Magyarság, 1927. július (8. évfolyam, 146-172. szám)

1927-07-06 / 150. szám

10 Drouhin francia pilóta Párisba Newyorkba akar repülni Párisból jelentik: Byrd kapitány tegnap újságírók előtt megerősítette azt a régebbi nyilatkozatát, hogy az utat visszafelé semmi­esetre sem repülőgépen teszi meg az óceánon át. Byrd egyébként Chamberlinnek ajándé­kozta a Miss America egyik légcsavarét. Chamberlin gépe ugyanaz a típus, mint Byrdé s így a Miss Columbia, amelynek lég­csavarja a cottbusi kényszerleszállásnál erő­sen megrongálódott s amelyet azóta sem hoztak teljesen rendbe, most tovább folytat­hatja európai körútját. A Miss America összehajtható gumicsónakjainak egyikét Byrd kapitány Drouhin francia pilótának ajándékozta, aki 8—10 nap múlva akar startolni az Atlanti-óceán átrepülésére, Pá­risból kiindulva, Newyork iránnyal. A Newyork Herald értesülése szerint Chamberlin, Acosta és Bard­en Amerikába való visszaérkezésük után meg fogják kísé­relni a repülés időtartamrekordjának meg­javítását. Chamberlin újságírók előtt úgy nyilatkozott, hogy a Miss Columbiával leg­alább 60 óra hosszat maradhat a levegőben. Franciaországban külön főbiztosa lesz a léghajózás ügyének Párisból jelentik. A L’Auto sprotlap úgy értesül, hogy a minisztertanács tervbe vette a francia léghajózás átszervezését. A légi ügyek vezetésével a kormány egy alállam­­titkárt vagy főbiztost fog megbízni. — A zamándi-i gyermekmenhely megnyitása. A budapesti állami gyermekmenhelynek Za­­márdi község határában létesített új telepét a napokban nyitották meg ünnepélyes keretek kö­zött. Stampf Rezső budapesti állami gyermek­­menhelyi lelkész meleghangú beszédben köszön­tötte Fass József népjóléti és munkaügyi mi­nisztert, valamint munkatársait, akiknek nevé­ben Pettkó-Szandtner Aladár helyettes államtit­kár mondott köszönetet az üdvözlésért s hálá­val emlékezett meg a népjóléti miniszternek ar­ról a széleskörű gondoskodásáról, mely lehetővé tette ennek a telepnek rövid időn belül való felállítását.­­ Folyik a nyomozás a siófoki motor­kerékpár-katasztrófa ügyében. A Magyar­ság tegnapi számában részletesen jelentet­tük, hogy Szerdahelyi Zoltán tisztviselőt, feleségét és Königstein Imrét súlyos ka­tasztrófa érte a siófoki határban. Szerda­helyiek motorkerékpáron igyekeztek Buda­pest felé, de egy autó elgázolta őket és az­után ahelyett, hogy segélyben részesítette volna a szerencsétlenül járt embereket, továbbrobogott. A rendőrség megindította a nyomozást, hogy megtalálják a gázoló autót, de idáig még a nyomozás nem járt si­kerrel. Az elgázolással egy megsérült Bu­­gatti- és egy Minerva-kocsit gyanúsítanak. Szerdahelyit és feleségét súlyos sérüléseik­kel a Pajor-szanatóriumban ápolják, a katasztrófa harmadik áldozata pedig csu­pán apróbb sérüléseket szenvedett. A rend­őri nyomozás tovább folyik a titokzatos autó kézrekerítése után.­­ A József főherceg Szanatórium-Egyesület nyírbátori új dispansaireját most avatták fel, mely alkalomból rendezett ünnepségen a köz­pont képviseletében Lukács György elnök és Holbesz Aladár főtitkár, továbbá Borbély Sán­dor megyei főjegyző, Erdőhegyi Ferenc főszol­gabíró és neje, aki a helyi fiók elnöknője, Gyüre Sándor dr. szolgabíró, Baloghy László főjegyző, a megyei és járási tisztifőorvosok, közöttük Bella Imre dr., a fiók főorvosa is megjelent. Az új fiókra nagy szükség van, mert a környéken is ijesztő módon pusztít a tüdővész. azonnal kéznél le­gyenek, ha szellemi túleröltetés, migrén, alkohol-, vagy dohány­élvezet következtében fejfájás jelentkezik.­­ Csakhamar újból tiszta lesz fejünk. Kérje az ere­deti csomagolást a piros címkével és az „M.L.B.“­­védjegy­­gyel Kérdezz? ar.r MMSSMMSMin 1927 július 6, szerda A fogyasztók és a piac hatóságilag szabályozott érintkezése I. rendőrrel — Ugyan naccsád, hogy itt drágaság vóna? ! — Augusztusra elkészül a Budapest— Berlin közötti kábelhálózat. A Neue Freie Presse értesülése szerint a legközelebbi na­pokban befejezik a Bécstől a magyar hatá­rig terjedő telefonkábel lerakási munkála­tait, úgy, hogy evvel Passautól Bécsen ke­resztül a magyar határig az egész osztrák kábelhálózat elkészül. Minden valószínűség szerint augusztus végén folytatják az első próbabeszélgetéseket Budapestről Bécsbe és Berlinbe. Az általános forgalmat a vonalon előreláthatólag szeptember első napjaiban nyitják meg. A Magyarország felé vezető ká­belvonal építési munkálataival párhuzamo­san gyorsan haladnak a Linz—Salzburg— Innsbruck—Bludenz közötti vonalon is a kábellerakási munkálatok, úgy, hogy a jelek szerint a jövő év elején megindul e kábel­vonalon Budapest és Bécs közvetlen svájci telefonforgalma. Az osztrák postaigazgatóság mindent megtesz a munkálatok gyorsítása érdekében, mert az új nemzetközi kábelvo­nalak bevételeitől a költségvetés tehermen­tesítését várja. — A kétpengős kövezetvám ügyében nyi­latkozik a fehérvári polgármester. A Ma­gyarság egyik minapi számában helyet ad­tunk egy panasznak, mely balkánizűnek mondja Székesfehérvár városának azt az in­tézkedését, hogy minden automobil után két pengő vámot szed a sorompóknál. A panasz szerint ez a drága követzetvám útjában van a balatoni fürdőélet fellendítésének. Ebben az ügyben Zavaros Aladár dr. székesfehérvári polgármester a következő nyilatkozatot tette a Magyarság tudósítója előtt: — Balkánizű állapot volt, ami a múltban volt, amikor a Balatonra igyekvő automobi­loknak olyan hepehupás, gidres-gödrös kö­vezeten kellett áthajtani Székesfehérváron keresztül, hogy napirenden voltak a tengely­törések és gumipukkadások. Egy-két évvel ezelőtt Rákosi Jenő is Balkánnak titulálta Székesfehérvárt az útjai miatt, amikor autó­ján átvergődött rajtuk.­­ Ezeken a szégyenletes állapotokon akart segíteni Székesfehérvár városa éppen a balatoni forgalom fellendítése érdekében is, amidőn messze túl anyagi erején, csak­nem negyvenmilliárd korona költséggel sima aszfalttal és keramittal újra burkoltatta ösz­­szes főbb utcáit és tereit, melyek most olya­nok, hogy akár versenypálya céljaira is meg­felelnek és diszére válnának a fővárosnak is. Amikor tavaly a komisz utakon tízezer korona kövezetvámot szedtünk, ezt joggal soknak lehetett volna nevezni s igaztalan dolog most meg sokalni ennek a dupláját, amikor az autótulajdonosok egyedül csak gumikerékben óriási megtakarítást érnek el azzal, hogy Székesfehérvár öt kilométeres belső útján, egyik sorompótól a másikig már tükörsima aszfalton siklik a gépkocsijuk.­­ Ha tekintetbe vesszük, hogy Budapest székesfőváros, ahová húsz-harminc felől is érkeznek az autók, ugyancsak két pengő kö­vezetvámot fizettet, akkor nem lehet rossz­néven venni egy szegény vidéki várostól, mely pusztán a balatoni forgalom könnyebb lebonyolítása végett verte magát negyven­­milliárdos adósságba, hogy az óriás befekte­tés fejében még egyszer annyit kér a­z. autótulajdonosoktól kövezetvám fejében, mint tavaly tette. Csodálkozom is, hogy akadt köztük panaszos, mert egész sereg hálálkodó levelet kaptam részükről az ideális autóútért. — A Herminamezői Egyházközség kerti ün­nepélye. A Herminamezői Egyházközség. 120 kültelki gyermek nyaraltatására az elmúlt va­sárnap nagyszabású kerti ünnepélyt rendezett. A plébániához tartozó mutatványosok Klupathy Tódor vezetése alatt színesképű „vurstlit“ va­rázsoltak az ünnepség helyére. Az egyházközség hölgyei, urai és ifjúsága Balás Béla világi elnök vezetése mellett mindent elkövetett,­­ hogy a nagyszámú publikum kitűnően érezze magát. A fényesen sikerült ünnepélyen megjelentek Si­­pőcz Jenő polgármester, Petrovácz Gyula or­szággyűlési képviselő, Liber Endre tanácsnok, Hamvassy István dr. elöljáró, Joanovics Pál dr. főrendiházi tag, Piazza Győző fővárosi bizott­sági tag és számosan még a kerület vezetői közül. — Nyári egyetem. Magyarországon az első nyári egyetemet Debrecenben rendez­ték meg. A nyári egyetem előadásai tegnap kezdődtek. Az első előadást Sz. Kun Béla felsőházi tag, egyetemi nyilvános rendes tanár tartotta a társadalomtudományról. Az egyetemi tanfolyamnak több külföldi hallgatója is van. — Már megint várost keresztelnek? A párisi Matin azt írja, hogy a török kor­mány újra el akarja keresztelni Konstanti­nápolyt. Pár hete követelte meg, hogy csakis Sztambulnak hívhassák bármilyen nyelven a fővárosi jellegéből lefokozott Konstantinápolyt. Most Musztafa Kemal basa tiszteletére „Kemal­"-nak nevezteti el a kormány. Teljes mértékben elismerjük Musztafa Kemal basának, a Gázinak nagy­ságát; még túlzásain sem szoktunk meg­­botránkozni, melyekkel pár év lefolyása alatt századokat akar uga­ni a maga népé­vel. Tudomásul vesszük, hogy a Balkán bevégződik Drinápolynál s azután megint a nyugat jön, melyet kivetkeztetett minden keleti díszéből, de szennyéből is. őszintén óhajtjuk, hogy a Musztafa Kemál nevéhez fűződő minden reform javára váljék török testvéreinknek, azt azonban még sem he­lyeseljük, hogy az ősi Konstantinápolyt az ő kedvéért most Kemalinak keresztel­jék. Ha már várossal akarják megtisztelni az államfőt, építsenek tiszteletére külön várost, vagy nevezzenek el valami kisebb helyet, melyet a külföld nem igen ismer, de egy nemzetközileg másfélezred év alatt meggyökeresedett nevet, melyet egy min­denkitől ismert világváros visel, ilyen könnyedén ne rázzanak le semmiféle alatt­valói hódolatból. A városok neve arra való, hogy számontartsák róla magukat a városokat, nem pedig az államférfiakat. Ezek a m­eggyökeresedett nevek nemcsak helyiérdekűek, hanem az egész kulturvilág kincsei és kár őket megbolygatni. Ezt a szempontot ifjabb időben mindjobban szem elől tévesztik: hol Szentpétervárt torzítják át Leningrádra, mert alapítója, Péter cár, Isten kegyelméből való uralkodó volt, tehát tilos nevét megörökíteni, ellenben a Leninél kell helyette lakni, minthogy ő — tudva lévőleg — korona nélkül uralkodott. Az­után Norvégia fővárosa, Krisztiánia, kapta vissza másfélszázadra használt neve helyett az ősi Oslói. Valahogy beleszoktunk ebbe is, akármennyire bosszantó is volt minden­nemű gyakorlati szempontból, hogy már két európai állam fővárosának nevét kellett újra tanulni. Most jönne a harmadik? Lassan kint minden fővárost átkeresztelget­­nek a jelen, a jövő vagy a múlt alakjairól, nem azért, mintha az új név tetszenék any­­nyira az illetékeseknek, hanem mert a ré­ginek emlékét is el akarják törülni. Ott vannak a „Bratislava"-féle esetek. Az ősi Pozsony már második nevét hordja a cseh megszállás óta. Előbb Wilsonról nevezték el, azután valami mithikus cseh szentről, akinek annyi köze lehetett a magyar Po­zsonyhoz, mint Makónak Jeruzsálemhez Ha ez a divathóbort nem szűnik, lassan kint elfogy a városok neve s a ma hősei, mivel tisztelik meg a nem túlságosan erő­­­gerincű hódolók? Talán az állatországra kerül a sor s majd az egyes fajokon fog­ják a politikusokat, színésznőket és repü­lőket megörökíteni? Amilyen jogon Szent­pétervárból Leningrád lett, olyan jogon például a rókacsaládot is elnevezhetik Be­­nesnek, vagy a hiénát Bratianunak. Konstantinápolynak sem sokkal több jog­címe van a fenyegető „Kemali“ névre.­­ A Nemzetközi Vivisectio-ellenes és Állat­védő­ Egyesület július 12-én Londonban világ­­nagygyűlést tart, amelyen a magyar állatvédők képviseletében a nagygyűlés meghívására Wla­­dár Józsefné dr.-né Szalkay Izabella, Szalkay Gyula dr.-nak, a magyarországi Vivisectio-elle­­nes Egyesület megalapítójának a leánya, és Wladár Márta vesz részt. A kongresszuson Wladár Józsefné előadást fog tartani a magyar állatvédelemről. Elfogtak egy elzüllött urifiukból álló betörőbandát Hónapok óta több feljelentés érkezett a­ főkapitányságra egy ismeretlen betörőbanda­ ellen, amely több falbontó betörést követett el. A banda az újsághirdetésekből kikereste, hogy hol van kiadó üzlethelyiség, megjelen­­­ek ott, hogy megtekintsék a helyiséget, eközben a banda egyik tagja titokban viasz­­lenyomatott készített a zárról és éjszaka be­­hatoltak a helyiségbe. Kinyitották az üres, üzlethelyiségeket, majd falbontással a szom­­szédos üzletbe hatoltak be és innen minden­ elvihetőt magukkal vittek. Külön módszerük­ volt a fiatal betörőknek, hogy h­ázitanítók­­nak jelentkeztek és azután munkaadójuk egész lakását kifosztották. A detektívek hosszú ideig nyomoztak a veszedelmes be* törőbanda után, de sikertelenül, míg végre­ egy nő elárulta őket és a detektívek a be­­törőbanda tagjait Kiár Emil, Meyer József és Hermann László személyében elfogták. A­ rendőrségen kiderült, hogy a fiatalemberek, akik urifiuk voltak és érettségijük is van, hónapokkal ezelőtt alakították meg betörő­­bandájukat és többféle kalandos tervet pró­báltak megvalósítani, míg azután a falbontó betörésekre adták magukat. A három fiatal­­ember tizenegy betörést ismert be a főkapi­­tányságon. Kiár Emilt, Meyer Józsefet és Hermann Lászlót előzetes letartóztatásba he­­lyezték és átkisérték a királyi ügyészség fog­házába. ­ Üszkübben felrobbant egy kávéház, Belgrádból jelentik. Az elmúlt éjszaka a délszerbiai Uszküb városban borzalmas robbanás történt. A Boszna kávéház telje­sen a levegőbe röpült s a közelben épült házak is súlyosan megrongálódtak. A rob­banás okát mindeddig nem tudták meg­állapítani. A hatóságok véleménye szerint valószínűleg gránátrobbanásról van szó. A­ kávéház épülete a világháborúban német katonák szállása volt s valószínűleg ebből az időből maradt vissza valahol egy grá­nát, amely azután az elmúlt éjszaka A kávéházat a levegőbe röpítette. A robba­nás a késő éjszakai órákban történt, ami­kor a kávéházban már csak a leszámoló­ pincér tartózkodott, aki életveszélyesen megsebesült. A kávéházzal szomszédos házban a beomló ablaktörmelékek két kis­gyereket sebesítettek meg súlyosabban. LEVENTJE -HÍREK A péceli leventék és cserkészek, a két intéz­mény testvériségének mélyítésére közös ünnep­séget rendeztek vasárnap, harmadikén. Az ün­nepségen a péceli 910-es és 115-ös cserkészek bemutatták a táborozást és sátorverést, este kö­zös tábortüzet tartottak a levenékkel. A részle­tes műsor a cserkészek fogadalomtételével kez­dődött. A tábortűznél bevezetőbeszédet Arky Zoltán, a X-ik cserkészkerület ügyvezető-elnöke, a záróbeszédet Haeffner Zsigmond, a levente­egyesület ügyvezető-elnöke tartották. Haeffner beszéde alatt görögtűzzel megvilágított élőképe­ket rendezett Lamberg Jenő. Az ünnepély ren­dezése körül nagy érdeme van Takács László­ községi főjegyzőnek. A máriabesnyői leventeegyesület 17-én este nyolc órakor a gödöllői központi vendéglőben műkedvelő­ előadást tart, melyen Nyári Andor­nak a Levente című színdarabját adják elő. Az előadást Peczkó vezető-oktató rendezi. Az edelényi­ járás levente-egyesületei július 10-én Edelényben tartják évzáró-versenyüket ­ Kiskutyája mentette ki a Dunából az öngyilkos cselédleányt. Tils­eher Erzsi ti­zennyolcéves cselédleány hétfőn a késő esti órákban kiskutyájával," egy fehérszőrű foxival, megjelent a Duna-parton és sokáig sétált, majd amikor senki sem látta, hirte­len elhatározással a vízbe vetette magát. A kiskutya, mikor meglátta, hogy gazdája a Dunába ugrott, ugatni kezdett és addig ugatott, míg két matrózlegény meg nem hallotta segélykiáltását és a már-már el­merülő leányt kimentete a vízből. Tilscher Erzsit bevitték a főkapitányságra, ahol el­mondta, hogy szerelmi bánatában akart megválni az élettől. A rendőrségen, mivel a leány azt mondta, hogy mindenképpen öngyilkos lesz, saját érdekében őrizetbe­vették és egyelőre az életmentő foxi is a főkapitányságon van, mert gazdájától egy­ pillanatra sem akar megválni. THE WHITWORTH 20—24 pengő havi rész­­letre. Kerékpár alkatré­szek, lánc, pedál stb. gyári árban. Friss külsők 6.80, belső gumik 2.10 pengőtől kezdve. Varrógép- és gyerm­ek­kocsi- raktár. Láng Imre kerékpárraktára Budapest, VI., Teréz körút 3. Képen árjegyzék ingyen.

Next