Magyarság, 1926. február (7. évfolyam, 26-48. szám)

1926-02-04 / 27. szám

s ­ Andréka Károlyt álmosoottal megtá­madta egy kommunista nő. Ma este egy óbudai villamoson utazott hazafelé a köz­gyűlésről Andréka Károly nyugalmazott fő­­kapitányhelyettes, a törvényhatósági bizottság tagja. A Török­ utcára t érve, hirtelen a villa­mos egyik utasa, egy nő, felugrott és a kezé­ben tartott ólmosbottal Andréka arcába vá­gott. A villamos utasai megakadályozták a további inzultust és rendőrt hívtak. Ekkor azonban az ismeretlen nő gyors mozdulattal Veronát­­ vett be. A mentőket is k­is­ívták, akik gyomormosást alkalmaztak, úgy, hogy a rendőr bevette a főkapitányságra. A főkapitányságon a támadó hő elmondotta, hogy Vidéki Alisa a neve, kommunista sze­replése miatt annak idején Zalaegerszegen in­ternálva volt és ezért bosszúból támadta meg Andrékát. Andréka csak könnyebb sérülést szenvedett. . . A »Magyarság« hangversenye Szentesen. A Magyarság e hónap 7-én, vasárnap este Szentesen rendez kulturestét. Ez alkalommal Hillotay István főszerkesztő vezetésével a Magyarság régi gárdája utazik Szentesre: Bodor Aladár, Komáromi János és Molnár Imre, a Magyarság belső munkatársai, to­vábbá M. Hír Sávi zongoraművésznő és Petries Margit, a Nemzeti Színház művésznője. A szentesi keresztény társadalom nagy érdeklő­déssel várja a Magyarság hangversenyét. — Előadás a királykérdésről. ..Miért 411 kö­zelebb a ma­gyar lélekhez a királyság intéz­ménye mindég más államformánál? címen rend­­kívü­l érdekes előadást tartott február 2-án Tóth Tihamér kir. egyetemi tanár, a S­zent Imre-körben­. Rámutatott arra, hogy az Isten kegyelméből való uralkodó hatalma nem pusz­tán emberi kitalálás, m­ert csak az ilyen hatalom követelhet rendet és engedelmességet, m­íg vi­szont a párttöbbségtől választott köztársasági elnök mindig csak egy kisebbségnek exponense. A szeszélyes és önmagának ellentmondó tömeg­ből kinőtt hatalom­­— úgy a történelem, mint a Mazeim tanúsága szerint — maga is pártoktól függ és azok kegyét keresi. A választott elnök a pillanat szülötte, hagyományok nélkül. A kor­mányzói képességek átöröklése is csak dinasz­tiáknál lehetséges, nem pedig köztársasági el­nököknél, d­e ugyanígy öröklődik a nép szeret­tete ie. Nálunk például évszázadok óta nem volt nemzeti uralkodó családunk, a magyar lélek mégis megnyílott a király beerjetésére, sőt áldo­zatos szeretetére. A trón és oltár összefüggését a drogtukció világosan látja és éppen azok küz­denek a királyság ellen, kik az oltárok meg­döntéséért is harcolnak. Innen is rávngynízható a keresztény magyar léleknek szinte ösztönszerü húzódozása a köztársasági törekvésektől. — Az előadás után nívós vita indult meg, amelyben a jelenlevő tagok közül többen vettek részt. — Megoperált képviselő. Magyaróvárról je­lentik: Kühne Loránd dr. nemzetgyűlési kép­viselőn Koch Béla dr. vármegyei tisztiorvos vak­béloperációt végzett. A műtét kitűnően sikerült és a beteg képviselő rövidesen elhagyhatja ágyát. . MIBC A Meteorologien Intézet jelenti. Az atlanti depresszió jóval előbbre nyomult; egyik képződ­ménye Francia- és Olaszországban, a másik a Keleti-tenger táján sülyeszti erősen a légnyo­mást. A keleti maximum hátrál, de az Északi Jeges-tenger fölé új maximum terjeszkedik. Az európai időjárás túlnyomóan a depresszió ha­tása alatt van ,és így különösen a nyugati része­ken, igen enyhe és, csapadékos. Hazánkban túlnyomóan borult, ködös­es enyhe idő uralkodott. Csapadék a keleti részeken min­denütt volt, de csak kis mennyiségben. A hő­mérséklet maximuma Kaposváron 15 fok Cel­sius volt. Járlát: Felhős, enyhe idő, sokhelyütt esővel. A föld­mivelésügyi minisztérium vízrajzi osz­tálya jelenti: A Duna Gombosig árad, lejebb apad, alacsony vizállásu. — A Tisza Tokajig alacsony vízállással árad, lejebb közepes víz­állással apad. A jég Szolnoknál áll. ­ Bugyi Antal nemzetgyűlési képviselő autóbalesete, Bugyi Antal nemzetgyűlési kép­­vselő ma este érvezett Budapestre választó­­kerületéből és autón a lakására igyekezett. A Városmajor­ utcában az autó nekiment egy kőrakásnak és nagyot zökkent. Ennek következtében a képviselő leesett az ülésről és fejét az autó üvegablakába ütötte. Sú­lyos sérülést szenvedett. A mentők az Uj Szent János-kórházba vitték. A Sopron város felemelte alkalmazottainak fizetését. Sopronból írják: Sopron városa ed­dig fizetési előlegekkel könnyített alkalmazottai helyzetén. A státusrendezés elmaradása miatt a tanács most azt javasolta a közgyűlésnek, hogy az eddig előlegként folyósított összeget, mely a fizetés 20 százalékát tette ki, a jövőben fizetési segélyként folyósítsák. A közgyűlés végül úgy döntött, hogy március 1-től mindazok, akiknek javadalmazása kevesebb kétmilliónál, 25 száza­lék, m­íg­ a magasabb fizetésű­ek 20 százalék fize­tési segélyben fognak részesülni. --- A Magyar Orvosok Országos Gazdasági­ Egyesülete alakuló közgyűlését február 7-én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor tartják meg a Budapesti Orvosi Kaszinó dísztermében (Erzsé­­bet-körút 49. II.). — Új rend a grafológiai válaszokban. Amióta grafológiai rovatunkat megnyitottuk, azóta a Magyarság olvasói olyan tömegesen küldték be elemzésre szánt soraikat és levelei­ket, hogy valamennyinek az elintézése majd­nem a lehetetlenséggel határos. Több mint ötezer levél és próbaírás vár még elintézésre, de ennek ellenére is természetesen mindenki megkapja az óhajtott választ. Akinek tü­relme van, az rendes grafológiai rovatunk­ban feltétlenül sorra kerül, aki azonban so­ron kívül óhajt választ kapni, az küldjön be minden egyes személy próbairásának elem­zéséért tízezer koronát és válaszbélyeget, hogy a választ gyorsabban, levélben adhas­suk m­eg. •­ A jövőben — éppen az elmon­dottak miatt — kénytelenek vagyunk a ren­geteg helyet és munkát igénylő nagy érdeklő­dést kissé megfékezni s éppen ezért a­ mai naptól kezdve csak azokra a levelekre adunk grafológiai elemzést, amelyekhez annyiszor thexer koronát mellékelnek, ahány személy próbáinkat tartalmazza a levél. Amelyik ol­vasónk a személyenként tízezerkoronás ösz­­szegen felül válaszbélyeget is mellékel, akkor annak a­ választ levélben adjuk meg. — Schadl tanácselnök sajtópert indít a Népszava ellen. A következő sorok közlésére kértek föl bennünket: A Schadl Ernő dr. bu­dapesti királyi büntetőtörvényszéki tanács­elnök úrtól­ kapott megbízás folytán a­ követ­kező nyilatkozat közzétételét kérem. A Népszava január 28-iki és 27-iki­­számai­ban S Schadl Ernő dr. tanácselnök úr személyé­vel kapcsolatban megjelent közleményeknek azon része, mely a tanácselnök úr személyével tendenciózus beállításban foglalkozik, nem fedi a valóságot. Schadl Ernő dr. tanácse­lnök úr ezen közlemények miatt az igazságügy- miniszteri felhatalmazás beérkezte után a sajtópert folyamatba fogja tenni. A Szer­kesztőség szívességét előre köszönöm és mara­dok kiváló tisztelettel. Riegler Bernét dr., ügyvéd. — Moransky, a bécsi milliárdos ékszer­­tolvaj regénye. Bécsből jelentik: Moransky­­nak, a milliárdos ékszertől vám­o­k ügyével kapcsolatosan folytatják a betörő ékszerész raktárának átvizsgálását. Meister zürichi és Riemer prágai ékszerészek még sok törmelék­ből meg tudták állapítani, hogy Moransky az ő üzletükből sok értéktárgyat 'tulajdonított' 'el. Egy aranybeolvasztó helyen megtaláltak egy aranyórát, amely a zürichi betörésből szár­mazik. Moransky még mindig tagadja, hogy ő a betörő. Megállapították, hogy Moransky kétéves kora óta Boisinger szegedi szabómes­ternél nevelkedett. Sopronban 1920 július 4-én tört be Szollák Ottó aranyművesnél. Győrben letartóztatták, de a következő év pünkösdjén megszökött a börtönből. Mo­­ranskynak automobilja volt, amelyet, naponta használt. Hohldampf Valériának, Moransky menyasszonyának naplójában gyorsírói fel­jegyzést találtak egy bécsi lapnak azzal a zürichi jelentésével kapcsolatosan, hogy Mo­­ransky, aki veszedelmes betörő, megszökött a zürichi börtönből. A leány, azt állítja, hogy Moransky hazatérésekor elhitette vele, hogy csak csempészés miatt tartóztatták fel.­­ Az osztrák keresztényszocialisták párt­­gyűlése. Bécsből jelentik: A két­ szocialisták kedden megnyílt országos pártgyűlésén Ho­rn­­ S. dr. kancellár több óra hosszat tartó be­számolót mondott a politikai helyzetről. Nyo­matékosan hangoztatta, hogy a koalícióban levő keresztényszocialisták és nagynémetek becsületesen támogatják egymást és kölcsönös bizalommal és lojalitással viseltetnek egymás irányában. Az ellenzékhez való viszony némi kívánnivalót hagy fenn. Gyakran engedménye­ket kell tenni, hogy a parlament munkaképes­ségét biztosítsák. A kancellár utalt ezután az ellenzék részéről nemrégiben előterjesztett gazdasági programra. Ezek a javaslatok, mint szociáldemokrata oldalról kiemelték, egyálta­lán nem mozognak a szocialista tanok gondo­latkörében, ami szokatlan mérsékletet jelent. A kancellár behatóan foglalkozott valamennyi időszerű gazdasági kérdéssel. Beszámolóját vita követte, amelyben­­ különböző kérdéseket intéztek a kancellárhoz, amelyekre Ibinnek a délutáni ülésen adta meg a választ. Ez alka­lommal különösen öt mezőgazdaság óhajaira és panaszaira terjeszkedett ki és elsősorban a mezőgazdasági vámok szükségét hangoztatta. A bécsi sajtó részletesen foglalkozik a ke­resztényszocialista párt tegnapi nagygyűlésé­vel. A Neue Freie Presse a párttanácskozást, mint a viharban való nyugvópontot jelöli meg, minthogy a legfontosabb problémákat csupán érintették, megoldásuk tehát csak a legközelebbi hónapokban válik felismerhetővé. — Mozgalom a monor—alsótanyai iskola ügyében. A Fal­uszövetség monor—alsótanyai fiókja mozgalmat indított az iskola felállítása érdekében, mert az iskolakötelesek száma már már meghaladja a százat. Tegnap gyűlés volt, amelyen Magocsy László iskola céljaira ingyen telket ajánlott fel. — Álarcos rablótámadás egy berlini bank­ban. Berlinből jelentik: Schmargendorfban, a Disconto-Gesellschaft fiókjában ma dél­előtt vakmerő rablást követtek el. Kevéssel 11 óra előtt egy feketeálarcos fiatalember a pénztáros elé lépett, revolvert szegezett arcá­nak és felmarkolt egy csomó papírpénzt. A megszökött rablót rövid hajsza után a bank­tisztviselők elfogták és átadták a rendőrség­nek. Megállapították róla, hogy állástalan ke­reskedősegéd, 22 éves, az elrabolt pénzt, kö­rülbelül 3000 márkát, megtalálták nála. — Negyvenötmillió egy könyvért. Ma dél­után kezdődött meg a Széchenyi-könyvtár másodpéldányainak árverése a Lantos-rész­­vénytársaság aukciós termében. A legna­gyobb érdeklődés természetesen az inkunabu­­lumok iránt nyilvánult meg. Az árverésre kerülő harminc ősnyomtatvány közül ma az első tíz cserélt gazdát, holnapra és h­olnap- Utánra is hagyott ilyenformán az aukció ve­zetősége amaz irigylésreméltó könyvbarátok számára megszerezhetőt, akiknek a mai szű­kös viszonyokban is módjukban van még milliókat adni egy-egy könyvért. A mai nap szenzációja kétségkívül az a magyar könyv­piacon eddig páratlan ár volt, amelyet Szent Brigitta Revelationes című 1500-ban Nü­rn­­bergben megjelent, tizenhét Uürer-illusz­trá­­cióval díszített könyvert adtak. Kikiáltási ára 1000 svájci frank volt és rövid, de annál kevesebb küzdelem után 3310 frankot, vagyis kerek negyvenötmillió koronáért vált meg e gyönyörű másodpéldányától a Magyar Nem­zeti Múzeum könyvtára. Az 1711. előtti ma­gyar vonatkozású nyomtatványok közül a legtöbbet — 205 frankot — Heltai Gáspár 1575-ből való Chronica az Magyaroknac dol­gáról címü ivrét könyve érte el, dacára, h­ogy címlapja és két másik levele hiányzik és néhány másnak is csonka a szövege. Uj gazdája a szépséghibákat bizonyára megbo­csátja, tudván, hogy mindössze két ép pél­dányát ismeri a magyar könyvgyűjtők köz­ismert kézikönyve, a Szabó Károly összeállí­totta Régi Magyar Könyvtár első kötete. Az 1711 utáni százhuszonnyolc Hungaaricum és a közel hatvan külföldi ritkaság keltette érdeklődés még fokozódott, mikor Petőfi Sándor könyveinek editio princepseire került a sor. Az aukció első napja tehát minden­képpen a siker jegyében folyt le, a Széché­­nyi­ Könyvtár érdekében, reméljük, hogy a hátralevő kettő sem marad majd el a mai mögött. — A Magyar Képzőművésznek Egyesüle­tének előadásai a Pátria Klubban (Rákóczi­­út 15. I.) e hó 5-én, pénteken délután hat órai kezdettel Szentgály Antal, a Nippon Társaság elnöke, előadást tart a különböző keleti és északi népek népdalköltészetéről, zongorakisérettel. E hó 12-én, pénteken dél­után hat órakor Thirring Gusztáv dr. vetí­tett képekkel illusztrált előadást tart Hol­landiáról. Ezt művészi értékű festmények, szobrok és iparművészeti nyereménytárgyak­­kal tombola követi. Vendégeket mindenkor szívesen lát az egyesület. 010 mm atoll azonnal mindenféle árura, ékszerre, szőnyegre stb. Keres­kedőknek, iparosoknak nagy tételekben is. Pénzét előnyösen kihelyezzük fedezettel.Miteiközvetitő és Értékesítő I.-T., IX., Lónyay­ utca 11. (Erkel-u. sarok.) — ——B 1926 február 4. csütörtök ElitliuSOK MINTÁJA Február 1., csütörtök. A Magyar Külügyi Társaságban Szász Zsom­bor dr. előadása: A magyar minoritás politikai helyzete. (Orszá­gház, VII. kapu), fél­­i óra. A Magyar Heraldikai és Geneológiai Társa­ságban Kállay Uhui előadása: A magyar nem­zetiségek száma. (Nemzeti Múzeum igazgató­­sági terme), 5 óra. A Turáni Társaságban Fezes Tibor főkonzul előadása: Az ozmán nép ipari, gazdasági és ke­reskedelmi viszonyairól. (Mária Terézia­ tér 8.), 0 óra. Schön Győző előadása az Országos Iparegye­­sületben: A gáz a háztartásban és az iparban. (Gróf Zichy Jenő­ utca 4.), fél 7 óra. A Szabad Egyetemen: Ba­jza József dr. egyetemi tanár előadása Jugoszláviáról. (Mu­­zeum-körút 4. Egyetemi ásványtani intézet), 7—fél 9 óra. — Nyilatkozat a bodajki gondnoksági pe­rekről. Schleicher Imre dr., Fejér vármegye tb. ügyésze január 19-iki számunkban nyilat­kozatot tett közzé, amely az egyik délutáni lap egy cikkéval kapcsolatban Marsovszky Kamilla úrnő elleni gondnoksági perrel fog­lalkozott. Erre a közleményre vonatkozóan, az abban érintett Andácsy Ferenc, bodajki főjegyző, nyilatkozatot küldött be hozzánk, melyben kijelenti, hogy a közlemény reánézve sértő állításai miatt a bíróságnál megindítja az eljárást. Nyilatkozatában ezután részlete­sen foglalkozik Schleicher Imre dr. állításai­val, kifejti, hogy Marsovszky Kamilla, akinek ő vagyonkezelője, rendezett anyagi viszonyok között él és jogosulatlan volt az a per, ame­lyet gondnokság alá helyezése végett megindí­tottak. — Az ÉME IV-ik kerületi szervezetének ér­tekezlete. Az Ébredő Magyarok Egyesületé­nek IV. kerületi szervezete február 5-én este 7 órakor a Sorház­ utcai székházban tagértekezlet NAPIREND Február 4. csütörtök Nau­kól 7 ó. 7 p., nyugszik 16 ó.­­49 p. Hold­kői 23 ó. 22 p. nyugszik 10 ó. 10 p. Római katolikus és protestáns Ágota. MINISZTEREK FOGADNAK ! Igazságügy! 11 6. Földmivelésfigyi 12 6., Népjóléti 5—8-ig. KÖNYVTÁRAK: Nemz. Máz. Széchenyi-könyv­táraa 9—16. Akadémiai könyvtár (V., Akadémia­­utca 2.) 16—19. Egyetemi könyvtár (IV., Feren­­ciek­ tere 5. 9—12. Iparművészeti Múzeum könyv­­tára (IX., ünei­ út 33.) 10—13. Sta­tisztikai Hi­­vata könyvtára (II., Kelety Károly­ utca 5.) 9—14. Tehnológaia könyvtára (VIII., József-körút 6.) 9—12. — MÚZEUMOK: Akadémiai Széchenyi­­Múzeum (V., Akadémia-utca 2.) 10—12. Nemzeti Múzeum Ásványtár (VIli., Múzeum-körút 14.) 9-1,14. Nemzeti Múzeum Növénylet (V., Aka­démia-utca 2.) 9—13. Szépművészeti Múzeum (VI., Aréna-út 11. 10—18. Régi képtár 10—fél 14. Iparművészeti Múzeum (IX., tillei-ut 13. 1 — fől 14. Zeneművészeti Főiskola Liszt-Múzeuma a Beethoven-zongorával (Király-utca) 9—13. Aquincumi ásatások és museum (III., Óbuda, Külső Szentendrei-ut.) Táton zárva. De ha láto­gatók érkeznek, kinyitják. — Egy keresztényszocialista titkár harca Peyer Károllyal. Dvihally Géza, a keresz­tényszocialista bányamunkásszövetségnek tit­kára, 1923-ban röpiratot bocsátott ki, mely­ben erős támadást intézett Peyer Károly szo­ciáldemokrata képviselő ellen. A röpirat az­zal vádolta meg Peyer Károlyt, hogy a bá­­nyászotthon fölállítása körül a munkásokat kiuzsoráztassa a munkaadókkal, a szakszer­vezet anyagi ügyeinek vezetése körül súlyos mulasztásokat, sőt sikkasztást követett el, a kommunizmus előtt Salgótarjánban fellází­totta a bányamunkásokat, majd Vén Zoltán főhadnagy géppuskaosztagával belelövetett a munkásokba. A röpirat miatt Peyer Károly sajtó útján elkövetett rágalmazás címén be­­pörölte Dvihally Gézát, akit a büntetőtör­vényszék annak idején kétheti fogházra ítélt. Fellebezése folytán ma tárgyalta­ az ügyet a tábla Ayer-tanácsa és a perbeszédek­ elhang­zása után az elsőfokú ítéletet helybenhagyta azzal az indokolással, hogy a vádlottnak a valódiságot nem sikerült bizonyítania. A vád­lott semmiségi panaszt jelentett be a Kúriá­hoz. TALÁLKOZÓ A II. jászkun-huszárezred 13-án, szombaton­ este fél kilenc órakor összejövetelt tart az Or­szágos Kaszinóban. Az ország különböző bencés gimnáziumaiban végzett t­ört bencés diákok szövetségének tag­­ja február­i havi összejövetelüket a közbejött ünnep miatt február 9-én, kedden este fél 9 órakor tartják meg a Waltz-féle étterem­ külön helyiségében (IV-, Váci-utca és Duna-utca sa­rok). A­ volt 20. honvéd gyalogezred tényleges, tar­talékos és népfölkelő tisztjei 4-én 20 órakor a Waltz-étteremben (Tiszti Kaszinó-épület) baj­­társias összejövetelt tartanak. — A Kúria egyhónapi fogházra ítélte Feleky Gézát, az ÉME perében. Feleky Géza dr., a Világ 1924 szeptember 10-iki számában A Sve­na fejfájára cím alatt cikket írt abból az alka­lomból, hogy az Ébredő Magyarok Egyesülete nyilvános ülésen ünnepelte J­éjjas Ivánt. Fe­­leky Géza a cikkben azt írta, hogy az ÉME az éjszaka ragadozóit és a gonosztevők csoportját gyűjtötte össze, akik öt év óta ünnepük a leg­gyávább és leghitványabb gyilkosokat. A cikk miatt Eckhardt Tibor dr. nemzetgyűlési kép­viselő, az ÉME országos elnöke rágalmazási pert indított Feleky ellen, akit a büntetőtör­­vényszék kéthónapi fogházra és tízmillió korona pénzbüntetésre ítélt rágalmazás miatt. A tábla az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, a benyújtott semmiségi panaszokat pedig ma tárgyalta a Kúria első számú büntetőtanácsa Ráth Zsig­­mond dr. elnöklésével. A Kúria Finkey Ferenc dr. koronaügyészhelyettes és Bródy Ernő védő felszólalása után a benyújtott semmiségi pana­szokat elutasította, Felek­ büntetését pedig egyhónapi fogházban állapította meg. — Egy szentesi kisgazda ünneplése című tudósításban megemlékeztünk, hogy a földmive­­lésügyi miniszter Jászai Bálint kisgazdát elis­merő oklevéllel tüntette ki. E híradást most ki­egészítik. A miniszteri oklevelet a szép ünnep­ségek során Matusovits Péter m. kir. főerdő­­tanácsos, kecskeméti erdőigazgató beszéd kísére­tében adta át a derék­szentesi kisgazdának. — Keresztény iparosok gyűlése. A Keresz­tény Iparosok Országos Szövetsége 4-én, csü­törtökön este 8 órakor Czettler Jenő dr. elnök­­lésével elnöki tanácsülést tart. Az ülésen a feb­ruár 15-iki monstre-nagy­gyűlés előkészítését fogják megbeszélni. — Egyesített községek. A belügyminiszter a veszprém megyei Berhida és Kisk­ovácsi kisköz­ségek egyesítését Berhida névvel, Magyarszom­bathely és Bakonyszombathely kisközségek egye­sítését, Bakonyszombathely névvel, Nemes­szalók és Pórszalók kisközségek egyesítését Nemes­­szalók névvel, a vasmegyei Kisasszony­falva és Nagyasszonyfalva kisközségek egyesítését Asz­­szonyfalva névvel, Köveskut és Salfa kisközsé­gek egyesítését Köveskut névvel elrendelte. — A Magyar Nemzeti Szövetség választmá­nyi ülése. A Magyar Nemzeti Szövetség vá­lasztmánya vasárnap délelőtt 11 órakor a Szö­vetség, V., Géza­ utca 4. száza, félemeleten lévő helyiségében ülést tart, amelyre a választmány tagjait ezúton is meghívja Perényi Zsigmond­nér tart. Az értekezlet előadója: Zsirkay János, báró országos elnök.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék