Magyarság, 1925. február (6. évfolyam, 26-48. szám)

1925-02-20 / 41. szám

4 Fi­siffles Pár!?, február hó (a Magyarság tudósítójától) ! A Magyarság annak idején beszámolt róla, hogy a legtekintélyesebb francia írói egyesület, a Société des **** Lettre* mozgalmat i üdített egy sértői törvény megalkotása­ érdekében, amelynek leglényegesebb intézkedése az lenne, hog­.’ « Mi mű védelme soha­sem szűnjön meg. Mint köztudomású, az­ európai államok szerzői törvényei szerint minden irodalmi, vagy tudomá­nyt*­an­ kiadási, illetve előadási jo­gáért az író halála után az örökösök csak ötven esztendeig kaphatják a ho­noráriumokat, illetve tand­emeket ötven év után a jogvédelem megszűnik a maiden kiadó vagy színház az író művét, kiadhatja, illetve színdarabját j­ár**tí*,­ anélkül, hogy bármit­­* fizetne érte. A Société des Gens de Lett­re, tehát a törvénynek egy olyan re­formját akarta * parlament útján ke­resztülvinni, hogy az iroi alkotás «.hasem legyen a kiadók vagy szmha- ek szabad prédája, hanem az ötven esztendős védelmi időszak után az ál­lam lépjen az iró örökösei helyett . Ő kapja a tiszteletdijakat, amelyekből aztán létesítsen egy külön alapot az ú­i intézmények állandó segélyesekre,, az írók özvegyeknek és árváinak nyug­díjaira, illetve nevelési költségeire. A tekintélyes írói szervezet kezdemé­­nyezésére a kérdésről Franciaország legkiválóbb írói és tudósai mondták el a véleményüket s miután legnagyobb részül, a törvény reformja­ mellett fog­lalt állást, a francia parlament illeté­kes bizottsága­­megbízta Marcel Plat­­gan­t író-képviselőt, a szerzői jog ki­váló ismerőjét, az új törvény terveze­tének elkészítésével. Piassomni most­­készült el munkájáva, is a javaslatot a napokban be is nyújtja a kamarában a francia nor­világ nagy örömér­e. A mostani francia szerzői jogot a forradalom teremtette meg , az 1. július 24-iki dekrétum szabályozta an­gol mintára. A kontinens többi álla­mainak, a magyar szerzői jognak is ez a dekrétum volt a legfőbb forrása s egész Európában lényeges pontjaiban ugyanazok­­ az intézkedések szabályoz­zák a szellemi tulajdont, ami aztán nagyon megkönnyítette a kérdés egy­öntetű nemzetközi szabályozását, leg­utóbb az 1922-iki helyi nemzetközi egyezmény elfogadását. Plaisant új törvényjavaslata lényegé­ben nem tér el a régi elvektől, ellen­ben méltányolja a tüociété des Gens de Leu­rest kívánságát (hogy a védelmi idő ötvenesztendős határát szüntessék meg), ha nem is teljes mértékben. Az új javaslat a régi törvénytől a kö­vetkezőkben tér el: Az örökösök, mint eddig, ötven esz­tendeig élvezik az elhunyt író művei után befolyó jövedelmeket, amelyeknek alapja az­­ iró életében kötött megálla­podás. Ötven esztendő eltelte után az írói mű­­felszabadul, de csak olyan fel­tétel mellett, hogy a színják vagy ki­­u­dó bruttó bevételeiből köteles t­b-ot fizetni, az alábbi elosztásban: Egy százalékot az író egyenes leszár­­mazottjaink negyed-szigten. Egy százalékot az állam szépművé­­szeti hatóságának (szépművészeti állam­­titkárság) költségvetése javára az ál­lampénztárnak. Ez a hatóság az így befolyt összegeket csak a közérdekűnek­­ elismert írói és művészi intézmények­­ segélyezésére és különböző pályadíjak kitűzésére fordíthatja. Egy százalékot­ az írói segély- és­­ nyugdíjintézetek, egy közös pénztárához közvetlenül, amely a befolyt pénzt az intézmények között a taglétszám ará­nyában, a szükséglethez képest és kö­zös megegyezéssel ossza szét. Az író halála után száz esztendővel a­­ kiadók és színházak a mű bruttó bevé­­­­tele után csak 2°%-ot lesznek kötelesek fizetni, mert az örökösök 1% részesedé­süket száz esztendő múlva nem kap­hatják. A törvénynek természetesen vissza­ható ereje nem lesz, s a törvény életbe­lépte előtt megjelent művekre nézve a régi törvény marad az irányadó. Ez a törvényjavaslat, — amelyet a francia parlament bizonyára meg fog szavazni — a francia írói intézm­é­nye­ket örök időkre életképessé és gazdaggá teszi, anélkül, hogy bárkinek az érde­keit sértené. A kiadóknak és színházak­­­­nak persze kedvezőbb volt az a helyzet,­­ hogy klasszikus művek, rég elhalt­ írók é­s munkái után semmit sem fizettek, azon­ban a­ háromszázalékos áldozatot bizo­nyára Művesen meghozzák majd ezentúl olyan művek szerzői jogáért, amelyek a hosszú idők viharait’ frissen kiáltották. A magyar szellemi­ élet munkásainak és vezéreinek még sokkal inkább meg van az okuk reá, hogy ezt az egészséges törvényjavaslatot megismerjék és pro­pagálói legyenek, mint a világ bármely íaás nemzete intellektüeljeinek. És a kevés magyar írói és művészi intéz­mény, amelynek hivatása lenne, hogy az írókat, művészeiket támogassa, az özvegyek és árvák sorsát megkönnyítse, anyagi eszközök hiányában úgyszólván teljes tétlenségre van kárhoztatva. Nagyjaink utódai nem egyszer valóság­gal nyomorognak, ami nem válhat di­csőségére egy kulturnemzetnek. A francia Plaisant-féle javaslat ,jó alkalom lenne, hogy a­ magyar írói és művészi intézmények tagjaik érdekében mozgalmat indítsanak s a francia ja­vaslat mintájára uj szerzői jog megte­remtését kü­ldjék ki, a kulurkérdések­­kel szemben közömbös kormánytól. A magyar szellemi munkásnak úgyis csak száraz kenyér jutott eddig, legalább utódaiknak kellene egy kis kalácsot biz­tosítani, mert lehetséges, csak akarni kell. A francia példa bizonyítja. 6. MAGYARSÁG 1925 február 20, péntek A nemzetgyűlés tisztelgése Jókai Mór emléke előtt — A Magyarság tudósítójától — A nemzetgyűlés mai ülésén kért részt­­ magának azokból az ünneplésekből, amelyekkel az egész magyarság áldoz most Jókai Mór emlékének. A nemzet­gyűlés a mai emlékülésen, sajnos, sem­miképpen sem tudta külsőségekben is kifejezésre juttatni azt a tiszteletet és szeretetet amellyel a magyar nemzet képviseletének is viseltetnie kell az egyik legnagyobb magyar zseni emlé­kével szemben. Az ellenzék a mai ülés­ről is távolmaradt és a kormánypárt nagy része is fölöslegesnek tartotta, hogy kora délelőtt a nemzetgyűlésbe fá­radjon. Az ülés megnyitása után Scitovszky Béla elnök méltatta Jókai Mórt, külö­nösen hangsúlyozva azokat a­ kapcso­latokat, amelyek Jókait, bár nem volt politikus egyéniség, a magyar törvény­­hozáshoz kapcsolták. Kiemelte az elnök, hogy az 1825-ös esztendő, amely a ma­gyar faj egyik legcsodálatosabb meg­nyilatkozását adta a világnak, határ­jelzője a­ magyar nemzet nagy ébredé­sének. Ekkor jelent meg Vörösmarty Zalán futása, ekkor vetette meg Széche­nyi a Magyar Tudományos Akadémia alapját, ekkor nyitották meg a nagy reformországgyűlést. Jókai Mór, aki ezeknek az erőtől duzzadó éveknek nagyszerű eseményeit figyelve serdült ifjúvá, attól kezdve, hogy Petőfi oldalán egyik vezére lett a márciusi ifjúságnak, hat évtizeden keresztül úgyszólván egy pillanatra sem szűnt meg ragyogó tollá­val és szavával kivenni részét annak a nagy korszaknak politikai küzdelmei­ből, amely a rendi alkotmány romjain az új Magyarországot, megteremtette. Zsenijében nem volt politikai hivatás, de zsenijének hivatása volt a politiká­ban. A szabadságharc összeomlása után Jókai gyűjtötte össze a szétrebbent írói gárda maradványát a nagy politikai misszióra: megtalálni a költészet virág­nyelvén az utat­ a szenvedő magyar szí­vekhez. A magyar nábob, Kárpátify Zoltán, Az új földesúr és egyéb művei­nek hosszú sora megannyi politikai tett volt az elnyomatás szomorú esztendői­ben. Mikor az alkotmányos élet sorom­pói ismét feltárultak, több mint négy évtizeden át minden országgyűlésnek tagja volt. Ekkor már nem a nemzettől idegen hatalomban látta ami­a­ vesze­delmét, csak a turáni átok romboló munkájától féltette az új szabadságot. Mindig mint kiegyenlítő, békítő politi­kus hallatta hangját, az volt a meggyő­ződése, hogy a jobb és baloldal nem le­het egyéb, mint egy szívnek két kam­rája. Beszédeit mindig szívesen hallgat­ták a képviselőházban, mert szónokla­tait elárasztotta költői lelkének melege, képzeletének ragyogása, humorának szelíd fénye. Munkáival a magyarság dicsőségét hordozta körül a világ man­den részében, utolsó politikai beszédé­ben is magyar igazságot védelmezett az interparlamentáris unió brüsszeli kon­ferenciáján, ahol nagy hatással verte vissza ellenségeink rágalmait. Ma is jel­telen sírjába magával vitte ragyogó ál­mait nemzete jövőjéről, de itthagyta ne­künk gazdag életének tan­úságait és munkáinak, elpusztíthatatlan örökségét. Az elnök ezután indítványozta, hogy Jókai Mór emlékére szeresse meg a­ nemzetgyűlés az Ehrenfeld kódexet és azt a Nemzeti Múzeum Széchenyi­­könyvtárába helyezze el örök letétként. Indítványozta továbbá, hogy a nagy­­költő törvényhozói pályájának emlékére egy kötetben adják ki összegyűjtött parlamenti beszédeit. A Ház az indítvá­nyokat magáévá tette. Ezután Klebelsberg Kunó gróf kul­tuszminiszter szólalt fel. Azt fejtegette, hogy Jókai abban tett legnagyobb szol­gálatot nemzetének, hogy a­ nemzeti lé­lek kiolthatatlan vágyát a szórakozás után a legnemesebb és legfelemelőbb módon elégítette ki. Jókai a magyar nemzet érzelmi világának nagy­­pedagó­gusa volt, megtanította a nemzetet lel­kesedni a nagy eszményekért. A ma­gyar nemzet nagy szülöttei, Petőfi és Madách, Jókai, Vörösmarty és Széche­nyi most feltámadnak, hogy segítsenek felépíteni az új, modern Magyarorszá­got. Pekár Gyula szólalt ezután fel a pár­tok engedélyét kérve, hogy mindnyájuk nevében fejezze ki a nemzetgyűlés hó­dolatát Jókai Mór lángelméje előtt. Jó­kai Mór előtt leeresztett fegyverrel kell tisztelegni a küzdő pártoknak. A politi­kával szemben a költészet eddig szerény hamupipőke maradt. Pedig a költészet keveset köszönhet a politikának, de a politika annál többet köszönhet a költé­szetnek. Mindig a keitős aranykorok ké­szítettek elő a­ politika sorsdöntő esem­é­­l­yet. A külföld­i bámulattal símat­ el a magyar mesekirály teremtő lelkületét, mely istenként egész külön világot al­kotott. Ebben a Jókai-világban Magyar­­ország örökké integer marad. Jókai, amíg magyarok lesznek a földön, min­dig erről a Nagy magyarországiról fog mesélni. ______ Az országos Jókai-ünnepek alkalnes ■­ból érdekes és újabb adatokat mondott el a­ Rákoscsabai Kaszinó ünnepi est­jén Lakatos Kálmán dr. Jókai Mór első esküvőjének ismeretlen lefolyásáról. Ez idág senki sem állapította meg, vagy legalább is nem ismertette, hogy Jókai Mór és Laborfalvy Róza hol és hogyan tartották meg esküvőjüket. Erről Laka­tos Kálmán a következőket állítja: Miután Jókai Mór evangélikus volt, Laborfalvy Róza pedig katolikus, min­denekelőtt diszpenzációra volt szüksé­gük. A diszpenzációt Szigligeti közbe-,­járására Jókai, egyik legjobb barátja, Ny­áry Bál gróf alispán szerezte meg.­ Már-már úgy látszott, hogy az esküvő­ akadályait sikerült leküzdeniük, amikor Jókai édesanyja váratlanul a fővárosba érkezett és megállapodott Petőfivel, hogy szükség esetén­­még botrány árán is megakadályozzák az eskütőt. Nem ma­radt más hátra, mint az összeesküvők­ elöl vidékre menekülni. Evésből Ráday azonnal felajánlotta péceli kastélyát, az ifjú párnak, akiket az esküvő reggelén hintójával Bécelre vitt. Itt azonban nem volt katolikus templom s kénytele­nek voltak át,hajtatni Rákoscsabára,­ ahol Bruckner Endre akkori plébános, eskette meg őket. És mert a nagy siet­ségben a két násznagy lemaradt, kény­telenek voltak ezt a tisztséget a mos-i Pun kántor négy atyjával, Merva Ignác kán­tortan­­tóval és az egyházgondnok­­kal, néhai Knacker Józseffel betölteni. Az esküvő után az ifjú pár visszakocsi­­zott Béceb­e Ráday vendégszerető kasté­lyába.­­ Az iskolák Jókai-ünnepe közül ki-­­emeljük az I. ker. leánygimnázium, a Rottenbiller-u­tcai fiúiskola, a t­eres Pálné evang. leánynevelőintézet, a Váci-­ utcai G­izell­a-királyné leánygimnázium tanári karának és ifjúságának sikerült ünnepét. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövet-• sége programjához híven csatlakozik, az ünneplők seregéhez. Különösen, fon­tos a MANita munkája abból a szem­pontból, hogy az egész országot beágazó szervezetei révén a legkisebb községek­be is elviszi a nagy mesemondó nemzeti­­jelentőségének­ hírét és­­felgyújtja, ott -is a lelkekben az ünnepi fáklyát. • Négy or­szágos jelentőségű ünnepségét a négy, legnagyobb vidéki városban rendezi­k, szomszédos vármegyék szervezeteinek bevonásával, így Cegléden már nagyon szép ünnepet rendezett. Debrecen városa tegnap Jókai trak­k­­ünnepet tartott, amelyen Hadházit Zsigm­ond dr. főispán lendületes be­szédben emlékezett meg Jókai Mórról, a város díszpolgáráról. Komárom városában tegnap délután 4 órakor, a költő születésének órájában a város valamennyi harangja meg­­kondult. U­gyanakkor ünnepi istentisz­, telet kezdődött a református templom­ban a város közönsége előtt. Galambos Zoltán dr. lelkész a szószékről méltatta Jókai nagyságát. Este a várost kivilá­gították, a legszegényebb negyedben is gyertyákat tettek az ablakba. A város­háza homlokzatán óriási fénycsillag alat­t a költő nevének kezdőbetűi ra­gyogtak. Szombaton este a színházban ünnepi előadásul Az aranyember kerül színre. A jegyeket már mind elkapkod­ták. A vasárnap tartandó országos Jó­­kai-emlékünnep rendkívül nagyarányú­nak ígérkezik. Az ünnepen való részvé­telre már eddig is igen sokan jelent­keztek. A Felvidék valamennyi irodalmi és kulturális egyesülete elküldi képvi­selőit, ezenkívül igen sok társadalmi egyesület, kaszinó és olvasókör jelen­tette be részvételét. Képviselve lesznek még a Magyar Tudományos Akadémia, a Kisfaludy Társaság, a Petőfi Társa­ság, a Nemzeti Múzeum, az Országos Centerm­áriam Bizottság, a­­Debreceni­ Tudományegyetem, a debreceni Csokor­nai­ Kör. « Prágából jelentik: Jókai Mór szüle­tése századik évfordulója nagy vissz­­hangot keltte­t a csah köztársaság sajtó­jában. A Felvidék magyar és német lapjai hosszú ünnepi vezércikket szen­telnek a nagy magyar regényíró­­emlé­kezetének. A csehországi lapok és a felvidéki cseh és tótnyelvű sajtó is már több napja foglalkozik. Jókai jubileu­mával és hasábokon keresztül méltatja a magyar költő világirodalmi istent®­­Réget.

Next