Magyarság. 1928. június (9. évfolyam, 123-146. szám)

1928-06-10 / 130. szám

32 1928 Június 10, vasárnapi Twraistmitstgs LEVELEZÉS HIRDETŐINKET kérjük, hogy az apróhirdetések díját pontosan kiszámítva (egy szó hétköznap —.12 fillér, va­sárnap —.16 fillér, vastagabb betűkkel a szavak kétsze­resen számítandók), a legrövidebb szöveg is 1.20 pengő, illetve 1.60 pengő, szíveskedjenek beküldeni. Állást kere­sők és oktatást adók és keresők részére a szó hétköznap —­.08 fillér, vasár- és ünnepnap —.12 fillér. A hirdetés dija AJÁNLOTT LEVÉLBEN, a szöveggel együtt bé­lyegben is küldhető. EGYSZERŰ LEVÉLBEN KÜLDÖTT HIRDETÉSÉRT, VALAMINT ANNAK DIJÁÉRT FELE­LŐSSÉGET NEM VÁLLALTUNK___________ FELHÍVÁS! Kérjük nb. hirdetőinket és levelezőinket, hogy a jeligés levelekhez csatolt kísérőlevélben is je­lezzék a jeligét. Kiadóhivatal. JELIGÉS LEVELEK beérkezését csak a rovat elején meghatározott összeg beküldése esetén jelezhetjük. Kiadóhivatal: „MUCI MAMA! Aggodalomra különösebb ok egyelőre még nincs!“________________22833 CZVETKÓ ELLA. Kérek személyes, telefont, vagy levél­beli érintkezést. Válópert megindítottam. Pali.________ „LEVENTE.** Legnagyobb boldogságot jelentő leveled szerint várlak. Millióskor csókollak. PORTOROLE. Régen kaptál üzenetet tőlem drága Emmykém. Nagyon sok okom van arra, hogy rossz hangulatom legyen, azt hiszem a lányok megírták, miért. Olvastam L.-nak írt leveledet, örülök, hogy még ott maradsz, bár már nagyon hiányzol. További javu­lást kíván, szeretettel csókol­t. házassági közvetítő irodák HÚSZ ESZTENDEJE KÖZVETÍT HÁZASSÁGOKAT NAGY JENŐ, Rákóczi-út ötvenhét/b. Főlépcsőház. Telefon. HÉTSZÁZHOLDAS, földbirtokos család, kellemes meg­jelenésű leánya férjhez menne. Azonnali hozomány más­­félmilliárdot meghalad. Diszkrét ismerkedést létesít: NAGY JENŐ, Rákóczi­ ut ötvenhét/b. ________________ NAGYVENDÉGLŐSNÉ, független özvegyasszony, férjhez­­menne szakemberhez. Megbízott: NAGY JENŐ,­­Rákóczi­­ut ötvenhét/b. FÉRJHEZADNÁM csinos, műveit, amellett házias leányo­mat nyolcvanezer pengő azonnali készpénzhozománnyal. Megbízottam: NAGY JENŐ, Rákóczi-ut ötvenhét/b. ÁRVÁN maradtam, férjhez mennék gazdaságkedvelő férfihez. Hozományom: földbirtokban, házban, készpénz­ben, nyugodt megélhetést biztosít. Fényképem, címem: Nagy Jenőnél, Rákóczi-út ötvenhét/b. MAGÁNTANULÓK sikeres előkészítése, Erzsébet-körút .NEGYVENNYOLC. ALKALMAZOTTAKNAK rendkívüli "KEDVEZMÉNY. EREDMÉNYESEN közvetit házasságokat, társadalmi formák betartásával DEÁK DEZSŐ, Rákóczi-út harminc­­kettő______________________________________________ NŐSÜLNI AKAR? Közölje pontos személyi körülményeit és igényeit DEÁK DEZSŐ irodájával. Rákóczi-ut har­minckettő. HUSZONÖTÉVES árvaleány, tizenhatholdas tanyával, férjhez menne. Fényképe, adatai: DEÁK DEZSŐNÉL, Rákóczi-ut harminckettő. SZŐLŐSGAZDA leánya, huszonöt hold szőlővel és ház­zal, férjhez menne. Megbízottja: DEÁK DEZSŐ, Rákóczi­­nt harminckettő. FÖLDBIRTOKOS leánya, negyvenezer pengővel és föld­birtok örökséggel férjhez menne. Ismerkedést létrehoz: DEÁK DEZSŐ, Rákóczi­nt harminckettő. FÖLDBIRTOKOSLEÁNY férjhez menne egyszáz holddal, harmincezer pengővel. Bővebb felvilágosítást küld megbízottja, SEBESTYÉN Imre, Király­ utca ötvenegy. HÁZASSÁG HÁZIAS, csinos urileány megismerkedne, házasság cél­jából, komoly, jó állásban levő úriemberrel, 30—35-ig. Csakis teljes című levélre válaszolok. „Huszonhétéves“ jeligére IX., Ül­lői­ út 53. Dohánytőzsde. REFORMÁTUS LELKÉSZ, huszonkilencéves vagyok. Gyönyörű vidéken lakom. Parochiámat ridegnek talá­lom asszony nélkül, ezért mielőbb megnősülnék. Jöve­delmem gondnélküli megélhetést biztosít, tehát nem hozományt, hanem feleséget keresek és pedig olyat, aki méltó lenne a „tiszteletes asszony“ címre. Bizalommal megírt jeles című választ főkiadóba kérek „Hit, remény, szeretet“ jeligére.____________________ HARMINCRA­TÉVES földbirtokos nősülne.. Gazdálkodást kedvelő hölgyek teljes címü levelet írjanak „Titoktartás“ jeligére kiadóhivatalba._______________________________ GAZDALEÁNYOK, özvegyek tiz, harminc, nyolcvan, több-kevesebb tanyás birtokkal, pénzhozománnyal férjhez­­mennének. Válaszbélyegért bővebbet. Kincses Kisgazda, Orosháza. KÜLÖNBÖZŐ „férjfogásokat“ nem ismerem, különben sem mennék vele sokra, mert így árván, szülők nélkül nem bocsátkozhatom kalandokba, már ez is sok, hogy ezúton óhajtok férjhez menni. Sok gondolkozni való időm sincs, mivel földbirtokom, házam kezelése nagyon lefoglal és szeretném is már, ha ezen — férfinak való — elfoglaltságtól jövendőbelim megszabadítana. Fiatal, házias nevelésben részesült, szerényigényü keresztény leány vagyok, jövendőbelimtől vagyont nem kívánok, mivel saját vagyonom mindenkor nyugodt megélhetést biztosit. Kíváncsisággal várom érdeklődők őszintén megírt levelét, melyet „Együtt szüretelünk“ jeligével kiadóhivatal továbbit. (Közvetítők, névnélküliek mellőzve.) MEGISMERKEDNE, házasság céljából, csinos, 19 éves, róm. kat. urileány 30-as, feltétlen jó állásban levő úri­emberrel. Leveleket: „Pipacs“ jeligére a Magyarság főkiadójába kérem. MAGÁNNYOMOZÓ KOVALOVSZKY nyugalmazott detektív legdiszkrétebben nyomoz, megfigyel, informál utólagos díjazás. Rá­kóczi-út tizenöt 1­834—83. DIBÁCZY magánkutató irodája, „Westendház“. Váci­ út 1. Nyugati­ pályaudvarnál. Teréz, 259—08. Balatonfüre­­­den, Stefánia-szálló. kAnyth 1928. Julius havi kötet 4. számú szelvény Minden hónapban 10 ilyen szelvényt közlünk, hogy azok, akik példányonként vásárolják a Magyarságot, szintén hozzájuthassanak a Magyarság ajándékkönyv­­éhez. Aki a tiz szelvényt beküldi s mellékelt 30 fillért (bélyegben is lehet), az megkapja a MAGYARSÁG könyvét ISKOLAI OKTATÁS BEULITZ SCHOOL., Váci­ utea tizenöt. Uj vezetőség. Ide­gen nyelvek csakis külföldiek által taníttatnak. (Társal­gási-, kereskedelmi-, tudományos-, irodalmi műszaki nyelvek.) Személyenkénti oktatás, családi társaskörök. Kisebb-nagyobb csoportok hölgyek, urak részére. Felvé­tel minden időben. Oktatás reggel 8-tól este 9-ig- Teréz 215—99. Kérje C. tájékoztatónkat. GYORSIRÁSI, gépírás­ szaktanfolyamok „Belvárosi" Gyorsíró Szakiskolában Múzeum-körút 23—25. Telefon: József 404—07. GALGÓCZY. Budapest, Mária Terézia-tér három. Előké­­szit összevont polgári és középiskolai magánvizsgákra. ÉRETTSÉGIRE. Dr. URBANEK, József-körut kettő. Polgári és közép, iskolai magántanulók, érettségizők oktatása. Teljes ellátás. A GYÖNYÖRŰ hegyvidéken fekvő szentendrei református polgári iskolai FIUINTERNÁTUSBA és a külön épület­ben levő LEÁNYINTERNÁTUSBA úgy a nyári szün­időre, mint a jövő tanévre a felvétel valláskülönbség nélkül megkezdődött. Havi díj 70 pengő. Egyéni neve­lés hygiénikus elhelyezés, strandfürdő. Prospektust küld az igazgatóság. ____________________ WALTER MAGÁNTANFOLYAM legolcsóbban, legbizto­sabban készít magánvizsgákra. Rákóczi-út 51. MAGÁNÚTON összes vizsgákra, szigorlatokra elismert legjobb előkészítés. Jogi szeminárium. Rákóczi-ut het­­venhárom, 111. 2. SZEPTEMBERI összevont vizsgákra, érettségire közis­merten jól előkészít. Gárdos. Rákóczi-út 57. Telefon: 420­ 01. REFORMÁTUS FIUINTERNATUS MAKÓN. Felvételnek tanulók, felekezeti különbség nélkül. Évi dij 600 pengő. Jelentkezés 15-ig. Prospektus. MAGÁNTANULÓK, RÁKÓCZI ÚT 41. Előkészítés össze­vont magánvizsgákra, érettségire. Részletfizetés. Válasz­­bélyeg. ________________________________ RADNAI dr. gyors- és gépiróiskolájában legolcsóbb a tanítás, mert eredményes. József-körut huszonkilenc. Telefon: József 414—48. MAGÁNVIZSGÁRA érettségire lelkiismeretesen, olcsón előkészít Eissen Gyula dr. Andrássy-ut nyolcvannyolc. I. 3. NÉMET-tanfolyam. Budai anyák figyelmébe 1 6—12 éves gyermekek, délelőtt 9—12-ig, jó levegőn, játék kereté­ben, biztos sikerrel tanulhatnak németül. Érdeklődés: Automata 603—35. ÁLLÁS, FOGLALKOZÁS MAGÁNOS úr háztartásának önálló vezetését (hol cseléd is van) hűséges gondoskodással vállalná egyedülálló, középkorú kát­­ur­nő. Vidékre is megy. Egyedüli igénye csendes otthon. Válaszok „Fizetés mellékes“ jeligébe Tenzer hirdetőjébe. Szervita-tér nyolc_________________ ÁLLAMI TANÍTÓNŐ szünidő alatt tanítana, vizsgára ELŐKÉSZÍTENE 6—15 éves gyermekeket, teljes ellá­tásért. Kis Katalin, Kisujszállás-Turgony.______________ VOLT főgépész alkalmazást keres. Kisegítő házmesternek is elmenne., Cím a kiadóban. ____ TÖRLESZTÉSES kölcsönök kihelyezésével vidéki üzlet­szerzők nagy jövedelemre tehetnek szert. Ajánlatokat „Gazdákat látogatók 9234“ jeligére Siklay hirdető iro­dába, Budapest, Vilmos császár­ ut 33. KARFITOS házakhoz, házon kívül legolcsóbban ajánl­kozik. Szabó Ferenc: Práter­ utca negyvenhat. ÜZEMMÉRNÖKÖT keres vidéki vasöntöde és vasáru­­gyár Ajánlatok eddigi működés és fizetési igények megjelölésével „Modern üzem 10495“ jeligére Blockner­­hez, Semrad­weis­ utca négy. ________________________ PUSZTÁRA három leánykám mellé gondozónőt vagy tanítónőt keresek lehetőleg német és zongora tudással. Rhédeyné, Vízvár, Somogy.______________________22808 ÜGYES eladót keres vasárugyár, városi raktára részére. Ajánlatok referenciák és fizetési igények megadásval „Forgalom 10495“ jeligére Blocknerhez, Serame­weis­­utca négy. ______________ HADIÖZVEGY, kinek gyermekét kell eltartani, jelenleg foglalkozás nélkül van, elmenne takarítónőnek. Cím a kiadóban: ASZTALOSOK, FAIPARI GÉPMUNK­ÁSOK ÉS FÉ­NYEZŐNŐK ÁLLANDÓ ALKALMAZÁST KAPHATNAK LINGEL KÁROLY ÉS FIA CÉGNÉL. VII., PILLANGÓ­­UTCA 13. NYARALÁS BALATONBERÉNY FÜRDŐTELEP ÉS NAGYSZÁLLODA. Teljesen újjáalakítva, i. é. június hó 10-én megnyílt. OLCSÓ PENZIÓÁRAK, naponta 4-szeri étkezéssel. Elő- és utószezonban nagy kedvezmények. SAJÁT STRAND­FÜRDŐ. Tenniszpályák, ping-pong. Eredeti erdélyi ma­gyar és francia konyha. Fővárosi kiszolgálás. Árnyékos platánkert, csukott- és nyitott terassz, zárt étterem, kávéház és cukrászda. Részvény udvari sör állandóan csapolva, Balatonr­elléki kiváló fajborok. AUTÓGARAGE kirándulók részére, saját bérautó. A zenét Berkes Berci kiváló zenekara szolgáltatja. Bérlő Török János, a sió­foki „Terrasz“ étterem bérlője, Telefon: Balaton­­berény 3. 22787 BALATONSZEMESEN, parti villában, 2 szoba, konyha augusztus 15-ig keresztény úri családnak kiadó. Ajánlat Kellemes“ jeligére főkiadóba. ___ ______ BALATONFÖLDVÁRON kilencszobás villa, hall, külön cselédház, mellékhelyiségekkel, esetleg két család ré­szére is, kiadó. Érdeklődni lehet: I., Lisznyay­ utca 11. Telefon: Automata 539—68., helyszínén pedig a posta­mesternőnél. BALATONLELL­ÉN, Seregélyesyné Otthon-penziójában elsőrangú ellátás (diétás is). Saját homokos strand, ár­nyas park, húsz szép szoba. Villanyvilágítás.__________ GYERMEKNYARALTATÁS Balatonszemesen, a Bagoly­várban, Keczélyné fürdőorvos gyermeküdülőszana­tóriumában, orvosi vezetéssel, szülői kiséret nélkül. Kér­jen prospektust. ÚRI családnál nyaralna úri leány, kellemes faluban. Megkeresést árajánlattal főkiadóba: „Hizokura ” jeligére. HULLÁMPENZIÓ, BALATONLELLE. Modern villa. Ki­tűnő konyha. Saját homokstrand. Tulajdonos: Válint Károly. __________________________ BALATONPENZIÓ Balatonszemesen parti villákban villanyvilágítással júniusban napi penzió 6 P. Cica­villa, 3 szoba összes mellékhelyiségekkel egészben is kiadó. KLOTILDÜDÜLŐ. KLOTILDLIGETEN, Budapest, Nyug. p.-udvartól egy órányira (leszállás PILISCSABA álomáson). Elsőrangú penzió. Klimatikus nyaralóhely, erdei sétá­nyok. Strandfürdő. Turisztikai központ. Mérsékelt árak. Érdeklődés: GALGÓCZI. VIII., Mária Terézia­ tér 3., délután 1—4 között. Magyarságra hivatkozók előnyben részesülnek. OTTÓ-VILLA PENZIÓ, BALATONALMÁDI. A jobb kö­zéposztály által látogatott úri, családi penzió, hatszáz­­éles kertben, központi fekvéssel. Szélmentes, pormen­tes. Tiszta, szép szobák. Kitűnő ellátás, mérsékelt árak. POMPÁS nyaralás kínálkozik Angerban, fenyveserdők­kel borított fenséges hegyvidéken, nagyszerű sétautak­kal, kitűnő ellátással, négyszeri étkezéssel, szobával együtt júniusban 5.50, július és augusztusban 6.— schilling napi penzióért. Cím: Gasthof Paier, Anger, Oststeiermark. 5048 LILLAFAREO Hámorban kitűnő penzió, napi négyszeri étkezéssel kapható. Megbeszélés: Lónyay­ u. 36., V. G. Lift. GRÁDÓ! Úrigyermekek harmadik nyaraltatása. Tanári- Orvosi felügyelet! Megbeszélések : délelőtt 12—2. Fe­­rencné Sós Dóra, v. főv. tan. Népszinház-utca 36. f. 1. BÚTOR ÁTALAKÍTÁS előtt gyönyörű berzselyfotelek, garnitúrák, sezlonok, ebédlőszékek olcsó áron, készítőnél. Báthory­ u. 25. Vilmos császár­ utnál. SEZLONOK, matracok készpénzárban, ötpengős heti­­részletre kaphatók: kárpitosnál. Jókai-tér kilenc. (Mo­zsár-utca sarok). SEZLONOK. MATRACOK, fotelagyak, szalongarniturák, berzselygarniturák, sezlontakarók, vasbútorok legolcsób­ban. FIZETÉSKÖNNYÍTÉSEK. Kárpitosműhelyben: Szö­vetség-utca öt. (Rákóczi-útnál.) VASBÚTOROK, sodronyágybetétek, matracok, fehér­hálók, ötpengős részletre is. Legolcsóbbak. Bútorüzlet, Erzsébet­ körút 19. Vidékre árjegyzék. HÁLÓSZOBÁK, ebédlők és uriszobák mérsékelt árban, fizetési kedvezménnyel. Rózsa­ utca hetvenkettő. Asztalos­árugyár. BÚTOR árban, minőségben elérhetetlen. Klein, Nagy­mező-utca harminchat. VASBÚTOR, rézbutor, matrac, sezlon legolcsóbban készí­tőnél, részletre is. Eichler, Baross-utca kilencvennégy MARHABŐRGARNITURÁK berzselyfotelek, matracok, ruganyos betét, székek. Fizetéskedvezm­ény, vidékre is. Mlaka János kárpitosnál, Hársfa­ utca 4 Rákóczi-út sarok. HASZNÁLT lakberendezésért, bútorokért, szőnyegért minden árat minden összegig megfizetek, azonnal jövök. József 369-43. Teleki-tér hét. II. 15. ÍZLÉSES konyha-, előszoba- és leányszoba-bútorok mérsékelt árban. VI. Rózsa­ utca hetvenkettő. Asztalos­árugyár. BÚTORVEVŐK. Fizetési kedvezménnyel hálók, ebédlők, mindenféle bútorok legolcsóbban beszerezhetők Rá­kóczi-tér tizenöt. KÖZPONTI bútorcsarnok. Óriási raktár ebédlők, hálók, konyhákban. RÉSZLETRE KÉSZPÉNZÁRBAN. VII., Al­ácfa­ utca tizennyolc. MITZKY BÚTORKERESKEDELMI RT. RÉSZLETOSZ­TÁLYA MEGNYÍLT! Elsőrendű hálók, ebédlők, uriszo­bák. Készpénzben bámulatos olcsó árak. Podmaniczky* utca 14. Címre ügyelni! BIEDERMEIERHÁLÓ, garnitura, antikbátor,­ szőnyegek, festmények, dísztárgyak, sürgősen. Lánchíd­ utca 13., földszint. Hétköznap. ÖN MÉG NEM TUDJA?! Árverésen vásárolt mindenféle lakberendezéseket, alkalmi egyes darabokat FÉLIG IN­GYEN vásárolhat. Alkalmi bútorházban. Aggteleki-utca négy. ELŐLEG nélkül, legelőnyösebb fizetéssel, kárpitosnál garantált sezlónok matracok, szalongarniturák, sezlón­­takarók. Aggteleki-utca kettő. Rákóczi-útnál 1512 SÁRGARÉZBUTOR, sodronyágybetétek, vendégágyak leg­olcsóbban vasbutorgyárunkban Elberth és Balázs. Her­­nád-utca negyvenegy. Fióküzletünk: Ráday­ utca nyolc. Javításokat vállalunk. BŐRGARNITÚRÁK, szalongarnitúrák, ebédlőszékek, set-fon, matrac legolcsóbban. Fizetési kedvezmény. Károly­­körút öt. Kárpitosnál. KIZÁRÓLAG jobbminőségü konyha, leányszoba, előszo­bák szolid árban. Pál asztalos. Hegedűs Sándor-utca tizenöt. (Eötvös-utca sarok.) HÁLÓK, ebédlők, konyhák műasztalosnál készpénzár­ban, részletre is, olcsó árban. József-körút negyvennégy. Bejárat József-utcában. Michlbach PAI­ENTÁGY­BETÉT Prohászkától legtisztább, kényelmes fekvést nyújt. Rézágyak, vaságyak, kárpitozott matra­cok legolcsóbban. Gróf Zichy Jenő-utca negyvenhat. Fiók: üllői-ut kilenc. TIZEN­HATHAVI részletre hálószobák, konyhaberendezé­sek feltűnő olcsón. Eichler, István-ut huszonkilenc. SZŐNYEG BRANDLNÉ speciális szőnyegkavitómörh­elye. József-körút 28.. I. Telefon: 376—70. VESZÜNK ÉS CSEKÉLY HASZONNAL ELADUNK per­zsaszőnyeget is antik bútort. Antikart rt (Sternberg), Dob­ utca 31. Kazinczy-utcai saroküzlet Telefon: 1 423-59 1634 KÜLFÖLDINEK veszek perzsa-, szmirnaszőnyeget, hibá­sat is. Telefon: 507—28. ÜZLET TEXTILESEK! Konkurrenciamentes nagyközségben va­gyont szerző üzletes családi házam, kétszobás, mellék­helyiséges lakással, Budapesttől 25 kilométerre, kettő­ezernyolcszázért eladom. Chernák Béla, Harmat­ utca 12. Válaszbélyeg. AUTOMOBIL MOTORKERÉKPÁROK, 350- és 175-ösek, világmárkás Peugeot, részletfizetésre, leszállított árakon kapható, Landynál, Kertész­ utca 43. MOTORKERÉKPÁROSTATÁS MOTORKERÉKPÁR-vizsgára garanciával előkészít, okta­táshoz motort ad. Motorpálya. Telefon: 1. 340—34. EGYÉB ADÁS-VÉTEL ESZTERGAPADOK, marógépek, gyalugépek, scheping, fúrógépek, csiszológépek, Ajaxkalapácsok, 2., 4., 5., 6. számúak, üzemáthelyezés miatt, garantált jó állapotban, jutányosan és hitelképes egyéneknek, kedvező fizetési­feltételekkel eladók. MALOMBONTÁSBÓL fűrészelt szarufa, gerenda, stafli, deszka, léc, befelé nyíló ablak, kereszt- és kétszárnyas­­ajtó, falburkoló csempelapok, 600 négyzetméter flaszter­­kő igen olcsón eladók. Hungária­ körút 132. (ezelőtt 29. szám, Erzsébet királyné-út mellett.) HÁZLEBONTÁS­ VII., Akácfa-utca 6. (Dohány-utca sa­rok), prima falitéglák, szép, formás falikövek, tetőcse­repek, kitűnő befelnyiló ablakok, kétszárnyas és ke­resztajtók, rövid bontási idő miatt, rendkívüli olcsó alkalmi áron kaphatók. Egy fuvar kő 4 penggő, 100 kg. rövid tetőfa és tűzifa 2 pengő. Közelebbit VII., Akácfa­utca 6 és épitési anyagok raktárában, VI., Hungária­­körút 132. HÁZLEBONTÁS, VIII., Kisfaludy­ utca 40., prima fali­téglák, falikövek, tetőcserepek, tetőfák, ajtók, ablakok a munka gyors bevégzése miatt, minden elfogadható áron eladatnak. Egy fuvar kő 4 pengő. 100 kg. tűzifa, rövid tetőfa 2 pengő. PÉNZ, JELZÁLOG PÉNZT, zongora, klasszisbútor, szőnyeg és árura. Ki­váltunk zálogból magasabb kölcsönzés végett. Tauszik­­szállitó, Aradi­ utca 2. PÉNZKÖLCSÖNT kaphat szőnyeg­, szőrme, stb. érték­tárgyakra. KATZER megóvó rt., VI., Ó-utca 44. Ház­számra ügyelni. VARRÓGÉP VARRÓGÉP, vadonatúj, előre-hátravarró 140.— pengő, KERÉKPÁR, vadonatúj, Torpedo kontrafékes 140.— pengő, GRAMOFON, vadonatúj lemezzel 40.— pengő, el­sőrendű gyártmányok, KRAUSZ Henriknél, Budapest, IV., Veres Pálné­ utca 30. Vidékre árjegyzék! VARRÓGÉPEK, kerékpárok, gramofonok előleg nélkül legkisebb részletre, díjtalan hímzéstanítással kaphatók. Jókai-utca egy Lengyel, 1631 ZONGORA Magyarország legnagyobb zongorakereskedése a „LIBA“ VII., Ensébet-kiírnt 10 Raktárrendezés miatt egyes ki­tűnő darabokat rendes áron élni kiárusítunk, részlet­fizetésre is. Ne mulassza el ezen ritka vételi alkalmat! OKVETLEN MÉG MA KERESSE KEL „SCALA” mintá­zot goratermét, NAGYMEZŐ­ UTCA NEGYVENNYOLC, ahol legcsekélyebb részletfizetésre bárkinél olcsóbb áron bőségesen válogathat neves szaktekintélyek által kiválóaknak minősített külföldi zongorákban, pianinók­­ban. TISZTVISELŐKNEK KÜLÖN MEGLEPŐ ÁREN­­GEDMÉNYEK! VILÁGHÍRŰ angol HOFMANN . BAUMBACH-­ Cramer-­ Stingl-zongorák, remek KOCHKORSELT-pianinó FEL­­tűnő olcsón, kényelmes részletfizetésre beszerezhetők KALDORY zeneszerző zongoraszalonjában. Zichy Jeni utca harmincnégy­­ezer pengőtől, 40 pengős havi részletre is. Opera, zongoraterem, Hajós­ utca 16. sz. Nagy tisztviselői kedvezmények HEGEDŰT, CELLÓT legfinomabb tartós QUINTTISZTA HÚROKAT legmegbizhatóbban vásárol REMÉNYI MI­­HÁLY, a Zeneművészeti Főiskola házi hangszerkészítőjé­nél. Művészies javítások teljes garancia mellett. REMÉ­NYI HANGFOKOZÓ GERENDÁJA által bármely rossz­­hangú hegedű, celló sokkal jobb, nemesebb, erősebb hangot kap. Kezesség minden egyes hangszernél Régi hangszerek vétele, eladása, javítása, cserélése, becslése. Reményi elsőrangú hegedűkészítési műterme. Király­ utca 58. Árjegyzék díjtalan. ZONGORÁK, piarinók szigorúan készpénzárban rész­­hitre is.WAUDMANN: Teréz-korút nyolc. Telelem STINGL, Lanberger, Stekham­mer, Roller, többféle zon­gorák, koncert pianinok FELTŰNŐ OLCSÓ ÁRBAN, LEGCSEKÉLYEBB RÉSZLETFIZETÉSRE IS. OPERA zongoraterem. HAJÓS­ utca 16. NAGY TISZTVISELŐ KEDVEZMÉNYEK. Zongorak, pianinok szigorúan készpénzárban részletre la W­i Gialdmann ■ Telefon: Teréz 244—2P REHNACSNÁL, harminc pengős részletre, előleggel, zon­gorákat, pianinókat vásárolhatnak, hitelképesek. Paulay Ede­ utca 33. DÍJMENTES zongoraszakbirálat: STERNBERG KIRÁLYI HANGSZERGYÁRÁBAN, Rákóczi-út hatvan. KI­RESZTÉLY HÍRNEVES ZONGORATERME. Budapest, Vilmos császár-ut huszonegy. PATENT REKEWITZ. BENDER BERLIN. GAYFAU PARIS világhírű gyártmányok vezérképviselője Többi gyártmányok dús választéka. HARMONIUMOK. Részlet­­fizetés. Páratlanul olcsó árak Javitás, hangolás kei*­csőrzés EHALL. Andrássy-út tizenöt. 153.1 BLÜTHNER alig használt* legjobb modell, igen olcsón REMÉNYINÉL, Király-utca 58. Tisztviselői előleg nélkül csekély részletfizetésre már 800 pengőért is vásárolhatnak elsőrendű külföldi ZONGORÁT és PIANINÓT „Sc£Ja“-nál Nagymező-utca negyvennyolc ZONGORAMINŐSÉGE ARANYPRÓBAÉRTÉKÜ: STERN­­BLRG Királyi Hangszergyár hiteles szakbecslése. Tíj kül­földi VILÁGMÁRKAZONGORÁK összehasonlító kiállítása: Rákóczi-itt hatvan. (Zongorapalotában.) Használtak bizo­­­nyeladása JÓTÁLLÁSUNKKAL. Hangversenyhangóló. Telefon! tPI*AJ­LNAKHA JÓBB: Külföldi VILÁGMÁ­RKA-ZONGORA­ KIÁLLÍTÁS! Rákóczi-itt hatvan. (Sternberg Királyi Szél­ül­ók HANGSZERPALOTÁJÁBAN.) RÉSZLETHITEL-KED­­VEZMÉNYFELTÉTELEK! Tartósságjótállási STINGL, LAUBERGER. Stelzham­mer ősei, összes kül-* földi világmárkák, eddig nem hallott olcsó árakon, leg­kényelmesebb részletfizetésre a közkedvelt „SCALA“ zongoratermeiben. NAGYMEZŐ-UTCA NEGYVENNYOLC, EGYÉB HANGSZEREK HEGEDŰ, VIOLA, CELLÓ és alkatrésze­, k­vint­­tiszta hangversenyhurok TÓTH, (KOMÁROM?! és TÓTH) művészhegedűépitőnél, IV., Kossuth Lajos­ u. 10. Elsőrangú művészhegedűépítő mű­terem. Csere, vétel, becslés, művészi javítás, kedvező fizetési feltételek. Művészek és tanárok bevásárló helye. Általam épített hegedűn nagy-­­ számú oki. hegedűművész és tanár hangver­senyez. Saját érdekében kérjen díjtalan pros­­pektust. MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB harmóniumraktára. EHALL, Andrássy-út 15._______ 1533 MEGVÉTELRE keresek egy jó állapotban levő gitárt. Cím: VI., Aradi­ utca 31., I. 15. Délután 3-5-ig. Ügynök kizárva. RUHÁZKODÁS KÜLFÖLDI megbízásból csodálatos árakat fizet mindenféle viselt ruhákért. ENDRŐDY, Vörös­­marty­ u. 57. József 409—02. Érdemes meg­győződni!! GYŐZŐDJÖN meg, hogy legdrágábban veszek mindenféle férfiruhát, egyenruhát, női ruhát, fehérneműt cipót zálogcédulát Blumenfeld Rökk Szilárd­ utca tizenhat József 432-67. KÜLFÖLDI megbízásból mindenféle férfi, női ruhane­­műekért fehérneműekért cipőkért házhoz jövők. Sprin­ger, Szebeni Antal­ tér 6. Üzlet. Főkiadóhivatal: V. Bank­ utca 7. Telefon: Teréz 294—31, 294-32­4^ W * * Flókklanóhiatal: VL, Andrássy­ út 8. Telefon: Teréz 234—32 NYOMATOTT A­­GLOBUS NYOMDAI MŰINTÉZET B. T. KÖRFORGÓGÉPEIN, BUDAPEST, VL. ARADI UTCA 8. — NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.

Next