Magyarság, 1925. október (6. évfolyam, 220-246. szám)

1925-10-08 / 226. szám

1925 október­e, csütörtök Rongyosok (Magyar film bemutatója a Corvin Színházban) Az emberek meg­könnyebbülve sóhaj­tottak fel ma délelőtt a Corvin Színház­ban: végre egy magyar film, amelyik jó, amelyiken nem kell bosszankodni! Ezzel a filmmel, a Rongyosokkal, ki le­het állni a belföldi mozikban és nem kell attól félni, hogy a külföldi film­vásárlók menekülnek előle. Hogy tör­tént ez? Hogy történt meg végre az, hogy épkézláb filmet kaptunk, amelyik magyar területen játszódik, magyar pénzen született, magyar rendező keze dirigálta, magyar ember irta? ... És mégis jó. Nagyon egyszerű a dolog: te­hetséges emberek álltak össze. Ezt a filmet szívesen kapkodják el a magyar mozik. Ezért verekedni fognak. A Rongyosok szövegét Zilahi Lajos írta, több sikerült színdarab szerzője. Könnyű témájú, tréfás történetet dol­gozott fel a Rongyosok-ban, két vidám komédiás kalandját mondja el, akik egy talált grófi kofferből felruházkod­­nak s egy fillér nélkül a zsebükben, el­kezdenek grófi életet élni. A vidéki für­dőhelyen nagy karriert csinálnak, a fiatalabbik menyasszonya lesz a földes­­ur fiának, aztán átöltözik csinos fiú­nak és megkéri a földesúr leányának a kezét. Az esküvő napján a nyeregből kiütött vőlegény leleplezi őket, mire a detektívek levetkőztetik az álgrófot is, a gróf kisasszonyt is és visszamennek rongyos ruhában a napos országútra. Ez a kis mese a Mágnás Miskák és a Szerencse fia motívumával operál, de annyira eredeti, ötletes, kedves és min­dig szórakoztató, hogy egész kitűnő film­operett (ha lehet ezt mondani) szü­letik belőle. A Rongyosok ereje abban van, hogy a végtelenségig kiaknázza azokat a helyzeteket, amelyek ilyen ta­lált főúri ruhák alkalmával két tehet­séges csavargó számára adódnak. S ha a részletek és jellemzések néha az ese­mények rovására is mennek, ezt a leg­nagyobb örömmel nézi végig az em­ber, mert a film minden jelenete élveze­tes, mulattatv­a a figyelmet mindig le­köti. A szerző elsőrangú erőket szemelt ki a történet eljátszására. Az egyik ron­gyos Bajor Gizi, aki leányt és fiút ját­szik s aki a drága, talált napernyő iránti szerelmét, a kis komédiásnő fel­ragyogó álmát tökéletes emberi szívvel mutatta be. Csortos Gyula csillagos trikóinge, minden mozdulata, átválto­zása gróffá és visszavedlése csavargó csepűhrágóvá: egy nagy színész finom munkája. Mellettük valamennyi sze­replő megállja a helyét, különösen Kürti József, Pethes Sándor s a többi is, nincs hiba, nincs rossz gesztus, min­den megjelenésük éle­tm­i s valameny­­nyien olyan összjátékra törekszenek, amelyik simán és jókedvvel repíti a fil­met — minden valószínűség szerint a biztos carrier felé. A bemutató közönsége, amelynek pá­holysoraiban ott volt a kormányzó egész családja, Auguszta főhercegasszony, József Ferenc főherceg, továbbá a szín­házi és mozivilág minden számottevő szereplője, nagy elismeréssel adózott a filmnek. A rendezés könnyedsége, hibát­­lansága Gaál Béla biztos szemét és ke­­zét dicséri. Ha a történet exponálása rövidebb volna, sokat nyerne az egész film. Nagyszerű munkát végzett Fodor Miklós, aki ezt a kevés eseményt ilyen széles alapon tudta filmre alkalmazni. A fotografálás elsőrangú (Vanicsek Já­nos munkája) s a díszletekért tapsot ka­pott. Bolsthy István: A kísérőzene igen hangulatos s Fenyvessy Árpád irta. A szakemberek is nagy elismeréssel beszéltek a film előnyeiről s általános volt az öröm afölött, hogy végre meg­érkezett a szezon első jó filmje. P. /■ MA minden a­ PARIS -hoz vezet a KAMARÁBA A műsor másik attrakciója: Kényelmetlen szerelem Filmregény 8 felvonásban Főszereplő : EVELYN BRENT Előadások kezdete: 4, 6, 8 és 10 órakor Az Orlov a legnagyobb operettsiker Fivárosi Operettszínházban MAGYARSÁG Lon Chaney legnagyobb filmje Aki a pofonokat kapja A Andrejev Leonid drámája, 7 felv, Premiere ma: Mozgókép-Otthon, Uránia, Capitol Metro-Goldwyn világattrakció A annak idején a forradalom erejével hatott Andre­jev Leonidnak, az orosz melankólia ihletett, tollú költőjének meg­rázó drámája a bohócról, »Aki a pofo­nokat kapta«._ Moszkvában Stanislawski, Berlinben Reinhardt hozta szin­padra Leonid művét, amely egy cirkuszi clown nyomorúságos sorsán, szánalmas buk­fencein és vergődésén keresztül szimbo­­lizálta az élet nagy tragikumait. Leonid drámája azóta bevonult a halhatatlan irodalmi értékek pantheonjába és a vi­­lág leghíre­sebb tragikus színészei­ kel­tek egymással versenyre a bohóc figu­rájának ábrázolásában. Amidőn Lon Chaney, Amerika leg­n­é­pszerűb­b filmszínésze a Metro-Gold­­■r.'/M-gyárhoz szerződött, egy olyan film főszerepében akarta megkezdeni start­ját, amely még a Notredamei toronyőr­­ben produkált felejthetetlen alakítását is felülmúlja. Így esett a Metro-Goldwyn választása Leonid világhírű drámájára, melynek filmre transzponált főszerepét valóban csak egy művész tudta volna a szerző mély gondolatainak hiánytalan érzékeltetésével megeleveníteni. Lón Chaney, Andrejev Leonid és Lón­­Thaney művészi ihletéből megszületett az utóbbi esztendők leghatalmasabb filmdrámája, Aki a pofonokat kapja. A Metro-Goldwyn legújabb világ­­attrakcióját mától kezdődőleg mutatja be a Mozgókép-Otthon, Uránia. Capitol az Akiknek nem kell a szépség című bűbájos Viola Vajia-vígjáték kíséreté­ben. A film előadásainak nívóját nagy­mértékben növeli három kiváló opera­énekesünk fellépése. A Mozgókép-Otthon­ban Halmos János, az Urániában Sá­­rossy Andor, a Capitolban Örmény Artur énekli a Bajazzók nagy áriáját. Előadások kezdete: Uránia 5, egynegyed 8, fél 10.. Mozgókép-Otthon 4, 6, 8, 10. Capitol fél 6, fél 8, fél 10. * (Haye­s Roland.) a világhírű néger tenorista egyetlen dalestje október 20-án. (Fodor.) . Az Omnia ma kezdődő jubiláris díszelőadásainak programja : A mani nappal veszi kezdetét az a pa­zar­­előadássorozat, melyet az Omnia ti­­zenötéves fennállásának emlékére egy héten keresztül tart. A díszelőadások programja a következő: 1. Ünnepi nyitány. 2. Magyar Híradó. :1. Fritz Ödön, az Apolló Színház fő­rendező művésze. Bevezető konferansz és sanzonok. -1. Commedia del Varte, Kőváry Gyula tréfája. Játsszák: Haraszthy Misi, Né­meth Margit, Badó Sándor és Kardos László. 5. Badó Sándor, az Andrássy­ úti Szín­ház művésze, Harmatti Imre új kupléi­val. 6. A száguldó kerekes. Iszőke Szakáll kétrészes bohózata. Játsszák: Szőke Szakáll és Kardos László. 7. A csókás sziget. Paramount attrakció nyolc fejezetben. A főszerepekben Bebe Daniels és Richard Dix. Az Omnia ma csak két előadást tart, fél 7 és 9 órai kezdettel. A díszelőadá­sok jegyei rendes mozihely­árakon az Omnia pénztárainál és a Színházi Élet Erzsébet-körúti boltjában válthatók. * (Albrecht főherceg és Izabella fő­hercegasszony Rozgojij­­nál.) Ma dél­előtt Rozgonyi udvari fényképész Kál­­vin-téri műtermét Albrecht főherceg és édesanyja, Izabella főhercegasszony ke­reste fel. A fenséges vendégekről szá­mos felvétel készült. Albrecht főherceg hozzájárulását adta ahhoz, hogy a ki­váló mester legközelebbi nagy kiállítá­sán a róluk készült felvételek bemutat­hatók legyenek. * (Az »Eső« házi főpróbája) a kivéte­les nagy sikerek jegyében folyt le szer­dán délelőtt a Magyar Színházban. A dráma költői szépsége, filmszerű érde­kessége, fülledt erotikus levegője, a mű­vészien ragyogó díszletek, a három órán át szakadatlanul csobogó délszaki eső éppen úgy elragadtatták a házi főpróba intim közönségét, mint Titkos Hana, Péchy Blanka, Berky Lili, Simon Mária, Csortos, Zátony, '/. Molnár, Vágó, Dé­nes, Abonyi, Dávid nagyszerű együttese. Premier: szombaton. * (A legjobb publikum látogatja) az IAm­a-bá.U előadásait a Király Szín­házban. Budapest közönsége az inkraa­­dály­ban olyan operettet kapott, amely­hez a legdisztingváltabb családok ser­dülő leányaikat is elvihetik. A darab elejétől végig rendkívü­l mulatságos, a közönség, különül­jen a harmadik fel­vonásban, annyit kacag, hogy többször az előadás menetét is megállítja, a zeneszámokat pedig túlnyomórészt meg­ismételteti. Péchy Erzsi, Somogyi Nusi, Gazsi Mariska, Britkai, Latabár, Ivom- Pé­hy, Szirmai, Pártos, Iliász egytől - egyig kabineteiakstást nyújtanak. A­ kö­zönség érdeklődése a darab iránt foko­zatosan nagy. * (Saljapin érkezéséről beszél egész Budapest,­ sőt az érdeklődők az ország minden részéről táviratokkal biztosíta­nak helyeket maguknak a legnagyobb énekes egyetlen művésze­stélyére. A Vá­rosi Színház fennállása óta legnevezete­sebb dátum lesz október 13-ika, mert minden eddiginél nagyobb esemény a legragyogóbb, legünnepeltebb művész egyetlen fellépése. * (Rózsavölgyi hangversenyei:) Friedman Gyula zongoraestje október 15-én. Zsám­boki Miklós gordonkaestje októ­ber 28-án. Friedman Ignác zongoraestéi október 23-án és 26-án. Fischer Edwin zongoraestje október 25-én. Smeterlin Jan, a kiváló bécsi zongora­művész estje október 27-én. Bach zenekari est október 29-én. Fischer Edwin, Palestrina-kórus. Waldbauer—Kerpely hat kamarazene­­estjére bértetek népszerű árakkal. Szigeti József hegedűestje november 2-án. Antalffy Zsiross Dezső orgonaestje november 3-án. Stefániai Imre zongoraestje november 5-én. Győri Pál dr. dalestje november 5-én. Balázs Árpád magyar nótaestje no­vember 6-án. * (Melles—Zsámboky-vonósnégyes) 8 hangversenyére bérletjegyek 80—240 ezerig Fodornál. * (Rubinstein Erna) világhírű hegedűs művésznő egyetlen hangversenye no­vember 16-án. (Fodor.) * (Niddy Impekoven) jövő héten, ked­den és szerdán fél 8 órai kezdettel tartja táncestélyét a Renaissance Színházban. Jegyek a színháznál és az összes jegy­irodákban. * (Az »E­sö« bemutató előadását­ a Magyar Színház péntekről szombatra halasztotta. Az Eső nyilvános főpróbája pénteken este fél 8 órakor lesz. A pén­teki bemutató előadásra váltott jegyek­ szombatra érvényesek, a szombatra vál­­ tott­ jegyeket a pénztár visszaváltja vagy kicseréli. A vasárnap est­ére vál­lalt jegyek érvényesek. * (Számlás vitéz Sráter István) nyng. honvédelmi miniszter vasárnap, október 11-én folytatja Indokolt volt-e a vilá­gon­ fegyverletétel? című nagy érdekű­ előadásoiklusát. Ezúttal Ausztria, Orosz­­ország és Magyarország bel- és külpoli­tikai helyzetét, ismerteti é­s hozza vonat­kozásba Világossal. * (»A nagy nő«) nagyszerű szöveg, nagyszerű muzsika, nagyszerű kiállítás, nagyszerű előadás. Városi Színház, ok­tóber 10. Helyárak­­-tól 58 ezerig. * (Méhes Gyula dr. tanár) A természet csodái című ciklusát folytatja (Állatok és növények mint szerszámok címen) pénteken délután fél 4 órakor az Urá­niában. Az előadást m­osgófényképek illusztrálják. * (»A nagy nő«) nagyszerű táncköny­»­kusai Szikely József és Érczkövy László. Városi Színház, október 10. Hely­árak 6-tól 58 ezerig. * Ma, csütörtökön. Lehár nagyszerű »Éva«­,­a Harmatit Hildával­ a Városi Színházban. Helyárak 6-tól 58 ezerig.­­ (A »Nóta vége«) első délutáni elő­adása rendes esti helyárakkal a Városi Színházban vasárnap, ok­tóber 11-én. Fő­szereplők: Honthy Hanna, Vigh Manet, Cselényi, Sziklait, Simon Marcsa. Hely­­árak 6-tól 58 ezerig. * (»A nagy nő« péntek esti főpróbáj­­ára) 10—50 ezer koronás árban vehetik át jegyeiket az arra jogosultak a Városi Színház titkári hivatalában. 18 I TemepM­osír»!Il 31 I CsiBin-Szin­­­ázat 1 I Miért? I I ^ 1 I B I H premierje (Cosmos film) § Haip Kin 32? ! ■ Az év legizgalmasabb, legfantaszti-­­­kusabb látványossága. W légy médium, aki halott és mégis él! §[ Bj Lelke a végtelent látja, ami ember- ffil­m parányok számára elérhetetlen aj IIBudapesten miodenfti m$ml J u­ a csodafilm­if S­­j A torvin-Szinház mai előadásai: m K| fél 7 es *1,9 órakor kezdődnek jjH színházak ! operaház Nemzeti Színház ,( S­inhá­z««I'M* Városi Színház Irály Színház Magyar Színház tóvár. Operett- Ronalse-Színház Belvár. Színház Budai Szinház Terézkárutl heti miben­­ (7) (3,7) * (3, (.',«) C3, ‘'.8) (3,'(,8) f*. v,8) színház (H. 0,8) ('/,8) ;4, ‘.'S) (',14, 8) Színpad 6­.9) ÍJsatárt. este Fara. lakodal. Az amnyemb. Mókusok___ Úriemberek __Éva____ Anna-bál_ Masa pénzt kér._______Orlov__ Szonkins of an Misa Lilian _ Uferini Szabályoson. Péntek este Lohengrin Seines» építőm. Vége a szépny. Úriemberei! — Anna-bál _ Eső ___Orlov____Szonkin­a a főn, Hh akar ill m ____Uferini___ .Szabályos" om” szótan. esto haus" Gyuri ürít Hekusok A színésznő A nagy nő Anna-ból Eső ____ Orlov _ Hamlet Miss Lilian Ut­erini Szabályos op." 'utárn ^ “• A vén gazemb. Nóra Hármacskán__A nóta vége Régi jó budap. Charley nénje A nótáig kupit. — Szeretni... Uferini r '­aste Varázsfuvola A piros bugyek___Candida A színésznő ! A nagy nő Anna-bál_________Ejő__________Orlov____Szonkin s szfőnX~Miss Lilian'"! Uferini Szabályos op. Film. Boyal Orfeum Capitol M0»eékén.O Uránia _ _ Ellbmozgó K«rt.Ma*. Omnia Royal-Apollo , ..insaLi. (Tel. J. 121-68) (Tel J. 43-37) ft, i i ÍUl-TU (Tel. J. 121-&) Corvin Színház Corao Vigsz. m. hétli. Kamara 'rftoft-m (Tel. J. 1-25) (Tel. J. 118—P4) Tivoli ! hétit. 8,vas., ii. b WM.Hb.íSlC.v. ! « ( ifltír ti. ő.V.S.'ilO, v, ÍÍ7, *.\9 4, 6, 8,10 5, '/,8, v.lO.v. it. 4,0,8.10 v,Vinkor naponta 5, b.8. íi.ö,‘i.S,mo, v. 5, *4,8, >/,10 műsora u v,4 •■-il.UK. bili 4, b. b. lu-kor W„B ip _______ ‘A4, V.Q.GS, '/.lb _______ Ao. ,;lu-tor ^lo-sUtjU^ 114, \',ü, V.B, TO '* | CantKrtKk mUhr Andreiev Leonid: Aki a pofonokat kapja A Moulin Bonge­rj, fi0 vHts? ^Juiter Paris — Jabu­lris disz- Vuit1. A kalózkirily.1 Csütörtök műsor, /amuti Nem kell a szépség, amerikai vígjáték fantom). O) »6.0. Párl.­rtőadá. «Jf^gentle- ^ dtékos Sziget !""1 Ml 7 ..... ■" " niiaisn——■ .......— —«a—— ■Li'li,tJUiU »»-‘i-'aJüeJgati.i1.' WWH!UimMmí"g-lnuBe:»MiaaMm«ii^jiWM«ii.M. i'u——i—>■■■■lannini 1-------—rTv»M—ir~'~J

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék