Magyarság, 1924. augusztus (5. évfolyam, 156-180. szám)

1924-08-17 / 169. szám

16 — (Bit, Páty és Torbágy községek felsegítése.) A belügyminiszter megen­gedte a Falu­ Országos Földmives Szövet­ségének (Budapest, VIII., Vas utca 19.), hogy az elemi csapás által sújtott Bio,­­Páty és Torbágy községek lakosságának­­támogatásához szükséges anyagi eszkö­zök részben való megszerzése céljából 1924 augusztus­­-ától számított hat havi időtartamon át az egész ország területén­­pénzbeli adományokat gyűjtsön.­­ (Nemzetközi katolikus békeliga érte­kezlet.) Luganóból jelentik : Ma délelőtt ott nagy közönség jelenlétében megnyílt a nemzetközi katolikus békeliga nemzet­közi katolikus értekezlete. Az értekezle­ten tizenöt nemzet van képviselve.­­ (Közalkalmazottak gyermekei a »MÁV« internátusában.) A szanálással kapcsolatban a MÁV igazgatósága a kaposvári .­MÁV internátus vezetését a tRANSz államvasuti csoportjára ruházta lát Az átadásnál, illetve az átvételnél a MÁV igazgatósága részéről Gyökössy Endre dr. MÁV titkár, a pécsi ü­zletve­­zetőség részéről Höhe Dani MÁV fel­ügyelő, az államvasuti csoport ré­széről, Puskás Tivadar üzletvezető te­ttenger Árpád főtitkár működ­tek közre. Az internátust átvevő ál­­­­lam­vasúti csoport az átvétel után úgy ■intézkedett, hogy az internátust ez év­iben közalkal­mazották fiúgyermekei ré­szére is megnyitja. A felvételi kérelmek ,I­­KAN az államvasuti csoport elnöksége címére (Budapest, VT., Podmaniczky­ u.­­87.) küldendők. Az ellátás dija havon­­­ként: 99 arany korona.­­ (Felhőszakadás Karlsbad környékén.) Prágai jelentés szerint: Csütörtökön ha­talmas zivatar vonult végig az Éger Völgyén és a felhőszakadás a legrövidebb­­idő alatt megdagasztotta a hegyi pata­kokat. Karlsbad uszodáját az árvíz elso­dorta s csak a legnagyobb erőfeszítéssel .Sikerült a nagy faház roncsait partra­­­ vontatni, még mielőbb az első hid pil­lérét megrongálta volna. Karlsbad kör­nyékén Fischeniben is elszakította vas­láncairól az uszodát a viz sodra s lezu­­ditotta egészen az Éger hidjáig, ott az­tán a pilléreken darabokra törött. — (Változatlan az élelmiszerpiac.) ’A mai élelmiszerpiacon nem volt nagy forgalom és lényeges árváltozás sem történt. A nagyvásárcsarnok árai­ első­rendű marhahús 42—48000, másodrendű 80—37000, elsőrendű borjúhús 40—53000, másodrendű­ 33—39000, elsőrendű sertés­hús 42— 40000, másodrendű 34—40000, zsír és hús 42000, zsírszalonna 39000, füstölt és paprikásszalonna 44000, töpörtyű 44000, birkahús 25—31000, elsőrendű tea­vaj 84000, másodrendű 74—78000, főzővaj 25—70000, ponty 25—45000 korona kilón­­kint. Darabonkint a tojás 1500—1550, literenkint a tej kimérve 6100,­ üvegben,­, 7400 korona.­­ -"weil «sw­oki­­­i " 11 W­ A.1 ! Üzletünk f­ átszerelése miatt , egyes cikkeket bámulatos olcsó áron adunk dHKBI Koronától Férfizokni, minden színben 70.000 Flór női harisnya, minden színben.............................. 27.000 Fátyol női harisnya, minden színben.............................. 42.000 Gyermek patent harisnya 8.500 Női batisztzsebkendő ......... 9.000 Női flór reformnadrág......... 47.000 Leányka kabát, sapka és sár­­garnitúra ........................... 240.000 SSelyemzsemper.................... 290.000 Frottír fürdőköpeny............. 490.000 Kötött gyapjú női kabát, min­den színben......­............ 798.000 Női­ és férfi kötött mellény, minden színben................ 798.000 Kosztümök, garnitúrák, kendők, sapkák, reformnadrágok, gyermekkabátok és sportgarnitúrák stb. G­uttmaner Béla Rt. Budapest, IV. Koronaherceg u. 6 MAGYARSAG 1924 augusztus 17, vasárnap — (Az útlevél- és láttamozási kényszer megszű­nik.) Prágából jelentik: A cseh népszövetségi liga beadványt intézett a népszövetségek uniójához s azt ajánlja, hogy forduljanak együttesen a genfi népszövetséghez s kérjék fel, hogy léte­sítsenek államközi egyezményt az út­levél- és láttamozási kényszer megszün­tetésére, i tj. KIVONAT A HIVATALOS LAPBÓL A Budapesti Közlöny augusztus 15-iki száma a következő hivatalos közleményt tartalmazza : A m. kir. kereskedelemügyi miniszté­rium 20.682—1924. számú rendelete a Vi­tézi Szék összes sz­ervei hivatalos levelei­nek átalányozása tárgyában. — (Apagyilkosság Kiskunhalason.) Kiskunhalason rémes eset történt. Lovas János gazdálkodó rossz viszonyban élt feleségével és tizennyolcéves János fiáva.­ A napokban Lovas kocsin a tanyájára akart hajtatni, amikor megölte lövés dördült el. A fiú lőtt az apjára, de a golyó csak az egyik lovat ölte meg. A fiú ekkor nekirohant a meglepődött ap­jának, lehúzta a kocsiról és vasfokosá­val addig ütötte, amíg meg nem halt. Az apagyilkos fiút letartóztatták. — (A lourdes—limpins-i zarándoklat) rendezőbizottsága felkéri azokat, akik a zarándoklatban résztvenni akarnak, hogy jelentkezésüket sürgősen megte­gyék és megismerjék azokat a feltétele­ket, melyeket a rendezőbizottság az uta­zásban való részvételre vonatkozólag ki­dolgozott. Minden felvilágosítást a »Bu­dapesti Urak Mária Kongregációjának zarándok szakosztálya« ad, VIII., Mária­­utca 25. szám alatt. x (Feltűnő olcsó árak), szövet-, selyem-, mosó- és vászon maradékoknak pedig te­temesen leszállított árban való darusí­tása jellemzik a Peri-áruház (VII., Thö­­köly­ út 9. szám) lapunk mai számában megjelent hirdetését, amire felhívjuk­­. olvasóink figyelmét. x (Katsinka Kornél utódai) gyermek­­ruha-különlegességek üzlete, a helyisé­gek átalakításának ideje alatt rendkívüli kiárusítást rendez mélyen leszállított árakkal. A mai hirdetés tájékoztatást nyújt az olcsó árakra nézve. x (Európa szeme) a londoni konferen­cia felé tekint. Míg a nagyhatalmak megbízottai Európa sorsa fölött dönte­nek, Taffari abesszíniai trónörökös és kí­sérete a londoni állat­kert oroszlánjait csodálják, a londoni oláh konzul ellen merényletet követnek el, a tápétgyörgyei nagy vasúti " katasztrófáról és több hazai és külföldi eseményből készült felvételek teszik érdekessé a Tolnai Világlapja leg­közelebbi számát, melyhez egy pompás regény is van díjmentesen mellékelve. Holnap kezdődik az élet Rákosi Viktor ,,Utrechti diákok" című regénye alapján készült ma­gyar film bemutatója — A Magyarság tudósítójától . Pénteken délelőtt új magyar filmet mu­tatott be a Glória-filmgyár az Urániá­ban. A film­ Rákosi Viktor felejthetetlen regényéből, az Utrechti diákok­hóz ké­szült s egy kitűnő szemű rendező, For­gács Antal írta és állította össze. A fel­vételeket Kruppka-Kovács Gusztáv ké­­­szítette s a film tulajdonképpen sorozata a szebbnél-szebb képeknek, a történet felépítése páratlanul érdekes, a mese szines, eleven, csupa élet, hatása tiszta és erős, hiszen a bemutató közönsége is viharos tapsokkal jutalmazta a felvoná­sokat, s hogy még­sem árasztjuk el a dicsérő mondatok záporával, annak egy­szerű magyarázata az, hogy siakítani akarunk végre azzal a felháborító kény­­nyelműséggel, amelyik minden magyar filmet a valósággal diszkreditált itthon is, meg külföldön is pufogó frázisaival és kritikanélküli, őszinteség nélküli csúnya helyeslésével. Ma már — hála Istennek — ott tartunk, hogy nem kell minden szemetet megdicsérni, csak azért, mert magyar, és ott tartunk, hogy a magyar film minden lelkes tényezője: a gyáros, a tőkés, a rendező, a színészek, maguk a kölcsönvállalatok és előadó mozik, de mindenekelőtt a közönség kívánják, hogy a magyar filmet egészséges kritika kí­sérje. Fölösleges itt a kritika jogossá­gára hivatkozni, a jóindulatok is fölösle­ges hangoztatni és állítjuk, hogy az ed­digi magyar filmek kudarcának nem egészen a tőke érzékenysége, kedvetlen­sége volt az oka, hanem elsősorban az, hogy a magyar­ filmeket nem irányította kritika s az igaz,­ha tehetséges színészek és rendezők utálattal fordultak el az émelyítő reklámtól. Eddig nem is volt érdemes becsületes munkát végezni a vásznon. A színészt nem azért fizették meg, mert kitűnő filmszínész volt, ha­nem azért, mert az élő színpadról már nagy hírnevet és ázsiót hozott magával a mellékkereseti forráshoz, a mozihoz. Ennek a helyzetnek a lealázó voltát, a művészi ambíció és munka semmibe­vevését fájdalmasan, tapasztaltuk ennél a filmnél. Amit Rákosi Viktor olyan szé­pen megírt, és amit Forgács Antal olyan ügyesen összeállított, azt tönkreverte a sok rossz moziszínész. A Holnap kezdő­dik az élet című filmjátékban nyüzsög­nek a rosszjátékú szereplők. Álmos, unalmas és sablonos minden ruozdifd­­tűk. Egyedül Kürthy Teréz és Kom­­­puthy Gyula játékát lehet elfogadni. A kis Lázár Gida egyetlenegyszer nézett fel a két szerelmesre pompásan és me­leg áram futott végig a nézőtéren. A rendező gazdagon ontotta a hatásos je­leneteket, a jelenetekben t ilolt is meleg­ség, erő és szépség, s ha az eredmény nem volt egészen tiszta, azt a jóindu­latú szereplőknek köszönhettük, akik csak kipróbált — ezerszer kipróbált — sablonokkal vitték a jelenetet. Az eg­yik fiatal u­treehti hölgy annyira elaffektálta az egész darabot, hogy az emberek fel­­szisszer­tek. Ilyen együttessel Szolnokig sem lehet eljutni. És azért nem tudjuk egészen a rende­zőt hibáztatni, mert mindent nagysze­rűen csinált, csak a figurákat válogatta rosszul össze. A film még így is óriási hatást keltett, s ha szabad ezt még le­írni, szem nem maradt szárazon. És minden tenyeret pirosra tapsoltak. Egé­szen kétségtelen, hogy a filmnek nagy tömegsikere lesz, csak az emberben fel­forr a méreg, hogy annyi munkát, ambí­ciót, pénzt, időt és anyagot ölto£ ebbe a filmbe és nem volt ott a születésénél egy ember, aki »blikkre« megmondja. Hogy kisasszony, sajnálom, magát nem használ­hatjuk! Mert ezt a kritikát ez a film meg fogja kapni majd az élesszemű­ direktoroktól s a közönségtől is. Csak­hogy akkor már késő. _____ Székely Gábor * (Gróh Klári perni hangversenye.) Gróh Klári hegedüművésznő meghívást kapott Bernbe, hogy­­ ott és Svájc több városában hangversenyeket rendezzen. A kiváló hegedüművésznő a napokban uta­zik el Svájcba ; szerződése november vé­géig szól. * (Az Országos Színész­egyesület) mű­­vészestélye fényes műsorával bámulatba fogja ejteni a főváros műértő közönsé­gét. A gyönyörű fekvésű Fácánfi Zug­ligeti-üdülőtelep igazgatósága a jóté­kony célra való tekintettel készséggel ajánlotta föl az Országos Színészegyesü­­letnek pronn­an­ épített hangversenyter­mét. Az előadás napja 1924 augusztus 23-án szombaton este 9 órai kezdettel. Autójárat, külön villamosközlekedés a városi minden részéről. * (Házasság.) Augusztus hú 18-án, hét­főn este tartja meg aranylakodalmát Árvácska, a legjobb és leghűségesebb élettárssal, Budapest közönségével, amely ötven előadáson át a lelkes és odaadó szeretetnek olyan tündöklő példáját mu­tatta, hogy minden bizonnyal zavartalan boldogságban elérik gyémántlakodalmu­­k­at is, a szónak legalább 75-ös értelmé­ben. Az ünnepséget természetesen a Bu­dai Színkörben tartják meg. 1 _• _ _ Vig (8) Király (V,S) jFőv. Op. S*. 8 Ren. Sz. (e) Belv. Sz. (I/.3)Terézk. sz. C./9)Bud.Sz. (3, */,8)BpeatiSz.ré, 8) Vasárnap id. u.­---— — A bajadér Nincs már zs.pr­­eete— — — Korina és a vél.— Vígjáték-esték Árvácska Nincs már zs.P.| Hétfő este— — — Dorin­a és a vél..— Vígjáték-esték Árvácska Nincs már zs.P.I Kedd cate Antónia— Párisi Ifm­y Dór­ina és a vér.— Vigjáték-esték Árvácska Nincs már zs.P.­ 1 Szerda (d. u.— --— — Árvácska Nincs már zs.P.I­­este Antónia— Párisi lány Dórina és a vér.— Vigjáték-esték Árvácska Nincs már zs.P.I Csütörtök eate Antónia Párisi lány Dorina és a vér.— Vigjáték-esték Árvácska Nincs már­zs.P.I 1 Péntek este Antónia— Párisi lány­­Dorina és a vel. Charly Vígjáték-esték Árvácska Nincs márzs.P. . Szombat fd. u.___ —“ — — — Nagymama­leste Antónia három a ki­st. Párisi lány Dorina és a vél Ch­arly Vígjáték-esték Árvácska Nincs már zs.P.­ Vasárnap jfd. u.— — — — Szép assz. kocs.Nincs már zs.P.r­­epte Antónia Három a kisl. Párisi lány Dorina és a vél. Charly Vigjáték-esték Árvácska Nincs már zs.P. * (Az Antónia 93—99. eloadasal wnu be a Vígszínház új szezonjának első he­tét. Vonzóerejének és népszerűségének teljében érkezik meg Lengyel Menyhért szenzációs vígjátéka a századik eloadás jubileumának küszöbéhez. Minden este Fedők Sári játssza a címszerepet és He­gedűs Gyula Kovátsyt. * (A diadalmas Árvácska) augusztus 20-án, Szent István napján délután 8 órakor is szinre kerül — rendes esti hely­­árakkal — a Budai Színkörben. Jegyek, a színház pénztáránál és az összes jegy-­ irodákban előre válthatók. * (Paris legnagyobb operettsikere),­ Yvain új munkája, A párisi lány (Gossa, de riche) kedden este nyolc órakor kerül bemutatóra a Fővárosi Operettszínház­­ban. Mint a Csereberében, ebben az ope­rettben sincs kórus, de annál több zse­niális dal, kuplé, csupa remek szám tar­kítja az elragadó humorú librettót. Mmn-,­­dén este nyolc órakor adják a Párisi lány-t Ildik­ó* Márton, Keleti Juliska, Harnuth Hilda, Tolnán Andor, Sarkadi Aladár, Gyöngyösei/ Erzsi és Fejes leri felléptével. A díszletes és jelmezes fő­próba hétfőn este fél 8 órakor kezdődik. A jegyeket már árusítják. Rendes esti helyárak. * (Három a kislány.) A Király-Szín­-­ házban jövő szombaton, 23-án kerül, színre először a Három a kislány című ungvk­atast operett, az előadás főszerep­­lői Környei Béla, Alpár Gitta, Pálmai­ Ilka, Vendrey, Csathó Gitta, Sziklai, La-l­tabár, Siró Anna lesznek. Jegy vasár-­ naptól kezdve váltható a színház pénz­táránál és a színl­apón jelzett összes­­vá­rosi jegyárusító helyeken. * (Rátkai Márton a Bajadér­ban): Kál­mán Imre világhírű operettjében játszik vasárnap délután 3 órakor a Budai Szín­körben. Napóleont, egyik le­gpompásabb szerepét adja. Másik érdekessége az elő­adásnak, mely egyébként mérsékelt hely­áru, Tímár Ila és Gábor Mara, a sze­­­gedi színház primadonnáinak fellépte* lesz. A társulat operett-együttese közül, még Tarnay Béla és Szirmai Vilmos ját­­szanak jelentős szerepeket. * (Charly,) Páris, London, Amerika legnagyobb sikerű vígjátéka az utóbbi években Charly volt, melyet jövő pén­teken, 22-én játszanak először a Belvá­rosi Színházban. A rendkívül mulatsá­gos vígjáték főszerepeit Titkos Ilona, Törzs, Bereki János, Róth Klári, Gomba­­szögi Irén, Abonyi, Vándory, Faludi Sári és Farnács Anna játsszák. Jegy vasárnaptól kezdve váltható a színház jegypénztáránál, valamint a színlapon jelzett összes városi jegyirodákban. * (Bohózat-esték a Terézkörúti Szín­padon.) Minden várakozáson felüli si­kert arat esténként a Terézkörúti Szín­pad nagyszerű repriz­műsára, amelynek keretében Liptai Imre Lakodalom és Háztűznéző címü darabjai, Zágon István Sakk címü tréfája harsogó derültséget keltenek. Mindháromban Salamon Béla nevetteti meg a közönséget. A Nagy Endre ragyogóan szellemes konferanszai, szi­porkázó ötletei és tréfái a legjobbak, amit a népszerű író eddig produkált. Az előadásban még Kealevich Marianne, Mester Hona, Jármai/ Karola, Huszár Ilona, Ócskai/ Kornél, a m. kir. Opera­­ház­ tagja, Szenes, Kábák, Rónay, Bár­sony, Vig és Fenyő szerepelnek nagy si­kerrel. * (A »Dóru­m és a véletlene első jubi­leumához) a héten szombaton érkezik el. Gilbert szenzációs operettje Harsányi Zsolt brilliáns fordításában Berlin és Bécs után Budapestet is meghódította. A Renaissance­ Színház e heti műsorát ter­mészetesen a­­Dorina és a véletlent do­minálja, a főszerepekben Palásthy Irén, Kabos, K­ompáthy és Sziklai Jenővel. * (Urániában a Gumiár Tom­ács világ* attrakele, Prometheus föl­d, fér­fi, három­negyed 8 és 10 órakor.) * (Royal-Apolló): Eugen Brieux re­génye, Blanchette, Léon Mathot és M. de Feraudy főszereplésével, valamint Kí­sértet az erdőben, Jean Angelo főszerep­­lésével. F előadások kezdete egynegyed 6, fél 8 és háromnegyed 10 órakor. SZIGET SZÍNPAD Vasárnap utolsó előadás SZŐKE SZAKÁLL vendégfelléptével VH 1. ALBERT Kezdete 9 órakor. Telefon 5 órától 20.73

Next