Magyarság, 1920. december (1. évfolyam, 1-14. szám)

1920-12-15 / 1. szám

Magyarság Irta: Milotay István Szegény Teleki Pál gróf ide­stova két hete birkózik remény­telen feladatával, hogy uj kor­mányt kompromittáljon össze, amely a nagy kormányzópártban mindenkit kielégítsen s amelyben mindenki együtt legyen: a párt legitimistái éppen ugy, mint a szabad királyválaszlók, a radiká­lisok és liberálisok éppen ugy, mint az antiszemiták és reakció­sok s amelyről mindegyik áram­lat, elem, frakció, szárny, töredék, csoport és tényező azt liigyje, hogy ez az ő kormánya, amelyre a maga és hite szerint ugy mel­lékesen az ország érdekeit is rá­bízhatja. Közel két hete tart ez a kísérlet, két hét óta kapaci­tálja, untatja, álmosilja, fárasztja és közömbösíti az erdélyi iskola és néhaivaló Wekerle Sándor módszerével Teleki a pártját, és az ország még mindig nem tudja, benn marad-e hát sokorópálkai a kabinetben, ott lesz-e Benárcl Ágoston, kiugrasztják-e Rubineket s ellenzékbe megy-e Haller István? Mindezt még mindig nem tud­juk s az ország most itt áll kormány nélkül, — ami, ha csak kormányról volna szó, nem volna nagy baj — de itt áll jó, arra­­való, a mai helyzetre egyedül hi­vatott kormány nélkül, tenger baja, problémája és nyomorúsága közepette, amelyekre, hiába vár, nem kaphat választ. Nézzük ezt a válságot, de túl is nézünk rajta s látjuk végtelen közgazdasági, pénzügyi, "társa­dalmi és kormányzati elesettsé­­günket, látjuk az első-, másod- és harmadrangú pártvezérek huzavonáján túl nagy termelő és dolgozó, vagy dolgozni hasztalan akaró osztályok kiábrándultságát és elégedetlenségét. Látjuk hatá­rainkon, ezeken a mesterséges drótkerítéseken túl a »béke« ár­nyékában ellenünk lihegő szom­szédainkat, a Károlyi-forradalom és a bolsevizmus oltalmuk alatt fegyverkező desperádóit, látjuk ellenségeink belső válságait, a zendüléseket és a forrongó elé­gedetlenséget, mely őket marcan­golja s amelyet mi kihasználat­lanul hagyunk utjain előrero­hanni! És látjuk idebenn a »le­győzött«, de gazdasági, társadalmi, kulturális súlyában csorbittatlan erejű zsidóság közömbös, ked­vetlen, vagy ellenséges és kárör­vendő passzivitását a rendszerrel s a rendszer hibáin, ostobaságain és mulasztásain keresztül a kö­zös, nagy nemzeti érdekekkel szemben. És látjuk a bezárt gyárakat, a pangó műhelyeket, a munka­­nélküli munkásság tömegeit, akik­nek egykori hitvány vezetőit rész­ben megbüntettük, de akiket a nemzeti célok munkás közössé­gébe visszaemelni is történelmi érdek lenne. Ahbaa -a vergődésben, mely Teleki Pál kormányalakítását kí­séri, a hivatalos keresztény és nemzeti politika nagy és mély válsága lepleződik le. Ez a vál­ság nem uj keletű. Adva volt ab­ban a pillanatban, amint. kide­rült, hogy a nemzeti és "keresztény gondolat a maga nagy, Összekötő, ellentétele áthidalására alkalmas s a közgondolkodás és közcélok horizont­ját kitágító hivatása helyett olyan szükkörü és békatávlatu párt- és csoportpolitika szolgálatába zsugoro­dik, amely az ország, a nemzet egye­temes nagy bajain nem segíthet, mert nem tud segíteni, s az egyeteme­sen közös nagy nemzeti célokat, ugyanezen okoknál fogva, nem közelítheti meg.^. keresztény és nemzeti gondolat, amelyhez oly óriási tömegeknek hite és lelke­sedése csatlakozott, — a napi politikának, a pártharcoknak és pártvezéreknek mindennapi hasz­nálatában egyrészt a régi bécsi Rathauskeller-politika szűk vágá­nyaira futóit, ennek a politiká­nak alkotó képessége nélkül,más­részt' a régi függetlenségi és negy­vennyolcas frazeológia szélma­lom-harcába bukott, anélkül, hogy a nemzeti függetlenségi gondo­latnak akár belső ellenségei, akár külső feltételei adva volnának. A keresztény és nemzeti politika mindakét fogalmazásban tehetet­lenségre lévén kárhoztatva, újabb és újabb jelszavakkal kénytelen galvanizálni magát s miközben eredeti rendeltetésétől és saját lényegétől egyre messzebb távo­lodik, egyre alkalmatlanabbá vá­lik országot teremtő és nemzetet vezérlő hivatásának betöltésére is. Elfecsérli nagy erkölcsi, tár­sadalmi és politikai lendítő erőit, melyek oly hatalmas kezdő se­bességet adtak neki, reakciót éb­reszt önmaga ellen, gyógyítha­tatlan sebeket ejt önmagán snapi esélyektől független értékein és igazságain is, liivalatlan kezelői­nek hibáiból.. Mi, akik a Magyarság-ót a mai nappal útjára bocsátjuk, sok lelki gyötrelem, éjt-napot egymásba­­szakasztó vívódás után fölkelünk ez ellen a politika ellen s hadat üzenünk a közös, nagy nemzeti kincsek további elherdálásának. Ugy érezzük, jogunk van ehhez a suiyos, de parancsoló kötelesség­hez. Mi ott virrasztoltunk ennek a ma kormányképes keresztény/ és nemzeti gondolatnak bölcső­jénél oly időkben, amikor meg nem értve, magunkra hagyatva, vagy üldöztetve kellett érte helyt állani. Isten és lelkiismeretünk a tanúi, nem nézhetjük tovább, mivé lesz ez a gondolat kontárok vagy kufárok kezén s mivé lesz vele az ország sorsa és a nemzet jö­vendője is. A Magyarság ennek a tovább hallgatni nem tudó lelki­­ismeretnek megszólalása akar lenni s egyben úttörő harcosa annak a munkának, mely a nem­zeti és keresztény gondolatot Ma­gyarország mai helyzetében törté­nelmi rendeltetésének visszaadhatja. A Magyarság nemzeti és keress­tény politikát akar, de olyat, melynek sem céljai, sem eszközei nem lehet­nek ellentétben a nemzet egyetemes érdekeivel s amely sem a pártcélokat, sem a személyi és hatalmi érvénye­sülés céljait nem helyezheti élébe egy mindenekfolött álló nagy feladat­nak: az integi-ális Magyarország visszahóditásának. Mi törhetetlenül akarjuk a keresztény magyarság gazdasági, társadalmi és kulturá­lis uralmát, de nem forradalmi demagógiával s nem kifelé han­gos, befelé azonban tehetetlen és romlott kormányzattal, hanem akarjuk a munka, a tehetség, az önszervezés uralomraedző küz­delmével, hallgatva ott, ahol az üres szó csak árthat és dolgozva mindenütt, ahol a napi politika csak mérgezni és rombolni tud. A kereszténység jelszavai a mi sze­münkben nem fedezhetik sem a te­­lietségtélenség, sem a kormányzati korrupció bűneit s nem lehetnek akadályai olyan politikának, amely mindén, még bárhol fölmar­kolható erőt a valódi keresztény és 'nemzeti érdekék sérelme nélkül, sőt azok egyedül lehető hasznára a tör­ténelmi Magyarország szolgálatába akar állítani. A végletek politikája, legyen az akár a kommunista-szocializmus, akár a terrorista antiszemitizmus, akár a paraszt-demagógia, akái a Károlyi-izü «polgári» radika­lizmus, nem mentheti meg, nem tarthatja fenn és nem emelheti fel a porbasujtott Magyaror- szagot Mi olyan politikára esküszünk, amely ezek között a végletet közölt nem is az arany-, de : vas középutat keresi s ameh ha nem is tud mindenkit c mindent magához ölelni, ne, zárkózik a gyűlölet és elfog "" elefántcsonttornyába, hanem össze, mindazokkal, kezet nyújt mindazo nak és együtt dolgozik mindazok/:! akik ebben a nagy történelmi a ban, saját külön érdekeikből is, eg nek érzik magukat velünk. Égé életmunkánk, minden szivdobb násunk, minden hitünk és mi den áldozatunk ezé a célé. A a Magyarság-hoz áll, ebben seg bennünket, ezt a zászlót eme fel és ezt viszi velünk együtt diadal felé. Az egyesült párt körhelyisége azt a benyomást tette az este a szemlé­­lődőre, mint egy áttivornyázott éj­szaka után fáradt és ernyedt vigadó társaság, amelynek valamennyi tag­ján kiütközött a katzenjammer. Sza­bad királyválasztók és legitimisták, akik csaknem két hét óta birkóznak egymással nyílt színen, leginkább azonban a színfalak mögött, teljes idegkimerültségben, majdnem a min­den mindegy elfásultságával kisérik Teleki Pál fáradhatatlan tárgyalásait és eszmecseréit. Megállapítható, hogy a dezignált miniszterelnök óvatos, halogató, a párt látszólagos egységé­nek frontját felmorzsoló és kifárasztó taktikája, amelyre Telekit a vállal­kozás elé torlódó személyi és tárgyi akadályok leküzdése kényszeritette, amennyiben mindenesetre sikerre ve­zetett, hogy a párt legirdranzingen­­sebb és legedzettebb tagjainak er­kölcsi ellenállását is megtörte s ma már az a hangulat lomposodott el az egységes keresztény, földműves stb. legküiömbözőbb árnyalatain, hogy a válságot bármikép, de sürgősen meg kell oldani, ha lehet Telekivel, ha muszáj, Teleki nélkül. Maguk a szabad királyválasztóle is sokat engedtek — legalább aki köztük járt, ezzel a benyomással tá­vozott körükből — eddigi merevsé­gükből és minden tranzakciót eleve kirekesztő makacsságukból. A válság megoldását a. mai nap sem vitte előbbre — egy lépéssel sem. A hely­zet betegségének, a válság folytonos rothadásának gyökere abban a tény­ben csírázik, hogy Teleki Rubinek­kel éa líallerrel, jeg^MaEP:.­dott meg, sőt nem is tárgyalt \ A párt idegességének és kijózai sának egyre sebesebb tempóban lődő folyamata arra az indító vezethető vissza, hogy félti rr rüségét, attól tart, hogy az e, által felkavart tisztátalan am vad csatájában tönkre megy a zus tekintélye és erkölcsi , Azt hittük, ez a hangulatra mégis siettetni fogja a vitás 1 sek megoldását és egy egészséf irányba fejlődő kibontakozást, i és a nemzetgyűlés átélt már mányváltozások alkalmáéval h veszteglést és ernyedtséget, sőt hányszor ugy látszott, hogy alakja és pozíciója elmerül a rültség és a személy ellen suló hullámok örvényében, a: pillanatban azonban mégis ff kedett Teleki sima és alkal stílusa s úrrá lett a vad viz azt hisszük, hogy ma sem máskép, s Telekinek mégis kerülni fog kormányt alaki Teleki Pál gróf tárgyé A kormányzópárt ma est miniszteri névsort várt a megb niszlerelnöktől. Ebben a föl azonban csalódtak. Teleki Pát y nem fejezte be tárgyalásait'ázol férfiakkal, akikből kormányát akarja alakítani. A névsor még teljes. Délelőtt nagyatádi Szabóval, után Ferdinándy Gyulával, majd E düs Lóránttal tárgyalt a minisztere akivel véglegesen megállapodott a péi miniszterségre. Közben az amerik; vet tisztelgését fogadta Teleki egy lát^gajgja volt azonkívül MAfiYIBSÁt. Előfizetési Arak : < »iá'X Szerkesztőség * vir terület, Miksa-utca 8. szám. Egész évre 280 korona Negyedévre 70 korona ’elelŐS SZC1 VSZtŐ 2 Ml LOT A Y ISTVÄIV^# . Telelőn: Jőzsel 08-90, JTÖzscl 68-M Félévre 140 korona Egy lióra... 25 korona INTÉST . J Kiadóhivatal: VII. kerület, Mlksa-ntca 7. szám Egyes szám ára 2 korona Telelőn: József: OS— 92 1920. december 15, szerda Budapest, T. évf. 1. sz;A Teleki holnap terjeszti elő a kormány listáját Ji kormánypárt csak két pártonkioüíi szakembert akceptál — Teleki nem tárgyalt Rubinekkel és Halier

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék