Magyarság, 1921. február (2. évfolyam, 25-47. szám)

1921-02-01 / 25. szám

A pénzhiány Irta': Serényi Gusztáv A papirbankónak csaknem vi­lágszerte élfajult mértéktelen sza­­poriíása, az úgynevezett »infláció« jelenségei után hirtelen, szinte meg* döbbentő váratlansággal furcsa gazdasági jelek tanúi vagyunk. Mindenfelől szorongó aggodalom zaja kél Európában: nincsen elég pénz! A rossz, a lenézett, a gőz­erővel .gyártott, papírpénz egy­szerre mindenfelé megfogyatko­zott és hol itt, hol ott teremt hüdésszerü állapotot Európa gaz­dasági életében. Kezdődött ez á jel az ántánt­­poíitika vezető államaiban, Fran­ciaországban és Angliában. Szinte természetszerű, hogy most az ugyanilyen politikai bázisra épí­tett kisántánton folytatódik. Er­dély és öláhország gazdasági élete szintén halálos dermedtség jeleit mutatja. Minden megfogható reá­lis vagyon túlértékelésének vitus­­tánca után ma úgyszólván sem­mit sem lehet eladni Romániá­ban. Földnek, háznak lefelé kezd süiyedni az ára és hiába' mond* ják, hogy' ez csupán az oláh jegybank aknamunkája Averes­­cuék politikája ellen, akiket a pénzhiány-okozta* 1 nyugtalanság­gal akarnak ellenfelei elgáncsolni, a valóság az, hogy az oláh kor­mány nem ura többé az áru és a pénz helyes értékviszonylatának. A semleges Svájc alig két hété csukta be egész sereg áruházát, selyem- és csokoládé-ipartelepeit, és hozzánk közelebb, a kisántánt vezértagja, Csehország szintén rendkívül kínos válsággal küzd a cukornak és a posztónak roha­mos áresése miatt. Esett a világ­piacon a nyerstermények, a hü­velyesek és a gabona ára is és pedig azért, mert a gazdasági téren szintén szorongatott hely­zetben lévő Amerika termelési költségen alul dobja piacra az ennivalót és leszorítja az árakat mindenütt, ahová a mi termé­keink is eljutni törekszenek. Mindez a gazdasági feszültsé­gét, a nyugtalanságot, a terme­lés és fogyasztás rendes viszonyá­nak felfordulását, amely rajtunk kívül keletkezett, most fenyegető hullámokkal dagasztja határaink felé. S ugyanekkor halljuk, hogy Hegedűs Lóránt, pénzügyminisz­ternek az az intenciója, hogy a belföldön — mint ő mondja — mesterséges módon pénzhiányt teremtsen. A pénzbőség, akármi­lyen káros és egészségtelen gaz­dasági jelenség is, bizonyos mér­tékig a termelés optuhi: masát vonja maga után. A pénzhiány viszont pesszimizmusra, a gaz­dasági élet. teljes elakadására ve­zet Ez a pesszimizmus arad el most New-Yorktól kezdve Buka­restig. És mi most azon az utón vagyunk, hogy önként rálépjünk arra az útra, amelyet az ántánt­­•johtika kényszerhelyzete az án­­ian tál! am okfa nézve teremtett. Kérdezzük, helyes-e ez? Ha valóban úgy volna, amint a pénz­ügyminiszter reméli, hogy a .pénzhiány »megnöveli a pénz értékét a belföldön«, vagyis segít a megszabott fizetésből élők meg­élhetésén, akkor nem volna ez ellen a rendszer ellen más meg­jegyzésünk. Mi azonban attól fé­lünk, hogy nálunk is csak a föld, a ház, a részvény ára fog le­­szállni, vagyis a nemzet ter­melő vagyonának legintegránsabb része értéktelenedik el a kül­földi tőke javára, — ellenben a liszt, a zsir, a hús, a krumpli, a ruha .és a cipő változatlanul drága marad! : Ma kétféle pénzügyi Irányzat van Európában. Az egyikapénz­­rontótiak nevezett irányzat, a németé, ahol a márka külföldi vásárlóképességét mesterségesen gyengíti maga a kormány, mi­közben megfelelő intézkedésekkel a belső fogyasztás.helyzetét könj­­nyiti. Termelőképességét és ami ezzel egyértelmű, fölényét az án­­tántállamok bajával szemben ilyén módon tudja biztosítani. A másik álláspont-, az, áníáníé, amelynek békegazdaságá egy Önző és go­nosz fikcióra, volt alapítva. Arra tudniillik, hogy nem fonto$ oda­haza termelni akkor, ha a mo­dem fokeéleí rabszijára lehet fűzni és kizsákmányolni a leiga­zolt népeket. ‘Most azonban itt a csalódás! Németország nem fizet és igy egyetlen ember sem fog munka nélkül megélni sem Pá­­risban, sem Londonban, sem Ró­mában abból, hogy a német dol­gozik és az ántánt — megszabja a hadisarcot! Már most az a kéfdés, hogy a magyar pénzügyminiszternek me­lyik irányzatban, kell elhelyez­kednie? Ha feltesszük és pedig joggal, hogy a pénz mennyiségé­nek csökkentése nem szállítja le a megélhetéshez okvetlenül szük­séges árucikkek értékét (amint ezt Korányi erőszakos pénzelvé­telénél tisztán láthattuk), akkor azt kell mondanunk, hogy a pénz­ügyminiszter egy olyan álláspon­tot tett magáévá a mesterséges pénzhiányra való törekvéssel, amely megfelel az ántánt kény­szerhelyzetének, de. nem felel meg a legyőzöttek önvédelmi ösztönének. " Miután azon­ban konsuyhuáini — értve, ez­alatt a telje^p gazdasági akció­képességet '*- ma még nem lehet Magyarországot, csupán átsegíteni az egész Európát fenyegető árdepressziók hul­lámain, akkor az olyan pénz­ügyi áldozatok, amelyeket ma a végső' rend kedvéért hozunk, aligha fognak részünkre gyümöl­csöt érlelni. Jobb ezzel hideg fő­vel leszámolni és tisztában lenni. A korai áldozat élfüstölög és el­párolog haszon nélkül és majd, amikor az igazi európai konszoli­dáció ideje ö történelmi határok visszaállításával elérkezik, újabb áldozatot kell hoznunk. Feltéve, hogy akkor ;is lesz mégpénzügyi erőtartalékunk, amelyből teli ma­rokkal meríteni lehet. Éppen ezért, habár hőn óhajt­juk, hogy a pénzügyminiszter tervei egyébként sikert arassanak, aggodalommal tekintünk a pénz­ügyminiszter szándékai elé. Aggodalmunkat fokozza az az egymásután is, amelynek sorrend­jében Hegedűs Lóránt a vagyon­­váliságot elintézni akarja. íme, a mobüvagyon. a merkantil tőke több-kevesebb áldozat árán már körülbelül tisztán látja sorsát és helyzetét ugyanakkor, amidőn az ingatlan vagyon még csak ezután fog az operáló kés alá kerülni, Kérdés, hogy az ingatlan vagyon elég rugalmas és a kellő forgó­tőke híján eleg akcióképes lesz-e arra, hogy beterelve a pénzügy­miniszter gyapju-nyiró ollója alá a nagy juhakolba, a másfajta va­gyonnal egyenlő rést és egérutat vagy legalább egyensúlyi helyze­tet találhasson. Itt emlékeztetünk újból arra az aggodalmunkra, amelyet a pénzügyminiszter leg­első ténykedése alkalmával már kifejezésre juttattunk. Kérjük He­gedűs Lórántot, akinek nemcsak a mobiltőkéhez, hanem az anya­földhöz is van érzelmi és érdek­szála, hogy pénzügyi stratégiáját úgy hajtsa végre, hogy az egyenlő mérték, az egyenlő érvényesülés és a kibontakozás egyenlő lehe­tősége a konzervatív" vagyonok javára is biztosítva legyen. A pénzhiány fokozása azonban ezt az óhajtásunkat nem segítené elő A német külügyminiszter nem tartja Véglegesnek a jőváíételi követeléseket A lefegyvergés végleges — A birodalmi gyűlés szótlanul foganta a párisi döntést Az ántánt elengedte Ausztriának a hadisarcot A párisi konferencia, ahol Európa uj képét akarták megalkotni, tudvaleg azzal végződött, hogy az ántánt meg tudott állapodni adókérdésben, a német -kárté­rítés és lefegyverzés kérdésében, A. le­fegyverzés kérdésében elfogadták : Fock tábornagy hat pontból álló tervezetét, mely a németek birtokában lévő hadianyag kiszol­gáltatására és a polgári őrségek feloszlatá­sára állapit meg határidőket, legkésőbbi ter­minusul június 31-ikét tűzve ki.- A jóvá­tétel kérdésében a már ismert fizetési fel­tételek (226 milliárd arany márka 42 évi részletben) mellett elhatározták, hogy a német vámokat és kivitelt ellenőrizni fog­­ják. Ha pedig Németország ' nem teljesí­tené a követeléseket, akkor követkéznek a büntető rendszabályok, amelyek a kő­vetkezők: 1) A jóvátétel! bizottság a némi vámok jövedelmét egészben eagg- rfezben lefog­lalhatja, ... • • * 2) a jóvátétel! bizottság ezenkívül fiel­­szólíthatja á német kormányt arra, hőgy a német vámokat felemelje és 5) ha a német kormány ennek teljesí­tését elmulasztaná, a dolgok állásáról a szövetséges kormányoknak jelentést tehet. Németországban nem veszik túlságos komolyan a párisi konferencia kétségte­lenül szigorú és túlzott rendelkezéseit, amiké» lehetetlen kuriózumoknak tekin­tenek. De nemcsak a nótáét, hanem az olajsn sajtó is osztja, ezt az álláspontot, Suti, a volt miniszierelnok cikket irt, hogy néni lőhet oly magas .kultúrájú or­szágot, mint Némo.ország, tönkre tenni. Uoyd ■ George, a , konferencia egyik szellemi feje is elégedetlen a kon­ferencia eredményével és sajátsá­gos angol gúnnyal ' jelentette ki, hogy okosabb. lett volna, ha a konferencia az európai gazdasági válság kérdéseivel foglalkozott volna. Le — tette hozzá — ehhez nem volt sem ideje, sem tehetsége, mert Európa bankárja-, Amerika, nem vett részt a konferencián. A német kormány már megkapta az ántánt föltételeit. A kormány rögtön ta­nácskozni kezdőit. Simons külügyminisz­ter a parlamentben bejelentette, hogy a német kormány álláspontját holnap fogja kifejteni a kormánytanáeskozás befej ei zése után, de már ma is érdekes kijelen­téseket tett. Szerinte a leszerelés fölté­teleit véglegesnek kell tekinteni, a jóvá­tétel pontozatai azonban csak javaslat­­számba mehetnek, mert túlzottak. Ezek után meg lehet állapítani, hogy a párisi konferencia semmivel se vitte előbbre az ügyet, amelyért összejött és újabb tanácskozások szükségesek. Mint Paris­ból jelentik, az ántánt a közelebbi időben három konferenciát fog'tartani. A brüsszeli konferenciát február 7-én, a londoni konfe­renciát február 21-őn, hol többi közt a keleti kérdés is szőnyegre fog kerülni. És végül ^ poTtoYcsei konferenciát, höl a ffionarki# területén alakult államok megélhetésének kérdését fogják tárgyalni. Ausztria megsegítésére nézve . a leg­utóbbi párisi hirefc szerint sz ántánt hoz­­zájárult, hogy egy nemzetközi pénzeső­­port utján kétszáz millió frank segítséget ad, amiből — mint bécsi tudósítónk táv* iratozza — Ausztria legföljebb defi­citjét fedezheti és élelmiszereket vá­sárolhat, de már ipari nyersanya­got nem. De Bécsben azt várják, hogy az ántánt lemond Ausztria ellen minden követeléséről, cöt a vérmesobbek már azt látják, bogy az ántánt belátta a saint, germaini béke hibáit és Ausztriát tel­menti a jóvátétel kötelezettsége alól. Erről azonban Parisból eddig még hatá­rozott jelentés nem érkezett. Az osztrák koron# pedig tovább csík, esik... Újabb híreink a következők •­Előfizetési árak: • , Szerkesztőség: VJÍ. kerület, Mlksa-utea s. «zam. Ef/ész évre 280 korona Negyedévre 70 korona FÖlé-lőc «ré-ekí-eytő - Mil OTAV ISTVA!V»P,é 7“' '• ) Telefon:Jő*6et68-90.Jázset6»-»l. KtadóhéwiteU Félévre TM­140 korona Égy hóra ... S5 korona ff eieiOS» SZeTKCSZlO . 2*111.0 ISsTVAAS vn. kerület, Mlksa-utc. 7. Telelőn. Józse) (W-S2 Egyes szám óra 2 koroua * Megjelenik hétfő kivételével min ieoo«p-1921. februári, kedd Budapest, Ti. évf. 25. (39-) tszám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék