Magyarság, 1924. február (5. évfolyam, 27-50. szám)

1924-02-01 / 27. szám

1924 február 1, péntek R Ára 500 korona Budapest, V. évi. 27. (926.) szám Felelős szerkesztő: Mi lotay István Szerkesztősig j VII. kerület, Mikaa-ntea «. fcám. Telefoni József G8-99, József 08-91, - Kiadóhivatal? Vlí. kerület, Miksa-ntna 8. Telefon; Józs i Megjelenik toéttö kivételével mindennap. Két tefaéa Amióta Magyarország a mai úgynevezett egységespárti kor­mányrendszer és kormányzati erkölcs uralma alatt áll, sokszor elmélkedtünk e hasábokon árról, vájjon mi tartotta lenn ezt a rendszert, hogyan, mily erők szül­ték és mily célok adtak neki hi­vatást és létjogosultságot. Soha­sem tudtuk magunknak meg­magyarázni: a vonzódásnak- mi­csoda rejtélyes kapcsolatai hoz­zák egy táborba és tartják össze ily szilárd halmazállapotban azokat az oly különböző világ­nézeti, politikai és társadalmi el­lentéteket, amelyek a többségi párt egységében egy kalap alatt oly békésen megférnek. Mik azok az erkölcsi vagy politikai elvek, amelyekbe ezók az ellentétek, mintegy "" magasabb egységbe, mindig feloldódnak és elcsittul­­nak, ha időről-időre á nyilvános­ság előtt hajbakapnak is egymás­sal és odabent, a párt keretei kö­zött, szakadatlan súrlódásban és örökös harcban élik ki életüket? Bethlen István gróf taktikai zse­nije, az integritás nagy gondo­lata, a konszolidáció és -jogrend magasztos eszméje, a keresztény nemzeti irányzat törhetetlen hite tette talán, hogy ez az egység ily szilárdan dacol minden belső és külső megpróbáltatással? Nem tudtuk ezt a rejtélyt meg­oldani. A nemzetgyűlés mai ülé­sén mindez egycsapásra világossá vált, hogy soha többé se ne­künk, se másoknak kétséget és aggodalmat ne okozzon. Az a két tehén, az Eöri-Szabó nagytiszte­­letü ur két tehene, amely ma ott egy rövid, de annál tanulságosabb disputa áldozatául^ fel tálaltatott, többet mondott erről a rejtélyről minden vezércikknél. Az egység nagy titkát, a kormányzat szi­lárdságát, erkölcsi jellegét és cél­jait ennek a két tehénnek törté­nete a montenegrói politikai idil­­lek bukolikus nyelvén beszéli él. Gbndolkoztunk rajta, hogy ve­zércikke torzítsuk ezt a történe­tet, c'e rájöttünk, hogy kár volna bármit is elvenni közvetlensége naivitásából és- hamvas együgyü­­ségéböl, amely belőle így, a maga eredeti formájában, kiárad. Hadd beszéljen a két tehén története maga helyett 'és-helyettünk min­den publicisztikái szólamnál meg­győzőbben és ékesebben. íme: Este félnyolc után a nemzetgyűlés ülésén Eöri-Szabó Dezső személyes kérdésben kért szót. A tegnapi viha­ros ülésen — mondotta — ernisz tö­meg sértést vágtak a fejemhez, pe­dig én csak oly vádakat ismertet­tem, amelyek miatt a megtámadott előkelő személyiségek már három hónap óta nem tartották szükséges­nek a bűnvádi eljárás megindítását. Ha a sértegető képviselők állításai­kat máshol nem ismétlik meg, ezt gyávaságnak kell mondanom. Ami as én hét tekenemet illeti (Nagy de­rültség, zajos felkiáltások a kor­mánypárton: halljuk, halljuk, ez ér­dekes), tiltakozom az ellen az állítás ellen, mintha én választási költsé­geim megtérítése ellenében léptem volna be a pártba. Hivaíkozhatom itt a választásokat intéző Gömbös Gyula levelére, amelyben a követke­zőket Írja nekem: Tisztelt Barátom! Szives felszólításodnak eleget téve, közlöm Veled, hogy annakidején, mint a párt ügyvezető alelnöke, én voltam az, aki megtudván, hogy megválasztásod Téged anyagilag annyira érintett, hogy kénytelen voltál állatállományodon is túladni (Nagy alul, ahá kiáltozás és derült­ség a kormánypárton.’, felkerestelek és felajánlottam Néked költségeid visszatérítéséi. Nánássy Andor: De gavallér volt az a Gömbös Gyula. Több hang a kormánypárton: Az a kérdés, elfogadta-e? Eöri-Szabó Dezső: Vissza is ad­tam. (Állandó nagy zaj és derültség az egységes párton.) 6frí-ger Miklós: Ez sokkal kompro­­mittúlóbb az egységes pártra, mint Eöri-Szaböra. Horváth Zoltán: ÉTfcn az egységéi tehén-párt. Tehenekért ökröket kap­tak. (Nagy mozgás és derültség az egész Házban.) Az állandó zaj és vidám közbe­szólások miatt Huszár elnök az ülést felfüggesztette. Az ülés újabb megnyitása után Eöri-Szabó Dezső folytatta beszé­dét. —• Elismerem, — fejtegette. — hogy hatvanezer koronát kaptam költségeimre, de kiváncsi vagyok, hány kormánypárti képviselő meri megmondani, mennyit kopott a pártkasszáiból alkotmányos költsé­gekre. (Bugyi Antal és Kupa P. András kezüket fenntartva jelent­keznék, hogy ők meg merik mon­dani, Nagy zaj az egységes párton.) Héjj Imre: Mi nem cseré'tiik el az elveinket tehenekért, nem is fogjuk. Eöri-Szabó Dezső azzal végzi, hogy semmiféle fenyegetés őt pu­­rifikáló munkájának bevégzésében nem akadályozza. Berky Gyula személyes kérdés­ben kórt szót. (Felkiáltások az el­lenzéken: Hány tehénről van szó!) Nagyon sajnálom, — mondotta, — hogy ebbe a marhaügybe beleke­rültem. (Általános derültség. Fel­kiáltások az ellenzéken: Pártügy, vártügy. (Állandó derültség.) Berky Gyula: A mi pártunkat az elvi meggyőződés ereje hozta létre, (Viharos derültség az ellenzéken. Felkiáltások: A tehenek hozták össze.) Pártunk tagjai közt áldó- I zatkósz férfiak vannak, akik a vá- j lasztá.sok ideáin a nemzeti Jcőnsso- l ládádéért áldozatokat is hoztak. Mi, kisvagyonu képviselők is, minden elsején meghozzuk a ma­gunk áldozatát. A tehenek ügyét teljesen jogosan tettük szóvá, ezek az első és utolsó tehenek, amelyek itt politikai szerepet játszottak. (Foly tolltartó nagy derültség az ellenzéken.) Nem az a fontos, hogy ki ajánlotta fel a teheneket, ha­nem, hogy ki tette azokat zsebre. Aki purifikálni akar és má.-ok be­csületében gázol, annak annyi be­csületérzést kellene tanúsítania, hogy kárpótolja azt a pártot, amelynek áldozatkészségéből sze­rezte meg a mandátumot. Eöri-Szabó Dezső: Nem igaz. Podmaniczky Endre báró: Hol van a tehenek árad Berky Gyula: Nyilvánosan felszó­lítom Eöri-Szabót, hogy a két tehén órát a mi szegény pártunknak valo­rizálva ötvenmillió értékben térítse meg, vagy természetben fizesse visz­­sza. (óriási derültség és taps az el­lenzéken. Felkiáltások: Van itt már elég.) Griger Miklós: Vj tagok a kor­mánypártban, Reischl Riliúrd: A tehenek hol-— A Magyarság tudósítójától — Az egységes párt ma este vacsorát rendezeti Bethlen István gróf minisz­­•4S®Rlí$kuok Londonból való' hazatérése alkalmából. A vacsorán a kormány tag­jai közül Bethlen István gróf minisz­terelnök. továbbá Kállai/ Tibor. Vass József, Rakó őszi:.a Iván. nagyatádi Szabó István, fíáruváry Géza, Klebels­­bsrg Kunö gróf és Csáki/ Károly gróf miniszterek vettek részt. A vacsorán Pékár Gyula üdvözölte Bethlen István grófot, aki válaszában hangsúlyozta, hogy egyelőre még nem hozták haza az aranyat. Nem lehet még a medve bőrére inni, mert hátra van még a feketeleves: a Jóvátételt bizott­ság döntése. Amíg a jóvátételi bizott­ság nem döntött, addig nem lehet a kölcsön sikeréről beszélni. Igaz. hogy a kormány Ígéretet kapott a kölcsönre vonatkozólag, de hogy az ígéretet bo­­vájt.iák-e, azt most még tudni nem le­het. Ha nem váltanák be ezt az Ígé­retet, újabb lépéseket kell tenni, mert a kormány meg akarja mutatni, hogy akadályokon keresztül is diadalra viszi azt az ügyet, amelytől az ország feltá­madását várja. Más okból sem szabad előre örülni. Példa erre Ausztria. Amig az osztrák kormánynak nem volt kezében a köl­csönre vonatkozó ígérvény, addig nem is volt ellenzéke a kölcsönnek. Mikor azonban biztosítottnak látszott már a kölcsönakció, nyomban ellenzéke tá­madt az osztrák parlamentben. Nem mondja, hogy a. magyar ellenzék is ezt a taktikát fogja követni, az azonban bizonyos, hogy csak akkor érhet el a kormány eredményt, ha pártja egysé­gesen kitart a kölcsönakció mellett. Jöhetnek ugyanis pillanatok, amikor a kormány erős ellenzéki fronttal fogja szemben találni magát egyik és másik kérdésben. A- kölcsön akcióval szemben többek között azt az ellenvetést hozták fél,; hogy a kormány elmulasztotta az al­kalmas pillanatot arra, hogy saját ere­jéből talpraálljon az ország. Ezzel az ellenvetéssel nem akar foglalkozni, mert a mindenkori kormányok mindent megtettek arra, hogy saját erőnkből talpraálljunk, a próbálkozás aaonban nem járt eredménnyel. A nagpbttfalma!« item h??*n]ä9f az európai emfensuly DOlieüdW Más ellenvetéseket is hoztak fel a köicsönakcióval szemben. így azt, hogy a kormány nem folytatott megfelelő nap szót kérnek személyes megtöri madtatás címén. • ■ Berky Gyula: Nem türnik el ezt a megkárosítást. Ha Eöri-Szabó elveit változtatja, vigyázzon arra, hogy; azokat ne kösse össze marhákkal. Eöri-Szabó Dezső újabb felszólalás sában azt fejtegette, hogy a nemzet­gyűlésbe kerülete bizalmából került (Kormánypárti hangok: Marhákért). A marhákat Gömbös Gyula tuk­málta rá. (Nagy zaj és derültség a ko rmánypárto tu) Az ülés állandó zajban ért véget nyolc órakor. külpolitikát és külpolitikailag nem ké­szítette elő a külesönakeiót. Ezt az el­lenvetést azzal igyekeznek alátámasz­tani, hogy nj hatalmi csoportosulásra, kelteit volna törekednie a magyar kor­mánynak s ha ez nem lőtt. volna lehet­séges, meg kellett volna osztani a kis­­ántánt egységét, vagy pedig a nagy­hatalmakat kellett volna rábírni arra, hogy kivonják Magyarországot a kis­­ántánt érdekszférájából. Az ellenveté­sekre az a válasza, hogy azok a nagy­hatalmak, amelyek a legyőzőitekkel szemben újabban emberies bánásmódot tanúsítanak, nem kívánnál: visszatérni az európai egyensúly politikájához, ha­nem a. népszövetség utján az igazi bé­­kepolitikát, a leszerelés politikáját akarják folytatni, vagyis nem akarják szembeállítani az egyik hatalmi csopor­tosulást a másikkal, hanem megszün­tetni igyekeznek az európai politiká­nak ilyen értelemben való eddigi for­máját. Ha Magyarország európai poli­tikát akar csinálni, akkor ezekhez az irányelvekhez kell igazodnia és nem szabad járatlan utakra tévednie, leg­alább még ma nem. Lehet, hogy eljön az idő, amikor Európa nemzetközi po­litikája ismét az egyensúly politikáján fog alapulni, ma azonban nem eren alapszik, A kisántánt államait nem lehet meg­osztani, mert a kisántánt-államok min­den érdeke a megkötött szerződések megtartása mellett vau. Ez az érdek hozta létre a kisnalantot cs nem lehet olyan niggynr diplomata, aki józanul a kisántánt megoszlására számítva csi­nálhatna a jövőbenézö magyar politikát. Nem állhat meg az az ellenvetés som a köicsönakcióval szemben, hogy a nagyhatalmakat kellett volna meg­nyerni arra, hogy a kisántánt érdek­szférájából kivonják Magyarországot. Sem Lloyd-Georgenak, sem Baldwinnak, sem Curzonnák nem sikerült meggyőz­nie a nagyhatalmakat arról, •hogy a le­győzőitekkel szemben követeit eljárás nem megfelelő. Erről tehát a magyar kormány sem győzhette meg a nagy­hatalmakat. Magyarországnak nem aa a hivatása, hogy vezet »szerepet játsszon ma Európa politikájában, hanem az, hogy alkalmazkodva az előnyös körül­ményekhez, a nemzetközi politikában igyekezzék érdekeinek megvédésére. Ebből kiindulva követi a kormány azt a. külpolitikát, amely meg akarja nyerni a magyar ügynek azokat a hatalmakat, amelyeknek Középeurópa gazdasági re­konstrukciója jelenti az európai politi­kát. Azt hiszi, hogy ebben a tekintet Bethlen külpolitikát az egpéges pariban H^oszkodik a hsrménu eddigi kttipelltikÉjéhoz-AhadáiyoK esetén ujonit lépéseket tesz a kétesén biztosítására Előfizetési arak: negyedévre 30.000 korona. ISgy hóra 10.000 koron?!* Egyes «zám ára hétköznap 500 korona* Vasárnap ööo korona. Ansztrfáhan hétköznap és vasárnap 2000 osztr. K»

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék