Magyarság, 1926. február (7. évfolyam, 26-48. szám)

1926-02-04 / 27. szám

1926 ffebruár 4. csütörtök Ára 2000 korona Budapest, VII. évf. 27. (1500.) n. M­itaaBSAft Előfizetési árak: Félévre 300*000 korona. Negyedévre 150.000 kor* Egy hóta 50.000 korona. Egy­ szám­lra hétköznap 2000 korona. Vasszernap 4000 korona. Ausztriában hétköznap 30 garas, vasárnap 40 garas. Felelős szerkesztő: MILOTAY ISTVÁN Szerkesztőség és kiadóhivata­l Budapest, VII. Miksa­ utca 8. szám. Telefonszónok­i József 68-90, József 68-91, József 68-92. Levélcím: Budapest 741, Postafók 19. szám. Megjelenik hétfő kivételével mindennap. Siralmas levél Erdélyből Kedves Barátom, nem tudom, mint fogok rövidre szánt levelem végéhez el­jutni: annyi minden zsibong a lelkem­ben. Tisztem itthon is az események meg­figyelése és a súlyos sérelmek szóvá­­tétele; valahányszor felveszem tellbuzo­gányomat, öt-hat komor eset között kell választanom és ez igen kínos hivatal. Eb­ből meg lehet állapítani, hogy kegyetlen életünkre milyen nyüzsgően áramlanak a komor megpróbáltatások! Neked írok, hasonlóképp vagyok: izgatottan kell vá­lasztanom a sok feltóduló kép között, mert napok átélése nem fér szűkreszabott levélbe és jól meggondolva a dolgot, tu­lajdonképp minden 24 órában írnom kellene e keserű harctéri jelentéseket. Bizonyára hallottátok, hogy a vasút kommerciálásainak egyik végzetes követ­kezménye lett a régi üzletvezetőségek, vagy ahogy az új világban elnevezték, az igazgatóságok feloszlatása. Ezer és ezer magyar család jutott most kétségbeesett helyzetbe. A feloszlatást, illetve a leépí­tést ürügyül használják, hogy a magyar vasutasok zömétől megszabaduljanak : ke­gyetlen és családellenes áthelyezésekkel, felmondásokkal, elbocsátásokkal lökik nyomorba a magyarokat, a hiszékenyeket, akik helyükön maradtak, megtanultak románul és átsegítették a züllött forgal­mat az első két esztendő keserves kínjain. Éveken át zengték hivatalos helyről a magyar vasutasok dicséretét és most úti­laput kötnek sebesült talpukra. Kolozsvár körzetében egyedül 450 család sóhajtja a kétségbeesés szomorú szavait! Hová let­tek a hágai egyezmény rendelkezései, melyek szerint a háború senkit sem csor­bít meg tisztviselői mivoltában, hová párologtak a békeszerződés jámbor ígére­tei, melyek az elszakított területeken a szerzett jogok védelmét biztosították? Ha a régi háborúk történetét olvassa az ember, utólag is összefacsarodik a szíve, arra a végtelen anyagi pusztulásra gon­doltában, amit a zsákmányolás az egye­seknek okozott. De mi ez a kegyetlen tervszerűséggel rendezett lassú kifosztás­hoz képest, ami ma az utódállamokban csöndesen folyik az ittrekedt alkalma­zottak sovány bőrére! A lassú elszegénye­dés, a nyomorra válás szüntelen tart. Se­gíti az óriási adó, a hirtelen drágulás, a gazdasági válság és a lej folytonos zuha­nása. Mikor kegyetlen préselés útján, mely természetesen az új területeket ,szo­rongatja a leginkább, a költségvetés több milliárd felesleggel záródik, a pénz mégis hanyatt-homlok szalad a mélység felé. Azt mondják, ezt a folyamatot a liberális gazdasági politika szándékosan elősegíti, mert azt akarja, h­a csakugyan ki kellene nemsokára szállania a hatalom csónakjá­ból, ez a válság táncoltassa meg gorom­bán az utódevezőröket. Ez a feltevés bárgyú egy kicsit. De az emberek fájó megrebbentségü­kben egyre-másra költik az ostoba­ regéket, így suttogják például azt is, hogy a száműzött trónörökös be­tegsége Milánóban mérgezés következm­é­nye, mint ahogy erőszakkal tették el láb alól annak idején Károly királyt, sőt, ta­lán Carmen Sylvát is. Persze az izgatott levegőben könnyen képzelődnek a fan­tasztikumok: h­a a török—görög áfium örökre megmérgezte itt az erkölcsöket, politikát, a közigazgatást, akkor könnyen hullhat egy-egy csöpp a fejedelmi poha­rakba is. Abban a pillanatban, mikor hire ter­jedt, hogy a kormány, váratlanul mégis megcsinálja a községi választásokat,­­az úgynevezett tanácsok megalakítását,­ mert azt reméli, hogy a magyar és német, kisebbségekkel összefogva győzelmet arat, mihelyt megtörtént a községi választá­soknak kiírása február 18-ára, 19-ére és 20-ára és ennek hatása alatt a Iorga— Maniu—Argetoianu nemzeti demokrata pártjának megegyezése a Michalache— Lapu—Store-féle parasztpárttal, azóta a kormány változás híre megint lázas erővel tört ki. Már régóta beszélik, hogy a király megígérte a nemzetiek és parasztpártiak választási és kormányalakítási megegye­zése esetére Bratianuék menesztését.. A megegyezés ide megvan, így nemsokára elválik, mi igaz a kósza feltevésekből? Máris közkézen forog a Maniu elnöklete alatt megalakuló kormány névsora; eszerint a közoktatásügyi miniszter Jorga Miklós lesz, ki olyan hevesen támadta a kisebbségi iskolákat üldöző irányzatot, hogy hatalomrajutása esetén valóságos paradicsomi­ állapotot tartozna számunkra elővarázsolni. De ... hogy is mondták a bölcs rómaiak? Senatores honi viri, senatus mala bestia; a képviselők jó em­berek, de a kormányok gonosz szörnye­tegek. Az bizonyos, hogy kormány­­válság még nincs, de a kormányra készü­lődés az meg van régóta. Nagyon izgalmas napok várnak reánk közeli hetekben. Öt különböző választást kell majd végig verekednünk. Az első a községi és megyei tanácsok megalakítá­sának harca, melynek lezajlása után kö­­etkezik a városok önkormányzati testü­leteinek kiképzése (polgármester, osztály­­vezetők választása). Egyidőben a szená­tort is választó megyei törvényhatósági bizottságok kijelölése is megtörténik. Már­cius 8-án lejár a parlamenti megbízó­levelek hatálya, tehát meg kell ejteni a kamarai és szenátori választásokat is ha­marosan. E fontos belpolitikai események különös halmozódása azt a gondolatot sodorja lelkünkbe, hogy a sok erőszakolt­­ság és csúsztatás végzetes nehézséget ku­szált össze és Románia politikája nagyon válságos bonyodalomba tévedt. A rendet­len gazda egyszerre a teendők gomolya­­gával kénytelen viaskodni és aligha való­színű, hogy szerencsésen tud minden ko­moly feladattal megbirkózni. Szóval csős­tül van a baj. , A­kár mint fognak lezaj­lani az események, valami izzadmány visszamarad a sok­­ láz nyomában és akárki kormányoz majdan, nagy nehéz­séggel fogja munkáját kezdeni, vagy foly­tatni. Természetesen ez a túl nehéz hely­zet nyomasztóan hat a magyar kisebb­ségi politikára, mely a simább viszonyok között is keserves, nagyon keserves volna. Idegesek, nyugtalanok vagyunk és a ko­lozsvári vezérlet még nem tud irányelvet kitűzni. A kormányzó liberális párttal az Anghelescu-féle ,iskoladüh dacára, sza­kadatlanul folynak a tárgyalások és vidéki központokban állandóan ismétlőd­nek a liberális főkolomposok látogatásai a magyar vezéreknél. A magyarság egy nagy része a most már kollaboráló nem­zeti és parasztpárttal szeretne szövet­kezni. De az erdélyi nemzetiek újabban nagyon pipesek lettek és mindinkább taszító magatartást tanúsítanak. Maniu frankhamisítás kapcsán ildomtalan táma­dást intézett az erdélyi magyarság ellen és a ravaszok közt is ravasz Goldis f­ije­lentette, hogy a meg nem egyezés esetén a pártja nem vesz listájára magyarokat mert ezek gyanússá válnának a magyar­ság szemében. Sajtójuk egyre jobban hányja az epét a kisebbségek, mint kormány bérencei ellen. Nem tudjuk, mit fog e végtelenül nehéz és nem annyira okosságot, mint inkább szerencsés ösztönt igénylő napokban pártunk határozni, ta­lán végzetesen rosszat. Ámde egy óriási üdv készen áll. Soha ilyen hatalmas még nem volt köztünk az egység és oly szilárd az elhatározás, hogy a vezetőség paran­csának vakon kell engedelmeskedni. Ha úgy gondolja jónak, a seprű­nyesekre is le fogunk szavazni. Vagy győzünk sze­rencsésen, vagy elbukunk becsületesen. Saját kis horoszkópom, nem tagadom, azt súgja, hogy az utóbbi bekövetkezése való­színű. De a mi végtelenül hosszúra sza­bott szenvedésünkben egy további bukás túlságos bajt úgy sem jelent. Ha a libe­rálisoknak kedvez a választás és mi velük mentünk, úgy be fognak minket csapni, ha az ellenzék győz és mi ellene harcol­tunk, akkor legfeljebb azt érjük meg, hogy a magyar elvi álláspontról hirdetett tanaikat, majd szépen megtagadják. Egy­két lépcsőfokkal lejjebb vagy fentebb len­nünk igazán nem számít. A lényeg abban van, hogy a magyarság saját belső és külső ereje tornyosodjon fel, az igazságot kereső jövő mentől gyorsabban jöjjön segítségünkre. Kötelességünk, hogy ne tagadjunk, ha­nem állítsunk. A szilárd bizalomnak nem lehet, más kifejezési formája, mint az igenlés. Igen­is, akármit hoz a jövő, szi­lárdan állani fog, tűrni és várni a két és félmilliós magyarság. Szegényedhetik, rogyadozhatik, fogyatkozhatik, kókkadt lehet, de helyzeti energiája elpusztítha­tatlan. A hatalomnak természetében van a bágyadás és elöregedés, a kárvallottaké pedig minden remény, minden lehető­ség. A kisebbségi pesszimizmus jogosult, midőn korszakot mérlegel, de az időt nézve tulajdonképpen csak kifordított optimizmus lehet. Mienk a jövendő ... De azért Ti, a frankhamisítás és mellék­letei által való cibáltságtok dacára irigy­­lésreméltó szabad feleim gondoljatok mégis néha szerettei reánk is, erezzetek át ide, mert a lelkek Golfáramlatai a téli fagyot enyhítik és építik lelkünk szükséges erőit. Csak meleg érzésekre van odaátról szükségünk, semmi politikára, hogy ne higyjük egy percre sem árva elhagyottságunkat. A tiszta és­ ártatlan, veszélytelen és békés szolidaritás kéz­­szorításával maradok igaz hired Spectator Ellenzéki vádak a miniszter­­elnök és az ügyészség ellen Az igazságügyminiszter védelmébe vette a nemzet­gyűlésen a frankvádiratot — a­ Magyarság tudósítójától —­­ Az ilgy­iltcégnek a frankügyben elkészített ádirata, amint előrelátható volt, véget ve­tett annak a viszonylagos csöndnek, amellyel nemzetgyűlés ellenzéki pártjai a parla­menti frankbizottság tanácskozásait kísérték. Az egy Viceián István kivételével, aki ma is szociáldemokrata szakszervezetek ellen megkezdett támadásait folytatta, valamennyi többi szónok a frankbotrány különböző csik­landós vagy kevésbé csiklandós részleteivel foglalkozott. Rakovszky István, akinek fel­­zólalását a kormánypárt bizonyos szoron­gással várta, egy-két finom célzástól elte­kintve, nagyon tartózkodó volt. Nem akarta még érinteni az egész nagy nemzetközi bot­rány politikai hátterét, csupán konzervatív oldalról akart hangot adni tiltakozásának, bejelentvén, hogy a frankbizottság jelentésé­vel kapcsolatosan annál inkább élni akar a ritika jogával. Már az ellenzék többi szónokai a balszél­ről erősebben fújtatták a tüzet. Nagy Vince egyenesen tanúnak jelentkezett a parlamenti bizottság előtt, mondván, hogy zsebeiben egész adathalmot őriz Bethlen István ellen. Peyer Károly viszont az ügyészség vádiratát támadta a radikális pártok nevében és három ügyészségi állítást egyenesen valótlanságnak minősített. Erre Pesthy Pál igazságügymi­niszter szükségesnek is látta, hogy külön fe­leljen. Az igazságügyminiszter védőbeszédét lehet éppen a parlamenti­­szólásművé­szet remekének mondani. Az ő egyenes gon­dolkozása nagyon nehezen illeszkedik hozzá azokhoz a finom kacskaringókhoz, amelyeken frankügyet át kell vezetni. Mindenestre a miniszter válasza személyes elégtételt jelen­tett az ügyészség tisztviselőinek, akik a vád­iratot a felsőbb utasítások értelmében szer­kesztették meg. Az indemnitás folytatólagos vitájában Rothenstein Mór kifogásolta, hogy Ma­gyarországon annyira meggazdagodott a bot­ránykrónika. A Bethlen-udvar építésének is az volt a legfőbb eredménye, hogy egy állam­titkár szabadságra ment és azóta nem mer a parlamentben mutatkozni. V­égül a munkás­­biztosítóról beszélt. V­­­e­r­­­á­n István beszédében azt hangoz­tatta, hogy a szakszervezetek nyomják le leg­jobban a munkásságot és megfosztják őket az egyesülési, gyülekezési jogtól és a szabad vé­leménynyilvánítás lehetőségétől. (Zaj a szo­ciáldemokratáknál.) Múltkori adatait a szo­ciáldemokraták cáfolni akarták, ezzel szem­ben bizonyítja, hogy a nyomdász, famunkás és a húsipari szakszervezet csak hároméven­ként tart közgyűlést. (Zaj.) A nyomdász­szervezet belső felépítését egész nyugodtan lehet reakciósnak minősíteni. Esztergályos János: Micsoda marha­ság ez. (Nagy zaj a kormánypárton. Felkiál­tások: Ezt a hangot tartsa meg a szakszerve­zetben.) Az elnök indítványára Esztergályost a men­­­telmi bizottság elé utasítják. Nyilvános elszámolásra kell kötelezni a szakszervezeteket Viczián István sajnálattal szögezi le, hogy minden sürgetés ellenére nem kötelezték meg a szakszervezeteket a nyilvános elszámo­lásra, ezáltal lehetővé tették azt a gazdálko­dást, amelynek levét a szegény nyomdászok isszák meg. Felolvassa egy nyom­­ászmunkás levelét, amely szerint a legkülönfélébb ríme­ken, így a Népszava-alap megsegítésére ter­rorizálnak ki­ a nyomdászmunkásoktól olyan összegeket, hogy a nyomdászszakszervezet egy esztendő alatt kétmilliárd és csaknem két­százmillió koronát szerzett be anélkül, hogy elszámolását legalább évenként a tagok elé terjesztené. (Felkiáltások a szociáldemokra­táknál: Minden negyedévben van vizsgálat.) A vizsgálatot csak akkor lehetne elfogadni, ha azt a közgyűlés előtt ejtenék meg. A szo­ciáldemokrata párttól hiába várja­­ a közvé­lemény, hogy a munkásság érdekében vala­milyen komoly harcot kezdjen a nagybankok és kartellek ellen, mert a szociáldemokrata ve­zetők lepaktáltak a liberális nagytőke képvi­selőivel. (Több szociáldemokrata azt kiabálja, hogy a szónok hazudik, mire az elnök a kiabá­lókat ren­dreutasítja.) Állításait bármikor hajlandó bizonyítani. Meri mondani, hogy a szociáldemokrata szakszervezetekben a leg­tipikusabb abszolutizmus és oligarchia dühöng, amit­ maguk a szociáldemokraták és a pártból kiűzött emberek, mint például Vági István is, kijelentették. Pikter Emil: Miért nem idézi min járt Szamuellyt? Szomjas Gusztáv: Szamuellyt is a szak­szervezet nevelte. Viczián István különben az indemnitást elfogadta. Rakovszky István szerint minden felelős tényezőnek siettetni kell a frankbotrány tisztázását Rakovszky István szólott ezután. Elő­ször kérte a szociáldemokratákat, hogy ■ tar­tózkodjanak a parlament tekintélyét sértő

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék