­/s2 l/s4 Vs6 Vs8 VslO. — RIALTO (1—394—97. Rákóczi út 70). Mimi, a gazdag ember lánya (Alice Fay). Ember­­csapda (Borisa Karloff) (Vili Vsl V.3 5 V.8 VslO). V V 10 12 2 4 6 8 10. — ROXY (143—824. Rá­kóczi út 82). Sorrentoi kaland (Gigli). A két párbajhős (Hacsek és Sajó). A magyar tenger. H (3 V.6 8 V.10). V II Vs2 Vs4 V.6 3­.S 10. — ROYAL APOLLÓ (1—419—02, 1—429—10. Erzsé­bet körút 45). A 111-es (Törzs Jenő, Lázár Mária). H (6 8 10). Sz V V 4 6 8 10. — SAVOY (1—460—40. Kálvin tér sarok, Üllői út 2): Borneo (Martin Johnson expedíciós filmje). Premier híradók (Vs4 Va6 Vs8 VslO): V­ti Va2 Vs4 Vs6 V28 VslO. Vas. d. e. 10 és Vsl2-kor: M. — SIMPLON (2—689—98, 2—689—99. Horthy Mik­lós út 62): Mami (Fedák Sári, Törzs). Drezda. 100 éves Nemzeti Színház (Vs4 V26 Vi8 VslO). V ÜI Vs2 Vs4 V­s6 Vs8 VslO. — STÚDIÓ (14.1—840. Akácfa u. 4): Prolongálva! 120-as tempó (Mu­­ráti, Kabos) (11 2 4 6 8 10). V V 11 2 4 6 8 10. — TIVOLI (1—230—49. Nagymező u. 4): Mimi, a gazdag ember lánya (Alice Fay). Magyar táncok (Gyöngyösbokréta). H (Folyt, előad.: ./.4 Vs6 V.8 10. V V Vs2 Vs4 V16 3/28 Vil6. Vas. d. e. 11-kor: Filmmatiné. — TÚRÁN (128—401. Nagymező u. és Mozsár u. sarok): Sorrentoi kaland (Gigli) és a kísérő műsor (V.4 3/.6 V.8 V.10). V Vsl2 3/.2 V.4 V.6 V.8 V.10. V V.2 V.4 V.6 3/.8 V.10. — URÁNIA (1—460—46. Rákóczi út 21): Új élet felé (Zarah Leander). H (5 V.8 VslO). Sz V I V.3 5 V.8 VslO. V d. e. 11-kor: Lakner bácsi gyermeksz­ínháza. — VESTA (1—326— 39. Erzsébet körút 39): Sorrentoi kaland (Gigli). Szegény milliomos (burleszk). Vizikarnevál (trükkfilm) (1/.4­0/sz V.10). V V 2 4 6 8 10. MAGYARORSZÁG 1937 október 3 C szombat ie se i n iQ hí l^r^sTl ó/^n/o Q c sí ss e t Füstös bácsi, a „szerepkihordó", a százéves Nemzeti Színház legrégibb embere beszél a régi szép időkről Harmincegy éve szolgálja a Nemzeti Színházat Füstös bácsi, a portás, akit a most lefolyt nagy ünnepségek során szin­tén kitüntettek. Ebből az alkalomból be­szélgettünk vele. — 1906-ban kerültem a színházhoz — mondja — és azóta bizony sok minden történt. A régi színészek közül már alig emlékszik a közönség valakire, míg nekem úgy tűnik, mintha egy esztendő lett volna ez a hosszú­­idő. A régiek letűntek vagy meghaltak, újak jöttek a helyükre, ment minden tovább. Tegnap még Jászai Mari­nak vittem szerepet, ma már Bajor Gizi­nek. Sok boldog arcot láttam, új színésze­ket, amikor egy-egy nemvárt szereppel kopogtattam be hozzájuk és sok szomorút, miikor vissza kellett vinnem tőlük. A leg­­megh­atóbb Rákosi Szidi nagyasszony volt, mikor a Nagymama szerepét kellett elvinnem■ tőle. Még most is elfacsarodik a szíven, ha rágondolok. Sohasem fogom elfelejteni! Szidi mama már tudta, hogy nem ő játssza az új szereposztásban a Nagymamát, amikor bekopogtattam hoz­zá. — No mit hoztál Füstös!« — kérdezte. — »Vagy vinni akarsz valamit! « — Én csak bólintottam, nem tudtam egy szót sem szólni. Ő meg kezembe adta a már kikészített szerepet. Motyogtam valamit és siettem ki a szobából, hogy el ne sír­jam magam. Szegény Nagyasszony! De hát így van ez kérem. Eljár az idő mindnyájunk felett. — Meséljen még valamit, Füstös bácsi! —­ Fáj nekem kérem az emlékezés. Já­szai Mari, Újházi, Dezső József — már mind nincsenek. Pedig de szerettem őket. Ha Jászai Nagyasszonynak vittem szerel­met, mindig ugyanaz a jelenet játszódott le. Kopogok, maga nyit ajtót. »Te vagy az, Füstös! — Na töröld meg jól a cipő­det, aztán gyere be.­ — Nagyon pedáns volt szegény mindig. Leültetett az íróasz­tala mellé, ott kellett várnom. Mindig váratott egy ideig, hogy kipihenjem ma­gam. — Valami vidámabbat, Füstös bácsi! — Hát a kislányom esetét Újházival és Dezső Józseffel igazán el kell mesélnem. Az én kis Annuskám együtt játszott velük a »Titok«-ban. Újházi odamegy hozzá elő­adás előtt egy félkiló szaloncukorral: »Ha hibátlanul játszod a szereped, ez a tied!« —­ mondja. »Rendben van,de mindenkinek hi­bátlanul kell játszania, akkor én sem té­vedek.» — »Mi nem fogunk tévedni — áll az alku!« — mondta a közben odaérkezett Dezső József. Elkezdődött az előadás. Az első felvonás nagyszerűen ment. A máso­dik felvonásban Dezső úr nagyban mond­ja a szerepét, egyszer csak megáll. Még egy mondata volt, de nem jutott eszébe. Akkor Annuska odasúgott a színpadon Újházinak: sídé a szaloncukrot!« — Ő tudniillik tudta kívülről az összes szere­peket. — Sok-sok minden történt kérem, nap­hosszat lehetne mesélni. Hol sírtunk, hol meg nevettünk. Színház ez kérem, a javá­ból! — Boldog volt, mikor megtudta, hogy magát is kitüntetik! — Hát kérem, boldog érzés is az, ami­kor látja az ember, hogy megbecsülik azok, akiket szeret. Mert szeretek én ké­rem mindenkit, soha még nem veszeked­tem senkivel. Nem mondom, — és végig­simítja nagy szerényen szép bajuszát — engem is kedvelnek. Megadom én kérem a kellő tiszteletet mindenkinek, ahogy dukál. Harmincegy év alatt csak megta­nultam a mesterségem és remélem, még sokáig szolgálhatom egészségben a szín­házat,­­ akit nagyon szeretek!

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék