Magyarság, 1929. május (10. évfolyam, 98-120. szám)

1929-05-11 / 105. szám

1929 májas 11, szombat SPORT Áldozócsütörtök! sport­­eredmények A megismételt mérkőzésen is elvérzett Szombathely fáradt csapata Ferencváros—Sabaria 6:0 (2:0) Az első félidő első húsz percét a szombat­­helyi csapat uralta. Ennek oka elsősorban Bukovay lanyha startjában keresendő. A szombathelyi csapat a játék ezen részében igen szép és élvezetes játékot mutatott be. A labda nekik engedelmeskedett és raffinált passzjátékuk, amig tüdővel bírták, egyik szép támadást a másik után ontotta magából. És akkor, amikor a nézőkben megszületett az a gondolat, hogy a Sabaria hosszú letargia után ismét magához tért, egyszerre, mintha el­bűvölték volna a csapatot, megszűnt küzdeni tudni, a gépezet elakadt és az irányításban Stojfián és Vámos helyét egy csapásra Turay és Bukovay foglalták el. A labda Tolditól Koluithoz került. A szélső jól adott be, Ta­kács II. lövése Vermesről Toldi elé pattant, aki a berni recept szerint élesen a hálóba lőtte a ! >.bdát. 1:0. Aztán Prém hibájából Takács II. beadását Toldi közelről befejelte. 2:0. A gól után Stofián egyénileg kísérlete­zett, de 25 méteres váratlan bombáját Amsei kifogta. A második félidő ugyanúgy indult el, mint az első. A szombathelyi csapat fellángolása most azonban már csak tiz percig tartott. Ez a periódus is szép volt, de gólnélküli, már pedig a futballt góllal mérik. A kis Ta­kács vezette az első ferencvárosi rohamot, de Vermes még idejében közbelépett. Turay akciója már eredményes volt. A balszélen tőrt ki, majd jobbra játszott, Rázsó vissza­fejelte a labdát a középre, ahonnan Kohut élesen a kapu jobb sarkába lőtte. (3:0). Kél percre rá Rázsó közelítette meg a szpmbat­­helyi kaput. Vermes eléje futott és oly erő­vel dobta magát Rázsóra, hogy a jobbszélső összeesett és ki kellett őt vinni a pályáról A bíró Vermes szabálytalanságáért 11. biin­­tetőrugást Ítélt, amit a ravasz Obitz, jelzőjé hez híven, értékesitett. (4:0). A Sabaria sze­repe egészen passzív lett és a ferencvárosiak fölénye nyomasztóvá vált. A 21-ik percben Fuhrmann taccsdobásából Takács II. a nap legszebb gólját lőtte. (5:0). A Sabaria telje­sen elkészült erejével, pedig a félidő fele még hátra volt. A zöld-fehérek iskolajátékot mu­tattak be, nem kis örömére híveiknek. Az utolsó gól Prém handse miatt megítélt 11-es büntetőrugásából esett Takács II. révén ,(6:0). Á budapesti amatőr válogatott csapat győ­zelemmel folytatta francia túráját Budapesti kerület—Picardiai kerület 4:3 (1:0) A vasárnapi döntetlen eredmény után a magyar csapat kipihenve az utazás fáradal­mait, Dünnkirchenben 5000 néző előtt gyö nyörü játékkal mutatkozott be. Bár a bal­­szerencse most hagyta el a csapatot és a bíró sem állott feladata magaslatán, állandó fölényükben egy klasszis különbség mutat­kozott a két csapat között amatőrjeink ja­vára. A csapat a következő összeállításban vett részt: Mayer (Szollár)—Soponyai, Ger­gely'—Krammarik, Bobrik, Lévay—Kiss Régner II., Reinhardt, Dobos II., Kunz II. Góllövőink: Lévay, Dobos II. (2) és Rein­hardt. A magyar csatárok több kapufát lőt­tek, korneraarány 12:4 volt a iavukra és a pártos biró két jogos 11-es büntetörugásl nem Ítélt meg a magyar csapat javára. A Ferencvárosé a Szövetségi serleg Ferencváros tartalékc.sapata — Hungária tartalékcsapata 4:2 (2:1) A FerencvárÖs győzelmével a szövetségi serlegben az első helyre került. A Szedlacsik által irányított zöld-fehér csatársor igen *.et szciös* n játszott. Tenniszezőink vezetnek Norvégia ellen a Davis Cup-mérkőzésen A második napon a párosjátékra került a sor és Kehrling, Pétery dr. párosunk Niel­sen, Torkildsen kettős ellen 6:4, 6:4. 6:1 arányban gy'özött. A szép eredmény' Kehr hng nagyszerű játékának köszönhető. Bangha Béla (MAC) nyerte a József nádor főiskolai kardversenyt . Teljes részvétlenség mellett rendezte meg a MAFC a serlegversenyt, pedig a kilences döntő legtöbb részvevője komoly Ígéret a jövőre nézve. A veiseny végeredménye a következő: 1. Bangha Béla MAC 7 gv., 2. Bav Béla BEAC 7 gy., 3. Gözsy Sándor BEAC 5 gy. 26 kapott tus, 4. Erdéiyi Endre BEAC 5 gy. 30 kapott tus, 5. Kőszegi Attila LASE 4 gy. 27 kapott tus. Jő eredmények az MTK atlétikai versenyén Sok induló és a II. osztályú jelleg figye­lembevételével sok jó eredmény't hozott a csütörtöki atlétikai verseny. Részletes ered­mény: Sulydobás előnyverseny. 1. Török 2.60 m. glőny, 13.71 m. Az előnyadó Hahn 13.5i m. dobással ötödik lett. — 200 m. II. o. 1. Gerö III. (KAOE) 23.6 mp. — MO m. II. oszt. 1. Czakó (BEAC) 54.9 mp. — 1500 m. junior.. 1. Pető (MTE) 4 p 29.2 mp. — Diszkosz II. o. 1. Balázs (FTC) 39.70 m. — Gerely II. o. Szekrényessy (MTK) 51.66 m. Svéd sta­féta II. o. 1. MTK 2 p. 10.2 mp. 2. KAOE. 3. BBTE. Schréderné két osztrák bajnokságot nyert a bécsi WAC nemzetközi versenyén ■ Bajnoknőnk kitűnő bécsi szereplése min­den dicséretet megérdemel. A női egyes és a vegyespáros bajnokságon kívül, Baumgar­­ten Magdával játszva, a női páros döntőjébe is bekerült. Részletes eredmény egyébként a következő: Férfi egyes bajnokság: 1. Cochet (francia Férfi páros bajnokság: 1. Cochet—Dánét (franciák). Női egyes bajnokság: 1. Schréderné ma­gyar). Vegyes páros bajnokság: 1. Schréderné— Thurneyssen (francia). Nagyszerűen sikerült a MOTESz disztorna­­ünnepélye. Meg nem érdemelt rész vétlen ség mellett igen gazdag műsorral mutatta be a Tornász-Szövetség idei eredményes munkás­ságát. Az ünnepélyen kilenc fővárosi egylet női és férficsapata vett részt. A BTC és BSE, valamint a Ferencvárosi Vasutasok hölgy­­csapatainak tornagyakorlatai igen jó benyo­mást keltettek. A disztorna kimagasló száma a BTC nemzetközileg is elismert férfitornász­csapatának tornaakadémiája volt, melyen is­mét Telle István és Péter Miklós vitték a fő­szerepet. SPORTHÍREK Nyilatkozat. A Nemzeti Sport cimü idő­szaki sportláp szerdán megjelent számában Miért nem válaszolunk mi a Magyarság, illetve Kiss Géza cikkeire? cim alatt megis­mételte azokat a rágalmakat, amelyeket Va­das Gyula, a nevezett sportláp április 2-iki számában, az eseményektől eltelt egy eszten­dei türelmes várakozás után, szokott menta­litásához híven, szenzációként adott be olva­sóinak. Akkor megírtam, hogy a hasonló szenzációhajhászás céljából a magyar sport­élet számos ismert vezetőemberét valótlan dolgokkal megrágalmazó és ezért egyrészt biróilag elitéit, részben mindenkor bocsána­tot kérő Vadas Gyulával nem szállók vitába, hanem ellene a büntetőfeljelentést megte­szem. Ez két esetben megtörtént és a szerdai cikk után harmadszor is meg fog történni. Mindez ügyvédem dolga. Jómagam pedig még mostan sem követem a Nemzeti Sport-o\ és főszerkesztőjét a szenzációhajhászás ut­ján, hanem elteszem a magam szenzációit a törvényszéki főtárgyalásra, ahol Vadas Gyula saját kezeirásu leveleivel fogom bemtutani őt a magyar sportnyilvánosságnak, hogy meg­ismerjék azok is, akik még kellőképpen nem ismernék. Azokban a levelekben is lesz némi szenzáció! Ha ugyan még szenzáció!... Kiss Géza. * Magyarország—Olaszország válogatott bank­csapata mérkőzése szombaton délután 5 óra­kor. Az olasz csapat szerda óta a Magyar Bankszövetség vendége. A tartalmas és gaz­dag napiprogramok révén vendégeinknek bő alkalma nyílott a főváros nevezetességei­nek megtekintésére és a magyar vendégsze­retet megismerésére. A Bankválogatott mér­kőzés nemzetközi viszonylatban szombaton kerül először nálunk műsorra. Egy pár évvel ezelőtt, még a konjunktúra és hossz idejé­ben a legnevesebb játékosaink, köztük Orth, Mandl, Kocsis, Braun, Molnár. Erhardt, Plu­­hár és még egy sereg kitűnő játékos szere­pelt a bankliga mérkőzésein. Azóta azonban jött a szanálás, a leépítés és a rendelkezésre álló játékos mind kevesebb és kevesebb lett. A magyar csapat kipróbált, régi nevekből áll. kérdés azonban, hogy felkészültségük ele­gendő lesz-e. Az olasz csapat játékereje is­meretlen, ismerve azonban azt a nagy sport­­lázit, ami mostanában Olaszországot átjárja, az olaszok jó játékára kell elkészülve lennünk. A két csapat összeállítása a következő: Ma­gyarország: Mihály — Janicsár, László — Óváry, Hűvös, Vértes — Okos, Fehérváry, Polónyi, Mátéffy, Mészáros. — Olaszország: Repetto -— Salmina, Ferrero — Muscicato. Barale, Maranesi — Pozzio, Scotti, Avesani. Balehini, Fossati. * Szomaton kezdődik a nemzetközi galamb­lövőverseny a Felső-Margitszigeten. Május 11—20-ig tartja az Országos Magyar Galamb­­lövő Egylet József királyi herceg fővédnök­sége mellett ezévi nemzetközi tavaszi verse nvét. Szombaton a megnyitó verseny és a ta­vaszi handicap kerül eldöntésre. A versenyek egész napon át folj-nak. ♦ Ifjúsági vöröskeresztesek sportünnepe. Lé­lekemelő, valóban pompás eseményben volt Május—júniusban legszebb a Tátrában! Elsőrangú magaslati gyógyhelyeit es szanatóriumon. — nyaralóhelyek. — Turisztika. Felvilágosítást ad, vízumot szerez: Menetjegyiroda, Vigadó, 50% kedvezmény visszautazásnál ösl. vasutakon. Dr. Szontagh Palace-Szana­­tórium. I jtátraíUred, Novy Smokovec Dr. Guhr Szanatórium Tátraszéplak Tatranská Polianka Matlárháza Szanatórium és gyógyfürdő Tatranské Matlary Tatranská Lomnlca gyógyfürdő Útátrafüred Lnbló-fttred szénsavas, vasas mórfürdő Felsö-Hágy Vysnó Hágy Tátra-Otthon Penzió Tatransky Domov Nagyszálló Tátraszanatórium Csorbató Sterbské Pleso Star.v Smokovec a m „I.......m része annak az ezerötszázfőnyi, előkelő kö­zönségnek, amely Áldozócsütörtökön délután felkereste a MAC margitszigeti sporttelepét, hogy tanúja legyen a Magyar Ifjúsági Vörös­­kereszt országos zászlóavatási ünnepélyének. A díszes közönség soraiban helyet foglalt a többi között Albrecht főherceg is, aki a leg­nagyobb elragadtatással szemlélte a szebb­­nél-szebb gyakorlatokat. Tizenhét fiú- és leányiskola közel kétezer növendékkel vonult fel a nagytribün előtt, majd a Himnusz el­­éneklcse után a fiú- és leánycsoportoknak különböző, vöröskeresztes ünnepi játéka kö­vetkezett, amelynek minden egyes számát sorozatos tapssal honorálta a hálás publi­kum. Az ünnepély fénypontja az ifjúságnak Hungária előtt való hódolata volt; itt külö­nösen az Állami Óvónőképző Intézet és az Állami Szent István-reálgimnázium növen­dékei tüntették ki magukat. A remekül sike­rült ünnepélyt diadalmenettel és virágszórás­sal fejezték be. Az ünnepélyre az összes rit­mikus gyakorlatokat Doby Ida, a Testneve­lési Főiskola tanárnője, tervezte és tanította, be, akit oroszlánrész illet a sikerből. * A Dunakeszi Magyarság vasárnap- a Teréz­városi Torna Clubot látja vendégül. * Evezösfelvonulás a Dunán. Érdekes ese­ménye lesz Budapestnek a szombaton tar­tandó evezősfelvonulás, amely iránt az eve­zősök körében igen nagy érdeklődés mulat kozik. * A Hungária Evezős Egylet seriegavatö la­komáját csütörtökön este tartotta, melyen az egylet diszelnöke, Albrecht királyi herceg is megjelent. A királyi herceget Soós Károly gyalogsági tábornok, elnök üdvözölte, majd Erdősi Jenő mondotta el az egyesület győz­tes versenyzőinek tiszteletére alapított serleg­felavató beszédét, melyen, az igazi amatőr versenyző állal hozott nagy áldozatokul jel­képező kehelyhez hasonlította a felavatásra kerülő serleget. A pompásan sikerült, mű­vészi kivitelű ezüst serleget Manno Miltiades festőművész tervezte s az ötvösművészeti szempontból is rendkívül értékes alkotás. A gazdagon diszitett talp lendületes rajza mel­lett különös elismerést érdemel a serleg kupa-részének reliefje, amely egy győztes versenynégyest ábrázol, amint a célvonalon átfutva, ereje fogytán összeroskad a diadal boldog tudatában. Ez a tenyérnyi szélességű dombormű az emberábrázolásnak oly tökéle­tesen sikerült alkotása, amely Manno Mil­tiades szépen Ívelő művészi pályáján is egyik legjelentősebb állomás. A vacsorán száznál több klubtak jelent meg. * Glykais Európa-bajnok ünneplése Szolno­kon. A Tisza-szállóban a Szolnoki Vivő Club rendezésében a város társadalma banketten ünnepelte Glykais Gyuiát, Európa kardvivó­­bajnokát, nápolyi győzelme alkalmából. Glykaist elsőnek a klub elnöke, Alexander Imre alis'pán üdvözölte és átadta neki egye­sülete ajándékát, egy brilliánssal kirakott arany cigarettatárcát. * Lacoste Berlinben. A Blau-weiss tennisz­­kiub nemzetközi mérkőzései a következő eredménnyel jártak: Matthieu asszony győ­zött Reznicekné ellen 6:4. 6:l-re. Lacoste Landmann dr.-t 6:2, 6:4-re verte. Kitűnő fore­hand drivejeit a német nem birta fogni. Kuhlmann a francia Boussust 6:3, 6:3-ra verte, a délután folyamán Lacoste Froitz­heim német bajnokot fölényesen verte 6:2, 2:6. 6:l-re. A férfipárosban iMcoste—Bous­­sus-pár Dreffert—Lorenz ellen 6:4, 6:2-re győzött. A vegyespárosban Matthieu asz­­szony—Boussus győzött Reznicekné—Kuhl­mann ellen 6:3, 6:l-re. * Az angol amatőrök legyőzték a franciákat. A colombesi stadionban megtartott mérkőzé­sen az angolok .'rí arányú győzelmet vívtak ki a franciák ellen. * Összeállították a válogatott vizipólócspa­­tot. A csapat a következő összeállításban fog németországi túrájára elindulni: Barta — Ivádi, Homonnay — Ilalasy — Keserű L, Keserű II., Németh. Tartalék: Vértesi. * Küzdelem a vasutasok labdarugó-bajnok­ságáért. Dunakeszi-Magyarság—Szolnoki MÁV, 2:1 (1:1). Nagyszámú nézőközönség előtt a Szolnokon lejátszott mérkőzés mindvégig él­vezetes és szép játékot hozott. Az első félidő első gólját Bretsch beadásából Zsíros lőtte a dunakesziéit részére. Változatos, némi duna­keszi fölény után, a szolnoki csapat Riskó révén egyenlített ki. A jálék eme része na­gyon szép volt és a tetszetős támadások egy- 1 mást váltották fel. A második félidőben a Dunakeszi Magyarság tartotta kezében a játék irányítását, gólt az utolsó pillanatban tudott elérni, Bretsch fejese révén (2:1), Mindkét csapat válogatottjai nélkül szerepelt, A győztes csapatból elsősorban a fáradtra- ­­tatlan fedezetsort, a veterán Weiss és Zsiross játékát dicsérhetjük meg, a szolnokiaknál Auguszt, Riskó és Friesz neveit említhetjük meg. A D. Magyarság győzelme teljesen meg­érdemelt volt. * Változás a középmaggcir-kerület válogatott csapatában. A beteg Höfflinger helyett Zsi­ross, a Dunakeszi Magyarság csatára, lett a kerület válogatott balösszekötője, a keleti kerület elleni csapatban. imni«oi,£ijcr Nincs tilos ut a Bükkben! Miskolc,'május hó A fővárosi sajtóban időről-időre . olyan közlemények jelentek meg, melyek a buda­pesti turistákat a Bükk-hegység látogatása ellen hangolják. Épp ezért kötelességemnek tartom a Bükkről iró urak figyelmébe aján­lani a következőket: A Bükkben az erdőkincstár birtokán tilos terület nincs! Mindazokra a kiránduló­helyekre, melyekhez a Borsodi Bükk-Egylet utal jelzett, most is szabadon járhat a tu­rista. Minden kirándulóhelyre több ut sza­bad. Az örvénykőre mindenkinek szabad a Ki­­rálykuttól felvezető 1. számú főútvonal, a hozzácsatlakozó 4., 5. és 6. utakkal együtt; Ugyanoda mindenkinek szabad a szinvavöl­­gyi vasút végállomásától Ömassán és a szent­­léleki zárdaromokon át vezető 10. számú, va­lamint a Bálványtól a Bánkuton és Csikor­gón át vezető 11. számú főútvonal. Az előb­biekhez csatlakozó 8. és 9. számú utak hasz­nálatát azonban a kincstár csak a Magyar Turista-Szövetség tagjainak engedi meg. A Jávorkuthoz szabad a 13. számú főút-' vonal, mely a hámori-tótól, a Jávorkút érin­tésével, a Bálványhoz vezet..jAz ehhez csat­lakozó utak közül szabad a 18. és 39. számú, melyek a Jávorkút felkeresését a Tarkpre való kirándulással kapcsolatban teszik lehe­tővé. Lillafüredről, a felső-szállodától, a 14, számú ut kezdeti-szakasza addig szabad, amig a- 15. számú utat el nem éri, majd folytató­lag a 15. számú utón lehet csatlakozni a 13. számú útvonalhoz, melynek érdekességét nagyban emeli az utbaeső öt búvópatak. A Bányahegy (814 m.) szép kilátópont felé vezető mindhárom útvonal (a 18., 29. és 30. számú) szabad. Ezek az utak egyszersmind a Biikkhát déli letörése legszebb "kilátópont­­jára7 a Tarkőre is elvezelnek. Ugyancsak szabad a Bálványról a drótkerítésen kívül az erekhez az útvonalakhoz vezelő jelzetlen, de el nem téveszthető ut. Ez a Bálványig — a 11. számú utón haladva — legjobb össze-DEZiŐ GÁBOR: NATURALISTA HÓTÁSHÖSIVÉIKEK 25 dalát mindenki, el tudja zongorázni, gitározni, a legtökéletesebb kísérettel. KORSZAKALKOTÓ ÚJDONSÁG. ! A „Magyarság** olvasói 3 pengő 50 filléres bolti Ar I helyett 2 pengő 12 fillérre] rendelhetik meg a nóták* ! könyvet a „Magyarság'* kiadóhivatalában, Budapest, j V., Bank-utca 7. Utánvételes rendeléseket nem bonyo­lítunk le.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék