Magyarország, 1939. március (46. évfolyam, 49-74. szám)

1939-03-05 / 53. szám

O m --------------------------r~ x ss i 11 lsQ| ^7| ni 0-5^ x se c t A „ku­ty­at­e­remté­sí t“ menthető indulatkítörés Az Azúr express című, már nagy sikerrel bemutatott filmben Kézdy Kovács Antal, a kitűnő fiatal színész és író egy vasúti kalauzt j­átszott. Szerepe szerint főkalauzi uniformis­ban Székesfehérvárott elindította a vonatot. Kézdy Kovács Antal termé­szetesen Fehérvárott már nem tudott leugrani a robogó vonatról és el­ment Lepsényig, ahol az állomáson várta a Budapestre visszainduló vo­natot. Ott két csendőr lépett hozzá és hosszas vitatkozás után előállították a lepsényi csendőr­őrsre, ahol órákig hallgatták ki és csak különböző iga­zolások után bocsátották este szaba­don. Folyton arról faggatták, hogy miért visel MÁV egyenruhát, amikor nem vasutas, hiába hivatkozott arra, hogy színész, az egyenruhaviselés a MÁV engedélyével történt. Kézdy Kovács Antal másnap Bu­dapesten beadvánnyal fordult­­ a belügyminisztériumhoz és a MÁV igazgatóságához, amelyben panaszt emelt a lepsényi csendőrörs és az odavaló állomásfőnök ellen azért, mert szerinte jogtalanul tartották órákig fogva. Ugyanekkor hivatalból eljárás in­dult Kézdy Kovács Antal ellen is egyenruha tiltott, jogosulatlan vise­lése miatt. Ezenkívül eljárás indult Kézdy Kovács Antal ellen közbot­rányokozás miatt is, mert a feljelen­tés szerint az állomáson káromko­dott és ezt a kifejezést használta­: »a kutyateremtésit«. Az enyingi főszolgabírói hivatal, amelyik a kihágási eljárást lefoly­tatta, számos lepsényi tanút hallga­tott ki. A tanúk valamennyien Kézdy Kovács Antal ellen vallottak. A szí­nészt is kihallgatták a budapesti fő­kapitányságon, ahol tiltakozott a vád ellen. Ugyanakkor a színészkamara is, Kiss Ferenc aláírásával, levelet intézett az enyingi főszolgabírói hi­vatalhoz. A levél rámutatott arra, hogy Kézdy Kovács Antal az egyen­ruha viselésével csak színészi hivatá­sát teljesítette és semilyen jogosulat­lan cselekményt nem követett el. Ilyen előzmények után hirdetett tegnap ítéletet a szokatlan ügyben az enyingi járás főszolgabírája. Az érdekes ítélet felmenti az egyenruha tiltott, jogosulatlan viselésének vádja alól Kézdy Kovács Antalt, mivel a kihágási bíró megállapította, hogy a terhelt mint színész, filmfelvétel al­kalmával használta a vasúti egyen­ruhát. — Felmentem, a káromkodás kihá­gása alól is Kézdy Kovács Antalt, — mondja az ítélet — mivel az eset al­kalmával négyórai várakozás után a »kutyateremtésűt« kifejezés nem te­kinthető közbotránynak, hanem csak egy menthető indulat kitörésének. (G. Gy.) Színházak műsora OPERA­HÁZ: Szombat: Szent fáklya. Baja­zz­ók. Pozsonyi majális CD. bérlet, 17. sz. V.8). Vár­nán d. u. János vitéz ($), este: Az álarcosba (V.8). Hétfő: Filharmóniai hangverseny a V­á­rosi Színházban. Kedd: Rózsak, vág (A. bér­let, 18. sz.). Szerda: Simone Boccanegra (E. bérlet, 19. sz.). Csütörtök: Tannhäuser (B. bérlet, 18. sz.). Péntek: Didó és Aeneas. Ba­ Jazzok. Pozsonyi­­maián­g. (C. bérlet, 18. sz.). Szombat: Norma (D. bérlet, 18. sz.) Vasárnap d. u­: Bobenulet. este: SyMa. Coppélia. Hétfő: Nincs előadás. Kedd: Falstaff (új betanulással: A. bérlet, 19­ sz.). Szerda: A cremonai hegedű*. Pozsonyi ma­­jális (díszelőadás: Horthy Miklós, Magyar­ország kormányzója tiszteletére).­­ NEMZETI: Szombat d. u.: István király (ifjúsági előadás: 3), este: Ludas Matyi (I. bérlet: 1 2­). Vasárnap d. e.: Via malia (munkáselőadás: vl­), d. u.: zálás után (Vo4), este: Ludas Matyi (Vili. bérlet, V8). Hétfő (II. bérlet), szerda (IV. bérlet), csütörtök (V. bérlet), vasárnap este: Ludas Matyi. Kedd (IV. bérlet), szombat (VII. bérlet), jövő hétfő (K. bérlet): Amphitryon. Péntek (VI. bérlet):* Via mala. Vasárnap d. u.: Éljen az egyenlőség. ■— KAMARA: Szombat és vasárnap este: Utolsó tánc (8). Vasárnap d. u.: Hajnalban, délben, este (4). Egész hétért minden este: Uto­lsó tánc. Vasárnap d. u.: Hajnalban, délben, este. — VÍG: Szombat d. u.: Havasi napsütés (Vad), este: G­rófki’Sassszony (8). Vasárnap d. u.: Havasi nap­sütés (Vs4), este: Grófkisasszony (R. bérlet, 8). Hétfő (G- bérlet), csütörtök (K. bérlet), szombat este és vasárnap este (T. bérlet): Grófkisasszony. Kedd este, szombat d. u. és vasárnap d. u­: Ha­vasi napsütés. Szerda, péntek: Francia szoba­lány. — MAGYAR: Szombat, vasárnap d. u. és este: Erzsébet (V­4. 8). Vasárnap d. e­: Nádassy­­táncmatiné (11). Egész héten minden este (ked­den 75-ödször) és vasárnap d. u.: Erzsébet. — BELVÁROSI: Szombat, vasárnap d. u. és este: Fölindulás (4. 8). Egész héten minden este és vasárnap d. u.: Földindulás. — PESTI: Szombat, vasárnap d. u. és este: Az asszony és az ördög (4, 8). Égé®/, héten minden este és vasárnap d. u.: Az asszony és az ördög. — ANDRÁSSY: Szombat és vasárnap este: Mondj igazat! (8). Vasárnap d. u.: Bubus 0/24). Hétfő (25-ödször). szerda, csütörtök, szombat, vasárnap es­te: Mondj igazat! Kedd, péntek este és vasárnap d. u.: Bubus. — VÁROSI: Szombat, vasárnap d. u. és este: Katinka (4, 8). Hétfő: Mengelberg filhar­móniai hangverseny (8). Kedd: szerda és csütör­tök: Katinka. Péntek: Mengelberg zenekari hangverseny. Szombat, vasárnap d. u. és este: Katinka. — ROYAL: Szombat, vasárnap d. u és es­te: Egy bolond százat csinál (4. 09). Egész héten minden es­te és vakságmnap d. u.: Egy bo­lond százat csinál. —TERÉZKÖRUTI: Szombat, vasárnap d. u. és este: Axel a mennyország ka­pujában (4. 9). Egész héten minden este és va­sárnap d. u.: A Pódium-kabaré vendégjátéka. — PÓDIUM: Szombat, vasárnap d. u. és este: Elő az okmá­nyokkal! Hétfőtől (a Terézkörúti Színpad helyiségében) min­den este. és vasár­nap d. u.: Elő az okmányokkal! (145. 9). — KOMÉDIA: Szombat, vasárnap d u. és este: Esti átképzés (‡/s5. 149). Egész héten minden este és vasárnap d. u.: Esti átképzés. — ER­ZSÉBETVÁROSI: Szombat (146. 149), vasárnap (144. V46. •/«»): 1002-ik éjszaka. Csütörtökig be­zárólag: 1002-ik éjszaka. — JÓZSEFVÁROSI: Szombat (‡/76. 149), vasárnap (144. V*6. 149­: El­némult harangok. Csütörtökig bezárólag: El­némult harangok. — KISFALUDY: Szombat (146. 149), vasárnap (1/14, 1/46. 149): Mezei pa­csirta. Csütörtökig bezárólag: Mezei pacsirta. ­I — „Esti átképzés” egy budapesti színházban Ma este új kabaréprogramot mutat be a Komédia. Aktuális téma szerepel a színpadon, az esti átképzés. Minden egyes jelenetnek harsogó kacagás a folytatása. Badó még önmagát is kifigurázza, amiért nem vették fel a kamarába. Sala­monnak és Szilágyi Marosa átképző kup­­léjának nagy sikere van. A Komédia mű­sora a szokottnál szellemesebb. Mozik műsora Rövidítések: H = Híradók. Sz = Szombat. V Ü = Vasárnap és ünnepnap. M = Matiné. ADMIRAL (3—537—07. Margit körút 5. szám): 13 szék (Hans Moser) és a kísérő műsor. (‡/14 ̋■•6 148 Old. V Ü ~42 ‡/·4 ̋ 46­­US 1410.) Vas. d. e. ■/no és 12-kor: Micky-matiné. — ALKOTÁS (155—374. Gömbös Gyula noca 11): Brazillai kaland (Clark Gabié). H. (144 '06 148­­/alO; V 0 ‘02 144 `46 ,48 ]/;10.) Vas. d. e. 11-kor: A zöld fény (Erről Flynn). — ANDRÁSSY (124—127. Csengery u. 39., Andrássy út sarok): A cárnő kegyence (Suzy Prun) Sáskajárás. H. (V­/,4 V.6 V.8 V.10; V O 2 4 6 8 10.)­­ ÁTRIUM (154—024, 153—034; Margit körút 55): őfelsége szerelmes (Reinholdt Schünzel). Afrika kapu­jában (színes). H. (G/.6 l/s8 1410; Sz V O V.) ./.f. 'U( 1410.)­­ BELVÁROSI (384—563; Irányi u. 21. szám): 13 szék (Hans Moser). Mesebeli játékbolt (színes). H. (4 6 8 10; V . jobbt. 2 4 6 8 19, balt. 3 5­7­9.) Vas. d. e. Vili és 12-kor: Tin-Top Folk­s (Fred Astaire). - BODOGRAF (149—510. József körút 63): 13 szék (Heinz Stüh­­maim). A halál lovasai. H. 044 446 V48 Vili; V­I 442­­/.4 446­­US­D/HU.) - BROADWAY (144—212. Károly körút 3): Prolongálva! Tán­colj és szeress (Ginger Rogers). H. l'Ui 446 448 4410; Iz V 0I 'U2­­/,4 446 'nS 4410.) Vas. d­e. 11-kor: Modern Idők (Chaplin). — BUDAI APOLLO (351—500. Csalogány u. 46): Leány­vári boszorkány (Szörényi, Hámory). (V-5 V.7­9; V 0 442 444 446 448 */,10.)­­ CAPITOL (134 - 337. Baross tér 32): Süt a nap (Nagy Aliz, Olasz János). H. (444­0/16­­US 4410; V ÜI 442­0/14­­/16 448 441,0.) — CITY (111—140. Vilmos császár út 36. szám). Repülő ember (az amerikai avia­tika csodálatos filmje; Isay Milland). Hajrá a nők után (Popeye). H. (3/.6 %8 V.10; Sz V ÜI */.4 V.6 V.8 V.10.) - CORSO (182-318. Váci n 9): Alibi (Préjean). H. (446 448 ‘/,10; Sz V II '/i4 446 448 VUI0.) — CORVIN (139—584, 138­ 988. József körút 06 .Üllői út sarok): Gyimesi vad­virág (Tolnay, Mály). H. (1 04 446 148 4410; V ÜI */s2 Vs4 146 148 Val­.) Vas. d. e. 1411 órakor: Szentpétervári éjszakák (Gaby Mor­ay). — DAMJANICH (134­ 803, Damjanich u. 1): A négy nővér (Priscilla Lane). és a kísérő műsor. H. (144 146 148 1410; V 0 2 4­ 6 8 10.) — DÉCSI (121—343; 125—952. Teréz körút 28): Ingovány (Annie Ducaux). H. (6 8 10; Sz V 0 4 6 8 10.) — ELIT (114—502. Szent István körút 16. szám): Táncolj és szeress (Sfinger Rogers). Híradó. (4 6 8 10. V V 2 4 6 8 10.) — FÓRUM (189—707, 189—543, 188—528. Kossuth Lajos u. 18. szám). Vágyak valcere (Három keringő; Yvonne Prin­­temps). (1/16­­US V.10; Sz V Ü V­ 1 146 %H 10.) — GLÓRIA (144—800. Thököly út 56): Leányvár! boszorkány (Szörényi, Csortos). Vízi szimfónia (kultúrfilm). H. (145 /7­9; Sz 144 146 448 VslO; V 1 V 132 Vs4 146­0/,8 VI0.) — HOLLYWOOD (142—455; Bethlen tér 3): Gyimesi vadvirág (Tolnay, Mály). Cirmos bajban. Popeye leg­újabb kalandja. H. (144­0/.­6 148 1410; V 0 142 144­0/,6­­/18 1410.) Vas. d. e. '/Iu­-kor: Nagyváros (Louise Rainer). — IPOLY (V., Csáky u. 65): A Szent István város modern új mozija már­cius elején megnyílik. — JÓZSEFVÁROSI (134—644. Kálvária tér 7): 13 szék (Hans Mo­ser). Popeye mini Romeo. (144 146 148 1410; Vü 1 02 144­­/a6 148 V2IO.) Vas. d. e. Vali kor: Torockói menyasszony (Dayka, Jávor). — KAMARA (144—027, 135—967. Dohány u. és Nyár u. sarok). Hét szál rózsa (A fehérvári huszárok; Páger, Egry Mária). Ismeretlen katona. (6 8 10; Sz V 0 4 6 8 10.) — KULTUR (386—193, Kinizsi utca 16): Asszonyfaló (Anny Ondra). Popeye, a nagy főnök (trükkfilm­). Életveszélyes foglalkozások (sportfilm). Hír­adó. (3 */,8 */110; V Ü V.2 */.4 */16 V18 V.10.) — 1.1.0Yi) (111—994. Hollán u. 7., a Szent István körútnál). Gyimesi vadvirág (Tolnay, Mály). H. (4 6 8 10; V V 2 4 6 8 10.) — NYUGAT (127—162. Teréz körút 41). Asszonyok a börtön­­ben (René Saint Cyr). Kacagó kabaré. Cirmos az emberevők között. H. (445 7­­410; Sz 4 6 8 10; V 0 2 4 6 8 10.)­­ ODEON (130-263; Rotten­­biller u. 37/b): Leány­vári boszorkány (Szöré­nyi, Csortos­. Magyar őstehetségek (Pluhár beszél). Cirmos bajban (rajzf.). H. (V.5 947 V.10; V 0 (42 144­­/16­­US 1410.) Vas. d­e. Vol-kor: Három sárkány (Lázár Mária). — OLYMP­IA (342—947. Erzsébet körút 26):­­13 szék (Heinz Ri­hmann), Kuba szigete (utazási film). Tilos a lázadás (Popeye). II. (Mindennap: d. e. 11, d. u. 2­4­6 — 10.) - OMNIA (130—125. József körút és Kölcsey a sarok): Repülő ember (Fred Mc. Murray). Kiég: Popeye és híradó. (5­0/1 8 1410. Sz V 0 4 6 8 10.) - ORIENT (114—926. Izabella u. és Aradi u. sarok): Bra­zíliai kaland (Clark Gabié). Ligeti dal (Fekete Pál). H. (Folyt. előad.: 'Iá W J/dOj'X 0 142 144 146 'US 1410.) — OTTHON (146-447. Beniczky u. 3. és Baross u. 87. sarok): Leány­vári boszor­­kány (Szörényi Éva, Csortos). Két kicsi csacsi (színes). (*/«4 ’/.6 V.8 ’/.1O. V 1­0 442 .04 ‘06.148 Vill.) Vas. d. e. 10 és­­/«12-kor: örvény. — PALACE (136—523; Erzsébet körút 8): Szegény gazdagok (Uray, Szeleczky). H. (4 6 8 10; Sz V v 2 4 6 8 10.) Vas. d. e. 11-kor: Kémek — ellenkémek (Conrad Veidt). — PATRIA (145-673. Népszínház u. 13): Négy nővér (Dick Foran). Konzervkoncert (trü­kkfilm). (V.4 e46 V.8 VilO; V 0 V.2 V.4 V.6 'US */.10.) Vas. d. e. 1/,11-kor: Matiné. — PHÖNIX (144—4­54. Rákóczi út 68): Zsákucca (Sylvia Sidney). Kétarcú Afrika. H. (Mindennap: d. e. 11, d. u. 1­3­5­0/.8 1410.) — RÁDIUS (122—098, 120—564. Nagymező u. 22—24). Tizenegyedik hétre prolongálva! Hófehérke ég a hét törpe. Zenélő tündérek. H. (V.6 V18 1510; Sz V I V.4 V.6 V.8­­/.10.) — REX (130—416. István út 39). Leány­vári boszorkány (Szörényi, Csortos). Kék madár kabaré. H. (145 V.7­9; Sz 144 ■/16 148 1410; V' Ü­­/12 144 146­0/s8 Vsl0.) — RIALTO (139—497; Rákóczi út 70): Négy nővér (Dick Foran). Titokzatos Szahara (szí­nes). H. (D. e. 1411, d. n. (41 'la 5 V.8­9/,10; V­II d. e. 10­12, d. 11. 2 4 6 8 10.) — ROYAL APOLLO (141—902, 342—946. Erzsébet körút 45): A nagy keringő (Great Waltz; Louise Rainer). Híradó. (*/16 */:8 V.10; Sz V 0 4 6 8 10.) — SAVOY (146—040. Kálvin tér sarok. Ollói út 2. szám): Az aréna hősei (S­altz). Bonbonparádé. (144 146 V28 1410; V 0 142 V14 146­­US 1410.) Vas. d. e. 1411 órakor: Burleszk és Nászát feláron. — SCALA (114—411. Teréz körút 60): Flotta a víz alatt (Richard Greene). Rajzfilm. H. (1/1 6 V 2 8 V. 10; Sz V V 3 V.6 148 V.10.) — SIMPLON (268—998, 268—999. Horthy Miklós út 62. Szám): Gyimesi vadvirág (Tolnay, Mály) és a kísérő műsor. (144 V26 148 VilO; V 0 142 144­­/s6 148 1410.) Vas. d. e. Vill órakor: Anthony Adverse. — STÚDIÓ (140—840. Akácfa u. 4): ötödik hétre prolongálva! Alexander’s Ragtime Band (Alice Faye). H. (Mindennap: d. e. 11, d. u. 2­4 6 8 10.) — TIVOLI (123—049. Nagymező utca 8). Leányvár! boszorkány (Szörényi Éva, Csortos). Magyar őstehetségek (Pluhár beszél). Híradó. (Folyt. előad.: V.5 7­­410; Sz V.4 V.6 V.8 V.10; V 6 V.2 V.4 V.6 v.8 V.10.) Vas. d. e. 11 órakor: Három sárkány (Lázár Mária). — TURÁN (128—101. Nagymező n. és Mozsár u. sarok): 13 szék (Hans Moser) és a kísérő műsor. (4 6 8 10; V 0 2 4 6 8 10.) Vas. d. e. 11 órakor: Micky-matiné. — URÁNIA (146—048. Rákóczi út 21): Prolongálva! Bors István (Páger, Tol­­nay). H. (5 ’/1 8 ',410; Sz V t. V.3­5 ’/.8 ,410.) Vas. d. e. 11-kor Mécs Alajos előadása film­­kísérettel: Az abesszin császárság megalapít­­ása. Willem Mengelberg 25 bőröndjét nem vette fel Bécsben az Árpád A Filharmóniai Társaság meghívókat küldött szét, amelyben meginvitálja a címzetteket az egyik dunaparti szálló különtermében rendezendő teára. Wil­lem Mengelberg, a világhírű hollandi karmester tiszteletére akarta ezt a teát rendezni. A teán mindenki ott volt, csak Mengelberg hiányzott, mert nem érkez­hetett meg idejében. Mengelberg Lipcséből Bécsbe repülő­gépen utazott és úgy tervezte, hogy a bécsi pályaudvaron az Árpád sínautó­­val folytatja útját Budapestre. A pálya­udvaron azonban kijelentették, hogy Mengelberget szívesen látják a sínautón, de 25 bőröndjének elszállítására már nem vállalkoznak. — Sajnálom uraim, — mondotta Men­­­ gelberg — a kofferokat Budapestre kell vinnem, mert ezekben vannak a hétfői hangversenyem kótái. A teljes zenekari anyag. Miután az ügyet nem sikerült elintézni, Mengelberg telefonon felhívta Békás Mik­lóst, a Filharmóniai Társaság titkárát, aki azt a tanácsot adta neki, hogy üljön bérautóba és úgy jöjjön Budapestre. Mengelberg az éjjel megérkezett a Mar­gitszigetre. Az egyik bérautóban ő ült, a másikban pedig a huszonöt bőröndöt szál­lították. * Magyar Erzsi bravúrja egy newyorki színpadon Beugrott egy nagy Broadway-darab főszerepébe New York, március 4. (A Magyarország tudósítójától.) Az idei newyorki színházi szezonnak egyik legnagyobb sikere a The Ame­rican Way című darab, amelyet a Central színházban játszanak estén­ként zsúfolt nézőtér előtt. A darab férfi főszerepét Fred­erick Mar­ek, a világhírű filmszínész játssza, akinek partnere, Floerence Elbridge, a mi­nap váratlanul hirtelen megbete­gedett. Helyettest keresett és Elsa Elsie ugrott be helyette. Nagy sikere volt. Elsa Ersie nem más, mint Magyar Erzsi, aki nagy sikert aratott annak­, idején a budapesti színpadokon- Rendkívüli színházi kedvezmény Az alábbi színházi előadásokra olvasóink és elő­fizetőink RENDKÍVÜL LESZÁLLÍTOTT ÁRON válthatnak jegyet Az Est kiadóhivatalában VII.­ Erzsébet körút 18—20 szám. (1­*38-88) Reggel 0 órától délután 5-re, vasárnap délelőtt 9—2 óráig VASÁRNAP, MÁRCIUS 5-ÉN MAGYAR: Erzsébet (8). NEMZETI­ KAMARA: Hajnalban, délben, este (4 d. u.) Utolsó tánc (8). PESTI: Az aszony és az ördög (4 d. u. és 8 este). ANDRÁSSY: Bubus (3­ d. u.) Mondj igazat! (8 este). VÁROSI: Katinka (4 d. u. és 8 este). ROYAL: Egy bolond százat csinál (4 d. u. és 8 és este). TERÉZKÖRÚTI: Axel a mennyország kapujában (9­4). KOMÉDIA: Esti átképzés (8%). MINDEN JEGYVÁSÁRLÓ INGYEN KAPJA A TELJES SZINLAPÚ »MAGYAR SZÍNPAD«-OT

Next