Magyarság, 1924. augusztus (5. évfolyam, 156-180. szám)

1924-08-17 / 169. szám

1924 augusztus 17, vasárnap MAGYARSÁG Ba—■BB———R.BaiaiiwiiiiPiiinTni — m­mmat . Országközi válogatott stafétaverse­­nyek­ A Deutscher Schwimmverband és a Magyar Úszó Szövetség a két ország erőpróbájának programját megállapítva, igen helyesen csapatversenyeket foga­dott el alapul, mert valamely ország sportjának színvonalát, igazi teljesítő­­képességét csapatversenyek sokkal hi­­vebben tükrözik vissza, mint az egyéni versenyek. A MVSz augusztus 19—20-iki versenyének két napjára arányosan meg­osztott stafétaversenyekben minden szo­kásos távon mérkőznek meg a két or­szág válogatott legjobbjai és pedig a kedden délután öt órakor kezdődő mee­­tingen a 4X6603 méteres és a 4X200 mé­teres, a szerdán, Szent István napján délután négy órakor kezdődő verseny­napon pedig a 4X50 m-es vegyes és a 4X100 m-es sprintstafétaverseny kerül­nek eldöntésre. Ugyancsak utóbbi napra van kitűzve a német-magyar vízipóló­­mérkőzés is. Remény van arra, hogy a pontverseny a magyarok győzelmével végződik.­­ A MAFC kétnapos nyári úszéviadala arról nevezetes, hogy évtizedek óta nem­csak a legnagyobb nemzetközi attrakció­kat, hanem a leggazdagabb díjazást is nyújtja. A következő 12 díj kerül az augusztus 23-án délután öt év 24-én, va­sárnap délután négy órakor eldöntésre. Lausen-dij (50 m.), Királydij (100 yard), József­­főherceg dija (200 m.), Budapest székesfőváros dija (400 m.), Allamdij (100 m. mellúszás, ebben az évben egy­úttal Magyarország bajnoksága), Küh­­nemann-dij (100 m. hátúszás), Honvé­­delmi minisztérium dija (4X665/a m.-es sprintstaféta), Hangyaszövetkezet dija (3X100 m. sprintstaféta), Fürstenberg gróf dija (662/a m. 100 m. 1331/a m-es sprintstaféta), Germania-dij (4X665/a m-es vegyes staféta), Műegyetemi dij (műugrás), Jubileumi-díj (pontverseny).­­) A MUSz kétnapos nemzetközi úszó­­versenyén két világrész és három ország legkiválóbb bajnokai vesznek részt. A fővédnökségre Magyarország kormány­zóját, védnökségre Klebelsberg Kurie gróf vallás- és közoktatásügyi, Csiky Károly gróf honvédelmi minisztert, Si­­pőcz Jenőt, Budapest székesfőváros pol­gármesterét, Karafiáth Jenő ny. állam­titkárt, az OTT elnökét, Ausztria, a né­met birodalom és az amerikai Egyesült Államok budapeti követeit kérte fel. A verseny augusztus 19-én, kedden délután öt és Szent István napján délután négy órakor kezdődik a Császárfürdő férfi­­uszodájában. 0 Balatonátúszó-bajnokság. Vasárnap kerül eldöntésre a Balatonátúszó­­bajnokság. A start reggel 7 órakor lesz Balatonfüreden, a cél pedig Siófokon. 0 Kerékpár- és motorverseny. A TTC 17-én délután 3 órai kezdettel rendezi a Millenáris versenypályán nagy nemzet­közi kerékpárversenyét. A Szent István-díjért eldöntésre ke­rülő 300 km-es párosverseny holnapi fu­tamában az Ittlevő M. Gitten, 3. P. Engl francia, O. Blank és J. Kühl német ver­senyzők valamennyien résztvesznek.­­ A külföldiek által csütörtökön szerzett egy kör előnyt igyekezni fognak a ha­zai versenyzők behozni, ami a mutatott formák alapján helyes összmunkával le­hetséges is lesz. Ugyancsak 17-én kerül eldöntésre a­­ Magyar Mestert ksmért a 100 km-es mo­­torvezetéses verseny, amelyben az elő­futamban mutató forma alapján az erő­sen feljavult Pirity a magyar pályán ez idén még veretlen Bánitzkynek méltó ellenfele lesz.­­ Francia és német kerékpárosok győzelme.­­Az UTE pénteki nemzetközi versenyén a francia Engl—Gillen és a német Kühl—Blank-pár a százkilométe­res versenyben győztek a magyarok ellen. A motorvezetéses verseny előfuta­mában Bánitzky és Pirity lettek a győz­tesek. 0 UJ országos rekord. A Dorogi FAC pénteki versenyén Forbáth Sándor, az 1FTC 19 éves atlétája súlydobásban megnyította Muco a 10 év óta álló 14 m 08 cm-es rekordját Az új rekord: 14 m 31 cm. a 0 Atlétikai versenyek. Diósgyőrben pénteken a fővárosi és vidéki atléták versenyeztek. A vándordíjas stafétát a MAC csapata nyerte meg. A versenyen résztvett Somfay is, akit a diósgyőriek meleg szeretettel ünnepeltek. A BBTE versenyén a magasugró csa­patbajnokságot a MAC ugrói nyerték. Gáspár Jenő 180 cm-t ugrott. A BBTE tagjai közül Barsi ötszáz méteren 1 perc 7.8 másodpercet ért el, ami meg­­követte az országos rekordot . A magyar királydíj. A magyar sprintereknek a magyar sprintbajnok­ság mellett legklasszikusabb díja a még néhai I. Ferenc József által a Műegye­tem részére 1911-ben alapított Király­díj, amelyet jogosan neveztek el magyar sprinter-derbynek. Ebben az évben az öt világrész legkiválóbb gyorsúszóján és egyúttal kedvencén, »Johnny« Weiss­­müllerei kívül starthoz állítja Magyar­­ország és Németország legkiválóbb sprintereit, akiknek szereplése Weiss­­müllerrel szemben különös érdeklődésre tarthat számot Bár a világbajnok indu­lásával a díj idei sorsa eldöntött dolog, mégis van két igen nagy, bizonyos te­kintetben világraszóló jelentőség: az egyik a nagy­díjnak tradíció tisztelet­ből 100 yardosnak megmaradt távja lehetővé teszi Weissmüllernek, hogy saját 100 yardos világrekordját (52.­ mp.) megdöntse, a másik, hogy Turnovszky— Bárány—srernnca-összecsapásból a má­sodik helyért vívandó küzdelemből ki kerül ki győztesnek.­­ A professzionizmus. Az MTK leg­utóbbi választmányi ülésén szóba került a professzionizmus kérdése. A választ­mány még nem látja időszerűnek, hogy ebben az ügyben állást foglaljon. () Kassai futballisták Budapesten. Pénteken délután a kassai AC a Hun­­gária-úti pályán mérkőzött az MTK csapatával. A kassai játékosok apostoli kereszttel díszített dresszben jelentek meg a versenypályán. A közönség szűnni nem akaró tapsokkal és éljenzés­sel fogadta a kassai futballistákat, akik az MTK-nak az első félidőben szívós ellenfelei voltak. A második félidő alatt azonban a kassaiak kimerültek és az MTK játékosai mindegyre rúgták a gólokat a kassaiak kapujába. A mérkő­zés végeredménye 7:0 (0:0) az MTK javára. A gólok közül Orth lőtt hár­mat, Jenny és Braun pedig egyet­­egyet. A közönség a pályáról levonuló kassai csapatot lelkesen megtapsolta. 0 Pénteki sporteredmények: UTE—Kopenhágai Boldklubben 0:2 Magyar Kupa : KTE—TMTE 2 : 0 (1 : 0), Postás—BRSC 3:1 (1:0), Buda III—Posen Warta 2:1 (2:0). Góllövő Szabó és Olgya 1. 0 Ausztria—Németország 5 : 4. Bécsből jelentik: A pénteki nemzetközi futball­mérkőzésben Ausztria győzött Német­ország ellen 5 : 4 arányban.­­ Országos Derby-ebkiállítás lesz szep­tember hó 7-én és 8-án Budapesten a Tattersallban, melynek keretében mű­­kotorékversenyt és rendőrkutya-bemuta­­tót is rendez az Esterházy Ferenc gróf elnöklete alatt álló Magyar Ebtenyész­tők Országos Egyesülete. Azonkívül részt vesz a kiállításon a Károlyi József gróf elnöklete alatt álló Komondor- Egylet az ősmagyar juhászkutyák spe­ciális kiállításával. A Berby-díjazások­­ban csak az 1923. naptári évben született ebek vehetnek részt, míg a kiállítás többi osztályaiban bármily korú ebek is nevezhetők. A kiállításra küldendő ebe­ket aug. 31-ig kell bejelenteni a kiállítás igazgatóságánál, VIII., Conti-utca 21., telefon József 84—64. sz. a., ahol az eb­tenyésztősport iránt érdeklődőknek min­den szakkérdésben készséggel ad taná­csot és felvilágosítást Ilosvai Lajos Ká­roly ügyvezető igazgató.­­ Országos vizslaversenyt rendez a fővároshoz közel eső vadászterületen szep­tember hó 28-án az Esterházy Ferenc gróf elnöklete alatt álló Magyar Eb­tenyésztők Országos Egyesülete. Ezen a versenyen csakis pedigrés angol-, német- és magyar-vizslák vehetnek részt. Bő­vebb felvilágosítást ad Ilosvai Lajos Ká­roly egyesületi igazgató, VIII., Conti­­ntca 21., telefon József 84—64. magának Szentl lovászban, amiért az igazgatóság erre az évre az idegen is­tállók részére való lovaglástól el is til­totta, ezután csak szerződéses istállóinak szabad lovagolnia. — A kétévesek eladó hendikepjét Alperes nyerte meg a vára­kozásnak megfelelően. — Az értékesebb díjazású kétéves versenyben mutatkozott be a nagyhírű Pazarló, de egyáltalán nem volt semmi momentuma, a figyel­met mivel sem tudta magára vonni. Az újabb javulást hozó Székely stílusos győ­zelmet aratott a szintén jó formát futó Gránit és a kissé elkésett Donna Sol el­len.­­ A favoritvereség szériáját Fili­gran fejezte be a Welter-hendikepben, színük­ig megtöltve a bookm­akereknek amúgy is duzzadó táskáit. A nyerő Jum­­per­en Gutai igen szép és egészen az elsőrendű jockeyk taktikájához méltó lo­vaglást produkált. — A nap részletes eredménye: , I. Eladóverseny, 1000 méter. Horthy J.: Pomona (3, Sajdik) első, Kikeriki (l’­s, Scheibal) második, Piri (4, Gutái) har­madik. Futottak még: Alpion. Szívtelen, öt negyedhosszal nyerve, két és félhosz­­szal harmadik. Tot.: 1000:3100; helyre: 1000:1300 és 1200. II. Hendikep. 2000 méter. Gombos E.: Lajos (4, Gutai) első, Fórban (8, Stenzl) második, Busleány (3, Pretzner) harma­dik. Futottak még: Cromwell, Bikflc, Vésztő. Félhosszal nyerve, nyakhosszal harmadik. Tot.: 100(k5800; helyre: 1000,2800 és 3900. III. Budai-díj: 1600 méter. Wenckheim I­. gróf: Mutatós (114, Scheibal) első, Agrasl (2 reá, Szabó L. II.) második, Bánát (8, Gulyás B.) harmadik. Egy hosszal nyerve, egy hosszal harmadik. Tot.: 1000:2200. IV. Kétévesek eladóhendikepje. 1000 méter. Krcsti-ménes: Alperes (4, Frid­­rich) első, Fertő (3, Gutai) második, Susa (2'/*, Scheibal) harmadik. Futottak még: Szélkiáltó, Útmutató, Slepper, Szilfa, Cinkapanna, Kontár, Sarkantyúé, Pazzo, Fodros, Konok, Gondolat, Figura. Egy és félhosszal nyerve, egy és félhosszal harmadik. Tot.: 1000,3900; helyre: 1000,1300, 1200 és 1300. V. Kétévesek versenye: 900 méter. Egyedi A.: Székely (4, Takács I.) első, Gránit (3, Pretzner) második, Donna Sol (4, Scheibal) harmadik. Futottak még: Sniffy, Odáig, Violetta, Pazarlé. Három­negyedhosszal nyerve, fejhosszal harma­dik. Tot.: 1000,6000; helyre: 1000,1900, 1800 és 1600. VI. Welter-hendikep: 1000 méter. Mr. Chesterfield, Jumper (5, Gutai) első, Maladroit (4. Martinék) második, Pár­kány (4. Stenzl) harmadik. Futottak még: Delmartino, Filigran, Planéta. Három­­negyedhosszal nyerve, nyakhosszal har­madik. Tot.: 1000:5200; helyre: 1000,2200 és 3000. 0 A vasárnapi verseny főszáma a két­évesek számára kiírt Bérczy Károly-díj. A kedden debütált Bajtárs oly tudásról tett tanúságot, hogy ezen teljesítménye alapján méltán számot tarthat a trofeá­­lis verseny értékes díjára. Pimpó min­den egyes szereplése kitűnő oldaláról mutatta be a szépformájú Rascal-kancát, de Ossian ivadéka, Koppány is Derby­­ígéretekkel kecsegtetett, s ha még Heli­­con­ról sem feledkezünk meg, amely mö­gött már győzelem is van, akkor Baj­­társ­nak még hozzá kell adnia valamit első alkalommal mutatott tudásához, hogy a győzelmet ownere részére meg­szerezhesse. — A napot megnyitó istállók díjában a topsulyú Classicus-é az első­ség; ha nem indul, úgy Kapores és Quodlibet közé helyezzük a versenyt. A Patyolat váratlanul nagyszerű képessé­get árult el legutóbbi szereplésénél, azért, mint elsőrendű befutás, ez vélel­mezendő a kétévesek hendikepjében De­lila előtt. — A 2400 méteres Aszári-hen­­dikep a nagy állóképességű Vonzalom zsákmányának ígérkezik, de ha Honfi­társ előnyös súlyával menő kedvében lesz, akkor könnyen elvitathatja tőle a győ-' zelmet. Maharadsh­a most visszamenő­ben van. — A kétévesek eladóversenyé­ben úgy Hespnek, mint Hiteknek bő al­kalma van a válogatásra, a nyerő való­színűleg e két istálló valamelyikéből fog kikerülni. Ferjő tegnapelőtt igen figye­­lemreméltóan futott, a 900 méter jobban is megfelel neki.­­ Pretzner alatt Pici­kém mindig szívesen galoppozik, a wel­ter-hendikep nyerőjét benne sejtjük. Evie Marshall-nak van egy idei második helye, amellyel itt is nagy esélyt képvi­sel. — Jelöltjeink vasárnapra: I. (Clussicusj—Kapores: II. Patyolat—Delila; III. Bajtárs—Pimpó; IV. Vonzalom—Honfitárs; V. Hesp­id.—Fertő; VI. Picikém—Evie Marshall. 0 A Szent István-díj odds-listája élére, Agrass fölött aratott könnyű győzelme folytán. Mutatós került 2:1 odds-szal. Utána Classicus következik 2­/1:l-el, harmadik helyen Reponsa áll 3:1-e. Lóverseny . Az alagi verseny pénteki napjának főszámában, a Budai-díjban Agrasi sú­lyos vereséget szenvedett. Mutatós, mely a mértföldön belül minden távon otthon van, a fíniszben játszi könnyedséggel bánt el a nagy favorittal. Bánát elisme­­résre méltóan futott. A favoritokat kü­lönben minden egyes futamban ugyanaz a sors érte, ami a Kanca-díjnyerő Agrasl-t.­­ Előző napi kitűnő befutása alapján Kikeriki ritka nagy bizalomnak örvendett az eladóversenyben, de a vi­dám »kukorékolásáról« ismert még se­hogy sem tudott annak megfelelni. Po­mona starttól a célig bevezetett.­­ A hendikepben Vésztő a rövid oldal végén, közvetlenül az egyenesbe forduló előtt, egy karambol következtében elbukott, de szerencsére minden komolyabb következ­mény nélkül. Ez az incidens azután, igen megkönnyítette az élen galoppozó Lajos helyzetét, mert ezáltal a magasesélyű Busleány is teljesen kiesett a verseny­ből A mázsáiéban Szabó Lajos, Vésztő lovasa, gyors, de szokatlan elégtételt vett 17 ADTO.aSPORT férfi «4* női köjsarogr és istsnda­m t­i­börtóif I szörraéval p . minden Ü 2 200 1 Az őszi idény megnyitása Felül öleső árajánlat! SS £« As árak ezresekben f“L' „ . Ö érteni fjjf$jf| I sainiton n&ai­nra Mértek szu-iat 1 51»j man i saját szövetből m ás kellékből | •Ganaáász fljgrt 3 kabát I Äta 18581 «tS©s3,a 'béi&á&Qk y Sierane .­191|n I bekecs kv-LlJ j Divat- gífTf aadrűjj- gkU j Mii „Nappa“-bőr 1400 llfllflHljll „Smith*61 a legtu­val rusatyb ába­­­meneti kutyát ? 1100 I Válalatok kedvesmrásyes Cső-1 tésl; főU&'fejeket l­é nyezmk V2ráT,gk3~n'&§ ■ ■ Részére-' 0?* I KmopA^AJse | BS ÉS férfi 0p8... 260­­ Fért! lm .: ___1351 Női fehérnemű feltűnő üteger | Cégünk szabadalma a „FSHskisziifi­sy“ mely 3 óra alatt mérték szerint elkészül!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék