Magyarság, 1924. október (5. évfolyam, 205-231. szám)

1924-10-18 / 220. szám

IO . (Az egyetemeken is megkezdődtek az előadások.) Ma az egyetemeken, ki­véve a pécsi egyetemet, zavartalanul folytak az előadások. Értesülésünk sze­rint a soproni Erdészeti és Bányászati Főiskola hallgatói még mindig kitarta­nak elhatározásuk mellett, hogy nem írják alá a két zsidó egyetemi hallgató felvételében megnyugvó rektori iratot. Ez a kizárás azzal a veszéllyel fenye­geti az összes diákokat, hogy elveszítik az idei félévet. Egyébként a MEFHOSz küldöttsége ma tisztelgett Bod János miniszternél és sérelmeik orvoslását kér­ték. Korányi Frigyes báró pénzügymi­niszter Simon Elemér soproni főispán­nal tanácskozott, akitől, mint ismeretes, az Erdészeti és Bányászati Főiskola hallgatói ügyük közvetítése tekintetében megvonták a megbízást. Bod János mi­niszter a kultuszminiszterrel lépett köz­vetlen érintkezésbe. A budapesti diák­küldöttség egyébként Bethlen István miniszterelnököt is kérte, hogy a sopro­ni főiskolai hallgatók kizárását mielőbb szüntesse meg. Mint a MEFHOSz intéző köreiből értesülünk, az ifjúsági nagy­bizottságok tanártagjai megkezdték az illetékes tényezőkkel a tárgyalásokat, hogy a soproni diákok ügyét megelége­désre elintézzék. Jelenleg minden kilátás meg­van arra, hogy sikerül az ügyet bé­késen megoldani. Egyébként az egye­temi ifjúság az egész országban olyan impozáns fegyelmet tanúsított, amely méltán megérdemli a legteljesebb elis­merést. A döntés a tárgyalásokról leg­később keddre várható. Az ifjúsági egyesületek elnökei szombaton este hat órakor ülést tartanak a Tudományegye­tem II. emeleti helyiségében, ahol a további teendők felől fognak határozni. A fegyelemre jelelmző, hogy ma minden zsidó egyetemi hallgató megjelent az egyetemi előadásokon. Pécsett holnap fogják megkezdeni az előadásokat. Az egyetemi ifjúság központja ma sürgö­­nyileg értethette a vidéket, hogy az if­júsági vezetők központi intézkedéseit a legteljesebb mértékben tartsák be. Atyai intelem Bár miniszterelnök nemzed, Fiam, ne sértegesd Szemzőt! — (Tűzriadalom a Ferencvárosban.) Ma hajnalban a járókelők a Ferenc­­körút 20. számú ház pincéjéből hatal­mas füstöt láttak kitódulni. Értesítették a tűzoltóságot, akik gőzfecskendővel, nagy készültséggel vonultak ki. A hely­színre érve behatoltak a pincébe, ahol óriási füsttel egy szalmazsák égett. Ki­derült, hogy Farkas Árpádné zöldség­­árusítónő rossz és hasznavehetetlen szalmazsákját, hogy a szemétpénzt meg­takarítsa, levitte a pincébe és ott el akarta égetni. A rendőrség a tázriada­lom okozója ellen megindította az el­járást.­­ (Az elsőkerületi Iparoskor zászló­­szentelése.) A budapesti elsőkerületi Iparoskor fennállásának huszadik év­fordulója alkalmával vasárnap zászló­­szentelési ünnepet rendez. Az ünnepség vasárnap délelőtt kilenc órakor szent­misével kezdődik a krisztinavárosi plé­bánia­templomban. Tíz órakor ünnepi díszgyűlést tartanak a budai Polgári Kaszinó nagytermében. Este nyolc óra­kor bankett lesz az Iparoskor helyiségé­ben. Az ünnepségen a Fővárosi Iparos­­dalárda és az Iparoskor férfiénekkara fog előadni egyházi és hazafias dalokat.­­ (A főváros olcsó almaakciója.) A főváros az idén is bele akar szólni az almaárak alakulásába és megszervezte az olcsó almaakciót, amelynek kereté­ben 4000 koronáért adja az alma kiló­ját. Az akció keretében nemcsak ma­gyar, hanem külföldi almát is fognak árusítani, még­pedig Stájerországból és Nyugatmagyarországról behozott almát. A fővárosi zöldségüzem a jövő héten kezdi m­eg a külföldi alma árusítását.­­ (Kongreganista tagfelvétel.) Az I. ker. Horthy Miklós­ úti női felsőkereske­delmi iskola kebelében alakuló ifjúsági Mária-kongregáció vasárnap, október 19-én délután 4 órakor tartja első tag felvételét a Villányi-úti Nagyboldogasz­szony plébánia­templomban. Az ünnepi beszédet és a felvételi szertartást Mi­hályfi Ákos dr. ciszterci r. prépost, egyetemi tanár végzi. MAGYARSAG 1924 október 16, szombat — (A török egyetemi ifjak Budapes­­ten.) A magyarországi tanulmányútra jött török egyetemi hallgatók ma a v­zépművészeti és a Mezőgazdasági mú­zeumot tekintették meg. Délután a ven­dégek tiszteletére a Turáni Társaság országházi helyiségében előadásokat tartottak. Németh Gyula egyetemi ta­nár török nyelven összefoglaló ké­pet adott a törökök nemzeti tudomá­nyairól és behatóan beszélt a török nyelv és irodalom, valamint a történe­lem kutatásainak múltjáról és jövőjé­ről. Felhívta a török vendégek figyelmét arra, hogy hassanak oda, hogy a tudo­mányok művelésének központja Kons­tantinápoly legyen. Németh Gyula ta­nár előadását Nadzsi Subhi nálunk idő­ző török egyetemi hallgató előadása követte, amelyben a vendégeket a nem­rég lezajlott forradalmakról és a meg­szállás eseményeiről tájékoztatta. El­mondta, hogy ahol ők most jártak Er­délyben és ami szépet láttak, az mind az ősi magyar kultúrának az alkotása. Ilyen szemmel nézzék mindazt, amit ne­kik az oláhok mutogattak. A MEFHOSz nevében Koralovszky Emil dr. köszönte meg az előadásokat, majd Namuk bey, az újonnan megalakult Magyarországi Török Ifjúsági Egyesület nevében üd­vözölte honfitársait. Az előadás után Ausztev bey budapesti török követ adott teát a török egyetemi ifjak tiszte­letére, amelyen magyar részről Pekár Gyula, Kovács Ernő, Pröhle Vilmos, Bán Aladár, Marzsa Lajos dr., Szécsi Jenő, valamint a MEFHOSz részéről Schreiber Lajos, Waechter Lajos, Gu­­lyáts Pál és még számos, a török mozgal­makban jelentős szerepet játszó magyar vendég vett részt. Több mint három óra hosszat tartó barátkozás a török és a magyar himnusz eléneklésével ért véget. Az árvák könnye Ezt a levelet kaptuk: Igen tisztelt Szerkesztő Ú­r! Az Új­­fehértói Takarékpénztár Rt. igazgató­sága fájó részvéttel és a megrendülés igaz érzetével szerzett tudomást Kovács Gyula ref. lelkész árváinak szomorú sorsáról. A Magyarság­ban megjelent szívhez szóló felhívás arra indította a pénzintézet igazgatóságának tagjait, hogy október hónapi napi biztosi díjuk­nak egy részét az árváknak juttassák. Az igazgatóság e határozata folytán mai napon postautalványon feladtam a • Magyarság címére 11160 900 koronát, azaz egymilliókettőszázezer koronát s kérem, hogy e csekély, de jó szívvel­­adott összeget lapjában nyugtatni szí­veskedjék. Ók bár a mi elhatározásun­kat követnék más hazai pénzintézetek is, mert minden jó szívvel adott ado­mánnyal az árvák arcáról egy könny­cseppet tértünk le. Bis dat, qui cito dat! Kiváló tisztelettel az igazgatóság meg­bízásából Szoboszlay Zoltán, ny. ker.­tszéki bíró, igazg. tag. A levél kíséretében küldött 1.200.000 ko­ronát adtak: Újfehértói Takarékpénztár Rt. 300.000, Nánássy István 100.000, Szo­boszlay Zoltán 100.000, Nánássy Sándor 100.000, Oláh­­Miklós 100.000, Lichtmann Ferenc 100.000, Balogh Lajos 100.000, Grünberger József 100.000, Csernyus Elek 100.000, László Imre 100.000 korona. Újabban még a következő adományok érkeztek: S.-né Kovács Lujza (Alsóörs) 10.000 korona, Kovács Géza (Óbudai gázgyár) 25.000 korona, Gálffy Ferenc dr. kir. közjegyző-helyetes (Bácsalmás) 100.000 korona, Molnár János és Ruszka Gyula 100.000 korona. Az összegeket rendeltetési helyükre juttatjuk.­­ (Francia tanfolyam a Pátria Klub­ban.) A Pátria Klub Szentkirályi­ utca 10. sz. a. uj helyiségében október végén haladók számára igen előnyös feltételek mellett francia tanfolyam nyílik meg, amelyre október 19-én délután 5-t­ől 6-ig, október 20-án és 21-én pedig 6-tól 7-ig lehet jelentkezni. A tanfolyamot, ame­lyet kipróbált szakember rendez, ajánl­juk olvasóink figyelmébe. — (Az Állami Árverési Csarnok XXV-ik aukciójának kiállítása) (Va­­gyonmentő Vásár) október hó 19-én­­vasárnap) délelőtt 10 órakor nyilik meg a IX., Kinizsy­ utca 2. szám alatti helys­égekben. A kiállítás október hó 19., 20. és 21-én lesz nyitva és megtekinthető vasárnap délelőtt 10—Vs2-ig, hétközna­pokon délelőtt 10—1-ig és délután Vs4—­­ 8-ig. A kiállított tárgyak árverése ok­tóber hó 22-én délután 3 órakor veszi kezdetét.­­ (Mi hiányzik a kisgazdáknak?) A Nagyatádi-féle kisgazda-frakció sérel­meiről másfél év óta annyit olvasott az ember, hogy végre is odavágott az asz­talra: nahát ez mégse eljárás, hogy­ az a Bethlen annyira semmibe veszi őket! Most aztán, hogy az egységes párton belül a kisgazdák ezúttal ismét taszí­­tottak egyet a nadrágszíjon, más szóval fel akartak lázadni, persze csak úgy szőrmentébe. — Bethlen végül meg­emberelte magát. Sarkára állt, méregbe jött, minek folytán torkában fölszaladt az ádámcsutka s igy szólt az előtte (persze csak módjával!) zajongó kisgaz­dákhoz: — Nahát hadd hallom, mik­­ sérel­meitek? Azonnal reparálom valameny­­nyit! A kisgazdák leírhatatlan zavarba jöt­tek. Mert kiderült, hogy nincsenek sé­relmeik, illetve hogy nincsenek olyanok, amelyek az eszükbe jutnának. Végül az egyik nagy alázattal szólt: — Az én kösségembe hibázik a vizi­­puska! — Megkapjátok! — roppantott Beth­len. — Na, mi hiányzik még? Minden kivánságtokat teljesítem, de aztán ne halljak több panaszt! A kisgazdák összerökönyödtek, megint nem jutott az eszükbe semmiféle gra­vamen. Utoljára is Forgács Miklós ki­­bökte nagynehezen: — Medgyasszóra bika kén... • — Megkapjátok a bikát! — kiáltott Bethlen. — Mi hiányzik még? Semmi más nem hiányzott. — (A cukor olcsóbb lett — Bécsben.) Bécsi jelentés szerint a kockacukor árát kiskereskedelemben 14 ezer koronáról 11 ezer koronára szállították le, ami közel 25 percentes árcsökkenést jelent. A ke­reskedők a cukor további olcsóbbodását várják. — (A szekszárdi hősök emlékszobra.) Szekszárdi jelentés szerint a város 407 hősi halottjának emlékére készült szob­rot, amely Orbán Antal szobrászművész munkája, október 26-án, vasárnap lep­lezik le a város sétakertjében, nagysza­bású ünnepség keretében. Probléma Nem hiszem, hogy egykönnyen kisüsd te ! Hogy kerül a csizma a kisüstbe ? — (Tanitógyűlések.) Az Evangélikus Tanítók Országos Egyesülete tegnap­­előtt tartotta idei nagygyűlését, amelyen Krug Lajos elnöki megnyitója után Rákos István királyi tanácsos, az Orszá­gos Tanítószövetség elnöke a magyar nemzeti öntudat fokozásáról tartott elő­adást. A felszólalások során több javas­lat történt a nyolcosztályú népiskolák felállítása mellett.­­ (A Szent Imre-kör) e bő 23-án csü­törtökön d. u. 5 órakor tartja évmeg­nyitó közgyűlését saját helyiségében (IV., Ferenciek­ tere 7, II. lépcső, I. em. 5).­­ (Öngyilkos úriasszony.) Langer Aurél MÁV felügyelő 38 éves felesége ma délelőtt a Bérkocsis­ utca 19. szám alatti lakásán veronállal megmérgezte magát. Életveszélyes állapotban eszmé­letlenül vitték a mentők a Rókus-kór­­h­ázba, ahol eddig, tettének oka felől, kihallgatható nem volt.­­ (Kultur-ipari és gazdasági kiállítás­­ adott.) A váci híres siketnémaintézet kétemeletes palotájában ma nyílt meg a Falu Szövetséggel karöltve rendezett kultur-ipari és gazdasági kiállítás. A hatalmas épület összes termei zsúfolásig megteltek azokkal az ipari és kereske­delmi cikkekkel, amelyeket Vác és vidé­kének népe termel. A gyáripar mellett a kézműipar remekbe készült alkotásai ál­lanak, de iskolák, múzeumok, felsőbb intézetek, cserkészek, festőművészek is nagy anyaggal szerepelnek. A megnyi­tót nagy­közönség jelenlétében Preszly Elemér, Pest megye főispánja mondotta, Krakker Kálmán nemzetgyű­lési képvi­selő, polgármester és Steinecker Ferenc egyetemi tanár, a Falu Szövetség elnöke mondtak még beszédet. A kiállítással kapcsolatosan számos ismeretterjesztő előadás, ünnepség és kongresszus lesz. Vasárnap a magyarországi turistaegye­­sü­letek szövetsége tartja vándorgyűlését Cholnoky Jenő egyetemi tanár elnöklete alatt. A váciak szép kiállításukra, mely különösen sok női kézimunkát és nép­viseletet mutat be, a kedvező vonat­­összeköttetés folytán a fővárosból is sok látogatót várnak. A váci kiállítás jövő héten keddig lesz nyitva. — (Új kormányfőtanácsosok.) A kor­mányzó Virág Ferenc szekszárd-belvá­rosi apátplébánosnak a közélet terén kifejtett érdemes tevékenysége elisme­réséül, Szakáts Gábor londoni lakosnak és Demkó-Belánszky Dezsőnek, a Buda­pesti Takarék- és Vásárpénztár vezér­­igazgatójának közhasznú érdemes tevé­kenységük elismeréséül, valamint Zieg­ler Géza képesített építőmesternek és építési vállalkozónak a közélet terén kifejtett érdemes tevékenysége elisme­­réséül a magyar királyi kormányfőtaná­­csosi, továbbá Tömöry Lászlónak, a Tömöry és Meer Bank- és Váltóüzlet bu­dapesti cég beltagjának, közhasznú ér­demes tevékenysége elismeréséül a ma­gyar királyi kormányt­anácsosi címet adományozta.­­ (Nagyatádi ügyvédet fogadott.) Nagyatádi Szabó István, akinek az Es­­kütt-ügyben nem volt jogi képviselője míg miniszter volt, most lemondása után ügyvédet fogadott. Az ügyben Szabó Sándor dr. volt főispán, nemzetgyűlési képviselő fogja védeni Nagyatádit. Az ügyvéd már hozzá is látott az Esküit­­ügy terjedelmes aktáinak áttanulmányo­zásához.­­ (Mérnökök Országos Földmérő és Parcellázó Szövetkezete.) A földbirtok­reform végrehajtási munkálatait eddig megfelelő mérnöki szervezet hiányában pénzintézetek végezték el. A mérnökök ezért most megalakították a Mérnök­ök Országos Földmérő és Parcellázó Szövet­kezetét, amelynek az a célja,, hogy azok­ban az esetekben, amikor a pénzügyi szervezetek földhitelt nem nyújtanak s közreműködésükre szükség nincsen, a felesleges közvetítést kikapcsolja és a földreform végrehajtásával já­ró teendő­ket az érdekeltség vagy az illetékes ha­tóságok megbízásából saját mérnöki tag­jaival elvégeztesse. A Szövetkezet igaz­­­gatóságának tagjai: Herrmann Miksa műegyetemi tanár, a Mérnöki Kamara elnöke, Oltay Károly műegyetemi ta­­nár, Szesztay László műegyetemi rend­­kívü­li tanár és Temesvárt­ Imre kincs­tári főtanácsos, nemzetgyűlési képviselő. A Szövetkezet irodájának címe: Buda­pest, IV., Veress Pálné­ utca 29. TALÁLKOZÓ Szombathelyről jelentik: A szombat­­helyi premontrei főgimnáziumnak 1884. évben érettségizett 33 tanulója közül e hó 15-én nyolcan 40 éves találkozásra gyűltek össze. A nyolc öreg diák a kö­vetkező : Endler Miklós kúriai biró, Ba­bos László államrendőrségi tisztviselő, Weiler Henrik, a pesti Kereskedelmi Bank főtisztviselője, Kiss János posta- és távirdaszámvevőségi igazgató, Kalo­csai Alajos vncédi plébános, Nobl Adolf dr. orvos, Szamálovits Ferenc közkór­házi plébános, Zsoltay Károly ny. MÁV felügyelő. A megjelentek fél 9 órakor a székesegyházban elhalt 17 társukért gyászmisét hallgattak. A mise­­ után Steiner Miklós főgimnáziumi igazgatót keresték fel. Délben a Sabariában társas ebédre gyűltek össze. Debrecenből jelentik: Az 1914-ben hadbavonult ref. teológusok november 18— 19-én Debrecenben 10 éves találkozót rendeznek. Annak idején 40 teológus vo­nult be önként katonának, közülük kettő elesett, ezeknek sírja Debrecenben van, hármat vitézzé avattak. A találkozás kétnapos ünnepség keretében lesz. 18-án délután 5 órakor istentiszteletet tarta­nak az oratóriumban, este pedig a Kol­légium kistanácstermében — ahonnan h­adbaszálltak — bankettet rendeznek. 19- én délelőtt 9 órakor ünnepély lesz a Kollégiumban, féltizenkettőkor a két el­esett hős teológus sírját koszorúzzák meg. Ugyancsak ezen a napon délelőtt 11 órakor a Kollégium falába elhelyezett emléktáblát leplezik le.­­ (Zsebtolvajlás a főpostán.) Ma dél­előtt a főposta csekkbefizetési ablakánál Tóth Károly pincér kabátzsebéből 1.300.000 korona készpénzt kiloptak. Tóth még idejében elkapta a zsebtolvaj kezét, és a tettenért zsebmetszet, Tószegi Ferenc 20 éves irodaszolgát, előállították a főkapitányra, ahol őrizetbe vették.­­ (Halálra és életfogytig tartó fegy­házra ítélt apagyilkosok.) A zalaeger­szegi királyi törvényszék ma hozott ítéletet Tóth Károly és Tóth Gyula szepetki földmiveslegények ügyében, akik ez év április 18-án megfojtották apjukat, Tóth János gazdát. Tóth Ká­roly a tárgyaláson tagadta tettét, de öccse ellene vallott. A bíróság a perbe­­szédek után Tóth Károlyt kötélhalálra, Tóth Gyulát pedig életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte. A vádlottak fellebbeztek az ítélet ellen. iPaPA0iI”T£K­­ ti totiP Mindenütt kapható

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék